Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Po przeżyciu proponowanej powyżej celebracji i śpiewie Akatystu, wskazane jest, aby adoracja Najświętszego Sakramentu odbywała się w ciszy. Uczestnicy usłyszeli wiele myśli i powinni pozostać z nimi na modlitwie, by osobiście porozmawiać z Jezusem. Można te tematy krótko przypomnieć dając uczestnikom wybór rozważanych tekstów lub stawiając pomocnicze pytania. Prowadzone w celebracji rozważania mówiły o Duchu Świętym. Do Ducha Świętego też skierowane były modlitwy. Teraz można je skierować do Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Można również, co było już wcześniej zasugerowane, przenieść z celebracji na czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem spontaniczne wezwania modlitewne (uwielbienia, dziękczynienia i prośby), przeplatane śpiewem pieśni. Należy przy tym przewidzieć chwile ciszy.

Oto propozycje myśli, które prowadzący adorację może przypomnieć uczestnikom, zachęcając ich do osobistej modlitwy.

Wprowadzenie

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Dzięki Twej łasce przypomnieliśmy sobie niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w historii świata, w Twoim życiu i w dziejach całego Kościoła. Pragniemy teraz powrócić do tych prawd w indywidualnej rozmowie z Tobą. Prosimy, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na dar Ducha, którego nam posyłasz.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty w dziele stworzenia

Panie Jezu, Ty objawiasz nam działanie Ducha Świętego w dziele stworzenia. Wpatrujemy się w to cudowne dzieło i pragniemy dostrzec nieskończoną Miłość, która powołała wszystko do istnienia, nieskończoną Moc, która tego dokonała i nieskończoną Mądrość, która tym kieruje. Objaw nam, Jezu, tajemnicę stworzenia.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty w zapowiedziach proroków

Przedziwne było, Panie Jezu, działanie Twego Ducha w prorokach. Kościół wyróżnił to dzieło włączając do „Credo” słowa: „Który mówił przez proroków”. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dar i prosimy, by rosła nasza wiara w słowo wypowiedziane przez tych, którymi kierował Duch Święty.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty w życiu Jezusa

Wyznajemy, o Panie, wiarę w prawdziwość Twego człowieczeństwa. Miałeś ludzkie ciało i ludzką duszę, poznawałeś ludzkim umysłem i kochałeś ludzkim sercem. Całe Twoje człowieczeństwo i całą Twoją ludzką działalność przenikał Duch Święty. Dziękujemy Ci, Panie, za przypomnienie nam tej prawdy i prosimy, aby coraz lepiej poznawali niezwykłe działanie Ducha Świętego w Twoim życiu.

Duch Święty obiecany przez Jezusa uczniom

Wśród Twoich obietnic, składanych uczniom, do najważniejszych należy obietnica Ducha Świętego. Mówiłeś o niej wiele razy wyjaśniając, co niebieski Pocieszyciel będzie czynił w ich życiu. Dziękujemy Ci za ten dar i prosimy, abyśmy coraz bardziej otwierali się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty darem Zmartwychwstałego

W dzień zmartwychwstania tchnąłeś, o Panie, swego Ducha na Apostołów, aby mogli odpuszczać grzechy. W dzień Pięćdziesiątnicy posłałeś z nieba Wicher i Ogień, aby Apostołowie byli zdolni pójść na cały świat. Dziękujemy Ci, Jezu, za to wielorakie udzielanie Ducha Świętego. Niech On uzdalnia nas do pokonywania grzechów i świadczenia o Tobie w świecie.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty mieszka w nas i nas prowadzi

Uczyłeś nas, o Panie, że Twój Duch będzie w nas mieszkał, wszystkiego nas nauczy i będzie nas prowadził. Dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas Jego świątynią. Dziękujemy za to, że nas prowadzi. Spraw, abyśmy zawsze dostrzegali, mocą wiary, tę Jego świętą obecność i działanie.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Duch Święty Dawca wszelkich darów

Jak bardzo potrzebujemy, o Jezu, darów Ducha Świętego. Bez nich nie jesteśmy w stanie z Nim współpracować i dążyć do świętości. Dziękujemy Ci za niezliczone dary Ducha, których na co dzień udziela. Niech one przynoszą coraz piękniejsze owoce w naszym życiu.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.

Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego

Odnowiliśmy dziś, Panie, misję, jaką nam powierzyłeś w sakramencie bierzmowania. Nosimy stale w naszej duszy niezatarte znamię, dar tego sakramentu. Nigdy nie zabraknie nam Twojej opieki i prowadzenia Ducha Świętego, aby każdy z nas mógł dobrze wypełnić swoje powołanie i misję.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: „Niech będzie chwała i cześć” lub inny śpiew.