Intencje stałe


Są takie intencje, które chrześcijanin powinien przedstawiać Bogu w modlitwie każdego dnia. Nieustannie mamy prosić, aby święciło się imię Ojca, aby przyszło Jego królestwo i wypełniła się Jego wola, aby nie brakło nam codziennego chleba i abyśmy pokonywali zło w każdej postaci. Tej modlitwy nauczył nas Chrystus. W niej ukryte są wszystkie prośby człowieka i ona jest obecna we wszystkich szczegółowych intencjach naszych błagalnych wezwań.

Ojciec niebieski z boską hojnością udziela nam darów, o które Go prosimy. Czyni to przede wszystkim w sakramentach świętych. Jest więc słuszne, abyśmy wśród układanych przez nas intencji modlitewnych, wyróżnili te, które są dziękczynieniem za dar sakramentów i prośbą o ich jak najlepsze przeżywanie. Poniżej proponowane są takie właśnie intencje. Ujęte są najpierw w formie jednej modlitwy ogarniającej wszystkie sakramenty, a następnie proponowane są bardziej szczegółowe wezwania nawiązujące do poszczególnych sakramentów.

Odnowa osobistego życia chrześcijanina i odnowa wspólnoty Kościoła ma swoje źródło i swoją duchową siłę w właściwym rozumieniu i przeżywaniu sakramentów świętych, do których nas prowadzi rozważanie słowa Bożego. Prośmy Boga, abyśmy nigdy nie oddalili się od tego źródła życia i miłości.

Modlitwa o umiejętność życia darami otrzymanymi w sakramentach i sakramentaliach

Czuwaj nad nami, najlepszy Ojcze, abyśmy żyli jak Twoje dzieci, którymi staliśmy się w sakramencie chrztu, abyśmy działali w mocy Ducha Świętego, którego wylałeś na nas w sakramencie bierzmowania, abyśmy wracali do Ciebie po każdym upadku, przyjmując ofiarowany nam w sakramencie pokuty dar przebaczenia, abyśmy w chorobie umieli korzystać z łaski sakramentu namaszczenia chorych, abyśmy wiernie wypełniali misję, którą nam powierzyłeś w (sakramencie święceń, małżeństwa, w profesji zakonnej, konsekracji …). Naucz nas, najlepszy Ojcze, uczestniczyć w Eucharystii, w której każdy z tych darów odnawiasz, umacniasz i rozwijasz, abyśmy osiągnęli pełnię zjednoczenia z Tobą w Twoim świętym Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  


Modlitwa o duchową odnowę świata przez sakramenty

Pobierz tekst modlitwy w formacie A5: DOC PDF

Jeżeli poniższy tekst modlitwy jest odmawiany wspólnie, zaleca się powtarzać śpiewany refren, np. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi! lub Duchu Święty przyjdź albo Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa.

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, rozważając słowo Boże, na nowo odkryją prawdę, że są dziećmi Ojca niebieskiego w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i niech nigdy nie zatracą godności dziecka Bożego.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu bierzmowania. Niech wszyscy bierzmowani, w świetle słowa Bożego, na nowo odkryją prawdę, że otrzymali dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego pójściu do świata i niech odważnie niosą światu Ewangelię.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu pokuty. Niech wszyscy wierzący w Chrystusa znajdują w nim moc do zwyciężania zła i radykalnego wyboru Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Broń nas przed zagubieniem poczucia grzechu i zaniedbaniem wysiłku nawrócenia.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu namaszczenie chorych. Pomóż wszystkim, dotkniętym chorobą, a także ich opiekunom, odkryć duchową moc, którą posiadają przez sakramentalne zjednoczenie z cierpieniem Zbawiciela i naucz ich służyć tą mocą innym ludziom.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu święceń. Niech wszyscy diakoni, prezbiterzy i biskupi, z nowym zapałem głoszą światu słowo Boże, z wielką wiarą sprawują sakramenty i z pasterską miłością prowadzą powierzonych im wiernych drogami świętości.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu małżeństwa. Niech wszyscy małżonkowie każdego dnia czerpią siły z niewyczerpanego źródła prawdziwej miłości, która łączy Chrystusa Oblubieńca z Jego Kościołem i niech tworzą szczęśliwe rodziny.

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu Eucharystii. Odsłoń przez nami wielkość misterium zbawienia, które Chrystus sprawuje pod osłoną znaków. Pomóż nam jednoczyć się z Nim w poznawaniu prawdy i głoszeniu jej światu, w składaniu życia w ofierze dla Ojca i dla braci, a także w sakramentalnym zjednoczeniu z Nim w Komunii świętej, która sprawia, że jesteśmy jedno.