Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

 

Dekret powołujący Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej
Mając na uwadze konieczność stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijanie różnych jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji, działając zgodnie z kanonem 312 §1 3˚ KPK, powołuję niniejszym Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej. Cele, naturę i strukturę organizacyjną Bractwa, po myśli kanonu 304 KPK, określa Statut zatwierdzony przeze mnie w dniu erygowania Bractwa, to jest w dniu 30 listopada 2008 roku.
+ Jan Wieczorek
Biskup gliwicki
Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.
Więcej: http://www.wszystkichswietych.org/strony.php?s=14

Bractwo z siedzibą w Sanktuarium Matki Bożej Rudzkiej

Rudy Raciborskie: poszerzyło się grono Bractwa Najświętszego Sakramentu - artykuł na stronie eKAI.

Ks. dr Piotr Górecki, kapelan bractwa przekonuje, że bractwo powraca do wielowiekowej tradycji. „Chcemy sięgać do sedna istnienia Kościoła, jako idącego i głoszącego Chrystusa, ale do tego potrzebna jest kontemplacja. Czerpiemy z tradycji zrzeszania się ludzi różnych stanów, profesji, z miast i wiosek, których łączy wspólna wiara i troska o nią” - tłumaczy kapłan.
Członkowie bractwa mają także ożywiać kult eucharystyczny. Uczestniczą i organizują adoracje, nabożeństwa, procesje, dyżurują w kościołach, aby strzec ich przed złodziejami i wandalizmem, a jednocześnie umożliwiają całodzienną modlitwę wiernym.
Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej liczy ponad 80 członków w wielu miejscowościach. Wspólnota, reaktywowana w 2008 r., nawiązuje do bractwa, które funkcjonowało przy gliwickiej parafii Wszystkich Świętych między 1517 r., a 1810, kiedy to dekretem królewskim skasowano wszystkie wspólnoty i ich majątki. Na początku XVIII w w 122 miejscowościach Śląska działało 208 bractw.

Więcej na stronie internetowej eKAI:
http://ekai.pl/diecezje/gliwicka/x42942/rudy-raciborskie-poszerzylo-sie-grono-bractwa-najswietszego-sakramentu/

Bractwo w Gliwicach - Sośnicy

przy parafii św. Jacka

Członkowie bractwa starają się propagować cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Uczestnictwo w adoracjach, zwłaszcza w adoracjach podczas Triduum Paschalnego, to ich osobiste zaangażowanie w działalność bractwa, jak również okazja do uświęcania własnego życia. Dodatkowym celem istnienia bractwa jest zapewnianie porządku i bezpieczeństwa jako Straż Porządkowa w różnego rodzaju uroczystościach parafialnych i diecezjalnych. Opiekunem bractwa jest ks. Krzysztof Śmigiera, a spotkania odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Informacje na stronie: http://www.sw-jacek.gliwice.opoka.org.pl/