Pięćdziesiątnica w Roku Miłosierdzia

 

Celebracja "Pięćdziesiątnica w Roku Miłosierdzia"

Pobierz: DOC PDF

 

Modlitwa do Matki Najświętszej

Śpiew: Weź w swą opiekę.

P: Słowo wprowadzające.

Śpiew: Litania loretańska.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

P: Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszyscy: Maryjo, Ty na Golgocie usłyszałaś słowa: „Niewiasto, oto syn Twój”. Napełniona Duchem Świętym stałaś się Matką Kościoła. Stałaś się również moją Matką.
Z wielką radością zapraszam Cię do mego życia. Wejdź, o najlepsza Matko, w świat moich myśli i słów, uczuć i pragnień, czynów i relacji. Przenikaj wszystko swoją głęboką wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Pomóż mi poddawać się ochotnie kierownictwu Ducha Świętego, trwać zawsze w zjednoczeniu z Jezusem i pełnić wiernie wolę Ojca niebieskiego.
Chcę zwracać się do Ciebie każdego dnia i we wszelkich okolicznościach życia słowami: „Totus Tuus”. Zawierzam Ci siebie i wszystkich, których Bóg postawił na mojej drodze życia. Prowadź nas swoją macierzyńską miłością, abyśmy mogli kiedyś razem z Tobą i wszystkimi mieszkańcami nieba śpiewać pieśń odkupionych ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Śpiew: Totus Tuus, Maria.

1. Naucz mnie, Matko, przyjmować Boga,
który przychodzi zamieszkać we mnie.
Pomóż otworzyć drzwi mego serca,
zamknięte grzechem i niewiernością.

2. Naucz mnie, Matko, słuchać słów Boga,
kiedy naucza o prawdzie życia.
Wyproś mi dary Ducha Świętego,
bym wolę Ojca wiernie wypełniał.

3. Naucz mnie, Matko, zaufać Bogu
pośród cierpienia i samotności.
Pomóż usłyszeć głos Pana z krzyża:
„Oto twa Matka, weź Ją do siebie”.

4. Naucz mnie, Matko, oddać się Bogu,
na ziemskie życie i wieczność całą.
Pozwól powtarzać za Janem Pawłem
słowa miłości i zawierzenia:

 

Konferencja i modlitwa

 

Konferencja: „Pięćdziesiątnica w Roku Miłosierdzia”

Po konferencji śpiew: Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia.

1. Ukaż w krzyżu Chrystusa
Grzech przez nas popełniony.
W żalu i przebaczeniu,
Człowiek jest ocalony. Ref ...

2. Gdy Pan nasz zmartwychwstały
Ciebie w darze przynosi,,
Ogniem rozpalasz serca,
Nadzieje światu głosisz. Ref ...

3. Rozniecaj iskrę łaski,
Mocą łamania chleba.
Niech miłosierdzie Boże
Da ziemi piękno Nieba. Ref ...

Odnowa misji, przyjętej w sakramencie bierzmowania

P: Drodzy Bracia i Siostry! Umocnieni Jego łaską chcemy odnowić misję, jaką Bóg nam powierzył w sakramencie bierzmowania. Dlatego pytam każdego i każdą z was:
Czy chcesz odważnie wyznawać swoją wiarę i według niej żyć, do czego Duch Święty umocnił cię w sakramencie bierzmowania?

W: Chcę.

P: Czy chcesz być świadkiem Chrystusa głosząc światu Jego Ewangelię, czynnie uczestnicząc w liturgii Kościoła i służąc z miłością drugiemu człowiekowi?

W: Chcę.

P: Czy chcesz nieustannie wzrastać w świętości realizując powołanie, którym cię Bóg obdarzył?

W: Chcę.

P: Bóg wszechmogący, mocą swego Ducha, niech odnowi w was łaskę, którą otrzymaliście w sakramencie bierzmowania. Niech On pomnoży w was Ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Niech napełni was na nowo duchem świętej bojaźni Pana. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Śpiew do Ducha Świętego, np.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze

Błogosławieństwo na zakończenie formacji w Szkole Modlitwy Jana Pawła II

Kilka osób kończy w tym roku formację w Szkole Modlitwy Jana Pawła II. Otrzymują oni błogosławieństwo.

Drodzy Bracia i Siostry! Kończycie formację w Szkole Modlitwy Jana Pawła II. Ten wielki Sługa Boży, przez swój przykład i skierowane do nas słowo, pomógł nam stać się gorliwszym uczniem Jedynego Nauczyciela i Mistrza, którym jest Jezus Chrystus. On zaprasza nas do pójścia za Nim, napełnia nas Duchem Świętym, prowadzi nas do Ojca niebieskiego i jednoczy nas w swoim Kościele.
Kończąc wieloletni trud formacyjny, systematyczne podejmowanie ćwiczeń, otrzymujecie błogosławieństwo, aby rozkwitły bogactwem owoców wszystkie dary, jakie otrzymaliście od Boga. Najważniejszym z nich jest dar miłości, bez którego nie ma prawdziwej służby. Dlatego, naśladując św. Piotra, który najpierw wyznał miłość wobec Chrystusa, a potem został posłany, by wypełnić powierzone mu zadania, wyznajcie swoją miłość wobec Boga, abyście mogli z nową gorliwością podjąć służbę wobec braci:

Śpiew: Miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo i zaprosiłeś go do udziału w swoim boskim życiu. Ty uzdolniłeś go do miłowania i obdarzyłeś łaską udziału w odwiecznej miłości, która łączy Ciebie z Twoim Synem, w Duchu Świętym. Wejrzyj, najlepszy Ojcze, na Twoje dzieci, które dziś, po przeżyciu kilkuletniej formacji, proszą Cię o łaskę nieustannego wzrostu w miłości. Udziel im swego błogosławieństwa + i spraw, aby umocnieni darem Twego Ducha coraz gorliwiej trwali na modlitwie i coraz piękniej służyli braciom. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości.

W czasie śpiewu osoby, które przyjęły błogosławieństwo podchodzą do kapłana, który wręcza im pamiątkowy dyplom ukończenia formacji.

Modlitwa w intencji ŚDM

P: Słowo wprowadzenia.

Śpiew (po każdym wezwaniu): Duchu Święty, przyjdź lub inny.

L1: Módlmy się za członków Komitetu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, którzy dźwigają główny ciężar organizacyjny tego wielkiego wydarzenia. Prośmy o światło w podejmowanych decyzjach, o cierpliwość w obliczu pojawiających się trudności, o umiejętność współpracy z przedstawicielami władz, instytucji, spółek, przedsiębiorstw i wszystkimi, którzy wnoszą swój wkład w godne przyjęcie młodzieży.

L2: Módlmy się za wolontariuszy, którzy już posługują i tych, którzy do nich dołączą zarówno w parafiach, jak i czasie głównych wydarzeń w Krakowie. Niech Bóg wzbudzi w ich sercach gotowość pomocy i uczyni ich radosnymi świadkami wiary wobec tych, do których zostaną posłani.

L1: Módlmy się za parafie, w których będą mieszkać ludzie młodzi z całego świata, za duszpasterzy, którzy będą organizować ich spotkania, za rodziny, dyrektorów szkół i innych placówek, którzy będą przyjmować u siebie gości. Niech Bóg w swoim miłosierdziu sprawi, że każdy człowiek będzie się czuł przyjęty z miłością i otoczony troską.

L2: Polecajmy Bogu zespoły osób, które przygotowują modlitewne spotkania w czasie Światowych Dni Młodzieży, za biskupów, którzy będą głosić katechezy, za ceremoniarzy, którzy przygotowują celebracje liturgiczne, za chóry i schole, którzy troszczą się o śpiew, za wszystkich, którzy będą współtworzyć każde spotkanie ludzi młodych z Chrystusem i Kościołem.

L1: Módlmy się za wszystkich, którzy przygotowują środki transportu dla tak wielkiej rzeszy ludzi. Niech Bóg sprawi, aby każdy dotarł bezpiecznie do miejsca, do którego zmierza i powrócił z radością do siebie ubogacony spotkaniem z Bogiem i ludźmi.

L2: Módlmy się w sposób szczególnych za ludzi młodych z całego świata. Niech nie zabraknie im odwagi do wyruszenia w daleką podróż, a każda chwila pobytu w jednej z polskich diecezji, a potem w Krakowie, będzie dla nich umocnieniem na dalsze lata życia.

P: Odmówmy wspólnie modlitwę Światowych Dni Młodzieży:

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Śpiew: Hymn ŚDM lub Oddany Maryi, Sługo Miłosierdzia

Nieszpory

Godz. 18.00

Teksty na osobnych kartkach

Eucharystia

Godz. 18.30

Formularz Mszy świętej i czytania z Wigilii Zesłania Ducha Świętego

Czytanie I – Wj 19.3-8a.16-20b – Lekcjonarz, t. II

Psalm respons – Dn 3, – Lekcjonarz, t. II

Czytanie II – Rz 8, 22-27 – Lekcjonarz, t. II

Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja.

Ewangelia: J 7, 37-39 – Lekcjonarz, t. II.

Modlitwa powszechna

Wstęp: Zgromadzeni na Eucharystii w ten szczególny wieczór, prośmy za wstawiennictwem Maryi i wszystkich Świętych o dar Ducha Świętego.

  1. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na cały Kościół, aby odnowiony Jego mocą, odważnie świadczył o Chrystusie wobec wszystkich ludzi.
  2. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na rządzących naszą Ojczyzną, aby nie zbrakło im mądrości w rozwiązywaniu zawiłych spraw życia i odwagi w walce z korupcją, zepsuciem moralnym i szukaniem tylko własnego interesu.
  3. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na przygotowujących Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, aby dzięki Jego prowadzeniu pomyślnie wykonali powierzone im zadania.
  4. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na nasze rodziny, aby ogień Jego miłości nieustannie rozpalał serca małżonków, rodziców i dzieci.
  5. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na smutnych, zagubionych i skłóconych, aby niebieski Pocieszyciel napełnił ich serca nadzieją.
  6. Ojcze miłosierny, ześlij swego Ducha na nas, tu zgromadzonych, abyśmy otwartym sercem przyjmowali łaski Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i oddali całe nasze życie Chrystusowi, jedynemu Odkupicielowi człowieka.

Modlitwa: Ojcze nasz i Boże. Przyjmij modlitwę Twojego Kościoła i spraw, abyśmy umocnieni Twoimi darami odważnie świadczyli o Chrystusie. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akatyst do Ducha Świętego – Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.30 – 21.00

Tekst Akatystu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przeżywana będzie w ciszy.