Modlitwa za Ojczyznę

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Klękamy przed Tobą, Panie, aby Cię adorować. Uwielbiamy Cię w Twojej nieskończonej potędze i niezmierzonym miłosierdziu. Wielbimy Cię z Aniołami i Święty, którzy wpatrują się w Twoje oblicze i z zachwytem śpiewają: „Święty, Święty, Święty”. W naszej pierwszoczwartkowej adoracji myślimy również o tych chwilach Twojego ziemskiego życia, w których nie było widać Twego boskiego majestatu i Twojej wszechmocy. Idziemy z Tobą do Ogrójca, aby trwać przy Tobie, gdy z Twojej świętej twarzy spadają na ziemię krople krwi. Przychodzimy przynosząc w sercu wszystkie bolesne doświadczenia naszego czasu, związane z chorobą koronawirusa i niepokojami, jakie wstrząsają naszą Ojczyznę. Ty wziąłeś na siebie wszystkie ludzkie sprawy, Twoje boskie serce rani każdy grzech człowieka. Pragniemy za grzechy wynagradzać i wypraszać w pokorze łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy grzeszą.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-44): „Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”.

L2: Rozważamy w ciszy te słowa, mówiące o Twoich, Panie, przeżyciach. Potem odczytamy je jeszcze raz, aby one przybliżyły nas jeszcze bardziej do Ciebie, abyśmy w Tobie, Panie, położyli całą naszą nadzieję, gdyż umiłowałeś nas do końca.

Chwila ciszy.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-44): „Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”.

Śpiew: O Krwi Najdroższa.

1. O Krwi Najdroższa, o Krwi Odkupienia, - Napoju życia z nieba dla nas dany. -
O zdroju łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany.

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - Abyś nas wszystkich życiem napawała. -
Abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.

3. O Krwi najdroższa przez serce przeczyste - Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi. -
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, - Z Aniołami, ze świętymi.

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Wielbimy Cię, Panie Jezu, w Twoich Świętych i Błogosławionych. Wielbimy Cię we wszystkich Świętych, których uroczystość przeżywaliśmy kilka dni temu. Wielbimy Cię we wszystkich Twoich uczniach, którzy dziś odważnie wyznają wiarę, trwają na modlitwie, bronią życia, służą potrzebującym. Jednoczymy się z tymi, którzy w całej Polsce i poza jej granicami modlą się na różańcu podejmując wspólne dzieło „Różaniec do granic nieba”. Przyjmij, najlepszy Jezu, tę wspólną modlitwę wierzących Polaków w intencji naszej Ojczyzny.

P: Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

P: Modlitwa w Ogrójcu: „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił”. Panie Jezu, pomóż wszystkim pogrążonym w udręce, aby jeszcze usilniej się modlili.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Biczowanie Pana Jezusa: „Wówczas [Piłat] uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27,26). Panie Jezu, daj łaskę nawrócenia tym, którzy dziś skazują na śmierć nienarodzone dzieci.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Cierniem ukoronowanie Zbawiciela: Żołnierze „uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, królu żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie” (Mt 27,29-30). Panie Jezu, daj łaskę nawrócenia tym, którzy dziś poniżają, wyśmiewają, opluwają, przeklinają i lekceważą innych.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Dźwiganie krzyża: „A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego” (Mt 27,31-32). Panie Jezu, umocnij tych, którzy pragną z Tobą nieść krzyż także wtedy, gdy zostają obrzuceni kamieniami i wyzwiskami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu: „Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»” (Łk 23,34). Panie Jezu, daj grzesznikom poznać zło grzechu i udziel im łaski nawrócenia.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

P: Pozostańmy chwilę w ciszy.

Chwila ciszy.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Ześlij, Panie, swego Ducha, aby odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Modlimy się o ten dar wraz z naszymi braćmi i siostrami wzywając wstawiennictwa naszych świętych patronów. Ogarniamy naszą modlitwą Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, osoby konsekrowane, małżonków i rodziców, dzieci i młodzież. Zawierzamy Ci chorych, szczególnie dotkniętych epidemią koronawirusa, prosimy za lekarzy i personel medyczny. Prosimy również w indywidualnych sprawach naszych osobistych, a także naszych braci i sióstr, którzy prosili nas o modlitwę. Naszą modlitwą ogarniamy również bliskich zmarłych, prosząc dla nich o wieczny pokój w niebie.

P: Módlmy się słowami Litanii do Świętych i Błogosławionych Polaków.

L3: Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni przynieśli Ewangelię na nasze ziemie i wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość. Są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń Polaków. Wielu z nich to męczennicy, wielu żyło na dworach królewskich lub książęcych, wszyscy umiłowali Boga i z miłości ku Niemu podejmowali odważnie zadania, które im zostały powierzone. Prosimy ich, aby wstawiali się za nami i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa. Będziemy ich wspominać według daty ich odejścia do Pana.

L4:

Święty Wacławie (+935), módl się za nami.
Święty Wojciechu (+997),
Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (+1003),
Święty Andrzeju Świerardzie (+1030),
Święty Benedykcie (+1037),
Święty Stanisławie (+ 1079),
Błogosławiony Bogumile (+1204),
Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),
Błogosławiony Czesławie (+1242),
Święta Jadwiga Śląska (+1243),
Święty Jacku Odrowążu (+1257),
Błogosławiona Bronisławo (+1259),
Błogosławiony Sadoku i 48 towarzyszy (+1260), 
Błogosławiona Salomeo (+1268),
Święta Kingo (+1292),
Błogosławiona Jolanto (+1298).

P: Miłosierny Boże, bądź uwielbiony w Twoich Sługach i Służebnicach, którzy przynieśli naszym przodkom Ewangelię i przenikali nią życie Polaków w pierwszych wiekach powstawania Państwa Polskiego. Spraw, przez ich wstawiennictwo, abyśmy umieli bronić wiary i godności człowieka w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

L3: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, których dał On narodowi polskiemu w kolejnych wiekach jego historii, w okresie świetności Rzeczypospolitej, a także w czasie jej słabości. Byli oni prawdziwym światłem dla swego pokolenia. Umacniali innych swoim przykładem, dodawali męstwa odwagą i wypraszali Boże błogosławieństwo modlitwą. Przez ich wstawiennictwo prośmy, abyśmy umieli dobrze rozpoznawać znaki czasu i umieli być świadkami Chrystusa w każdym miejscu, do którego Bóg nas pośle.

L4:

Święta Jadwigo, królowo (+1374), Módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394),
Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),
Święty Janie z Kęt (+1473),
Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),
Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),
Święty Janie z Dukli (+1484),
Błogosławiony Michale Giedroyciu (+1485),
Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),
Święty Stanisławie Kostko (+1568),
Błogosławiona Regino Protmann (+1613),
Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),
Święty Janie Sarkandrze (+1620),
Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),
Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),
Święty Andrzeju Bobolo (+1657),
Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),

P: Bądź uwielbiony, Ojcze niebieski, który w każdym wieku dajesz nam świadków wiary. Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy dali piękne świadectwo wiary i miłości w wieku czternastym i w następnych stuleciach. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyśmy nie dali się zwieść pokusom tego świata, lecz zawsze wiernie trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

L3: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, którzy prowadzili święte życie i pełnili swoją służbę w trudnym okresie zaborów, a także tych, którzy głosili Ewangelię w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i aż do naszych dni. Dziękujmy im za heroiczną miłość Boga i bliźniego oraz prośmy o wstawiennictwo w intencji całej Ojczyzny.

L4:

Święty Klemensie Dworzaku (+1820), Módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),
Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku i jego 12 towarzyszy (+1874),
Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895)
Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),
Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902),
Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),
Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),
Święty Rafale Kalinowski (+1907)
Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),
Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),
Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),
Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),
Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),
Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),
Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),
Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),
Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),
Święty Józefie Bilczewski (+1923),
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),
Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),
Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),
Święty Faustyno Kowalska (+1938),
Święty Urszulo Ledóchowska (+1939),
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),
Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941).
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),
Błogosławiona Mario Stella i jej 10 towarzyszek (+1943),
Błogosławieni męczennicy II wojny światowej (+1939-45),
Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski (+1945),
Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),
Błogosławiony Janie Balicki (+1948),
Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),
Błogosławiona Hanno Chrzanowska (+1973),
Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),
Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski (+1991).
Święty Janie Pawle II (+2005)

P: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, który sprawiasz, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, gdzie ciemność ogarnia umysły ludzi, tam posyłasz ludzi jaśniejących szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża nienawiść, tam miłość okazuje się jeszcze potężniejsza. Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych patronów, nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc i napełnij je miłością.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.