Droga krzyżowa z Duchem Świętym

 

Droga krzyżowa z Duchem Świętym

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami”.
(Rdz 1, 1-2)

Czy pamiętasz o tym, że nad tobą i wszystkimi twoimi sprawami unosi się Duch Święty gotowy poddać myśl i słowo, które właśnie są ci potrzebne, które są najwłaściwsze?

Stacja I:  JEZUS NA ŚMIERĆ OSĄDZONY
„A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty”. (Mk 13, 11)

Czy wierzysz w to, że Duch Święty podpowiada Ci co, kiedy, jak powiedzieć, zrobić, zmilczeć?  Czy jesteś posłuszny Jego natchnieniom?

Stacja II:  JEZUS KRZYŻEM OBCIĄŻONY
„Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”.
(2 Kor 1, 21-22)

Krzyżem naznaczeni zostaliśmy przy chrzcie. Duch Święty obiecał być z nami przez całe życie. Czy pamiętasz o tym, że nie jesteś sam w cierpieniu? Czy cenisz sobie skarb, jakim jest codzienny i niecodzienny krzyż?

Stacja III:  JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA
„Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”. (Ps 91, 11-12)

Zaufać Słowu Boga, choć wcale nie spełnia się tak, jakbyś to sobie wyobrażał, jakbyś oczekiwał… Zaufać Duchowi, który prowadzi, to nie znaczy: „nie bać się i wszystko rozumieć”, ale to znaczy: „wstać i iść dalej”.

Stacja IV:  JEZUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ
„Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. (Łk 1, 34-35)

Maryja doświadczyła obecności Ducha Świętego w wyjątkowy sposób, a dziś uczy nas, jak otwierać się na Jego działanie. Jak być Jego służebnicą, jak wszystko zachowywać w sercu, by wydało najlepszy owoc.

Stacja V:  CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI
„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5, 5)

Miłość – pierwszy owoc Ducha Świętego. A z nią razem radość i pokój. Zawsze, okazując innym pomoc, współczucie, zrozumienie, otwieramy się na wszystkie dary Ducha.

Stacja VI:  ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie”.  (J 14, 16-17)

W trudnej sytuacji często oczekujemy konkretnego pocieszenia i pomocy. Możemy być nie tylko zaskoczeni, ale nawet rozżaleni, że otrzymujemy inne pocieszenie, inną pomoc. Czy dostrzegamy wtedy, że wszystko dostajemy od Tego, który wie i widzi więcej?

Stacja VII:  JEZUS DRUGI RAZ UPADA
„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości”. (Rz 8, 26a)

Możesz stanąć w sytuacji jakby bez wyjścia – jakiś tragiczny wypadek, grzech, lęk… Wydaje się, że to koniec. Ale nie ma upadku, z którego nie można by wstać i pójść dalej.

Stacja VIII:  JEZUS POCIESZA NIEWIASTY
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.  (J 14, 26)

Bezradność to nasza słabość. Duch Święty zna każdego, zna drogi wyjścia, nawrócenia, opamiętania. Posyła do nas swoich posłańców, ale i nam wyznacza zadania wobec naszych bliźnich. Otwórzmy serca na Jego upomnienia.

Stacja IX:  JEZUS TRZECI RAZ UPADA
 „A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»”. (Mt 3, 16b-17)

Gdzie patrzysz, gdy ogarnia cię zwątpienie i lęk, gdy brak ci już siły i nadziei, by żyć dalej? Jeśli spojrzysz w niebo, zobaczysz Boga, który jest przy tobie.

Stacja X:  JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”. (1 Kor 6, 19-20)

„Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana” – opiekowanie się nim, otoczenie go troską i wstydem, to dbanie o dom Tego, który chce w nim mieszkać, który chciałby być jego gospodarzem.

Stacja XI:  JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali”. (Ez 36, 26-27)

Jezus, dając się przybić do krzyża, ofiarowuje się Ojcu za nasz grzech i za nasze kamienne serca. Pragnie dla nas życia nowego, posłusznego przykazaniom, bo tylko tak może nas uczynić szczęśliwymi. Czy przyjmiesz Ducha Świętego, by cię tego nauczył?

Stacja XII:  JEZUS NA KRZYŻU UMIERA
„Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor 12, 3-11)

Jezus-Człowiek umiera, ale nie pozostawia swoich uczniów samych. Jezus-Bóg trwa w każdym, któremu w bierzmowaniu podarował Ducha Świętego. Każdemu daje, co chce, by żyć przez niego tak, jak chce. Nie porównuj swoich darów z kimkolwiek, bo są wyjątkowe i niepowtarzalne. Przyjmij z wdzięcznością i pozwól Jezusowi żyć w swoim ciele.  

Stacja XIII:  JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY
„Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność”. (2 Kor 3, 17)

Nie ma wolności wśród wymienionych w Piśmie Świętym darów i owoców Ducha Świętego. A jednak bez wolności nie możemy być cierpliwi, łaskawi, dobrzy, uprzejmi, cisi, wierni, skromni, wstrzemięźliwi, łagodni, opanowani, czyści. Tylko należąc do Ducha Świętego i do siebie, możesz być tym, kim Bóg chce, byś był.

Stacja XIV:  JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY
„Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha”. (Rz 8, 11)

Czy wierzysz w zmartwychwstanie swojego ciała? Czy przeczuwasz rzeczywistość, której dostrzec nie możesz? Czy żyjesz tak, by z nadzieją jej oczekiwać?
 

Stacja XV:  JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.  (Mt 28, 19)

Radujmy się – gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara (por. 1 Kor 15, 17). Skoro spotkaliśmy Ducha Świętego, idźmy i głośmy Jego obecność i miłość.

 

Małgorzata OV