Godzina Święta

Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

 

Modlitwa ze św. Janem Pawłem II

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

P: Panie Jezu, Najwyższy Kapłanie, składający swoje życie w nieskalanej ofierze za zbawienie świata, Mistrzu i Nauczycielu, pokazujący człowiekowi drogę życia w chwilach łatwych i trudnych, Oblubieńcze Kościoła, zawierający z nim nierozerwalne przymierze miłości. Przychodzimy do Ciebie w ten pierwszy czwartek miesiąca, przeżywając ostatnie dni Wielkiego Postu i wspominając rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Pragniemy dziś, w Godzinie świętej, modlić się z tym papieżem, który dał nam piękne świadectwo czuwania przy Tobie w każdy czwartek. Swoim przykładem i swoim nauczaniem pociągnął nas ku Tobie, zachęcił do częstszej adoracji, pomógł przychodzić do Ogrójca, aby czuwać z Tobą i zdecydowanie walczyć z pokusą.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy, abyś napełnił nas Duchem mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

Śpiew, np. Duchu Święty, przyjdź.

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twego sługę, św. Jana Pawła II. Dziękujemy Ci za jego życie i nauczanie, za jego modlitwę i niesienie krzyża, za całą jego apostolską działalność. On nas zawsze prowadził do Ciebie, ukazywał miłość Ojca niebieskiego, otwierał na działanie Ducha Świętego. Jego wstawiennictwa chcemy przyzywać słowami litanii, zatrzymując się przy poszczególnych wezwaniach, aby je wypowiedzieć z jeszcze większą wiarą i miłością.

L1: Prowadzony przez Ciebie, Panie Jezu, święty papież był zanurzony w Ojcu niebieskim, zjednoczony z Tobą i napełniony Duchem Świętym. Prosimy Cię, abyśmy również szli tą drogą. Pociągaj nas nieustannie ku sobie, pomóż całkowicie zaufać Ojcu niebieskiemu i wiernie pełnić Jego wolę, otwieraj nas na natchnienia Ducha Świętego i pomóż nam poddawać się Jego prowadzeniu. Przyjmij, Panie, nasze prośby, które Ci przedstawiamy przez wstawiennictwo naszego Patrona.

Święty Janie Pawle, módl się za nami,
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem.

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w Twoim słudze, który całkowicie oddał się Maryi i za motto swego życia wybrał słowa: „Totus Tuus”. Jej zawierzył swoje życie i swoją posługę, a także cały Kościół i cały świat. Ją czcił jako Twoją Matkę i Matkę Kościoła. Jego również nazywamy przyjacielem świętych i błogosławionych. Z zainteresowaniem poznawał ich życie, umacniał się ich heroiczną wiarą, nadzieją i miłością, pielgrzymował do ich sanktuariów, zachęcał nas do naśladowania ich w naszym życiu. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, aby nieustannie rosła nasza miłość do Maryi, Twej Najświętszej Matki i abyśmy zawsze przebywali we wspólnocie świętych, przyjmując ofiarowaną nam przez nich pomoc.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L1: Z Twojej Opatrzności, o Panie, Karol Wojtyła, był jednym z ojców Soboru Watykańskiego II, a potem wybrany na Stolicę Piotrową, przewodził całemu Kościołowi. Naśladując Ciebie, Dobrego Pasterza, prowadził Twoją owczarnię na końcu XX wieku. On też wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie kreśląc dla niego program, w którym wezwał wszystkich do wypłynięcia na głębię, ukazał świętość jako miarę życia, mobilizował do podjęcia nowej ewangelizacji i zawierzył świat miłosierdziu Bożemu. On niestrudzenie przemierzał wszystkie kontynenty stając się misjonarzem wszystkich narodów. Dziś, gdy cały świat został ogarnięty pandemią koronawirusa, prosimy Cię, przez jego wstawiennictwo, abyś nas wyzwolił z tej groźnej choroby, a także pomnożył naszą gorliwość w służbie ludziom.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L2: Wielbimy Cię, miłosierny Jezu, w trosce, jaką św. Jan Paweł II otaczał wszystkich członków Kościoła. Codziennie wstawiał się w modlitwie za cały świat, korzystając z własnej „geografii modlitwy”, w której nie pomijał żadnego potrzebującego i żadnej grupy ludzi. W ciągu kolejnych lat pontyfikatu kierował do poszczególnych wspólnot adhortacje, listy apostolskie oraz pouczenia wygłaszane w audiencjach ogólnych i narodowych pielgrzymkach. Wskazywał w nich drogę kapłanom i osobom konsekrowanym, pracownikom i rodzinom chrześcijańskim, a w nich dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom i osobom starszym. Zjednoczony z Tobą, Panie Jezu i prowadzony przez Ducha Świętego stał się dla wszystkich wzorem realizacji powołania, łącząc gorliwą modlitwę i trudem codziennej pracy, dźwigając coraz cięższy krzyż własnego cierpienia i odpowiedzialności za Kościół, umierając w pełnym zaufaniu wobec Ciebie, Panie. Ojciec niebieski zabrał go do siebie w pierwszą sobotę miesiąca u progu Niedzieli Miłosierdzia, dając nam wszystkim znak, abyśmy przez Maryję szli do Ciebie, nasz Zbawicielu i z Tobą oddali swe życie Ojcu niebieskiemu. Prosimy Cię, Panie, przez wstawiennictwo świętego papieża, abyśmy umieli kroczyć tą drogą.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L2: Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas upominać grzeszników, wskazywać drogę błądzącym, przebaczać krzywdzicielom, szanować przeciwników i prześladowców. Ty powiedziałeś, że cokolwiek czynimy głodnym, spragnionym, nagim, chorym, podróżnym, więźniom i innym potrzebującym, czynimy Tobie samemu. Dziękujemy Ci za przykład, jaki dał nam św. Jan Paweł II we wprowadzaniu tych wskazań w życie. Prosimy Cię, przez wstawiennictwo świętego papieża i wszystkich naszych świętych patronów, abyśmy na nowo przemyśleli swoje priorytety, odrzucili wszystko, co nie pozwala nam w pełni iść za Tobą i nieść miłość innym ludziom. Wejrzyj, Panie, na świat walczący z pandemią, uzdrów to, co chore i umocnij to, co zdrowe, pomóż ludziom odnaleźć wartości, które zagubili i spraw, aby solidarnie, wspierając się wzajemnie, stawili czoła wyzwaniom, które niesie dzisiejsza sytuacja.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

P: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P: Pozostańmy w cichej modlitwie, trwając przy Jezusie i przywołując wstawiennictwa św. Jana Pawła II

Modlitwa w ciszy.

Śpiew, np. Ogrodzie Oliwny.

P: Wsłuchajmy się w ewangeliczny opis modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu i rozważajmy to misterium w różańcu.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,30-38): „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»”.

L2: Dziesiątką różańca.

Śpiew, np.: Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz.

P: Panie Jezu, wiele osób prosiło nas o modlitwę w konkretnych intencjach, które im są bliskie. Cały świat prosi dziś o modlitwę. Chcemy wznosić w górę nasze ręce, aby spływało na świat Twoje zmiłowanie. Przyjmij, najlepszy Panie, nasze pokorne prośby.

L1: (Odczytanie intencji przesłanych przez Internet).

P: Św. Jan Paweł II, w czasie swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, dokonał zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu. W dniu 18 marca tego roku, w obliczu pandemii, która dotyka świat, kardynał Stanisław Dziwisz ponowił ten akt włączając w niego intencje, które są dziś szczególnie aktualne. Odnówmy teraz tę modlitwę zawierzenia.

P: Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

P: Najlepszy Ojcze.

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

L2: Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Najlepszy Ojcze.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Najlepszy Ojcze.

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Najlepszy Ojcze.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Najlepszy Ojcze.

Pomóż narodom przezwyciężyć gospodarcze skutki pandemii. Najlepszy Ojcze.

Odnów naszą wiarę, abyśmy te trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Najlepszy Ojcze.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Najlepszy Ojcze.

P: Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

P: W cichej modlitwie trwajmy przy Jezusie, który jest wśród nas obecny.

Modlitwa w ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.