Czuwanie 10

 

SERCE JEZUSA CZYTELNY ZNAK BOŻEJ MIŁOŚCI

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew: Pan blisko jest oczekuj Go, Pan blisko jest w nim serca moc.

 

WYZNANIE WIARY W OBECNOŚĆ BOŻĄ

 

Jezu Miłosierny, ukryty w Najświętszym Sakramencie oto klęczymy przed Tobą z ciężarem naszych trosk, kłopotów i spraw, aby adorować Ciebie wynagradzając za nasze grzechy.
Wierzymy, że jesteś tu i teraz z nami w Najświętszym Sakramencie.
Wierzymy, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, że z nieskończonej miłości ku nam, ustanowiłeś ten Przenajświętszy Sakrament.
Wierzymy, że w każdej Mszy św. przemieniasz Swoją wszechmocą przez kapłana chleb i wino w Ciało i Krew Swoją.
Wierzymy, że w tej Najświętszej Hostii jesteś obecny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem, jako nasz Bóg, Zbawiciel, Król i Ojciec.

Pieśń: Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej:
mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
i pod postacią chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc
to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

Panie Jezu mój wierzę! Całą duszą wierzę, żeś tu obecny, tak blisko mnie, na tym ołtarzu.... Wierzę, żeś Ty Bogiem moim i z głębi serca wołam: Pan mój i Bóg mój.
Wejrzyj na nas, zgromadzonych tu w imię Twoje, i napełnij swoją łaską nasze życie, abyśmy mogli coraz bardziej jednoczyć się z Tobą w miłości i w prawdzie.
Obdarz nas pokojem, Twoją Miłością i wszelkimi łaskami potrzebnymi do spotkania z Tobą. Przyjmij, dobry Jezu nasze modlitwy, które będziemy zanosić za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny od Najświętszego Sakramentu, oraz ukochanego naszego błogosławionego Jana Pawła II.

Śpiew:Zostań tu i ze mną się módl, Razem czuwajmy, razem czuwajmy.

 

ROZWAŻANIE O SERCU PANA JEZUSA

 

Panie Jezu Chryste, przyszedłeś na ziemię z miłości. Okazywałeś ludziom dobroć i miłość Twojego Serca. Przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc. A ludzie tak mało okazywali Ci wdzięczności, nawet prześladowali Cię i na śmierć wydali. Odszedłeś z ziemi do nieba, lecz niczym nie umniejszyłeś Swojej dobroci dla nas. Twoje Serce między nami wciąż pozostaje w Najświętszym Sakramencie na świadectwo nieskończonej miłości Twojej.
Serce Twoje Jezu jest pełne żarliwej miłości. Jest ono całkowicie czyste, święte, wypełnione miłością ku Bogu i ludziom.
Serce Twoje płonie miłością do Ojca i do wszystkich ludzi: jest jak krzak gorejący, o którym mówi Biblia, że płonie, ale się nie spala (Ez 3,2).
Jeśli nasze serce jest zranione, ogień Twojej miłości je uzdrawia.
Największe wody nie są w stanie zagasić płomienia Twojej miłości do nas. Nie ma takiej wody, której nie byłbyś w stanie przemienić w wino, nie ma grzechu, który nie mógłby być „spalony", oczyszczony dzięki Tobie.
Nie ma ciemności, która nie mogłaby być rozjaśniona; nie ma lodu, który nie mógłby zostać roztopiony: jak śnieg w promieniach słonecznych, wszystko w Twoim rozpalonym Sercu się rozpływa.

Śpiew: Jezu Tyś jest światłością mej duszy.
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu Tyś jest światłością mej duszy.
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

W Jezusowym Sercu Bóg Ojciec odnajduje całe swoje upodobanie. To w Jezusowym Sercu spotykają się wszystkie doskonałości i cnoty. W nim żarliwa miłość do Boga Ojca złączona jest z największym szacunkiem i z niezgłębioną pokorą, jaka tylko jest możliwa. Ono jest najlepszym objawieniem kochającego nas Boga.
Serce Jezusa jest najszlachetniejszą częścią jego bosko-ludzkiego ciała, które jest także złączone z bóstwem. Jako relikwia byłaby bezwzględnie najcenniejszą ze wszystkich.
Serce Jezusa jest źródłem najświętszego życia, jakie kiedykolwiek było na ziemi. I to życia w pełnym tego słowa znaczeniu dla ciebie i dla mnie!
Serce Jezusa jest fontanną Przenajdroższej Krwi, jaka kiedykolwiek wytrysnęła. A została wylana za ciebie i za mnie i za odkupienie całego świata!

Śpiew: O Krwi  i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój żywej wody.
Ufamy Tobie, ufamy Tobie.

Jego Serce kocha nas szczerze i kocha z wielką pokorą; nie wzbrania się przed uczynieniem się pokornym nie tylko wobec Ojca, ale również wobec nas.
Jego „ja" zniknęło, ukrywając się za kochającym obliczem Ojca: przyjęło postać chleba, aby mogło być spożywane przez każdego z nas.
Mimo że jest Bogiem, a raczej właśnie dlatego, że jest Bogiem. Jezus ukazuje swój majestat w każdym akcie pokory. Wzywa nas poprzez swoje zranione Serce, poprzez Serce, które tak bardzo nas umiłowało.
Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca.
Jego Serce jest pełne pokory, ponieważ bez niej nie byłoby prawdziwej miłości.
Jego miłość jest więc nieskończoną miłością, jaką nas kocha. Jest majestatem, którym spowija i okrywa nasze słabości.
Jego Serce jest wielkie, potężne w miłości: nie ugina się przed naszą małodusznością i biedą, ale się pochyla nad każdym z nas i hojnie obdarza swoim boskim życiem.
To, co grzech zniszczył w nas i uczynił bezowocnym, On odnajduje i na powrót czyni owocnym.
To, co zagubiliśmy przez grzech. On zbiera w skrytości swego Serca i pozwala nam doświadczyć, jak bardzo Bóg nas kocha.
To poprzez Jego Serce jesteśmy wezwani, by się przekonać, jak Bóg jest nam bliski i jak ta bliskość objawia się w przyjęciu nas w Sercu Jezusa: domu Bożym i bramie niebios.

Pieśń: 1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy słowo wcielone Serce Swe nam dało.
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś;
Ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś.
2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. Cud Boskiej miłości ...
3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.Cud Boskiej miłości ...
4. O Anielskie chóry, o wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Cud Boskiej miłości ...
5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,
Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Cud Boskiej miłości ...
6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe?
Ach, milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Cud Boskiej miłości ...
7. Bo nie do Anioła zwraca słowo Swoje,
Lecz do ludzi woła: "Daj mi serce twoje!"Cud Boskiej miłości ...
8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy,
W bólu i radości zawsze Je kochajmy. Cud Boskiej miłości ...
9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie
Szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. Cud Boskiej miłości

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do naszej ojczyzny ustawicznie przypominał, że Serce Jezusowe jest najbardziej czytelnym znakiem Bożej miłości. W Toruniu mówił: Oto Serce Zbawiciela, czytelny znak Jego niezwyciężonej miłości i niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju (...), Boga, który ukochał człowieka w Sercu Jednorodzonego Syna. Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemnienia się również miłością.
W Elblągu zaś w czasie Nabożeństwa do Serca Jezusa Papież przypominał: Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, w Sercu swego Syna i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny plan Boży zbawienia świata. A jest to plan miłości.
Miłość Chrystusa najpełniej objawiła się w przebitym Jego boku i otwartym włócznią żołnierza Sercu. To zdarzenie z Kalwarii uczy nas, że Jezus do końca nas umiłował.
Tak o tym mówił Ojciec Święty w katedrze warszawskiej na zakończenie II Synodu Plenarnego: Cały Kościół rozważa i czci (...) w sposób szczególny niepojętą miłość Bożą, która znalazła swój ludzki wyraz w przebitym włócznia setnika Sercu Zbawiciela.
W przywoływanym powyżej przemówieniu Papież naszkicował też program pracy Kościoła w Polsce: Chrześcijaństwo jest religią miłości (...). Kościół głosi miłość (...). Najświętsze Serce Jezusa jest właśnie obrazem tej nieskończonej i miłosiernej miłości, którą Ojciec Niebieski rozlał w świecie przez swego Syna Jezusa Chrystusa.

Śpiew: Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże, miłosierdzie tryskające z Najświętszego Serca Jezusa
ufamy Tobie, ufamy Tobie

Serce Twe, Jezu, odbijające w sobie niepojętą miłość Ojca i Ducha Świętego - oddane i wyniszczone w całopalnej ofierze - przyciąga ku sobie nas wszystkich.
Promienie wychodzące z boku są balsamem na nasze rany, lekarstwem na choroby, pokoJem wśród lęków, przebaczeniem grzechów, nadzieją zwycięstwa i nieprzerwanym wołaniem, że Bóg jest miłością.
To wszystko zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach Litanii do Serca Pana Jezusa”

 

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca. O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i nąjlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Pieśń: Serce Zbawiciela pełne Bożej chwały. Łaską i miłością świat napełnij cały.
Ponad życia łzy i nędze. W Twoich cudów zejdź potędze. Nowe światu rozpal zorze,
O Najsłodsze Serce Boże, Króluj, króluj nam.
Serce Zbawiciela, ludzkich serc kochanie, Spraw Twoją miłością, niech zło nie powstanie.
Niech pokruszy grzeszne pęta, I niech będzie czysta, święta, Twym płomieniem niech rozgorze,
O, najświętsze Serce Boże, Króluj, króluj nam.

 

ODDANIE CZCI SERCU JEZUSOWEMU

 

O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość.
Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.
Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek.
Będziemy powtarzać: najgłębszą cześć Ci oddajemy.

Serce Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu naszego ziemskiego wygnania, najgłębszą cześć Ci oddajemy.
Serce eucharystyczne Jezusa,
Serce samotne,
Serce upokorzone,
Serce opuszczone,
Serce zapomniane,
Serce wzgardzone,
Serce znieważone,
Serce zapomniane przez ludzi,
Serce pragnące być kochane,
Serce cierpliwe w oczekiwaniu na nas.
Serce skore w wysłuchiwaniu nas,
Serce spragnione próśb naszych,
Serce źródło łask nowych,
Serce milczące, które pragnie przemawiać do dusz,
Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego,
Serce, które uczy tajemnic połączenia się z Bogiem,
Serce eucharystyczne Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu.
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O mój Jezu!
2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi
3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu,
W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.
4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,
W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.

 

DZIĘKCZYNIENIE

 

Panie Jezu, miłość skłoniła Cię do złożenia ofiary z życia, by nas odkupić, zaprowadziła Cię na krzyż i pozwoliła, by włócznią otwarto Twe Serce.
Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie.
Będziemy powtarzać: Przyjmij nasze hołdy, przyjmij nasze serca, dziś Tobie je ofiarujemy.

Panie Jezu, darem Twego Serca jest Najświętszy Sakrament. W Nim stale jesteś wśród nas, każdemu z nas pragniesz okazać miłość i przebaczenie. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie.
Przyjmij nasze hołdy, przyjmij nasze serca, dziś Tobie je ofiarujemy.

Panie Jezu, miłością odpowiadając na Twoją miłość, chcemy oddać się pod Twoje panowanie pragnąc, czego Twoje Serce pragnie i przyczynić się swoją modlitwą, pracą i cierpieniem do dopełnienia Twego dzieła na ziemi.
Przyjmij nasze hołdy, przyjmij nasze serca, dziś Tobie je ofiarujemy.
Jezu, oddajemy się Tobie na nowo, my, lud Twój tu zgromadzony.
Przyjmij nasze hołdy, przyjmij nasze serca, dziś Tobie je ofiarujemy.

Przyjmij nasze modlitwy, i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: 1. Niech dziś z naszych serc i dusz
Wzniesie się do wiecznych wzgórz,
Przed Jezusa Serca tron
Naszych pień potężny ton:
Jezu, chcemy choć przebojem wiecznie stać przy Sercu Twoim!
Jezu, chcemy choć przebojem wiecznie stać przy Sercu Twoim!

2. Choć uderza na nas wróg,
Naszą tarczą wiara, Bóg!
Z walk nas wyrwie, zleczy z ran
Najłaskawszy Jezus Pan. Jezu, chcemy ...

3. Co za wielki, Boży cud:
 Jezus swój ukochał lud!
 Dziś nam daje Serce Swe,
 Chce ukoić ból i łzę. Jezu, chcemy ...

4. Więc wśród życia walk i burz
Do Jezusa śpieszmy już!
On do Serca Swego nas
Przyjmie chętnie w każdy czas. Jezu, chcemy ...

Za Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości.
Dziękujemy Ci, Boże.

Za Serce Jezusa - wzór miłowania dla Ojca świętego, biskupów i kapłanów. Dziękujemy Ci, Boże.
Za Serce Jezusa gotowe zawsze i wszystko przebaczyć ludziom. Dziękujemy Ci, Boże.
Za Serce Jezusa - lekarstwo na agresję, bunt, gniew i egoizm. Dziękujemy Ci, Boże.
Za Serce Jezusa, z którego bije światło mądrości rozświetlające drogi codziennego życia. Dziękujemy Ci, Boże.
Wszechmogący i dobry Boże, przyjmij nasze dziękczynienia i utwierdź w głębokiej wierze, że kochasz nas niezmiennie i bezgranicznie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń: Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Ref. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam!
        Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam.
2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

 

PRZEBŁAGANIE

 

Panie Jezu ukryty w tym małym kawałku Chleba! Wiemy, że nie zawsze umieliśmy właściwie odpowiadać na wezwania Twojej miłości. Wiele razy raniliśmy Twoje ukochane Serce naszymi grzechami. Klękamy przed Tobą, bo chcemy się przyznać do naszych słabości względem Ciebie i naszych bliskich. Tyle razy byliśmy głusi na Twoje pytanie, które kiedyś zadałeś świętemu Piotrowi: Czy kochasz? Czy kochasz mnie bardziej niż inni?. Panie, przebacz nam nasze słabości, które raniły Twoje ukochane Serce.
Będziemy powtarzać: Miej miłosierdzie dla nas

Za brak szacunku do Eucharystii. Miej miłosierdzie dla nas.
Za brak odpowiedzi na Twoją nieskończoną miłość
Za brak żarliwej modlitwy w naszym życiu
Za brak jedności i pokoju w naszych rodzinach
Za brak wiary i cierpliwości
Za brak ofiarowania swojego cierpienia w intencji Kościoła, grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących
Za to, że nie upominamy tych, którzy źle czynią...
Za to, że nie pomagaliśmy słabszym...
Za to, że zapominaliśmy o Twojej miłości do nas...
Za brak poddania się Twojej woli.

Pieśń: Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O, Boskie Serce, skarbie jedyny,
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są.
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głos:
Ach, odwróć od nas karania cios.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli,
Żeśmy Ci wiele zadali ran,
Żeśmy na litość nie zasłużyli,
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan.
Tyś za nas wylał najdroższą Krew.
Zalej nią, zalej słuszny swój gniew.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Z Ciebie, o, Serce Króla naszego,
Świeci nam słodkiej, nadziei blask.
Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
Ty naszą nędzę tak dobrze znasz.
My bardzo biedni, o, Panie nasz.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

 

PROŚBY

 

Serce Jezusa wypełnia miłość miłosierna. Jest Ono źródłem miłosierdzia i odpuszczenia grzechów. Prosi nas każdego dnia, abyśmy otworzyli drzwi naszych serc na Jego miłosierdzie. Pozwólmy Mu się nim obdarować, zwłaszcza wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy.
Na obrazach często widzimy płomień wychodzący z Serca Jezusa. Symbolizuje on siłę Bożej miłości, która może zapalić i ogrzać każdego, kto się do niej zbliży. Oby ten ogień zapłonął także w naszych sercach jako płomień czynnej miłości, podtrzymywany przez okazywanie gościnności i wsparcia bliźnim zmagającym się z niedostatkiem i cierpieniem.

Panie Jezu, któryś przeszedł przez ziemię, wszystkim dobrze czyniąc -uczyń serca nasze według Serca swego.
Panie Jezu, któryś przebaczył doznane od ludzi przykrości - uczyń...
Panie Jezu, któryś na krzyżu modłił się za swoich wrogów - uczyń...
Panie Jezu, któryś cierpliwie i miłosiernie z ludźmi postępował - uczyń...
Panie Jezu, któryś ze współczuciem pocieszał nieszczęśliwych - uczyń...
Panie Jezu, któryś stawał w obronie biednych i uciśnionych - uczyń...
Panie Jezu, któryś wszędzie wnosił radość i pokój - uczyń...
Panie Jezu, któryś zbłąkanych naprowadzał na drogę zbawienia - uczyń...
Panie Jezu, któryś życzliwie przychodził chorym z pomocą - uczyń...
Panie Jezu, któryś łagodnie strofował błądzących - uczyń...
Panie Jezu, któryś błogosławił ludziom mimo ich niewdzięczności - uczyń...
Panie Jezu, któryś miłość swoją zostawił nam w Najświętszym Sakramencie -uczyń...

Pieśń: O Jezu cichy i pokorny,  Uczyń serce me według serca Twego

Mój Boże, skoro czynisz mnie godnym przyjmować Cię jako pokarm i na chwilę przyjmujesz u mnie mieszkanie, spraw, aby moje serce biło wraz z Twoim.
Niech nasze serca będą zawsze razem!
Oczyść nasze serce od wszystkiego, co ziemskie, od wszelkiej pychy i zmysłowości, od wszelkiej zatwardziałości i braku miłosierdzia, od wszelkiej przewrotności, nieuporządkowania i obojętności. Tak je napełnij sobą, aby ani wydarzenia dnia, ani okoliczności czasu nie miały mocy go zaniepokoić i aby w Twej miłości i w Twej bojaźni pokój znalazło i posiadało na zawsze.
Spraw, Panie, by oczy nasze były Twoimi oczami, byśmy dostrzegali ludzką krzywdę, a w bliźnim widzieli tylko to, co dobre.
Spraw, aby nasze usta były Twoimi ustami, by zawsze mówiły dobre słowa.
Spraw, aby nasze uszy były Twoimi uszami, by słyszały krzyk cierpiących i prośby innych o pomoc.
Spraw, by nogi nasze były Twoimi nogami, by chętnie szły tam, gdzie Ty tego pragniesz.
Uczyń nasze ręce Twoimi rękami, by czyniły tylko to, co się Tobie podoba.
Uczyń nasze serca Twoim sercem, byśmy kochali Ciebie i wszystkich ludzi prawdziwą miłością.
Spraw, byśmy mogli powiedzieć tak jak kiedyś Święty Paweł: „już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20).
Pragniemy, by odtąd nasze życie było lepsze. Byś Ty był zawsze z nami: wszędzie gdziekolwiek będziemy. Pozostań z nami, Panie!

Bardzo miłujące nas Serce Jezusa,
jesteś ukryte w świętej Eucharystii
i bijesz tam dla nas zawsze.
Kiedy zgadzasz się, żebym Cię przyjmował
i na chwilę we mnie robisz swe mieszkanie,
spraw, aby moje serce biło razem z Twoim.
Oczyść me serce z wszystkiego,
co jest tylko ziemskie,
z wszystkiego, co pyszne i zmysłowe,
z wszelkiego nieładu i wszelkiej niemocy.
Napełnij je tak bardzo sobą,
żeby nic nie mogło go zaniepokoić,
lecz żeby w Twoje miłości znajdowało pokój.

Pieśń: Serce Twe Jezu, miłością goreje, Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód, I próżny zda się Twej męki trud.

Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, Poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas, O dobry Jezu, czas to już czas!

Rzuć tej miłości iskrę choć jedną, Ziemię serc naszych suchą i biedną.
By Ci wydała obfity plon, Za Twój na krzyżu bolesny zgon.

Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś, Z miłości jeszcze zranion być chciałeś,
By w Sercu Twoim otworzyć drzwi I nam ostatnią dać kroplę krwi.

 

WYZNANIE MIŁOŚCI DO SERCA PANA JEZUSA

 

Serce Twoje, Jezu, jest miłosierne, kochające i litościwe dla wszystkich. Z miłości do nas przyszedłeś na świat i z miłości do nas umarłeś za nasze grzechy. Jakże wysoka jest cena Twojej miłości do nas, przekonujemy się, ilekroć patrzymy na Twoje umęczone Ciało wiszące na krzyżu lub gdy patrzymy na Ciebie, Boga, któryś ukrył się w małej kruszynie chleba. Żadne serce na ziemi nie potrafi nas bardziej kochać niż Twoje Serce.
Serce Jezusa jest ogniskiem tej szczególnej miłości, którą ciebie, mnie i wszystkich ludzi umiłował już w łonie Maryi - która tak przedziwnie płonęła dla ciebie i wszystkich w Betlejem, Egipcie, i Nazaret - która dla ciebie i dla wszystkich wynalazła eucharystyczną tajemnicę miłości - która dla ciebie i wszystkich wyzbywa się wszystkiego na krzyżu - którą ciebie i wszystkich ludzi miłuje nadal w niebie, "aby się wstawiać za nami" (Hbr 7, 25).
Zastanów się przez chwilkę nad tym. Oddaj się dziś całkowicie Sercu Jezusa. Błagaj serdecznie i z głębokim zrozumieniem: "Słodkie Serce Jezusa, proszę cię najgoręcej, spraw, niech cię kocham, kocham coraz więcej!"

Pieśń: Panie mój wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz miłuję Cię.

Upadamy przeto w pokorze przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie, który jesteś żywą pamiątką Twojej miłości, aby Ci wynagrodzić za wszystkie ludzkie niewdzięczności i zniewagi. Nieudolne to będzie nasze wynagrodzenie, bośmy Panie bardzo mali i grzeszni, jednak przyjmij je od nas łaskawie, bo w nim chcemy okazać swoją miłość do Twego Najświętszego Serca i wdzięczność za wszystkie łaski Twoje.
Czując wielką niegodność swoją, łączmy się w uwielbieniu z Twoją Niepokalaną Matką, chórami Aniołów, ze Świętą Faustyną z wszystkimi świętymi. Aby razem z Nimi złożyć Twojemu Sercu jak najmilsze Tobie wynagrodzenie za wszystkie bluźnierstwa przeciwko Najświętszemu Imieniu Twojemu.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę pamiętać o Tobie za tych, którzy o Tobie zapominają.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Cię miłować za tych, co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Ci dziękować za tych, co za dobrodziejstwa Twoje niewdzięcznością Ci się odpłacają.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Cię odwiedzać za tych, którzy o Ciebie nie dbają.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczane, chcę Cię często przyjmować w Komunii św., by Ci wynagrodzić za tych, co Cię znieważają i obrażają obelgami i świętokradztwami.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, Tyś mię nigdy nie opuściło, nie dozwól, abym ja miała Cię kiedykolwiek, choćby na chwilę opuścić.

Pieśń: Panie mój wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz miłuję Cię.

Podczas Ostatniej Wieczerzy św. Jan Apostoł spoczywając na Sercu Jezusa doświadczył niepojętej miłości Jezusa Chrystusa. Kiedy spoczywał na piersi Zbawiciela, pił ze zdrojów zbawienia, z żywych wód odwiecznej miłości, które płynęły z Serca Chrystusa. Od tego momentu św. Jan uważał siebie za ucznia, „którego Jezus miłował”, czyli za umiłowanego ucznia Serca Jezusowego.
Jan, wierzył, że Jezus go kocha. Tego samego oczekuje Jezus od każdego z nas: byśmy wierzyli, że On nas kocha w sposób głęboki, osobowy i bezwarunkowy. On nas kocha pomimo naszych grzechów i upadków. Jesteśmy Jego przyjaciółmi.
To dzięki Eucharystii każdy z nas może uważać siebie za tego, „którego Jezus miłuje”. Fakt, ze Bóg, który stworzył cały wszechświat, a pozostaje w małej Hostii, aby być naszym przyjacielem i pokarmem w życiu, mówi jeszcze bardziej przekonywująco o Jego miłości niż scena przedstawiająca św. Jana spoczywającego w Wielki Czwartek na Sercu Jezusa. Nie ma lepszego sprawdzianu Jego Miłości do nas nad dar z siebie samego zostawiony nam w Eucharystii. Naszą odpowiedzią na ten dar i Jego miłość winna być głęboka wiara w tę miłość oraz nasza wdzięczność objawiająca się adoracją Najświętszego Sakramentu.
Naszą miłość ku Tobie oraz wynagrodzenie za grzechy pragniemy wspólnie wyrazić słowami modlitwy św. Faustyny, którą zapisała w Dzienniczku.

O Mistrzu mój najsłodszy, Jezu dobry, oddaję Ci serce moje, a Ty je urabiaj, kształtuj według swego upodobania. O miłości niepojęta, rozchylam kielich serca swego przed Tobą, jako pączek róży na świeżość rosy, woń kwiatu serca mojego Tobie jest tylko znana, Oblubieńcze mój, niechaj wonność ofiary mojej miłą Ci będzie Boże nieśmiertelny, wiekuista rozkoszy moja, już tu na ziemi Tyś niebo moje, niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem i uwielbienia Ciebie, o Trójco Święta. Gdybym miała tyle serc, ile kropli wody w oceanie, ile ziarenek piasku na całej kuli ziemskiej — ofiarowałabym wszystkie Tobie, o Miłości moja, Skarbie serca mojego. Z kimkolwiek w życiu będę miała styczność, wszystkich pragnę pociągnąć do miłowania Ciebie, o Jezu mój, Piękności moja, Odpocznienie moje, jedyny Mistrzu mój, Sędzio Zbawicielu i Oblubieńcze razem; wiem, że jeden tytuł będzie łagodził drugi — wszystko położyłam w miłosierdziu Twoim.

Pieśń: 1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego żąda i pragnie serca naszego.
    Dla nas Mu włócznią rana zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
    I Twoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy, zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy.
    Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. Kochajmy Pana,  kochajmy Pana!

 

RÓŻANIEC

 

Pani Jasnogórska Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce, „włócznią przebite” na krzyżu, stało się „źródłem życia i świętości” dla wszystkich. Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to – 'posłuszne aż do śmierci” - jest „przebłaganiem za grzechy nasze” Niech będzie również „źródłem wszelkiej pociechy” dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być „Królem serc wszystkich i celem ich” aby wszyscy „czerpali z Jego pełności” (Jan Paweł II)
O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki. Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie. Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen.

Zmartwychwstanie. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze...

W tym wezwaniu z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa tajemnica zmartwychwstania zostaje nam przedstawiona nie jako wydarzenie, które trzeba zbadać i udowodnić, lecz jako Osoba, w którą trzeba uwierzyć, zaufać jej i pokochać ją. A przecież o taki kontakt ze zmartwychwstałym Panem chodzi. To bardzo ułatwia nam wiarę w zmartwychwstanie i świadczenie o zmartwychwstałym Chrystusie. Chociaż sam fakt jest bardzo ważny, ale nawet dla historyków nie jest on łatwo dostępny. Natomiast Chrystus żyjący po swoim zmartwychwstaniu, przychodzi do każdego człowieka i pozwala mu doświadczać swojej miłości. O tym, że tak należy przeżywać tę tajemnicę mówi do nas sam Chrystus, gdy stwierdza: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25). Tak przeżywała zmartwychwstanie swojego Syna Jego Matka. W Ewangelii nie ma mowy o objawieniach Zmartwychwstałego Maryi. Jej nie trzeba było niczego dowodzić. On wierzyła i kochała Go. Tego Pan Jezus oczekuje również od nas.

Wniebowstąpienie. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego...

Najistotniejsze w tajemnicy wniebowstąpienia jest to, że Jezus idzie do Ojca. Bardzo istotne jest również to, że Ojciec jest przedwieczny. Ten szczególny moment Paschy Jezusowej jest nie tylko przejściem między ziemią rozumianą jako miejsce zamieszkania człowieka i niebem wyobrażanym przez ludzi jako miejsce pobytu Boga. To nie jest tylko przejście ze stanu śmierci do życia. W tajemnicy wniebowstąpienia <Pascha - Przejście> Chrystusa ukazana jest jako przejście ze strefy czasu w przestrzeń wieczności. Niebo nie jest więc gdzieś bardzo wysoko, ponad sklepieniem niebieskim, jak sądzono kiedyś, ani poza granicami kosmosu, jak bylibyśmy skłonni sadzić dzisiaj. To dlatego, że Chrystus odchodzi do Ojca przedwiecznego, nie opuszcza nas ani całkowicie, ani na zawsze. Odchodzi, ale nieustannie do nas przychodzi. Kropla czasu, w której się znajdujemy, zanurzona jest w oceanie wieczności, a granicę między nią a resztą istnienia, Chrystus przekracza nie tylko w chwili wniebowstąpienia. My również te granice przekraczamy nie tylko w chwili śmierci, lecz za każdym razem, gdy na modlitwie wznosimy swą duszę do Boga.

Zesłanie Ducha Świętego. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości...

Prawdę wyrażoną w symbolu serca gorejącego miłością bardzo trudno jest wyrazić za pomocą obrazu i rzeźby. Przedstawianie cielesnego organu, użytego jako lampka oliwna, nie jest owocem wielkiego polotu artystycznego. Ale też i nasza interpretacja tego symbolu nie odznacza się wielką głębią. Wiemy wprawdzie, że nie chodzi tu o organ cielesny, lecz o tę przestrzeń w duszy, gdzie rodzą się, rozwijają i osiągają swoje apogeum pozytywne uczucia, a przede wszystkim miłość. Serce gorejące miłością, to miłość odznaczająca się wielkim zaangażowaniem, osiągająca wysoką temperaturę. W wypadku Serca Jezusowego taka interpretacja jest jednak niewystarczająca. Miłość, która promieniuje z Jego Serca, ma niewyobrażalną temperaturę. To nie jest zwyczajne uczucie. Miłość, która jest w Sercu Jezusa, i którą Jezus posyła na świat, to Osoba Ducha Świętego, a więc sam Bóg w swoim nieskończonym bogactwie. Gdyby się udało namalować obraz, na którym z Serca Jezusa zstępuje na ludzi Duch Święty, wtedy bylibyśmy bliżej tej wielkiej Tajemnicy. Namalować jednak tego nie można. Można jednak rozważyć to w trzeciej chwalebnej tajemnicy różańca.

Wniebowzięcie NMP. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie... Serce Jezusa, nadziejo umierających...

Matka Chrystusa, zabrana z tej ziemi do nieba, jest pierwszą z ludzi zbawionych przez Jej Syna. Wniebowzięcie jest tylko konsekwencją tego, że była Niepokalana i w swoim poczęciu i w całym swoim życiu. Nie było w Niej balastu, który trzymałby Ją jeszcze przy ziemi. Jej Niepokalane Poczęcie, Jej niepokalane ciało i dusza, Jej wniebowzięcie są dziełem Boga. Zbawienie jest łaską daną Jej i wszystkim ludziom. Ale nie każdy wejdzie do królestwa niebieskiego (por. Mt 7,21). Ze strony człowieka muszą być spełnione warunki, aby był w stanie łaskę Boga przyjąć. Właściwie potrzeba tylko jednego: ufności i zawierzenia Bogu. Maryja jest wzorem największej ufności i zawierzenia i dlatego mówimy do Niej: "Życie, słodyczy i nadziejo nasza..." Nam, wśród przeciwności życia tak ciężko o własną nadzieję. Jak dobrze, że Ona jest naszą nadzieją... Jak dobrze, że Serce Jezusa jest nadzieją umierających... Trzeba czerpać jak najwięcej z tych źródeł nadziei, bo w Sercu Jezusa jest zbawienie dla ufających.

Ukoronowanie NMP. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych...

Po wniebowzięciu jest bardzo długie, bez końca, przebywanie w niebie. Czym to przebywanie jest wypełnione? Ludziom żyjącym w czasie, mającym swój początek i kres, wydaje się, że trzeba być ciągle czymś zajętym, ciągle trzeba korzystać z uroków życia, bo czasu może zabraknąć. Dlatego myślimy, że i niebianom należy przydzielić jakieś zajęcia. Matkę Chrystusa - najświętszą - wyobrażamy sobie jako królową nieba i ziemi, zajętą bardzo królowaniem nad aniołami, świętymi, no i nad nami, ziemianami, a szczególnie Polakami. Tymczasem pobyt Maryi i wszystkich świętych w niebie wypełniony jest po brzegi tak wielką rozkoszą, że wszelkie inne uroki (jak choćby władanie światem) są jedynie malutką gwiazdką, która jest niezauważalna przy wielkim słońcu. Rozkoszą wszystkich świętych w niebie jest Najświętsze Serce Jezusa. To kontemplacja Serca Jezusowego i Jego miłości, sprawia, że czas przestaje istnieć i że już nigdzie się człowiekowi nie spieszy, bo osiągnął swój cel ostateczny. Dla wszystkich świętych Serce Jezusa jest wielką rozkoszą. Dla Najświętszej jest rozkosz największą.

 

Korzystano z publikacji: Skarbnica Modlitw,
Czas Serca, Posłaniec Serca Jezusowego
Dzienniczek św. Faustyny,
 i inne żródła.