Czuwanie 2

 

OTO JEST DZIEŃ, KTÓRY DAŁ NAM PAN

 

Śpiew: Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty...
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty...
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty,  niech wiecznie wielbion będzie Święty,

AKTY CZCI I UWIELBIENIA

Przywitajmy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie modlitwą św. Faustyny.

Witaj miłości utajona, życie mej duszy. Witam Cię, Jezu pod tymi nikłymi postaciami chleba. Witaj najsłodsze Miłosierdzie moje, które się rozlewasz na wszystkie dusze. Witaj dobroci nieskończona, która rozsiewasz strumienie łask. Witaj jasności przyćmiona światłości dusz. Witaj zdroju niewyczerpanego miłosierdzia- najczystsza krynico, z której tryska życie i świętość. Witaj, rozkoszy  dla serc czystych. Witaj , jedyna nadziejo dla dusz grzesznych.  Dz.1733

Śpiew: Pan blisko jest, oczekuj Go.  Pan blisko jest, w Nim serca moc.

O Boże wielkiego  miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie – przeto Cię błagamy : uprzedzaj nas łaską swoją  i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie tylko jest wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez  Jezusa pomimo nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą; przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.(Dz. 1570).

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo.

RÓŻANIEC

W duchu wynagradzającym odmówimy bolesną część różańca świętego.
Rozważania zaczerpnięte są z Dzienniczka św. Faustyny.

Tajemnica I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Pragnę przelewać swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane jest [ono] na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją.

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa.

Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaka mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia  ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego, Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.

Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża.

Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim się kończy.
Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia
godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Ale nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa.

Córko moja, rozkoszy i upodobanie moje, nic nie powstrzyma Mnie w udzielaniu ci łask. Miłosierdziu mojemu nie przeszkadza nędza twoja. Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a [namawiaj] wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz — nikogo nie wyłączyłem.

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

Śpiew: Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał; Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, alleluja!
2. Król niebieski k'nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał; Po śmierci się nam pokazał.  Alleluja, alleluja!
3. Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał, nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja!

Krzyż na Golgocie
Stał nagi... opuszczony
A Jezus leżał od trzech dni w grobie
Pilnie strzeżony

I nagle Jutrzenka... błysk...świtanie...
I cud... cud wielki Zmartwychwstanie

I od tej chwili Wszystko się zmienia
Radość ogromna
Radość szalona Serca przemienia.

Pan żyje ... żyje...
Jasny... Promienny...
A taki swojski

Wśród uczniów staje
I pokój Boski.
Pokój radosny wszystkim rozdaje..

A chociaż wieków
Minęło tyle
Od tamtej chwili
Kto w CUD uwierzył
Chrystusa przyjął
Ten się nie myli.

Życie Mu niesie
Krzyże... udręki
Smutki... i troski,
Lecz w sercu wiernym
Radość zwycięstwa
Nadzieja szczęścia wiecznego gości.  

UWIELBIENIE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Bądź uwielbiony Panie Zmartwychwstały.

Przepełnij nas radością i nadzieją, że i my powstaniemy ze swoich grobów – teraz z mogiły upadku i grzechów, skażenia marnościami świata i własnych złudzeń,  a kiedyś -  do życia wiecznego w nowym ciele, nie podlegającym już grzechom, cierpieniu i śmierci. W ciele pięknym jak Twoje i Maryi, bo przepełnionym tym samym blaskiem Wiecznej Prawdy i Miłości.

Bądź uwielbiony za poranek zmartwychwstania, za Słowo Życia i ogień Twej miłości mającej moc spalania  wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie inie prowadzi do Ciebie.

Bądź uwielbiona bezkresna Miłości i bezdenne Miłosierdzie teraz i na wieki wieków.
Bądź uwielbiony za wszystkie dary, którymi nas tak obficie obsypujesz.
Bądź uwielbiony za Twoje życie i śmierć. Amen.

Śpiew: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał." Alleluja!

3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja!

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja!

Z radosnym sercem przychodzimy do Ciebie Panie Jezu Chryste, by uwielbić Cię w Twym zmartwychwstaniu. Jak uczniowie w wieczór Wielkanocny przepełnieni byli radością, tak i my radujemy się z Twej obecności wśród nas.

Składamy Tobie chwałę i dziękczynienie. Gdy towarzyszyłeś uczniom do Emaus, nie rozpoznali Cię, bo oczy ich były zasłonięte. Tu, w Najświętszym Sakramencie, również jesteś zasłonięty postaciami chleba i wina.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Tak jak uczniowie rozpoznali Cię przy łamaniu chleba, tak my otwartymi oczami naszej wiary poznajemy Cię pod postacią eucharystycznego chleba.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Nie widzimy Twoich ran, nie chcemy w Twój bok wkładać palców, ale ze świętym Tomaszem wyznajemy: Pan mój i Bóg mój. Twoimi są słowa: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Zostawiłeś nam w Najświętszym Sakramencie pamiątkę Twego Odkupienia, lecz nie jesteś między nami cierpiący, ale jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią. Śmierć nie ma już mocy nad Tobą.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Uczniom pokazałeś swe rany, jako znak Twego zwycięstwa nad śmiercią i cierpieniem, a także jako znak Twojej miłości do nas grzeszników.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Panie, Jezu Chryste, Zwycięzco śmierci, Chryste zmartwychwstały, oto zgotowałeś nam dzień, w którym serca nasze są pełne radości.

 

Litania do Chrystusa zmartwychwstałego.
Kyrie, eleison Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu Chryste Zmartwychwstały, Zmiłuj się nad nami.

Chryste Zmartwychwstały, który własną mocą powstałeś z grobu,
Chryste Zmartwychwstały, który zaraz po swoim zmartwychwstaniu, ukazałeś się swej Matce,
Chryste Zmartwychwstały, który w poranek wielkanocny wyszedłeś, na spotkanie, zatroskanych niewiast,
Chryste Zmartwychwstały, który przyniosłeś strwożonym uczniom prawdziwy pokój,
Chryste, Zmartwychwstały, który od samego zmartwychwstania posyłasz nam Ducha Świętego,
Chryste Zmartwychwstały; który w dniu swego zmartwychwstania obdarzyłeś świat władzą odpuszczania grzechów,
Chryste Zmartwychwstały, który pokazując swe chwalebne rany przywróciłeś wiarę uczniowi,
Chryste Zmartwychwstały, który w drodze do Emaus rozpaliłeś serca strapionych uczniów,
Chryste Zmartwychwstały, który nad jeziorem Galilejskim nakarmiłeś głodnych,
Chryste Zmartwychwstały, który poleciłeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
Chryste Zmartwychwstały, który radowałeś się z potrójnego zapewnienia swego ucznia o miłości,
Chryste Zmartwychwstały, który Piotra ustanowiłeś głową Kościoła,
Chryste Zmartwychwstały, który przyrzekłeś nie zostawiać nas sierotami,
Chryste Zmartwychwstały, który zasiadłeś po prawicy mocy Bożej, by wstawiać się za nami,
Chryste Zmartwychwstały, który zawsze pozostajesz z nami w Eucharystii,
Chryste Zmartwychwstały, który pozwalasz nam dźwigać się z grzechów naszych,
Chryste Zmartwychwstały, który przez krzyż i cierpienie prowadzisz nas także do chwały zmartwychwstania,
Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże masz,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,
Drogo; Prawdo i Życie nasze, -
Źródło naszej wiary,
Jedyna Nadziejo nasza,
Pokoju, Radości i Wszystko nasze,
Pełnio miłości Bożej ku nam,
Miłosierdzie Boże bez granic;
Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Królu nieba i ziemi,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

K. Jezu Chryste Zmartwychwstały

W. Doprowadź nas do zmartwychwstania.

MÓDLMY SIĘ
Panie Jezu, który w Tajemnicy Paschalnej chciałeś być naszym Życiem, Drogą i Prawdą, spraw łaskawie, abyśmy pod kierownictwem Ducha Świętego zawsze wiernie Ci służyli i Tobie się podobali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń: Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja. alleluja,  Niechaj zabrzmi:  Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej, Żydzi na grób wtłoczyli.
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. Alleluja...

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory.
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja...

PROŚBY

Wstęp: Jezu Zmartwychwstały, Panie nieba, ziemi i każdego ludzkiego serca! Dzisiaj stajesz „pośrodku" nas — w samym centrum ludzkiej historii, targanej niepokojem. Przynosisz pokój całemu światu. Ogarniasz wszystkich zwycięską miłością Twego Serca. Ty jesteś fundamentem naszej wiary i nadziei. Dziś,po dwudziestu wiekach, Twe słowo ma taką samą moc. Spraw, prosimy, niech rozpali się w nas wiara, niech umocni się nasza nadzieja, niech zapłonie w nas miłość. Chwała Ci, Panie, za Twą ofiarę z życia i za Twą nieustanną obecność w naszym pielgrzymowaniu ku pełni życia.
Dziś, zwracając się ku Tobie, z wiarą wołamy: Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!

 1. Panie Jezu Chryste, który powstałeś z martwych, daj nam udział w Twym zmar­twychwstaniu. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 2. Nasz zwycięski Panie, spraw, abyśmy byli świadkami Twego zmartwychwstania. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 3. Ty umiłowałeś nas aż do oddania życia; spraw, abyśmy i my potrafili kochać miło­ścią ofiarną.  Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 4. Ty stworzyłeś nas do życia w przyjaźni z Bogiem; spraw, byśmy je w sobie rozwijali. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 5. Ty obiecałeś, że zawsze będziesz z nami; spraw, abyśmy i my codziennie byli z Tobą. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 6. Ty żyjesz i działasz w swoim Kościele; spraw, abyśmy byli posłuszni jego naucza­niu. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 7. Ty swoim słowem oświecałeś serca Apostołów; oświecaj także i nasze serca. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 8. Ty w Eucharystii ofiarujesz się Ojcu; spraw, abyśmy ofiarowywali się razem z Tobą. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 9. Ty w Uczcie Ofiarnej jednoczysz się z nami spraw, abyśmy my jednoczyli się z Tobą. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 10. Twoja   Ewangelia jest  radosną   nowiną; spraw, abyśmy głosili ją życiem. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 11. Przychodzisz do nas w sakramentach świętych; spraw, abyśmy często w nich  uczestniczyli. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 12. Prosisz, by szukać tego, co „w  górze"; spraw, aby nie zniewoliły nas ziemskie sprawy. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 13. Ty oddałeś za nas życie i żyjesz dla Ojca; spraw, abyśmy przez Ciebie żyli dla Boga. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 14. Ty w Eucharystii uwielbiasz Ojca i oddajesz Mu chwałę; przyłącz nas do tego   uwielbienia. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!
 15. W Kościele prowadzisz nas do niebieskiej ojczyzny; chcemy wiernie iść za Tobą. Jezu, udziel nam owoców Twego zmartwychwstania!

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

MODLITWA PRZEBŁAGALNA

Wstęp: Miłosierny Jezu, dzisiaj, całym sercem wybieramy Ciebie, Twoją naukę, Twoją drogę, chociaż wiedzie przez krzyż, ale do zmartwychwstania. Panie, do kogóż pój­dziemy, tylko Ty masz słowa życia wiecznego.
A przecież tak często w naszym życiu dokonujemy innych wyborów; wbrew wszelkiej logice wybieramy zło, a Ciebie skazujemy na ukrzyżowanie, grzebiąc przez to własne dobro i szczęście.
Stajemy przed Tobą, Chryste, z żalem za nasze niegodziwości, wraz z celnikiem modlić się pragniemy z ufnością i w pokorze:
Będziemy powtarzać: Bądź nam grzesznym miłościw,

 1. Któż z nas może powiedzieć: „moje serce jest czyste i jestem bez winy?" Wszyscy zgrzeszyliśmy, nikt nie jest sprawiedliwy, nawet jeden.  Bądź nam grzesznym miłościw.
 2. Błagamy o Twe miłosierdzie nad nami grzesznymi. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  Bądź nam grzesznym miłościw,
 3. Panie, Jezu Chryste, Ty jeden możesz nas uwolnić z grzechów. Podczas Twego ziemskiego życia mówiłeś: „Idź w pokoju, grzechy twoje są ci odpuszczone!" Bądź nam grzesznym miłościw,
 4. Panie, Jezu Chryste, tu w Najświętszym Sakramencie jesteś obecny, by nam udzielać łask Twego zbawczego dzieła. Jako Baranek ofiarny nieustannie gościsz pośród nas utajony pod postaciami chleba i wina. Gdy w naszej słabości upadamy, jesteś naszym Rzecznikiem u Ojca (wg l J 2,1). Bądź nam grzesznym miłościw.

K.: Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.: Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze, usłysz nasze wołanie, nie patrz na nasze grzechy, które w skrusze i w duchu pokuty przed Tobą wyznajemy, lecz wejrzyj na zadośćuczynienie, które w naszym imieniu, na ołtarzach, składa Twój pierworodny Syn. Użycz nam przebaczenia i pokoju, przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Śpiew:  Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam.

2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.
I w Swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas.

ODDANIE SIĘ PANU JEZUSOWI, KTÓRY JEST PEŁEN MIŁOŚCI

Boże i Ojcze nasz, Tyś stworzył człowieka na obraz swój. Jesteś Miłością.. Spraw łaskawie, aby każdy człowiek miał w sobie pełnię tej miłości, której tak bardzo pragniemy i która konieczna jest do tego, by życie na ziemi miało znamiona Twego Królestwa, świadczyło o Tobie, o Twym Synu i Duchu Świętym.

Śpiew: Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie. Pieśnią chcę chwalić imię Twe
I z dziękczynieniem sławić Cię.

Błagamy Cię, Panie! Przebij wejścia do naszych serc i wprowadź weń Miłość.. zasiej w nim i zroś je Miłością, aby ona stała się owocem naszego życia! Wejdź w nasze życie z całą potęgą i w pełni blasków Swej Miłości i rozjaśnij panujące w nas mroki egoizmu. Chcemy  bowiem mieć światłość żywota wiecznego i nie chodzić już w ciemnościach.
Po każdym wezwaniu powtarzamy: Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.

 1. Miłości, która mnie obrazem Boskości Twojej uczyniła. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 2. Miłości, która mnie wybrałaś, nim stworzony zostałem. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 3. Miłości, która się człowiekiem urodziłaś. I dla mnie zaraz wszystkim byłaś. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 4. Miłości, która dla mnie cierpiałaś. I dla mnie w czasie umarłaś. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 5. Miłości, która dla mnie wieczną radość i zbawienie wywalczyłaś. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 6. Miłości, która mnie przezwyciężyłaś i moim sercem zawładnęłaś. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 7. Miłości, która mnie obudzisz z grobu śmiertelności. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 8. Miłości, która mnie ozdobisz laurem Twojej świetności. Miłości Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.

Śpiew: Kochajmy Pana, bo Serce Jego żąda i pragnie serca naszego.
    Dla nas Mu włócznią rana zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
    I Twoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy, zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy.
    Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. Kochajmy Pana,  kochajmy Pana!

Miłosierny Ojcze, dzień zmartwychwstania Jezusa jest dla nas szczególnym świętem. W postawie wdzięczności wyznajemy, że On za nas umarł i dla nas odniósł wspaniałe zwycięstwo nad śmiercią i szatanem, nad grzechem i wszelkim złem.

Dziękujemy Ci za dar nieśmiertelności. Bo Ty, Panie, nie tylko powstałeś z martwych i więcej nie umierasz, ale dajesz i nam gwarancję życia we wspólnocie z Ojcem.

Śpiew:  Alleluja! Jezus żyje! Już Go dłużej grób nie kryje, w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta, co nas więził w tej haniebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje Prawda, a fałsz ustępuje z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona, a niewinność wyniesiona. Odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały, jest zastawem wiecznej chwały. Którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy, iż z swych grobów powstaniemy. Jak nasz powstał Zbawiciel.
7. Wdzięcznym sercem Alleluja! Zaśpiewajmy Alleluja, Zbawcy Zmartwychwstałemu.