Czuwanie 11

 

ODKUPIŁEŚ NAS PANIE KRWIĄ SWOJĄ

Pobierz: DOC PDF

 

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
Za nasze winy Synu jedyny Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś
Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu,
Żebrzem litości, i Twej miłości, Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi pohamować raczył
Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi, nie racz pogardzać prośbami naszymi
Zgrom hardych siły, daj pokój miły, wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego.

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Panie Jezu, Chryste! Witamy Cię i pozdrawiamy obecnego w Najświętszym Sakramencie. Z Twojej woli i z Twojej łaski dane jest nam uczestniczyć w tej modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować. Tobie całkowicie się oddajemy i wydajemy. Niech czas tej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.
Jak wielka jest nasza radość, o Jezu. Jesteśmy tu z Tobą, Chlebem, który zstąpił z nieba. Przedwieczny Boże, chwalebny Panie, prawdziwy Zbawicielu. O Jezu, niech niebo i ziemia nieustannie oddają Ci cześć. Niech wychwalają Cię aniołowie i święci. Niech wszyscy ludzie wielbią Ciebie, nasz Panie i Zbawicielu.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego:
który ofiarował się za nas na krzyżu, Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
który zostawił nam w tym Sakramencie pamiątkę swej męki,
który stał się dla nas chlebem na życie wieczne,
który trwa w nas, a my w Nim,
który chce nas prowadzić do życia wiecznego,
który przebywa tu z nami - nim przyjdzie na Sąd,
który pozwala nam przebywać z Nim razem,
którego oczy patrzą na mnie z miłością,
który zna mnie od początku stworzenia,„przed założeniem świata",
który ukochał mnie miłością odwieczną,
który wie wszystko o mojej nędzy,
który zna wszystkie moje grzechy,
który daje mi moc ku dobremu,
który kocha moich bliskich bardziej niż ja ich kocham,
któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi

- Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami. Amen.

Śpiew: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.

 

ROZMYŚLANIE

 

Miłosierny Panie, ukrzyżowany na wzgórzu Golgoty, zmartwychwstały i obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! Pragniemy rozważać Twoją mękę ukrzyżowania, w której odsłaniasz nam swoje nieskończone miłosierdzie.

Rozciągnęli Cię, Jezu, na ołtarzu krzyża, jakby ofiarę:
przebito Cię, jakbyś był złoczyńcą; przykuto, jakbyś się buntował.
Ciebie, który jesteś pokojem niebiańskim - jak bandytę;
Ciebie, który jesteś wielkością nietykalną - jakoby męża boleści
Ciebie, którego adorują Cheruby - jakoby stworzenie pełne pogardy:
Ciebie, który jesteś przyczyną życia - jakoby stworzenie zniszczone przez śmierć;
Ciebie, który wyłożyłeś Ewangelię - jako bluźniercę Prawa:
Pana, który jest wypełnieniem Proroków - jako przestępcę Pisma.

Gdy pod krzyżem upadał Krew spływała na bruk
Spod cierniowej korony z rąk zranionych i nóg
Ta Krew Jezusa, co spływała na Ziemię.
Ziemię z Niebem łączyła, bo Bóg cierpiał wśród nas.
Gdy na Krzyżu umierał w drzewo wsiąkała Krew.

Matka stała pod Krzyżem Posąg żalu i łez.
Ta Krew Jezusa z łzami Matki zmieszana.
Matkę z Synem łączyła, bo cierpiała wraz z nim.
Ta Krew Jezusa niech świat w jedno połączy,·
Bo za wszystkich umierał On nasz Bóg i nasz Brat.

Panie Jezu! Ty cierpiałeś dla nas na krzyżu. Wziąłeś na siebie wszystkie nasze słabości i cierpienia. Lecz Ty, Jezu, jesteś miłosierny i pełen przebaczenia. Ty sam przyjąłeś dobrowolnie wszystkie cierpienia, aby nas odkupić, uczynić dziećmi Ojca niebieskiego i dziedzicami nieba. Ty dajesz nam udział w Twoim cierpieniu i nowym życiu. Bądź za to uwielbiony Panie, i przyjmij nasze dziękczynienie za dokonane na Golgocie i dokonujące się w Kościele dzieło zbawienia.

Gromadząc się przed Twoim Najświętszym Obliczem, jednoczmy się z Tobą, abyśmy zostali oczyszczeni i przeżywali razem z Tobą obelgi, policzki, ciernie i ciężar krzyża oraz gwoździe potęgujące ból ciała i trwogę konania w opuszczeniu. Wchodzimy niejako w otwartą ranę Twego boku, aż znajdziemy bezpieczne schronienie w Twoim zranionym sercu.

Śpiew: Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz. Uwielbiony  bądź na wieki Panie nasz.

Dziś w miesiącu lipcu poświęconym Twojej niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia, chcemy kontemplować Twoją Najświętszą, Najdroższą Krew, którą przelałeś dla naszego zbawienia.

Moc Krwi Chrystusa jest nam bardzo potrzebna w czasach, w których coraz więcej osób narażonych jest na utratę wiary, na życie w stanie grzechu ciężkiego i umieranie, bez pojednania się z Bogiem i bez przyjęcia sakramentów świętych. W mocy Krwi Chrystusa jest nasza moc, dobrego i prawdziwie oddanego Bogu życia.

Jan Paweł II, z encykliki Evangelium Vitae

Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. Przypomina nam o tym apostoł Piotr: Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (l P l, 18-19).

Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13, 1), człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro «zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela» (por. Exultetz Wigilii Paschalnej), skoro «Bóg Syna swego Jednorodzonego dał», ażeby on, człowiek, «nie zginął, ale miał życie wieczne» (por. J 3, 16)!".

Pieśń: 1. O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia; Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, O ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany!
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta, Miłosierdzie wybłagała!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste, Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, Z Aniołami, ze świętymi.

Krew Chrystusa objawia też człowiekowi, że jego wielkość, a zatem jego powołanie, polega na bezinteresownym darze z siebie. Właśnie dlatego, że krew Jezusa została wylana jako dar życia, nie jest już znakiem śmierci i ostatecznej rozłąki z braćmi, ale narzędziem komunii udzielającej wszystkim życia w obfitości. Kto pije tę krew w sakramencie Eucharystii i trwa w Jezusie (por. J 6, 56), zostaje włączony w dynamikę Jego miłości i ofiary z własnego życia, aby mógł wypełnić pierwotne powołanie do miłości, właściwe każdemu człowiekowi (por. Rdz l, 27; 2,18-24).

Śpiew: Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.
niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.
Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym.
Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym.

Niech wzrasta w nas pragnienie uwielbienia Ciebie Jezu, pragnienie dziękczynienia za dar Twojej Przenajdroższej Krwi, za nieskończoną miłość, jaką nas darzysz. Uczyń nas Panie ludźmi wiary i miłości, którzy nie zmarnują daru Twojej Najdroższej Krwi, którzy przez świadectwo miłości i życia prowadzić będą innych do Twojej miłości, do spotkania z Tobą teraz przez wiarę i sakramenty, a w wieczności twarzą w twarz. Oddajemy się Tobie całkowicie, aby mogła nas kształtować Twoja łaska, aby wszystko prowadziło nas do Ciebie.

 

UWIELBIENIE KRWI CHRYSTUSOWEJ

 

Hymn do Krwi Chrystusa

Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
albowiem Pan Najwyższy
objawił nam miłosierdzie swoje.

Nie oszczędził On bowiem Syna swego,
lecz Go wydał za wszystkich nas,
byśmy się zbawili i oczyścili
z grzechów naszych Krwią Jego.

Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili
i wybawili od gniewu Jego.
Abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy, znów
się zjednoczyli przez Krew Syna Jego.

Panie, Boże mój, cóż Ci oddam
za wszystko, coś mi dał,
Kielich Zbawienia wezmę
i mocy Krwi Twojej wzywać będę.

Śpiewajcie Jezusowi wszyscy Świeci Jego,
śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego,
albowiem On nas umiłował
i obmył we Krwi swojej.

Został Wspomożycielem
i Zbawicielem naszym.
Na wieki bądź sławiona, Krwi Jezusowa,
albowiem uczyniłaś nam te cuda.

Bądź pochwalony, Jezu, na wieki
i niech się napełni niebo i ziemia chwałą Krwi Jego
Jezusowi, Synowi Bożemu, który nas Krwią swoją
odkupił, pójdźcie, pokłońmy się.

                                                bł. Maria de Mattias

Drogocenna Krwi Jezusa!

Ty byłaś Okupem za grzechy ludzkości, jesteś Napojem Zbawienia i Kąpielą oczyszczenia dla naszych dusz. Bezustannie wstawiasz się za ludźmi u Tronu Najwyższego Zmiłowania.

Adorujemy Cię pokornie. Na ile nas stać, pragniemy wynagradzać za obelgi, którymi obrażają Cię ludzie, a zwłaszcza ci, którzy odważają się bluźnić przeciw Tobie.

Któż nie chciałby uwielbiać Tej Krwi? Przecież jest Ona nieskończenie kosztowna. Któż nie chciałby kochać Jezusa, który tę Krew przelał? Cóż by się z nami stało, gdybyśmy nie byli tą Krwią odkupieni?

Kto sprawił, że Ta Krew wypłynęła z żył naszego Pana aż do ostatniej kropli? Sprawiła to Miłość. Tak, ta Miłość jest bezgraniczna. Ona daje nam balsam Zbawienia. Jest to drogocenny balsam. Wytrysnął On z nigdy niewysychającego Źródła Miłości. Spraw, by Cię uwielbiały i wychwalały wszystkie serca i wszystkie języki.

Śpiew: Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń, wielbić Pana chcę On źródłem życia jest.

O, jakże piękna jesteś Krwi Najświętsza Chrystusa, jak radosna jesteś, miłości wieczna, pełnia przebaczenia i łaski. Wszystko popłynie ku Tobie, Najświętsza Krwi Chrystusowa. Wszyscy uznają Cię za źródło zbawienia i mocy.

O, jakże jesteś słodka Krwi Najświętsza Boga-Człowieka, która schorzałym duszom naszym przywracasz zdrowie. w Tobie, Krwi Najświętsza, jest zbawienie dusz naszych.

O Święta Krwi, cierniową koroną dręczona.

O Święta Krwi miażdżona gwoździami grzechów naszych i złością płynęłaś i płyniesz z Najświętszego Ciała Chrystusa Pana. To myśmy miażdżyli Twoje Ciało Najświętsze naszymi grzechami.

Śpiew: Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń, wielbić Pana chcę On źródłem życia jest.

O Krwi, o potęgo unosząca świat ku wyżynom Bożym, unosząca dusze nasze.
O Krwi, zdroju łaski i przebaczenia Bożego.
O Krwi najchwalebniejsza, która obmywasz serca z grzechów, uciszasz burzę umysłów naszych.
O Krwi Najświętsza, która gasisz ogień zła i brudu.
O Krwi Najświętsza Chrystusa Pana, jedyny życiodajny zdroju - nakarm i napój nas, byśmy wszyscy osiągnęli zbawienie wieczne.

Śpiew: Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń, wielbić Pana chcę On źródłem życia jest.

Panie, niech będzie błogosławiona Twoja Krew, która nam wyjednała wieczne zbawienie.
Niech na wieki będzie uwielbiona Twoja Krew, która nas z grzechów obmyła.
Niech będzie pochwalona Twoja Krew, która nas uświęciła.
Niech będzie wysławiona Twoja Krew, która nas pojednała z Bogiem.
Niech Twoja Krew spłynie na nas obficie i wyjedna nam wieczne zbawienie.

Śpiew: Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń, wielbić Pana chcę On źródłem życia jest.

Panie, chwalimy i wielbimy Ciebie ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ swoją Najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Wysławiamy i czcimy Ciebie, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, odzyskaliśmy nadzieję. Dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się naszą bramą zbawienia. Dzięki temu, że okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą dawać miłosierdzie naszym braciom.

Pieśń: Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiona Jego Najdroższa Krew!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Maryja Panna!
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie!
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych!

O mój Jezu, miłosierdzia!
Uwielbienie i dziękczynienie nie byłoby szczere i prawe, gdyby równocześnie nie było przeproszenia za odrzucanie miłości, czy też jeszcze niepełne odpowiadanie na wezwanie Boga.
Rzucamy się na kolana i z głębi serc naszych przepraszamy Cię, o Boże utajony, za wszystkie zniewagi, jakie od początku aż dotąd ponosisz.

Przepraszamy Cię o Panie.

Za wszystkie świętokradztwa i zniewagi...
Za wszelkie opuszczanie Mszy św. w niedziele lub święta, oraz niegodne jej słuchanie...
Za wszelkie zaniedbanie Komunii wielkanocnej i Wiatyku św. oraz za niegodne lub niepobożne Ciała i Krwi Twojej
przyjęcie....
Za wszelkie nieuszanowanie, popełnione w kościołach Twoich...
Za wszelką niewdzięczność okazaną Ci przez ludzi, których nieskończenie umiłowałeś...
Za wszelkie grzechy i niewierności nasze...

Pieśń: Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj, kiedy zbłądzimy Ojcze, zapomnij nam.
Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas. I w swej ojcowskiej miłości
Ku naszej schyl się słabości, Ojcze, przygarnij nas.

O Najdroższa Krwi Jezusa, która przelana byłaś, aby ukazać Twoje miłosierdzie całej ludzkości. Teraz jesteśmy blisko Ciebie. Wylej się na nas swą nieskończoną mocą! O to tu nasza głowa, serce, ręce, nasza wola, rozum, pamięć, myśli, nasze pragnienia i skłonności, nasze uczucia, nasze działania.
Obmyj nas ze wszystkiego, co brudne, zmaz plamy uzdrów, co jest w nas chore, nawróć nas i przemień Twoją cudowną mocą, abyśmy mogli jednoczyć się z Tobą.
O czystości nieskończona uczyń nas czystymi, nakarm nas, błogosław i zbaw nas!

Niech Przenajświetsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu,
a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata,
uwolni nas od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności.
Niech ochroni wszystkich członków naszych rodzin i tych, których nosimy
w swoich sercach. Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią

 

LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI

 

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
Krwi Chrystusa, otucho umierających
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny, Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
O Boskie Serce, skarbie jedyny, Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej, Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza, Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Ku Tobie oczy zalane łzami, Z wielką ufnością zwrócone są.
Ty się zlitujesz pewnie nad nami. Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głos. Ach, odwróć od nas karania cios.
Serce Jezusa, ucieczko nasza, Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, Żeśmy Ci wiele zadali ran,
Żeśmy na litość nie zasłużyli, Aleś Ty dobry Ojciec i Pan;
Tyś za nas wylał najdroższą Krew, Zalej nią, zalej, słuszny swój gniew.
Serce Jezusa, ucieczko nasza, Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

 

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA


O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata!
Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym sakramencie Ołtarza!

W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, który Krew Swoją wylał dla zbawienia świata, a teraz w Eucharystii uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca, zanośmy naszą modlitwę, wołając: Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Dla uczczenia Twego świętego Imienia, prosząc o przyjęcie Królestwa Twojego i zbawienie całego świata. Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Za wzrost Twojego Kościoła, za Ojca świętego, za Biskupów, Kapłanów,
Zakonników i Zakonnice oraz o uświęcenie całego ludu Twojego. Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nawrócenie grzeszników, o całkowitą uległość Słowu Twojemu i zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za rządzących państwami, o kierowanie się moralnością w życiu publicznym oraz o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami. Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Za uświęcenie pracy i cierpienia, za ubogich, ułomnych, chorych i cierpiących. Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Za nasze potrzeby duchowe i doczesne, w intencji naszych rodziców krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół: Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego, za wszystkich zmarłych oraz za nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale: Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca2x
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

PROŚBY

 

Jezu, Ty z miłości do ustanowionego przez Ciebie Kościoła przelałeś Krew swoją. Obdarz go jednością i pokojem zgodnie z Twoją świętą wolą.
Napełnij go Twoją siłą i radością, aby aż po krańce świata mógł głosić Twoją Ewangelię.
Daj mu również swą łaskę i pomnóż świętość, aby mógł szerzyć Twoje królestwo. Niech Twój Kościół będzie taki, jakim Ty go pragniesz mieć, Panie.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie. Kyrie kyrie eleison

Jezu, obecny w Eucharystii, błogosław Ojcu Świętemu i wszystkim biskupom, którym powierzyłeś troskę o swój Kościół na ziemi.
Uświęcaj kapłanów i pasterzy Twojej owczarni. Wspieraj misjonarzy, którzy rozszerzają Twoje królestwo.
Wspomagaj zakonnikow i zakonnice, aby wzrastali na drodze chrześcijańskiej doskonałości.
Zbaw wszystkich, których odkupiłeś drogocenną Krwią swoją.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie. Kyrie Kyrie eleison

Przez Twoją Krew, która wsiąkała w ziemię prosimy Cię za tymi, którzy Cię jeszcze nie znają, nie wierzą w Ciebie.
Prosimy Cię za tymi, którzy Cię nie kochają i którzy Cię odrzucają.
Zmiłuj się nad tymi, którzy bluźnią i nad tymi, którzy Cię wyśmiewają i z niech Twoja łaska dotknie i przemieni serca grzeszników.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie. Kyrie Kyrie eleison

Panie spraw, abyśmy wraz z Tobą byli strumieniem miłosierdzia, które zwycięża strach i złe duchy, upadającym daje nowe siły, cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, trwa przy umierających, a zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia przychodzi z pomocą. Jezu, nasze serca ufają Tobie.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie. Kyrie Kyrie eleison

Panie Jezu, Zbawicielu, nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz pragniesz, abyśmy raczej zło zwyciężali dobrem. Mamy pojednać się z tymi, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic nigdy do czynienia. Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że Ty kochasz wszystkich bez wyjątku.

Ofiarowałeś ją także za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy. My sami otrzymaliśmy już tyle razy łaskę przebaczenia. Codziennie też prosimy Cię o odpuszczenie naszych win Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Dlatego Panie błagamy o Twojego Ducha. Niech On oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych. Chcemy Twoimi oczami patrzeć na człowieka, widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzka słabość i ograniczenia zaciemniają jego obraz.

Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego przebaczenia, abyśmy umieli kochać tak jak Ty, aby przez naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła naszych bliźnich. Naucz nas przebaczać, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i stać się radością i chwałą Twojego i naszego Ojca Niebieskiego.

Śpiew: Panie prosimy Ciebie. Kyrie Kyrie eleison

Pieśń: W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

 

DZIĘKCZYNIENIE

Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?" — zapytałeś bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia woli Ojca. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem", abyśmy otrzymali życie wieczne. Dziękujemy Ci, Jezu,

Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen. Dziękujemy Ci, Jezu,

Pieśń:Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i krew Za dary nieskończone wielbimy Cię

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i ucieczko wszystkich biednych grzeszników. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego Dworu Niebieskiego, racz przyjąć z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym. Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpień chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, i za nie pokutować.

 

RÓŻANIEC DO PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

 

Różaniec do Przenajświętszej Krwi jest symboliczny nie tylko wewnętrznie, lecz także w swojej budowie. Jako modlitwę podstawową odmawia się 33 razy Ojcze nasz — tym pragnie się zaznaczyć dojrzały wiek Chrystusa. Również siedem tajemnic przelania Krwi wskazuje na pełnię Odkupienia. Obydwie liczby chcą podkreślić, że całe życie Pana Jezusa jest wyrazem zawsze tego samego Dzieła Odkupienia, że jest całkowite i niepodzielne oraz najcenniejsze.

TAJEMNICA I (5 paciorków) Pan przelał Krew podczas obrzezania

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus (Łk2,21).

Wyzwalające posłuszeństwo

Chrystus nie przyszedł, aby znieść prawo Starego Testamentu, ale by je udoskonalić. Dlatego walczy zewnętrznie przeciw starym przepisom, ale równocześnie im się poddaje, aby pokonać je od wewnątrz. Jest to wyrażone szczególnie mocno w obrzędzie obrzezania, poprzez który Chrystus został prawnie włączony do narodu izraelskiego. Tak, jak my przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła, tak w Starym Testamencie Izraelici przez ten znak Przymierza byli włączani do narodu wybranego.

Jezus chce być jednym z wielu, „podobny nam we wszystkim oprócz grzechu", dlatego poddaje się prawu żydowskiemu z wieloma jego przepisami. Miłość czyniła go zdolnym do posłuszeństwa, a rówocześnie pozwala Mu być wolnym. W ten sposób uświęcił nasze posłuszeństwo i wskazał drogę tym wszystkim, którzy czują się skrępowani ustawami i zarządzeniami, a także zwyczajami i obrzędami.

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za wszystkich, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. Przez Twoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofia­rę jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw, abyśmy wszy­scy poznali, że każda przegrana może stać się zwycięstwem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości.

TAJEMNICA II. Pan przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu.

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople krwi sączące się na ziemię (Łk 22, 44).

Przezwyciężenie lęku

W tak wielkiej słabości ludzkiej Jezus pozwala nam poznać swój lęk przed śmiercią, którego doznał na Górze Oliwnej. Nikt więc nie musi wstydzić się swego lęku. Syn Boży cierpiał tak wielką udrękę, że Ewangelista ten pot, który wtedy spłynął, porównuje do sączących się kropli krwi.

Grzech i zdrada przeniknęły w najgłębsze tajniki serca Jezusa. Jego ludzka natura chciałaby się uchronić przed nadchodzącą męką, ale miłość do Ojca zwyciężyła: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie". Jezus wskazuje drogę do przezwyciężenia lęku tym wszystkim, którzy w pokusie czują się słabi lub osamotnieni. Zakotwiczenie się w woli Ojca czyni Syna Człowieczego wolnym i nieustraszonym, tak, że ze spokojem i godnością może wyjść na spotkanie zdrajcy, aby mu się oddać.

Modlitwa:

Prosimy Cię Panie za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie, czy też w ludziach, lecz jedynie w woli Ojca Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę.

TAJEMNICA III. Pan przelał Krew podczas biczowania.

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować.I wydał na ukrzyżowanie  (Mt27,26).

Znoszenie niesprawiedliwości i przykrości.

Po dokonaniu zdrady i pojmaniu prowadzili Jezusa od jednego sądu do drugiego. Na koniec Piłat skazał Go na biczowanie, chociaż musiał stwierdzić, że nie ma w Nim żadnej winy. Największy cios zadaje człowiekowi fałszywy sąd oraz

doznana niesprawiedliwość. To jest ta udręka, która potęguje cierpienia fizyczne bolesnego biczowania. Za cudze winy Jezus pozwala się ubiczować aż do krwi. Nie żali się, nie skarży. Miłość nie tylko potrafi znieść niesprawiedliwość i razy, ale nawet pod ich wpływem wzrasta.

Modlitwa:

Panie, prosimy Cię za tych wszystkich, którzy są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Najdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, ze także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją, Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie dobywa się siłą, lecz cierpieniem.

TAJEMNICA IV. Pan przelał Krew podczas cierniem koronowania.

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać „Witaj Królu Żydowski (Mt 17-18).

Znoszenie szyderstw i upokorzeń.

Żołnierze postępują z Jezusem gorzej, niż było to im zlecone. Ból zadają Mu nie tylko ukłucia cierni, ale dołączają się do nich szyderstwa. Te gorsze są od mąk fizycznych. Przenikają dusze do dna. A jednak oprawcy mówią prawdę: Jezus jest Królem, jedynym, prawdziwym, od którego bierze początek wszelka władza. Chrystus przez Krew swojej cierniowej korony uświęcił ciężar odpowiedzialności. Przez udział w Jego Królestwie chrześcijanin panuje, gdy służy i w upokorzeniach doświadcza Chwały swego Pana.

Modlitwa:

Chryste, nasz Królu prosimy Cię za tymi, którzy doświadczają cierpienia ze strony władzy. Przez Twoją świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy sprawują władzę i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. Uwolnij nas od skłonności do wszelkich drwin i niemiłosiernej krytyki, abyśmy potrafili spotykać Ciebie w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność.

TAJEMNICA V. Pan przelał Krew na drodze krzyżowej.

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19,17).

Miłość, która nigdy nie ustaje.

Pochód, w którym Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci wspina się na Kalwarię, nie jest pochodem triumfalnym. A jednak jest to pochód zwycięstwa, pochód miłości. Jezus ponownie pada pod krzyżem. Upada On nie tylko z powodu ciężaru i wyczerpania. Brutalność otoczenia, pustka duszy, ciężar grzechów całej ludzkości spada na Niego. Miłość jednak nie ustaje, ona potrafi nie tylko zaczynać od nowa, ale wznosząc się ponad własne cierpienia, dostrzec innych. Świadczy o tym spojrzenie na Matkę stojącą na drodze, dowód wdzięczności dla Weroniki, rozmowa z płaczącymi niewiastami... Jezus nie widzi własnej Krwi, Jego miłość zatroskana jest bardziej o innych i dlatego jest w stanie za każdym upadkiem znowu powstać i od nowa zaczynać.

Modlitwa:

Jezu prosimy Cię za tych, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, by pomimo słabości nie ustawać, lecz zawsze zaczynać od nowa.

TAJEMNICA VI. Pan przelał Krew przy ukrzyżowaniu.

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt27,46).

Ufność w osamotnieniu.

W swym osamotnieniu na krzyżu Jezus doznaje najgłębszego poniżenia. Jeżeli dotąd mógł czerpać pociechę i pomoc od Ojca, jak to było na Górze Oliwnej, tak teraz Syn Boży przeżywa wewnętrzne ciemności, w których nie odczuwa więcej bliskości Ojca. Tak, jak przedtem oddał Swoją Krew, tak teraz czuje pustkę w duszy i pozostaje bez odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?". Mimo tego nie zwątpił: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego! (Łk 23-46). Jest to zwycięstwo wiary, to triumf miłości, która wszędzie zwycięża.

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek rozczarowania, niepowodzenia, zdrady lub cierpień fizycznych, upodobnili się do Ciebie na krzyżu, Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca.

TAJEMNICA VII (3 paciorki). Pan przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.

Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (119,33-34).

Życie w śmierci

W otwartym boku Jezusa Kościół widział zawsze, przedstawiając to symbolicznie, źródło, z którego czerpiemy nowe życie: Woda Chrztu i Krew Przymierza. Źródło to odnajdujemy w Sakramentach Świętych. W sposób szczególny Sakrament Pokuty i Eucharystii zaprasza nas, abyśmy w spotkaniu z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusem otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie. Dopóki żyjemy na tym świecie, jesteśmy słabi i upadamy. Podlegamy prawu śmierci. Przez śmierć włączamy się na zawsze w Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Jest to niezmierzony dar Bożej Miłości. Jest darem to, że my już teraz przyjmując Sakramenty Święte, możemy w pełni uczestniczyć we wspólnocie Boga z Jego Świętymi.

Modlitwa:

Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi, którzy wyłączeni są ze strumienia łask płynących z sakramentów świętych z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z Sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla chwały Twojego Królestwa,

Zakończenie

Panie Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelewu Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Bożymi, dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy mogli poświęcić także życie i krew dla uwielbienia Boga i dla zbawienia naszych bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o Cenie naszego odkupienia i z serca odpowiedzieć na Twoją Miłość.

Pobłogosław Jezu drogi tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy, które serce Twoje dało. W dani dusze Ci niesiemy, by nas serce Twe kochało.
3. Trzykroć Święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe, ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę.
4. Nie opuszczaj nas, o Panie, odpuść grzesznym liczne winy, daj nam w Serca Twego Ranie Błogosławieństw zdrój jedyny.
5. Zostań, słodki Jezu, z nami, świeć nam Serca promieniami, świeć nam słońcem Twej miłości na tej ziemi i w wieczności.