Prowadzący

 

Prowadzący Szkołę Modlitwy

Prowadzenie wiernych na głębię życia modlitewnego jest jednym z głównych zadań kapłanów. Nie są oni jednak sami w trosce o rozwój życia modlitewnego w parafii. W każdej wspólnocie są ludzie, których Bóg obdarzył szczególnym charyzmatem modlitwy. Otrzymali ten dar nie tylko dla siebie, lecz także dla innych. Oni z radością trwają na modlitwie i pilnują czasu, który jest na to przeznaczony. Modlą się także za swoich braci i siostry, powierzając Bogu wszystkie ich sprawy. Wielu z nich regularnie uczestniczy w nabożeństwach parafialnych, współtworzy modlitewne spotkania dla grup i w nich uczestniczy. Do najbardziej licznych wspólnot o takim charakterze należy Żywy Różaniec. Zelatorzy poszczególnych róż są ważnymi współpracownikami duszpasterzy w  zakresie modlitwy.

Jeśli duszpasterze zdecydują się podjąć proponowaną tu formę Parafialnej Szkoły Modlitwy, powinni w to działanie zaangażować istniejące w parafii wspólnoty modlitewne. Ich pierwszym zadaniem jest wypraszanie łaski modlitwy dla wszystkich członków wspólnoty parafialnej. To modlitewne wsparcie jest jednym z warunków owocności całej Szkoły Modlitwy. Modlitwa jest bowiem łaską, o którą trzeba prosić, a czynią to ci, którzy sami się modlą i rozumieją, jak wielkim darem dla człowieka jest możliwość pełnych miłości spotkań z Bogiem, Stwórcą i Ojcem.

Z grona „ludzi modlitwy” może wyłonić się grupa bliższych współpracowników duszpasterzy w prowadzeniu Parafialnej Szkoły Modlitwy. Oni, pod kierunkiem duszpasterza lub wyznaczonego przez niego animatora, przygotowują kolejne spotkania w pierwsze niedziele miesiąca. Przygotowanie obejmuje dwa aspekty. Zespół spotyka się najpierw po to, aby się wspólnie modlić o łaskę owocnej posługi, o dotarcie do serc uczestników Eucharystii ze słowami Jezusa o modlitwie, o siły do wprowadzania wskazań Chrystusa w codzienne życie. Drugim zadaniem zespołu jest przygotowanie osób do odczytania wezwań modlitwy powszechnej oraz modlitw przeznaczonych na czas adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej. Należy położyć duży nacisk na odpowiednie przygotowanie czytania. Animator wyznacza te osoby, które dobrze czytają. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić wezwania intencji danej Mszy Świętej.

Członkowie zespołu współpracującego z duszpasterzami w prowadzeniu Szkoły Modlitwy, nazywani w dalszej części podręcznika parafialną diakonią modlitwy, mogą podejmować także inne działania, np.: podejmowanie tematów modlitwy w gazetce parafialnej, jeśli taka jest wydawana, wykorzystywanie afiszy i karteczek, przypominających poszczególne tematy Szkoły Modlitwy (są one opisane poniżej)

W miarę rozwoju Szkoły Modlitwy można pomyśleć o osobnych działaniach skierowanych do poszczególnych grup wiernych, np. dzieci, młodzieży, małżonków, osób starszych, a także grup parafialnych jak Żywy Różaniec, grupy młodzieżowe, lektorzy. Z tych grup mogą być wyłonione małe zespoły przygotowujące modlitwy na wyznaczone Msze Święte. Jest to dla nich jedna z form posługiwania w liturgii. Odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej należy bowiem do najpiękniejszych form spełniania funkcji liturgicznych.