Czuwanie 34

 

DZIEŃ  SZCZEGÓLNEJ ŁASKI

Pobierz: DOC PDF

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA

 

Pieśń: O Krwi i Wodo..

Miłosierny Panie, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! Oto zegar wybił godzinę trzecią, w której oddałeś za nas życie, godzinę naszego zbawienia, godzinę miłosierdzia dla całego świata. Bądź uwielbiony Miłosierny Jezu, Zbawco i Odkupicielu, w godzinie, w której stała się łaska dla całego świata.
Dzisiaj w Święto Miłosierdzia, gdy całe morze łask wylewasz na dusze, uwielbiamy Cię za Twe miłosierdzie. Dziękujemy za Twój Krzyż, znak odwiecznej miłości Boga, który Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Wpatrując się w krzyż, zanurzamy się w Twej śmierci, by stać się uczestnikami Boskiego życia, które się na nim dla nas zrodziło.
Adorujemy Twój krzyż, noszący piętno hańby i nadzieję wiecznej chwały.
Kontemplujemy Twój krzyż, który przez pokolenia jawi się jako głupstwo i wyzwanie; krzyż, który jest syntezą i wypełnieniem paradoksu ewangelicznego, bo wciąż przypomina, że aby znaleźć życie, trzeba je stracić, żeby się narodzić trzeba umrzeć, żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż.
Twój krzyż, Panie, wciąż stawia wymagania, a jednocześnie jest wielką obietnicą życia wiecznego i chwały dla człowieka poddanego prawu śmierci; obietnicą zwycięstwa przez wiarę dla człowieka zagrożonego tylu klęskami.
Witaj więc krzyżu Jezusa, jedyna nadziejo człowieka, niech Twoja nauka nigdy nie będzie dla nas głupstwem, ale mocą i mądrością Bożą. Nie daj, Panie, byśmy się mieli chlubić z czego innego, jak tylko z Twego krzyża, który jest naszą bramę do życia.

Pieśń: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Ta sama Krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

ZANURZENIE W MIŁOSIERDZIU BOŻYM

W tej godzinie, w zdrojach Twego miłosierdzia zanurzamy siebie uwielbiając i wysławiając Twoje miłosierdzie.

Uwielbiaj duszo moja, miłosierdzie Pana,
Raduj się w Nim, serce moje całe,
Boś na to przez Niego wybrana,
By szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

Dobroci Jego nikt nie zgłębił, nikt nie zmierzy,
Litość Jego jest niepoliczona,
Doznaje tego każda dusza, która się do Niego zbliży,
On ją osłoni i przytuli do miłosiernego Łona

Szczęśliwa dusza, która zaufa twej dobroci
I zdała się całkowicie na miłosierdzie Twoje,
Dusza jej napełniona pokojem miłości,
Wszędzie jej bronisz, jako dziecię swoje.

O duszo ktokolwiek Ty jesteś na świecie,
Choćby grzechy twoje były czarne jak noc,
Nie lękaj się Boga, ty słabe dziecię,
Bo wielka jest jego miłosierdzia moc.

Miłosierny Panie, Jednorodzony Synu Boga, uwielbiamy Cię w godzinie Twej męki i śmierci krzyżowej, w której nie przestajesz objawiać nam swojego Ojca.
Jakie oblicze Twego Ojca ukazujesz nam w godzinie Golgoty, z wysokości krzyża?
Jest to oblicze Boga sprawiedliwego, któremu Ty przez swą bolesną mękę spłacasz długi zaciągnięte przez grzechy ludzkości. Jest to zarazem oblicze miłosiernego Ojca, który tak umiłował świat, że Ciebie - Syna swego Jednorodzonego - dał, aby każdy kto w Ciebie uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3,16).
Z wysokości krzyża ukazujesz nam Ojca godnego bezgranicznego zaufania, które Mu okazałeś w posłuszeństwie Jego woli aż do haniebnej śmierci i w ostatniej chwili życia z dziecięcą ufnością powiedziałeś: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha Mego (Łk 23, 46).
Takiego Ojca objawiasz nam, Panie, w godzinach strasznej męki i wzgardy, odrzucenia od ludzi, przerażającego bólu, całkowitego ogołocenia i samotności doświadczanej także ze strony Ojca, który nie uczynił cudu, aby Ci oszczędzić cierpień. Udziel nam ducha głębokiej i żywej wiary, byśmy w tym wydarzeniu z Kalwarii umieli dostrzec pełnię i szczyt objawienia tajemnicy miłosierdzia Ojca.

Pieśń:1. Ty wyzwoliłeś nas Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się Bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref.: Abba - Ojcze, Abba - Ojcze,
Abba - Ojcze, Abba – Ojcze.

2. Bo Kościół jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność,
I pokazuje nam Ciebie. Ref.: Abba – Ojcze…

3.  Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do Siebie,
Uczynił swoimi dziećmi. Ref.: Abba – Ojcze…

4.  Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi,
I teraz jest jej godzina. Ref.: Abba – Ojcze…

PROŚBY DO MIŁOSIERNEGO JEZUSA

Miłosierny Jezu, który powiedziałeś, że w święto Miłosierdzia otwarte są wszystkie upusty, przez które płyną łaski, a w godzinie Miłosierdzia nie odmówisz duszy niczego, która Cię prosi przez mękę Twoją. Przychodzimy pod Twój krzyż z naczyniem ufności, aby błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Dla zasług twej bolesnej męki:
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu, jedyny nasz Pośredniku u Ojca, w Twoim miłosierdziu zanurzamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane, aby wpatrzeni w Ciebie, pochylali się nad każdym człowiekiem znajdującym się w nędzy moralnej i materialnej, i w ten sposób byli czytelnym znakiem Twojego miłosierdzia działającego w świecie.
Dla zasług twej bolesnej męki:
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu, jedyny nasz Pośredniku u Ojca, w Twoim miłosierdziu zanurzamy wszystkich ludzi ochrzczonych, a szczególnie apostołów Bożego Miłosierdzia, aby wnikając w tajemnicę Twojej męki i zmartwychwstania stawali się świadkami Twojego miłosierdzia oraz wypraszali je dla siebie i całego świata.
Dla zasług twej bolesnej męki:
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu, jedyny nasz Pośredniku u Ojca, w Twoim miłosierdziu: zanurzamy naszą Ojczyznę, wszystkich rządzących w niej, aby szukając wspólnego dobra wszystkich Polaków zabiegali o podniesienie poziomu życia rodzinnego i moralnego.
Dla zasług Twej bolesnej męki
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu, jedyny nasz Pośredniku u Ojca, w Twoim miłosierdziu zanurzamy wszystkich grzeszników świata, aby dzięki Tobie poznając Ojca pełnego miłosierdzia, z ufnością zwrócili się do Niego
Dla zasług Twej bolesnej męki
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu, jedyny nasz Pośredniku u Ojca, w Twoim miłosierdziu zanurzamy ludzi chorych i cierpiących, aby z Twojego krzyża czerpali moc i siłę do niesienia swojego krzyża i zgadzania się z woli Ojca, która jest dla nas samym miłosierdziem.
Dla zasług Twej bolesnej męki
Panie, prosimy Cię - Kyrie, Kyrie eleison

Jezu Chryste, Odkupicielu świata, który w swoim nieskończonym miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka i stałeś się naszym Przyjacielem i Bratem, spraw, aby to święto Miłosierdzia stało się czasem łaski i wielkiego powrotu do domu Ojca pełnego miłosierdzia, w którym On oczekuje zagubionych synów, by odziać ich w szatę odzyskanej godności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W ciszy własnego serca spotkajmy się z Panem, posłuchajmy, co Pan Jezus chce nam powiedzieć. Powierzmy Mu swoje życie, swoje troski, wyznajmy swoją miłość. Prośmy o łaski dla siebie i swoich bliskich.

Dłuższa chwila ciszy

W intencjach wszystkich próśb przedstawionych Jezusowi Miłosiernemu i w intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia ofiarujemy również Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pieśń: Mój Jezu ufam Tobie przez wszystkie moje dni.
I w każdej życia dobie, nad wszystko ufam Ci.
Twym Miłosierdziem Panie, ogarnij cały świat.
Aż zniknie ból i łkanie, miłości wzejdzie kwiat.
Przez Miłosierdzia zdroje dla zasług Boskiej Krwi.
Obdarzaj nas pokojem. Jezu, ufamy Ci.

MIŁOSIERDZIE BOŻE NAJWIĘKSZY PRZYMIOT BOGA

Jezu Miłosierny, przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Panie Jezu Chryste jesteś nieskończoną miłością, samym miłosierdziem celebrujemy Twoje miłosierdzie. Pragniemy się w nim zanurzyć.
Pragniemy czerpać obfitość Twego miłosierdzia, które rozlewa się na nas niczym źródło rzeki. Rzeka ta zaś jest niezwykła, gdyż daje życie, a w dodatku życie wieczne.

Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.

Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona,
Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłona

Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie,
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty,
Nie powinieneś wątpić, ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla Aniołów, ani Cherubinów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego.

Jezu Miłosierny daj nam wniknąć w tajemnicę niezgłębionego miłosierdzia Twego przez rozważanie wezwań św. Siostry Faustyny zapisanych w jej Dzienniczku.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie

O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje,
abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani nie upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz.949).

Pieśń: Przed Twym miłosierdziem, otworzę głębię swą Bo Ty Jezu czekasz, by zbawić duszę mą.
Ref. Jezu, ufam Tobie całe życie swe Nigdy nie przestanę, mówi serce me.
2. W ranach Twoich Chryste, proszę ukryj mnie, Niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.
3.Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej Jezu Miłosierny, Tobie ufać chcę

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski na krakowskich Błoniach skierował do nas następujące słowa: Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
Dla współczesnego chrześcijanina niepodważalnym wzorem dawania świadectwa o potędze Bożego miłosierdzia jest św. Siostra Faustyna.
Do niej Jezus powiedział: Przez ciebie, jak przez tę Hostię, przejdą promienie miłosierdzia na świat (Dz. 441).
Słowa te św. Faustyna usłyszała w czasie procesji Bożego Ciała, kiedy to zobaczyła, jak promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego przeszły przez wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament i rozeszły się na cały świat. Choć czerwony i blady promień jako symbol miłosierdzia ściśle wiąże się z obrazem Jezusa Miłosiernego, to jednak św. Faustyna często mówi o promieniach miłosierdzia wychodzących z Najświętszego Sakramentu.
W ten sposób przypomina, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest przedłużeniem uczestnictwa w ofierze Mszy świętej, która uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Jeśli w czasie Eucharystii chrześcijanin może karmić się słowem i ciałem Chrystusa, to w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu może zanurzyć się w Jego miłosiernym spojrzeniu.

ZANURZENIE SIĘ W MIŁOSIERNYM SPOJRZENIU JEZUSA

Przebywać u stóp Twoich, Boże utajony,
To duszy mojej rozkosz i raj,
Tu dajesz mi się, Nieogarniony,
I słodko mówisz do mnie: daj mi serce, daj,

Cicha rozmowa z Tobą, sam na sam,
Jest to przeżywać niebian chwile,
I mówić do Boga – dam Ci serce, Panie, dam,
A Ty wielki i nieogarniony przyjmujesz je mile

O Utajony, z ciałem, duszą i bóstwem,
Pod nikłymi postaciami Chleba,
Tyś mi życiem, z Ciebie mi tryska łask mnóstwo,
Ty mi przechodzisz rozkosze nieba.

Śpiew: Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, być bliżej Niego, kochać goręcej.
Otwórz me uszy  i naucz mnie słuchać, bym mógł Go wielbić całym swym sercem

Teraz zaś pragniemy kontynuować ten moment zatrzymania w naszym życiu i padając na twarze chcemy trwać w Twej miłości. Chcemy kontemplować Twe uwielbione oblicze. Jednakże jak Panie dostrzec Twoją twarz, w tym małym, białym opłatku? Jak Panie doświadczyć Twego spojrzenia? To takie trudne.
Zaiste, jest to niezwykle trudne, gdyż Chrystusa można zobaczyć tylko oczyma wiary. Musimy wyzbyć się wszystkiego, co ludzkie, wszystkiego, co nas ogranicza i zaufać. To nie Bóg ma nam się ukazać, to my mamy zobaczyć Boga. A On pozwala się doświadczyć.

Patrzeć w twarz Chrystusa oznacza zezwolić Mu na działanie w moim życiu.
Patrzeć na twarz Chrystusa oznacza pozwolić Mu na dotknięcie mojego serca Jego nieskończoną miłością.
Patrzeć na twarz Chrystusa oznacza oprzeć głowę na Jego piersi i trwać w Jego miłości.
Patrzeć na twarz Chrystusa oznacza w końcu pozwolić Bogu oprzeć głowę na mojej piersi.
Nie trzeba widzieć oczyma, a można widzieć sercem. Wpatrując się w biały opłatek nie próbujmy dostrzec rysów twarzy, ale rysy umęczonego Bożego serca. Bo kto patrzy na Serce Chrystusa ten ujrzy Jego twarz. W Najświętszym Sercu Jezusa wypełnia się wszelka Boża tajemnica. Tajemnica nieskończonej Bożej miłości.

Śpiew: Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie,
pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynienie składać Ci.

Panie Jezu gromadzimy się dzisiaj przed Twoim obrazem, aby uwielbiać miłosierdzie Boże oraz dziękować za wielkie łaski, jakich doświadczają na całym świecie niezliczone rzesze ludzi, którzy z ufnością modlą się przed Twym świętym wizerunkiem.
Pragniemy Ci Jezu podziękować za dar odkupienia i za ten wizerunek oraz całe orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę.

 Fragment z Dzienniczka św. Faustyny.

O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty,
I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty
Błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni,
A dusza czarna w śnieg się zamieni.

O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego
By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego
Płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.

Niech dla obrazu tego cześć i sława
Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie
Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie /Dz.1 /

22 lutego 1931 roku w celi Płockiego klasztoru Św. S. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Ciebie Panie. Przyszedłeś zmartwychwstały, w białej szacie, z jedną ręką wzniesioną do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia Twej szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady.
Zapewniałeś Twoją oblubienicę, Siostrę Faustynę: Mój obraz w duszy twojej jest. Chciałeś, by zadbała o wymalowanie tego obrazu dla wszystkich ludzi, gdyż jak powiedziałeś do niej:

Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.
Dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały. (Dz.48)
Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. (Dz. 742)

Tego obrazu potrzebował każdy i każda z nas, tego obrazu potrzebują całe rzesze ludzi, aby poprzez wzrok utkwiony w tym obrazie – przenieść jego treść do duszy i pozwolić się ogarnąć Miłosierdziu Twemu.

 „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem Jezu ufam Tobie./Dz 327/
Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na Krzyżu./Dz. 299/
Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony oznacza krew, która jest życiem duszy.
Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mego./Dz. 299 /

Powiedziałeś, Panie:

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.

Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za Twój święty wizerunek i za Świętą Siostrę Faustynę, za to, że dzięki jej posłannictwu możemy czcić Twój obraz w naszym kościele i na wszystkich kontynentach świata.

Powiedziałeś, Panie:

Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.

Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za wszystkie łaski, jakie wylewasz na dusze, które z przychodzą do Twego wizerunku i naczyniem ufności czerpią łaskę po łasce dla siebie i dla bliźnich.

Powiedziałeś, Panie:

Te dwa promienie oznaczają krew i wodę ? blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.

Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za Kościół święty zrodzony z Twego przebitego boku i za sakramenty, szczególnie za sakrament pokuty i Eucharystię. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w cieniu promieni Twego miłosierdzia, że możemy chronić się w Twoim przebitym i kochającym Sercu.

Powiedziałeś, Panie:

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.

Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za wszystkie dusze, które przez ten obraz zostały zachowane od zła na tej ziemi i uratowane wieczność całą; dziękujemy za to, że przeprowadzasz dusze przez próg śmierci towarzysząc im, gdy przechodzą z życia ziemskiego do życia w chwale nieba.

Powiedziałeś, Panie:

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.

Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za każdego grzesznika, który przez Twój święty wizerunek, otworzył swe zrozpaczone serce na promienie Twego Miłosierdzia; dziękujemy za Twoją wyciągniętą, miłosierną dłoń nieustannie nam błogosławiącą.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za ten wielki dar w postaci Twojego Obrazu, za Twoją miłość wobec nas grzesznych i prosimy, daj nam doświadczyć Twojego miłosiernego spojrzenia. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię Panie abyś z wysokości krzyża spojrzał na całą ludzkość i okazał jej miłosierdzie

PRZEBLAGANIE

Pełni ufności w Twoje miłosierdzie pragniemy wspólnym aktem czci zadośćuczynić za wszelkie zło od nas pochodzące.
Prosimy, wybacz nam wszystkie grzechy i przeciwności oraz wskaż nam jedyną drogę, która doprowadzi nas do szczęścia i pełnego radowania się w Tobie.
Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Za to, że tak często liczymy wyłącznie na nasze własne siły, a zapominamy o Wszechmocy Boga...
Za to, że szukamy własnych rozwiązań, a nie idziemy drogą przez Ciebie wskazaną...
Za to, że na pierwszym miejscu stawiamy miłość do siebie, a zapominamy o miłości Boga i bliźniego...
Za to, że nie dostrzegamy Twojej miłości, którą nas otaczasz w sakramencie Eucharystii...
Za zaniedbywanie sakramentu pokuty i pojednania – owocu wielkiego Miłosierdzia Bożego...
Za nasz pośpiech i brak zadumy w czasie Mszy Świętej i innych nabożeństw...
Za niezgodę w naszych rodzinach, wspólnotach mieszkalnych, szkołach oraz miejscach pracy...
Za znieważanie uroczystości i dni świątecznych niepotrzebną pracą...

Jezu! Ty wiesz, jak wielki jest brak miłości w naszych domach, w naszym narodzie i na całym świecie. Nie szanujemy życia, które od Ciebie pochodzi. Zabijamy samych siebie narkotykami, alkoholem, nieczystymi pragnieniami i czynami. Wielu z nas zostało opanowanych duchem złości, przemocy i zniszczenia. Przebacz nam, że często osądzamy i odrzucamy innych.
Wierzymy jednak, Panie, że zależy Ci na każdym z nas. Klęczymy więc i ośmielamy się prosić o siłę i łaskę do poprawy naszego życia. Ty nas nigdy nie odrzucisz i nie pozostawisz samych. Bądź dla nas, Jezu, jedynym nauczycielem i wzorem.

Pieśń: Pójdź do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukaj pociechy tam.
On cię napoi krwią swoich ran, On Ojciec, Lekarz, Pan.

Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień o Jezu, smutny ten czas, o Jezu pociesz nas.

Że z nami jesteś pozwól to czuć, Nadzieję naszą omdlałą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężkich czas. O Jezu, pociesz nas.

Słuchaj Jezu..

OKAŻ MIŁOSIERDZIE DLA OJCZYZNY

Dzisiaj chcemy skorzystać z hojności Twojej i w morzu miłosierdzia zanurzyć szcze­gólnie naszą Ojczyznę. Niech strumienie wody, płynące z Twego Serca, obmyją cały naród z brudu grzechów, a Twoja krew niech odrodzi w nim głębokie życie religijne.
Póki czas, niech wszyscy schronią się w cieniu Twych promieni, aby nie zginęli na wieki. W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy wszystkich sprawujących rządy, aby mogli z miłością służyć narodowi, budować dobro Ojczyzny na prawie Bożym.
Udziel światła i łaski nawrócenia tym, którzy odrzucają wartości chrześcijańskie i narodowe, których zaślepia egoizm, pycha i żądza użycia świata.
Niech cała nasza Ojczyzna z wdzięcznością przyjmie orędzie Miłosierdzia, jakie przekazałeś przez św. Siostrę Faustynę, i niech je przekaże wszystkim narodom, aby cała ludzkość zwróciła się do Twojego miłosierdzia i zaznała upragnionego pokoju.

Prośmy miłosiernego Boga modlitwą św. Faustyny z jej Dzienniczka

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba (Dz. 1570).

Pieśń: 1. Spragnieni Twojej miłości Panie, Chcemy odkrywać cierpienia sens.
Z godnością naucz Krzyż Twój przyjmować, bo Twoja miłość obmywa życie z łez.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.
2. Świat kroczy drogą Twego cierpienia Które jednoczy wierny ci lud
Krzyż miłosierdzia niech poprowadzi Wszelkie stworzenia do Twoich, Boskich stóp.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.
3. Umiłowany i niezgłębiony Najlepszy Ojcze, nadziejo ma
Twe miłosierdzie na łez padole Niechaj bez końca jak Twoja miłość trwa.

RÓŻANIEC

Teksty do rozważań poszczególnych tajemnic zaczerpnięte zostały z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Chryste, największą rozkoszą jest moja, gdy widzę, żeś Ty jest kochany, że rozbrzmiewa cześć i chwała Twoja, a szczególnie cześć miłosierdzia Twego. O Chryste, do ostatniego momentu życia nie przestanę wysławiać Twojej dobroci i miłosierdzia. Każda kroplą krwi, każdym uderzeniem serca wysławiam Twoje miłosierdzie. Pragnę się cała zamienić w hymn uwielbienia Ciebie.

Zesłanie Ducha Świętego.

Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdziu swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię. Pan nad Pany, zniży się Nieśmiertelny. Sam zgotowałeś sobie przybytek — świętą Dziewicę. Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem i staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, o Panie. Słowo staje się Ciałem — Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże — Miłosierdzie Wcielone,

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Mój Boże, jaka mnie dziś ogarnia tęsknota za Tobą. O nic już nie zajmuje serca mojego, ziemianie ma już nic dla mnie. O Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją święta i ofiaruje się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz.

Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny

O Jezu, jak wielka jest dobroć Twoja; ta nieskończona dobroć Twoja, którą znam dobrze, pozwala mi samej śmierci śmiało spojrzeć w oczy. Wiem, że nic mi się nie stanie bez zezwolenia Jego. Pragnę wysławiać nieskończone miłosierdzie Twoje w życiu, w godzinie śmierci i w zmartwychwstaniu, i w nieskończoność.
Jezu mój, siło moja pokoju i odpocznienie moje, w Twych promieniach miłosierdzia kąpie się dusza moja codziennie, nie znam momentu w swym życiu, w którym bym nie doznawała miłosierdzia Twego o Boże. Na nic nie liczę w całym życiu moim, jedno na nieskończone miłosierdzie. Panie, Twoje.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia oraz Modlitwy w święto Miłosierdzia
oprac.ss. Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Adoracje Miłosierdzia Bożego oprac. ss Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Adorować Chrystusa ubogiego
Chrystus – źródło Miłosierdzia
- Sylwester Brzeźny
Inne źródła.