Kościół i świat


Ważną intencją modlitwy chrześcijanina jest wypraszanie darów Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzeń w Kościele i w świecie, w których podejmowane są decyzje dotyczące innych ludzi. Niektóre rozstrzygnięcia dotyczą małego grona osób, inne zaś mają wpływ na miliony członków Kościoła lub obywateli danego kraju. Zapewne niejedna decyzja została błędnie podjęta także z tego z powodu, że nie prosiliśmy dość gorliwie o pomoc Boga, a w trudnych decyzjach ludzkie siły nie wystarczą.Proponujemy więc zabierać ze sobą na adorację poniższą modlitwę. Będą tu także umieszczane informacje o ważnych spotkaniach tych, którzy podejmują odpowiedzialność na różnych szczeblach władzy kościelnej i świeckiej.

Modlitwa papieża Franciszka za Synod Biskupów

Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwy za rodziny

Modlitwa za rodziny - z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski
do domawiania w czasie Apelu Jasnogórskiego od I Tygodnia Adwentu 2014
do czasu zakończenia obrad Synodu o rodzinie X 2015

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi! Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwy za Kościół i Ojca Świętego

Dzieło Modlitwy za Papieża Franciszka

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016

Modlitwa za podejmujących decyzje

Królu królów i Panie panujących, Ty, który rządzisz niebem i ziemią, który najlepiej wiesz, jakie decyzje ludzi służą ich dobru, a jakie przynoszą szkodę. Prosimy Cię pokornie, ześli swego Ducha na wszystkie zgromadzenia, które podejmują decyzje dotyczące innych ludzi. Niech duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej prowadzi tych, którym zostana zlecona władza w istytucjach międzynarodowych, w poszczególnych krajach, w miastach i wioskach, na uczelniach i w zakładach pracy, w samorządach i organizacjach pozarządowych. W szczególny sposób prosimy Cię o te dary dla tych, którzy (podać miejsce, czas i charakter zgromadzenia).

Wezwania do modlitwy powszechnej za Ukrainę

Trwamy w modlitwie za naród ukraiński oraz o pokój w tamtym rejonie. Zaleca się włączać podane poniżej wezwania  do modlitwy powszechnej, odmawianej w czasie Mszy Świętych w niedziele i dni powszednie. Poniższe wezwania mogą być również intencjami osobistej modlitwy adorujących.

  • Módlmy się za chrześcijan, zwłaszcza na Ukrainie, aby w czasach podziałów i konfliktów byli świadkami miłości, przebaczenia i nadziei na zjednoczenie.
  • Módlmy się za obywateli Ukrainy, różnej narodowości i wyznania, aby znaleźli drogę wzajemnego zrozumienia, współpracy i solidarnego budowania narodowych tradycji.
  • Módlmy się za wszystkich, którzy ucierpieli w walce o wolność i prawa człowieka, szczególnie na Ukrainie, aby ranni otrzymali opiekę medyczną, bezdomni znaleźli mieszkanie, a pozbawieni środków do życia zaznali braterskiej pomocy innych ludzi.
  • Módlmy się za rządzących w Rosji i na Ukrainie, aby podejmowali mądre decyzje, szanujące prawa człowieka i narodu, służące pokojowi i sprawiedliwości.
  • Módlmy się za rządzących narodami i instytucje międzynarodowe, aby wspierały wszelkie inicjatywy służące pokojowi i zgodzie na Ukrainie oraz w innych miejscach świata, gdzie toczą się wojny.
  • Módlmy się za kraje Europy, aby okazały Ukrainie solidarność i spieszyły z pomocą w potrzebie.
  • Módlmy się za tych, którzy swoimi działaniami przyczyniają się eskalacji napięcia i dążą do panowania nad innymi, aby zrozumieli, że trzeba szukać dróg prowadzących do pokoju.
  • Módlmy się za światowe mocarstwa, aby niosły pomoc wszystkim krajom biednym i doświadczonym lokalnymi konfliktami.
  • Módlmy się za naszą Ojczyznę, byśmy umieli być wdzięczni za odzyskaną niepodległość i byli gotowi wspierać narody, które cierpią z powodu głodu, wojny i klęsk żywiołów.
  • Módlmy się za wszystkich, którzy zdobyli bogactwo na ludzkiej krzywdzie, przemocy i korupcji, aby Wielki Post stał się dla nich czasem nawrócenia i zadośćuczynienia za popełnione zło.