Adoracja 6: Pokochaj!

 pobierz: doc  pdf

 
 Adoracja 6
 
Pokochaj!
 

 

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J 21,17).

Po prawej stronie ołtarza wielkie czerwone serce z otwartymi drzwiami, z których wydobywają się promienie. Na ławkach rozłożone są teksty z fragmentem 1Kor 13 z ćwiczeniem duchowym oraz teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz.

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o zwycięstwo Jego miłości w naszych sercach. Znakiem naszej otwartości na Jego działanie będzie serce z otwartymi drzwiami, z których wydobywają się promienie. Serce to będziemy interpretować dwojako: jako serce Jezusa i jako nasze serce – serca pełne miłości i łaski. Naszym rozważaniom i modlitwie będą również towarzyszyć kartki z Hymnem o miłości wraz z ćwiczeniem duchowym, które polega na tym, by w miejscu słowa „miłość” wpisać słowo „Jezus”, a także, w ten sam sposób, swoje imię. Ćwiczenie to ma uświadomić, że każdy z nas jest zdolny do miłości, każdy może dążyć do kochania idealnego, choć w życiu ziemskim niepoznanego („Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” 1Kor 13, 12a). To, jakiej miłości pragniemy, powinno motywować nas do stawania się kochającym w taki sposób, jaki oczekujemy od innych.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Jesteś blisko mnie (Twoja miłość)

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, przychodzimy dziś kolejny raz do Ciebie, by być z Tobą, naszym Panem i Bogiem, a także by wzrastać w umiejętności adorowania Ciebie. W przestrzeni ciszy i skupienia, przeniknięci wiarą i nadzieją, kierujemy uwagę ku największej ze wszystkich cnót chrześcijańskich, ku miłości. O niej pragniemy rozmawiać z Tobą, o jej rozwój chcemy Cię prosić. Bez niej nasza modlitwa jest płytka, a autentyczna adoracja niemożliwa. Gdy jej brakuje, wszystkie słowa tracą na znaczeniu, a milczenie staje się ciężarem. Dlatego prosimy, dobry Jezu, abyś nieustannie rozpalał w naszych sercach miłość.

L1: Obdarzaj nas, miłosierny Jezu, Twoją łaską, byśmy z radością przychodzili do Ciebie. Prosimy Cię, Panie.

Oddal wszelkie przeszkody i rozproszenia, byśmy w pełni przebywali z Tobą.

Przymnóż nam wiary i umocnij naszą nadzieję, abyśmy nie ustali w drodze do świętości.

Rozlewaj w naszych sercach gorącą miłość do Ciebie i bliźnich.

Chwila ciszy.

Śpiew: Miłość mi wszystko wyjaśniła

Miłość

L2: Panie Jezu, Ty przyniosłeś na ten świat miłość Ojca, którą nosisz w swoim sercu. Ty wylałeś na ludzi Ducha miłości, który uzdalnia ich do miłowania się nawzajem tak, jak Ty ich umiłowałeś. Ty także pytasz nas, co uczyniliśmy z tym bezcennym darem, który kryje w sobie tajemnicę życia samego Boga i który został powierzony nam, słabym ludziom. Pytałeś Piotra, czy Cię miłuje i pytasz o to również każdego z nas.

L3: Odpowiadamy słowami Apostoła: „Ty, Panie, wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłujemy” (por. J 21,15-19). Ty wiesz także, jaka jest nasza miłość. Wlałeś ją w nasze serca przez Ducha Świętego, który jest samą Miłością. W czasie adoracji znajdujemy się w miejscu, gdzie płonie żar tej miłości. Możemy się przy nim ogrzać oraz przyjąć jej płomień do swego serca. To miłość uzdalnia nas do adorowania Ciebie i do uwielbienia wraz z Tobą naszego Ojca w niebie. Dzięki miłości nasze oczy wypatrują Ciebie, nasze myśli są przy Tobie, nasza wola pragnie pełnić Twoją wolę, a nasze serce należy do Ciebie.

L4: Gdy pytałeś, Panie, św. Piotra o miłość, chciałeś, aby jego wyznanie było również wyrazem nawrócenia po trzykrotnym zaparciu się Ciebie. My również pragniemy naszym wyznaniem miłości prosić o przebaczenie naszych grzechów. Oczyść, miłosierny Jezu, naszą miłość z wszelkiej niedoskonałości. Prosimy Cię o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

Śpiew: Miłość Twa

„Z nich zaś największa jest miłość”

L1: Pragniemy rozważać w Twojej bliskości tajemnicę miłości, którą przedstawił nam św. Paweł. W Hymnie o miłości czytamy (tu następuje odczytanie fragmentu: 1 Kor 13,4–8.13).

Jezu, Twoja miłość ma w sobie wszystkie cechy miłości doskonałej (tu następuje odczytanie tego samego fragmentu, w miejsce słowa „miłość” czytamy słowo „Jezus”).

My także pragniemy tak kochać. Wiemy, że to wymaga od nas wielkiego wysiłku, rezygnacji ze swojego egoizmu, pracy nad sobą. Chcemy w ciszy naszych serc wzbudzić w sobie to postanowienie doskonałego kochania. Błogosław nam, Panie.

Adoracja w ciszy (w trakcie ćwiczenie duchowe omówione przez komentatora przed adoracją)

Modlitwa na zakończenie

P: Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że rozlewasz ją po najciemniejszych zakamarkach naszego wnętrza. Prosimy Cię, niech miłość zwycięża w naszej codzienności wszelkie znużenie, zniechęcenie, niech pociąga nas ku dobru. Niech miłość towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia. Niech będzie chwała Tobie, Jezu, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo

Śpiew: Miłość (Wiara, choć pierwsza wśród cnót)