Czuwanie 15

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE NA WIEKI WYSŁAWIAĆ BĘDĘ

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4.Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Uwielbiajmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie modlitwą św. Siostry Faustyny.

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.

Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen. (Dz 1692)

Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud: żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej Boskiej krwi obmyły się.
I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój, aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim; by się przed piekła złem lud ukrył Twój.
Twe Serce tronem łask, i  miłosierdzia blask w nim świeci się. Panie Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam, więc grzesznym pozwól tam – przytulić się.

Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Bądź uwielbiona
Hostio święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Bądź uwielbiona
Hostio święta, w której zawarte jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.
Bądź uwielbiona
Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Bądź uwielbiona

Pieśń: 1.Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej: mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej. To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał
2.Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc  to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc. On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień, zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.
3.Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan, co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE – ŹRÓDŁO NADZIEI

 

Fragment z homilii Ojca świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w dniu 17 sierpnia 2002 roku

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.(Dzienniczek, 951).

Drodzy Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!
To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest "Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy" (por. 2 Kor 1, 3). Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny.

Klękamy przed Tobą Panie Jezu przekonani, ze Ty jesteś Bogiem Miłosierdzia.
Wejrzyj na nas, zgromadzonych tu w imię Twoje, i napełnij swoją łaską nasze życie, abyśmy mogli coraz bardziej jednoczyć się z Tobą w miłości i w prawdzie.
Obdarz nas pokojem, Twoją Miłością i wszelkimi łaskami potrzebnymi do spotkania z Tobą.

Pieśń: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca2x Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Z Dzienniczka św. Faustyny słowa Pana Jezusa

Pan Jezus

Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.
Wszystkie dzieła Rąk moich ukoronowane są Miłosierdziem.
Pomimo nędzy jaką jesteś łączę się z Tobą i odbieram ci nędzę twoją a daję Miłosierdzie Moje.
W każdej duszy dokonuję dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Miłosierdzia Mojego. Raduje się Serce Moje tym tytułem Miłosierdzia.

Św. Faustyna:

Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki.”

Śpiew: Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże, miłosierdzie tryskajace z Najswiętszego Serca Jezusa ufamy Tobie, ufamy Tobie.

 

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Ponieważ w świecie istnieje grzech, Bóg – który jest Miłością, nie może objawić się inaczej niż jako miłosierdzie. Uwielbiamy więc i wysławiamy miłosierną miłość Twoją, Jezu, która najpełniej zajaśniała w Twej bolesnej męce, śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu.

Bądź uwielbiony, Jezu bogaty w miłosierdzie, które objawia się jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, obecnego w świecie i w człowieku (DM 6).
Bądź uwielbiony, Jezu bogaty w miłosierdzie, który pochylasz się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, a czynisz to tak, że doznający miłosierdzia czuje się odnaleziony i dowartościowany
Bądź uwielbiony, Jezu bogaty w miłosierdzie, za wielką swą miłość, którą nas – umarłych na skutek występków – umiłowałeś i przywróciłeś do życia.

Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.

Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona,
Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłoną.

Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie,
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na Krzyżu rozpięty,
Nie powinieneś wątpić, ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla Aniołów, ani Cherubów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego. (Dz 522)

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla  niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzęślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone.
O m
ój  Stwórco najlitościwszy, pragnê Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzen i tworów bezdusznych, wzywam cały wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego. O, jak wieka jest dobroć- Twoja, Boże (Dz. 1749).

Pieśń: Dobry Boże wielbię Cię za tak dobre Serce Twe za szczęśliwe chwile za Twych darów tyle dobry Boże wielbię Cię.
Dobry Boże wielbię Cię za to słońce za ten dzień, które mnie raduje, świat mi ukazuje, dobry Boże wielbię Cię.
Dobry Boże wielbię Cię za mój krzyż, za smutku łzę, wybacz, że w tym smutku śpiewam po cichutku, dobry Boże wielbię Cię.

Razem ze Świętą Siostrą Faustyna wyznajemy, że wieczności będzie za mało, aby godnie wysławić i uwielbić Twoje Miłosierdzie, jednak w słowach litanii pragniemy wyśpiewać Ci naszą ufność i uwielbienie.

Litania  do miłosierdzia Bożego.

Kyrie  elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca......ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga....
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta ....
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski..
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście ...
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa...
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów...
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały...
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie  Słowa  Wcielonego...
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego...
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego...
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego.......
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie..
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci..
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia...
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego...
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych....
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów niepojęte dla świętych...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych...
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy...
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela...
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu...
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego- ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga...
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni...
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych...
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych...
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi...
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych...
Miłosierdzie Boże,  budzące ufność wbrew nadziei...

Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu    ......przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej...wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze...zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się  z Wolą Twoją, która jest  samym Miłosierdziem.
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen

Pieśń: Mój Jezu ufam Tobie przez wszystkie moje dni.
I w każdej życia dobie, nad wszystko ufam Ci.
Twym Miłosierdziem Panie, ogarnij cały świat.
Aż zniknie ból i łkanie, miłości wzejdzie kwiat.
Przez Miłosierdzia zdroje dla zasług Boskiej Krwi.
Obdarzaj nas pokojem. Jezu, ufamy Ci.

 

DZIĘKCZYNIENIE

 

Panie Jezu pełen miłosierdzia, pragniemy wyrazić Ci przede wszystkim dziękczynienie za objawienie i obdarowanie nas Twoim  miłosierdziem.
Po każdym wezwaniu powtarzamy: Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.

Za Twą miłość miłosierną szukającą zagubionej owcy, wychodzącą naprzeciw marnotrawnego syna.   
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.
Za Twą miłość miłosierną, karmiącą głodnych, oczyszczającą trędowatych. przebaczającą Magdalenie, Piotrowi i współukrzyżowanemu łotrowi.
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.
Za miłość pełną miłosierdzia, padającą na twarz w Ogrójcu, niesprawiedliwie sądzoną, znieważoną, obarczoną krzyżem, błagającą o przebaczenie dla krzyżujących.
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.
Za miłość przynoszącą nam po zmartwychwstaniu w darze sakrament pokuty.
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.
Za dar  tego Najświętszego Sakramentu, w którym uobecniasz dla nas Twą tajemnicę Męki i Zmartwychwstania.
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.
Za dar kapłaństwa, przez który wprowadzasz  w szczególny sposób w dzieło Twego miłosierdzia.
Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę.

Pieśń: Za dary z Twych Ojcowskich rąk bądź Boże pochwalony
Niech dziękczynienia pieśni brzmią, bądź Boże pochwalony.
Za to żeś Syna swego dał, bądź Boże pochwalony, żeś nam przeznaczył w niebie dział, bądź Boże pochwalony.
Za światło i nadziei blask, bądź Boże pochwalony
za nieustanny strumień Łask, bądź Boże pochwalony.
Za każdy Twój dobroci gest, bądź Boże pochwalony, bo wszędzie Twoje serce jest, bądź Boże pochwalony.

PRZEBŁAGANIE

 

Słowa Jezusa do siostry Faustyny.

„Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia; pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz Serce Moje.
O jak wielka jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości; Serce Moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski.

Miłosierny Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, pragniemy serdecznie Cię przepraszać za nasze grzechy, grzechy rodaków i całego świata.
Po każdym wezwaniu będziemy prosić słowami pieśni : Przepuść Panie- przepuść ludowi Twojemu.

Razem z Maryją, Ucieczką grzeszników, przepraszajmy Pana za grzechy całej ludzkości.
Przepuść Panie- przepuść ludowi Twojemu.
Razem ze wszystkimi świętymi przepraszajmy Pana za grzechy wszystkich synów i córek Kościoła. 
Przepuść.....
Razem z Patronami naszej Ojczyzny i męczennikami systemów totalitarnych, przepraszajmy Boga za grzechy Polaków i Polek.
Przepuść...
Razem z wszystkimi chorymi i cierpiącymi przepraszajmy Boga za niewiarę, nienawiść, morderstwa, kradzieże i inne ludzkie krzywdy.
Przepuść...
Razem z oddanymi bez reszty Panu, przepraszajmy Boży majestat za nasze grzechy, popełnione myślą, słowem, uczynkiem i opuszczeniem dobrego.
Przepuść....

Pieśń: Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej nie policzonej
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny,
oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma;
bo ja poznaję wielkość mojej winy,
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony,
boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
którąć przyniesie grzesznik uniżony,
by nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty,
stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony,
że lubisz prawdę Twej mądrości świętej,
i Twych tajemnic jestem nauczony [...].

 

WYSŁAWIANIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  PRZEZ UCZYNKI MIŁOSIERNE

 

Miłosierny Jezu obecny w białej Hostii. Klęcząc dziś u Twoich stóp słyszymy słowa, które kiedyś skierowałeś do św. S. Faustyny:

Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. Podaje ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia: pierwszy-czyn, drugi-słowo, trzeci-modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

Czym jest miłosierdzie? –Kto tłumaczyć zdoła?
Gdzie go szukać można? – Jaka jego szkoła?

Był syn, który wyrzekł się wszelkiej miłości
i rany głębokie ojca sercu zadał,
- syn, co wszystkie dobra przegrał marnie w kości,
co- głodem zmorzony- świniom żer podkradał.

I do syna tego, zbytego godności,
kiedy wraca w ściany, rzucone przed laty
-ojciec na próg wybiegł, - wita go w radości,
daruje mu pierścień, zdobi w nowe szaty,

Krzywd i win nie pomny swojemu synowi,
rad z powrotu dziecka w świecie zbłąkanego,
sadza go za stołem, muzyków sposobi,
zabija na ucztę cielca tuczonego !

Czym jest miłosierdzie? –Gdzie ma tajemnicę?
Jak je mam rozpoznać? –Jak je mam policzyć?       

Napadli raz zbójcy na drodze wędrowca,
złupili, zranili, rzucili w przepaście.
Jechał cudzoziemiec. Wstrzymał się, zlazł z osła,
obmył pobitego i rany namaścił.

Potem na swe bydlę wsadził, wiózł w gospodę,
-ciężkiej się biedaka  zlitowawszy nędzy-
i poprosił– dbajcie o jego wygodę,
jaki grosz wydacie-zwrócę z mych pieniędzy.

Czym jest miłosierdzie? –Kto je czynić umie?
Gdzie jego granice? – Jak nam je rozumieć?

Spotkał Nazarejczyk trądem oszpeconych,
-oczyścił ich ciała z zarazy morowej,
chromego podnosił, otarł łzy strapionych,
nierządnicę bronił, wskrzesił syna wdowy.

Przy studni rozmawiał z kobietą z Samarii,
ku żywemu chcąc ją prowadzić zdrojowi;
Łazarza z mar zbudził- u Marty i Marii,
- cierpiącą na krwotok, dotknąwszy - uzdrowił.

Czym jest miłosierdzie? –Gdzie są jego ramy ?
Kto nas go nauczy? – Czy go doświadczamy?

 Gdy przyszedł na ziemię Boga Syn Jedyny,
ludzie Go do krzyża przybili twardego.
- Syn oddając życie za oprawców winy
prosił: Ojcze -grzechu nie policz im tego.

Dał ci Bóg kapłana, by spowiedzi słuchał,
byś więcej nie cierpiał w swych grzechów udręce.
Wyznaj Panu winy, gdy szczera twa skrucha.
Będziesz oczyszczony. –Idź i nie grzesz więcej!

Gdzie jest miłosierdzie? –Jak je mam zobaczyć?
Czy ja też mam służyć? – Czy wszystko wybaczyć?

Prawda jest tu jedna i nauka prosta.
- Wybiegnij naprzeciw, zsiądź z swojego osła,
pochyl się nad biedą,  pociesz w samotności,
poświęć się dla innych, wybaczaj przykrości.

Wtedy pojmiesz także, że Bóg Miłosierny
zawsze ciebie kocha i jest tobie wierny.
Miłosierdzie, bowiem, nie zna żadnej miary
- miłość radykalna- czynu i ofiary.

Wiedz, że nie dla zasług, twa zbawienia droga,
lecz jedynie w wielkim Miłosierdziu Boga.
Że dla mąk bolesnych- dla ofiary Syna,
jedna -szczęścia twego u Boga- przyczyna.

Daj Boże, w Twe ślady- nieść miłość każdemu
przebaczać, darować, pomagać bliźniemu.

Jacek Zasada

Pieśń:1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
Ref.: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Ref.: Jezu ufam Tobie...
3.W trudnych chwilach Twego życia nie rozpaczaj, nie roń łez
Ufność w Boże Miłosierdzie troskom twym położy kres.

Chrześcijańskie miłosierdzie - to czynna miłość bliźniego, która wypływa z miłości Boga, do której pobudką jest sam Bóg i która jest udziałem w miłosiernej miłości Chrystusa do ludzi.
Pan Jezus mówił do Siostry Faustyny: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie (Dz. 742).
Czysta miłość Boga przynosi owoc w miłosierdziu wobec bliźnich, objawia się na zewnątrz w miłosierdziu, które jest udziałem w miłosierdziu Chrystusa wobec ludzi.

Kołaczę, Panie, otwórz mi bramę
i naucz mnie, jak dojść do Ciebie.
Nie mam nic oprócz mojej woli
pomóż mi dojść do Ciebie
Pomnóż we mnie wiarę,
pomnóż nadzieję
i miłość pomnóż.
Ku Tobie popycha mnie wiara,
ku Tobie podnosi mnie nadzieja,
z Tobą jednoczy mnie miłość
i przez nią odnoszę zwycięstwo.
O Boże, bądź mi łaskawy
I przyjdź do mnie!
Prowadź mnie aż do bramy,
Ty, który pomagasz mi wejść.
Tak będę przygotowany przez Ciebie
do niebieskiej nagrody.

Św. Augustyn Soliloquia

Jezu, miłość nie polega na słowach, ale na czynach. Nie chodzi jednak o jakikolwiek czyn, ale o taki, który wypływa z miłości do Ciebie, z głębokiego zjednoczenia z Tobą. Przez nasze czyny pragniesz rozlewać na ludzi swoje miłosierdzie.
Jezu, Ty objawiasz nam miłosierdzie Boga i pragniesz, abyśmy je uobecniali w świecie, czyniąc miłosierdzie bliźnim. Ty sam jesteś dla nas wzorem miłosiernej miłości w relacjach międzyludzkich. Przykazanie miłości wypowiadasz nie tylko słowami, ale całym swoim postępowaniem. Dzisiaj przez nasze życie pragniesz objawiać światu miłosierną miłość Boga.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt25, 40).

Jezus w postaci ubogiego młodzieńca dziś przyszedł do furty. Wynędzniały młodzieniec, w strasznie podartym ubraniu, boso i z odkrytą głową, bardzo był zmarznięty, bo dzień był dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorącego zjeść. Jednak [gdy] poszłam do kuchni, nic nie zastałam dla ubogich; jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą zagrzałam i wdrobiłam trochę chleba, podałam ubogiemu, który zjadł. W chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi poznać, że jest Panem nieba i ziemi. Gdym Go ujrzała, jako jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam do mieszkania i zastanawiałam się nad tym, co zaszło przy furcie - usłyszałam te słowa w duszy:

Córko Moja, doszły uszu Moich błogosławieństwa ubogich, którzy oddalając się od furty błogosławią Mi, i podobało Mi się to miłosierdzie twoje w granicach posłuszeństwa, i dlatego zszedłem z tronu, aby skosztować owocu miłosierdzia twego" (Dz. 1312).

Jezu, Ty utożsamiasz się z każdym człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym. Często szukamy Cię gdzieś daleko, a Ty obecny jesteś w naszym bliźnim. Prosimy Cię, Panie, abyś uczynił nasze serca wrażliwe na Twoją obecność w każdym człowieku, szczególnie oczekującym jakiegoś wsparcia. Niech za przykładem i z pomocą św. Siostry Faustyny odkrywamy Twą obecność najpierw w naszych duszach, a potem w bliźnich.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

W pewnej chwili, kiedy przyszłam do celi, a byłam tak bardzo zmęczona, że musiałam chwilę wpierw spocząć, nim się zaczęłam rozbierać; a kiedy byłam już rozebrana, jedna z sióstr prosi mnie, żebym przyniosła jej gorącej wody. Pomimo zmęczenia ubrałam się prędziutko i przyniosłam wody, jakiej sobie życzyła, chociaż od kuchni do celi było spory kawałek, a błoto pod kostki.
Kiedy weszłam do swojej celi, ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem - i usłyszałam taki głos:Weźmij tę puszkę i przenieś do tabernakulum.
W pierwszej chwili zawahałam się, ale się zbliżyłam i kiedy się dotknęłam puszki - usłyszałam te słowa:
Z jaką miłością zbliżasz się do Mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr, a cokolwiek czynisz im - Mnie czynisz.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić" (Dz. 742).
O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi" (Dz. 755). Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie - po ludzku jest to niemożliwe.
W takich chwilach staram się odkryć, więcej niż kiedy indziej, w danej osobie Ciebie, Jezu, i dla Ciebie czynię wszystko dla danych osób. W takich uczynkach miłość jest czysta, takie ćwiczenie się w miłości daje duszy hart i siłę (por. Dz. 766).

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu, a gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne - nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem" (Dz. 1317).
Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odźwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu" (Dz. 1242).

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

 Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie" (Dz. 742). „Polecam ci, abyś w szczególny sposób łączyła swoje choćby najdrobniejsze uczynki z zasługami Moimi, a wtenczas Ojciec Mój spojrzy na nie z miłością, jako na Moje" (Dz. 1543).
Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy: nie na czynach wielkich, ale na wielkiej miłości. Miłość ma wartość i ona nadaje wielkość czynom naszym; chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite same z siebie, to wskutek miłości stają się wielkie i potężne przed Bogiem - wskutek miłości" (Dz.;

 

PROŚBY

 

Panie, Ty pragniesz, aby Twoje miłosierdzie przechodziło przez nas do bliźnich. Prosimy więc słowami św. Siostry Faustyny: Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i dusze nasze do bliźnich (por. Dz. 163).

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie,  o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby moje oczy były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętnena bóle i jęki bilźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpoczenie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...).
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (163)

Jezu, oddajemy Ci siebie, prosimy, abyś posługiwał - -naszymi oczami, słuchem, językiem, rękoma, nogami i sercem, aby Twoje miłosierdzie przechodziło przez nas    do innych. Niech przez każdy nasz miłosierny czyn drugi człowiek doświadczy Twojej dobroci i miłosierdzia. Spe³niając uczynki miłosierdzia wobec bliźnich pragnieniemy uwielbiać i wychwalać twoje MIŁOSIERDZIE, a także gromadzić skarby w niebie, których nic zniszczyć nie może.

Słowami  aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu przez Jana Pawła II oraz słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego prosić będziemy o miłosierdzie Boże dla nas i dla świata.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Je- zusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych- wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

RÓŻANIEC

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Rozważania zaczerpnięte są z Dzienniczka św. Faustyny.

TAJEMNICA   PIERWSZA - CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Łaski, których ci udzielam, są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz... A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie moje. Pomimo nędzy, jaką jesteś, łączę się z tobą i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci miłosierdzie moje; w każdej duszy dokonywani dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego.

TAJEMNICA DRUGA - PIERWSZY CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

Miłosierdzie Boże jest nigdy niezgłębione i niewyczerpane, jak jest niezgłębiony sam Bóg. Chociażbym użyła najsilniejszych słów na wypowiedzenie tego mi³osierdzia Boga, niczym to wszystko jest z rzeczywistością, jakim ono jest. O Jezu, uczyń me serce czułe na każde cierpienie duszy czy ciała bliźnich moich.
Jezu mó
j, wiem, że Ty tak postępujesz z nami, jak my postępujemy z bliźnimi.

TAJEMNICA TRZECIA - GŁOSZENIE NAUKI O KRÓLESTWIE BOŻYM

Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim się kończy,..
Wszelka ł
aska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promieńłaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Ale nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie.

TAJEMNICA CZWARTA - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Dziś nagle przeniknął mnie wzrok Pański jak błyskawica; wtem poznałam najdrobniejsze pyłki w swej duszy, a poznając swą nicość do głębi, padłam na kolana i przepraszałam Pana, i z wielką ufnością rzuci³am się w nieskończone miłosierdzie Jego. Takie poznanie nie przygnębia mnie ani oddala od Pana, ale raczej budzi w mej duszy większą miłość i bezgraniczną ufność, a skrucha mojego serca jest złączona z mi³ością. Te szczególne błyski Boże kształtują duszę moją. O słodki promieniu Boży, prześwietlaj mnie do najtajniejszej głębi, bo pragnę dojść do jak największej czystości serca i duszy.

TAJEMNICA PIĄTA - USTANOWIENIE EUCHARYSTII

O Jezu miłosierny, z jakim utęsknieniem spieszy³eś do Wieczernika, aby zakonsekrować hostię, którą ja mam przyjąć w życiu swoim. Pragnąłeś, o Jezu, zamieszkać w moim sercu, Twoja żywa krew łączy się z krwią moją. Kto pojmie tęścisłąłączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego, Nieogarnionego. O Jezu, udzielaj mi swego życia Bożego, niech Twoja czysta i szlachetna krew pulsuje całą mocą w moim sercu. Oddaję Ci całą istotę moją, przemień mnie w siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej świętej woli do miłowania nawzajem Ciebie.

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego
- opracowane przez Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Inne źródła