Czuwanie 40

 

TO JEST CIAŁO MOJE TO JEST KREW MOJA

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas,
Co dla zmysłów niepojęte
Niech dopełni wiara w nas.
6. Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn tryumfu, dzięki, czci,
A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

 

WPROWADZENIE

 

Chodziła oblubienica Pieśni nad pieśniami, szukając swego umiłowanego, a nie znajdując go, poczęła pytać Zaliście widzieli którego miłuje  dusza moja /Pnp 3,3/

Wtedy jeszcze nie było Pana Jezusa na ziemi, lecz teraz, jeżeli dusza kochająca Pana Jezusa zechce Go szukać, zawsze Go znajdzie w Najświętszym Sakramencie.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Pan Jezus

Dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum.
I z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego.
Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do Mnie w każdej chwili. O każdej porze dnia chcę mówić z tobą i pragnę ci udzielać łask.

Święta Faustyna

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie.
W Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może.
Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.

Śpiew: Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc.

 

LITANIA EUCHARYSTYCZNA

 

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Jezu, Chlebie Święty Tobie chwała i miłość.
Jezu, Chlebie na pustyni
Jezu, Chlebie z nieba
Jezu, Chlebie, który syci
Jezu, Chlebie, który zbawia
Jezu, Chlebie, który daje siłę
Jezu, Napoju Prawdziwy
Wielki Sakramencie
Sakramencie Przedziwny
Sakramencie Miłości
Sakramencie Pokoju
Sakramencie Jedności
Sakramencie Nadziei
Najświętsza Pamiątko zbawczej Męki
Najświętsza Pamiątko Krzyża
Najświętsza Pamiątko Zmartwychwstania
Najświętsza Pamiątko Wniebowstąpienia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

K: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w Najświętszym Sakramencie

 

ROZMYŚLANIE

 

Z Dzienniczka św. Faustyny.

Rozmyślaj o Mojej miłości w Najświętszym Sakramencie. Tu jestem dla Ciebie z duszą, ciałem i Bóstwem.

W chwili ciszy rozważamy świętą tajemnicę obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 

EUCHARYSTIA PAMIĄTKĄ OFIARY CHRYSTUSA

 

Panie Jezu, na tym świecie Najświętszy Sakrament jest największym dowodem Twojej miłości do człowieka. Jest to sakrament Twojej obecności, a zarazem niezgłębiona tajemnica, która każdego dnia dokonuje się na nowo na ołtarzach całego świata. Na słowo człowieka zstępujesz na ziemię i przybierasz postać okruszyny chleba. Ani umysł, ani serce człowieka nie są zdolne ogarnąć Twojej nieskończonej miłości zamkniętej w Hostii. Dlatego dzisiaj chcemy uwielbiać Cię za wszystkie Twoje dzieła, w których okazujesz nam tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia.

Śpiew: Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam.

Bądź uwielbiony, Jezu, pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś To jest Ciało moje, które za was będzie wydane
Bądź uwielbiony Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Jezu, jakże przedziwny jest Sakrament Twojego Ciała i Twojej Krwi! Jest to wieczna i święta pamiątka Twojej krzyżowej ofiary. W tym Sakramencie dajesz nam owoce odkupienia, uwalniasz nas od grzechu i prowadzisz do wiekuistej chwały. Najświętsza Ofiaro, wielbimy Cię i dziękuję Ci.

Pieśń: 1 Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał.

4. Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.

Z Ewangelii według św. Marka (14, 17. 22-24)

Z nastaniem wieczoru przyszedł [Jezus do Wieczernika] razem z Dwunastoma. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy, l rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana".

Był wieczór Paschy. W milczeniu głębokim
Siedli napoju pożywać i jadła —
Wieczernik szarym napełniał się mrokiem.
        Półjasność zmierzchu, mglista i wybladła
        Na stół białymi zasłany rańtuchy
        I na ich twarze łagodnie się kładła.
W pośród rybitwów tych ubogich siadłszy,
Chleb w obie ręce wziął i kielich wina
I zadumany w twarze uczniów patrzy.
       A w tych źrenicach Człowieczego Syna
       Mistycznych brzasków grała światłość złota
       I myśl ogromna jakaś i jedyna...
Z ich oczu serca patrzała prostota;
Pierwsi pić mieli z kielicha Miłości,
Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota,
Iż byli jako ptacy leśni — prości.

 L. Rydel, Był wieczór Paschy

Z Dzienniczka św. Faustyny.

Godzina święta – czwartek
W tej godzinie modlitwy Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna, co się tam działo.
Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona, w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni – zewnętrzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku.
Przez całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy jako w tej godzinie adoracji. O, jak gorąco pragnę, aby świat cały poznał tę niezgłębioną tajemnicę.

Jezu, Ty ustanowiłeś Eucharystię właśnie tej nocy, w której zostałeś zdradzony przez jednego ze swoich przyjaciół. W czasie tej nocy lud przygotowywał Tobie niezliczone zniewagi, obelgi, tortury i samą śmierć, tak okrutną i bolesną. Tymczasem, właśnie w chwili, w której tak wielu knuło spisek przeciwko Tobie Jezu Chryste, który przenikasz serca i umysły ludzi (Ps 7, 10) i wszystko widzisz jasno, właśnie w tej chwili, przygotowałeś grzesznym i wrogo nastawionym wobec Ciebie ludziom niewyobrażalne dobrodziejstwa; dałeś cudowne lekarstwo nam chorym; troszczyłeś się o pokarm dla nas głodnych.
Na zdradę odpowiedziałeś miłością, a na niewdzięczność darem o wiele większym. Podziwiamy Cię za to i wychwalamy. Oby nigdy się nie zdarzyło, że Cię zdradzimy

Śpiew: 1. Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej,
wielbimy cud:
żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Ciało dał,
żeś skarby łaski zlał na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych
zraniły Cię,
włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi,
by w Twojej Boskiej krwi obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam,
o Jezu mój,
aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim;
by się przed piekła złem lud ukrył Twój.

4. Twe Serce tronem łask, i miłosierdzia blask
w nim świeci się.
Panie Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,
więc grzesznym pozwól tam – przytulić się.

Z Dzienniczka św. Faustyny

O Jezu miłosierny, z jakim utęsknieniem spieszyłeś do Wieczernika, aby zakonsekrować hostie, którą ja mam przyjąć w życiu swoim. Pragnąłeś, o Jezu, zamieszkać w moim sercu. Twoja żywa krew łączy się z krwią moją. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego, Nieogarnionego!

Panie Jezu dajesz nam swoje Ciało na Pokarm i swoją Krew jako Napój i w ten sposób pozwalasz nam uczestniczyć w Ofierze, którą dokonałeś na krzyżu za zbawienie całego świata.
Panie, Ty w Eucharystii kochasz nas i zbawiasz. Jezu, jak wiele nadziei wypływa z Eucharystii! Ty podczas każdej Mszy świętej powtarzasz dla nas Ostatnią Wieczerzę i obiecujesz nam miejsce w niebie. Dzisiaj jesteśmy Twoimi sługami tu, na ziemi, a jutro będziemy w niebie.
Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać nas na ucztę, by karmić nas Swoim Ciałem.
Tak niewielu z nas, Panie, dostrzega cud Wieczernika. Tak niewielu otwiera serce, by usłyszeć Twoje wezwanie: Bierzcie i jedzcie.
Wybacz Panie, ciasnotę naszych serc niezdolnych do objęcia cudu Wieczernika. Oświeć nasze umysły Twoim światłem, byśmy dostrzegli wartość skarbu spoczywającego na ołtarzu. Prosimy o łaskę dla nas zgromadzonych przed Tobą i dla wszystkich ludzi na ziemi.
Jezu, spraw, abyśmy ogarnęli umysłem i sercem niezmierzone bogactwa Świętej Wieczerzy, którą ofiarowujesz nam we Mszy świętej.
Spraw, o ukochany Odkupicielu, aby ta Najświętsza Ofiara mocno wyryła się na naszej duszy i całkowicie zawładnęła naszym sercem. Niech przeniknie nasze myśli i nasze uczucia i niech nas nigdy nie opuszcza.
Jezusowi Chrystusowi, który karmi nas Swoim Najświętszym Ciałem i Krwią, składajmy hołdy uwielbienia.

Na wezwania odpowiadajmy słowami modlitwy: Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
Za Ucztę Eucharystyczną, która uobecnia Twoją jedyną i doskonałą ofiarę złożoną na krzyżu. Bądź...
Za Ucztę Eucharystyczną, w czasie, której dajesz nam pokarm i napój duchowy jako początek i zadatek życia wiecznego. Bądź...
Za Twoją najświętszą krew, którą przelałeś dla naszego zbawienia, a teraz w Eucharystii oczyszczasz nią nasze dusze i przygotowujesz nasze ciało do zmartwychwstania. Bądź...
Za Eucharystię, Ofiarę Nowego Przymierza, która łączy nas z Tobą nierozerwalnymi więzami na całą wieczność. Bądź...
Za Eucharystię, sakrament miłości, w którym przebywając z nami darzysz nas niewypowiedzianą dobrocią i miłością. Bądź...
Za Eucharystię, sakrament miłosierdzia, w którym okazujesz zmiłowanie ludziom słabym, umęczonym, upadającym pod ciężarem swych grzechów. Bądź ...
Za Eucharystię, sakrament radości, w którym nam dajesz nadzieję zamieszkania w domu swego i naszego Ojca na wieki. Bądź ...

Pieśń: Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i Oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe oddał, na krzyżu, A w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce, Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Ty, o Panie, odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać z nami i zostawiłeś sam siebie w Sakramencie Ołtarza. Wezwałeś wszystkich do tej krynicy miłości, do tego źródła Bożego zmiłowania. Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce. Do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze: jedne -jak jelenie Twej miłości spragnione, inne - by obmyć grzechów ranę, inne - by zaczerpnąć siły, życiem zmęczone.

Jezu, jakże wspaniałą jest Wieczerza, którą nam przygotowałeś. Dajesz nam Chleb, który jest Twoim Ciałem, i dajesz nam Wino, które jest Twoją Krwią. Dajesz nam siebie samego, a wraz z sobą ofiarowujesz nam wszelkie dobro. Przychodzimy do Ciebie z pustymi rękami, a odchodzimy z pełnymi Bożych darów. Z Tobą w naszym sercu jest raj.
Chcemy Ci podziękować, o Jezu, za to, że dla naszego zbawienia zstąpiłeś z nieba.
Chwała i dziękczynienie składamy Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla wszystkich ludzi dobrej woli. Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa przeistoczenie, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania odkupienia i zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.
Spraw, Panie, abyśmy w Najświętszej Ofierze Mszy świętej brali czynny udział z najgłębszą wiarą i w duchu dziękczynienia. Spraw także, abyśmy coraz bardziej żyli dla Ciebie, abyśmy kiedyś mogli cieszyć się owocami Najświętszej Ofiary w Twoim królestwie przez wszystkie wieki.

Śpiew: Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń,
wielbić Pana chcę On źródłem życia jest

 

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI

 

Jezu, Ty stałeś się Chlebem, abyśmy Cię spożywali. Jesteś dla nas źródłem życia.
Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi nam: Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto pożywa tego chleba, będzie żył na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie pożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Stałeś się, Panie, Chlebem Życia, by dotrzeć do naszego serca i wypełnić je swoim bogactwem. To niepojęte zbliżenie zmierza do przemienienia naszego życia doczesnego w życie Boże. Jam jest Chleb Życia — w żadnym innym określeniu nie wyraziłeś pełniej, Kim jesteś. Chleb jest zawsze dla kogoś. Chleb nie istnieje dla siebie. On jest dla tych, którzy chcą żyć. Ty, stając się chlebem, chcesz byśmy żyli Twoim kosztem. Ten, kto kocha chce, by jego kosztem żyli ci, których kocha. Chlebie Żywy. Przyjmij nasze dziękczynienie za Twoją obecność wśród nas. Spoczywasz na ołtarzu jako bochenek chleba dostępny o każdej porze dnia i nocy dla tych, którzy są głodni, którzy pragną żyć wiecznie. Wypełnij nas głodem Ciebie. Spraw, niech nasze serca coraz pełniej przemienia Twoja miłość, która ma smak świętego chleba

Z Dzienniczka św. Faustyny

Pan Jezus

Opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbkiem dopiero, a już dusza twoja omdlewa z miłości, lecz jak się serce twoje zdumieje, gdy Mnie ujrzysz w całej chwale. Każda Komunia czyni cię zdolniejszą do obcowania z Bogiem przez wieczność cała.

św. Faustyna

Pragnę Cię kochać taką miłością, jak jeszcze Cię dotąd żadna dusza nie kochała. Pragnęłabym, aby świat cały zmienił się w miłość ku Tobie. Ty mnie karmisz mlekiem i miodem Serca swego.

Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu,
Zszedł z wysokiego tronu nieba,
Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca,
Przyszedł do mnie w postaci Chleba.

O Wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty,
A z Tobą mam niebo całe
I z Aniołami śpiewam Ci – Święty,
Żyję jedynie na Twoją chwałę.

Nie z Serafinem łączysz się, Boże,
Ale z człowiekiem mizernym,
Który bez Ciebie nic uczynić nie może.
Ale Tyś dla człowieka zawsze miłosierny.

Me serce jest Ci mieszkaniem-
O Królu wiecznej chwały,
Panuj w mym sercu i króluj w nim
Jako w pałacu wspaniałym.

O wielki, niepojęty Boże,
Któryś raczył tak się uniżyć,
Cześć Ci oddaję w pokorze
I błagam, abyś mnie raczył zbawić

Panie Jezu wiemy, jak bardzo pragniesz, aby wszyscy ludzie przyjmowali Ciebie w Komunii świętej. Spraw, aby nasza dusza odczuwała głód Ciebie i abyśmy jak najczęściej przystępowali do eucharystycznego stołu, o Chlebie Żywy, któryś zstąpił z nieba. Tylko Ty możesz zaspokoić głód naszych dusz i dać nam życie wieczne.
Przez tajemnicę świętej Eucharystii spraw, abyśmy żyli z Tobą wiecznie, o Jezu, a także z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, z całą Trójcą Przenajświętszą, z Maryją, Matką Twoją, z aniołami, prorokami, Apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi. Przez dar świętej Eucharystii wprowadź nas do radości nieba.
Jezu, który zstąpiłeś z nieba, dając życie światu, udziel nam łaskę życia wiecznego. Uwolnij nas od każdego grzechu ciężkiego, broń nas od zła wszelkiego i pokus tego świata. Zbawicielu, zachowaj nas od śmierci wiecznej. Ty jesteś Życiem świata, wielbimy Cię i bezgranicznie ufamy Tobie.

 

KORONKA EUCHARYSTYCZNA Z SOKÓŁKI

 

Na początku:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament - prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie - bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego.

Na zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3x)

Pieśń: 1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie
Na wieczne czasy niech nie ustanie.
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi
pokłon i pienie, my Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności
za ten dar zacny, Twej wszechmocności.
4. Żeś się darował nam nic niegodnym
w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać, w takiej postaci,
nie szczędząc Siebie dla nas, swych braci.
6. Tobie my, Boże teraz śpiewamy
przed Twą światłością kornie padamy.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Pan Jezus

Pragnę przelewać swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć Moją łaskę.

Św. Faustyna

Najuroczystsza chwila w moim życiu, to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej.

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.
Potrzebna nam jest Twoja obecność, Panie Jezu, w Najświętszym Sakramencie, aby nas uświęcać i umacniać w naszej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny.
Adorujemy Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiamy Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.
Spraw, Panie Jezu Chryste, abyśmy brzydzili się każdym grzechem, bo niweczy naszą świętość, spraw abyśmy panowali nad pokusami.
Spraw, abyśmy kochali Twoje Prawo i gorliwie Ci służyli przez wszystkie dni naszego życia, a kiedyś z aniołami wychwalali Twoje niezgłębione miłosierdzie.
Boże, nasz Ojcze, niech ten Sakrament Twojej miłości, pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością, wzrastali w świętości i umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa

Śpiew:  Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

 

EUCHARYSTIA SAKRAMENT JEDNOŚCI I POKOJU

 

Z Ewangelii według św. Jana (17, 20-24)

[Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł:] „Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś, i także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata".

Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J 17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich. Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjmujemy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła.
Jezu, Ty podczas Ostatniej Wieczerzy prosiłeś swojego Ojca, abyśmy stanowili jedno, tak jak Ty z Ojcem stanowicie Jedno. Niech świat uwierzy w Ciebie, gdy ludzie ujrzą nas zjednoczonych w miłości. Niech Duch Święty, Duch miłości, Ogień prawdy i miłości bliźniego połączy nas w jedną rodzinę. Niech spełni się Twoja prośba, abyśmy byli jedno. Tak jak wiele ziaren tworzy jeden chleb, tak i Twoi uczniowie niech będą zespoleni z Tobą w jedno. O Zbawicielu drogi, kiedy nastanie taki czas, że wszyscy chrześcijanie będą mogli zjednoczyć się w sprawowaniu wspólnej Eucharystii?
Jezu, Ty tak bardzo pragniesz tego, bo nas kochasz. Niech Twoja modlitwa sprawi, abyśmy byli doskonali w jedności. Niech pomoże nam przezwyciężyć zakorzenioną w nas pychę. Niech usunie panujące między nami podziały i wyjedna nam łaskę pokory, braterstwa i jedności. Jezu, tylko w Tobie jest cała nasza nadzieja!

Pieśń: 1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb, co złoczył złote ziarna,
Tak niech miłość złoczy ich ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w Swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona Swoje weź o Panie,
Tych co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!

 

EUCHARYSTIA SAKRAMENT MIŁOŚCI

 

Jezu, ukryty w Eucharystii, użycz nam tej łaski, abyśmy w głębokim skupieniu pochylili się nad nauczaniem Twojej Oblubienicy — Kościoła świętego. Twój namiestnik Benedykt XVI głosi: „Sakrament Miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by życie swoje oddać za przyjaciół swoich. Istotnie, Jezus do końca ich umiłował" (Sacramentum caritafis, 1).
Duchu Święty, wprowadź nas w głębię tajemnicy Eucharystii. Daj nam odkryć, że jest ona darem Syna Bożego — darem, jaki Jezus czyni z samego siebie. Toteż nazywamy ją «sakramentem Miłości»!
Ludzie dają zazwyczaj to, co im zbywa, bez czego mogą się obyć, co nie ma specjalnej wartości. Natomiast Ty, Panie Jezu, dajesz nam swój ból, swoje cierpienie — dajesz nam samego siebie. Objawiasz nam przez to nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. Jest to miłość największa i najczystsza, bezinteresowna i najświętsza, bo jest to Miłość Trójcy Świętej. Człowiek ochrzczony zostaje włączony w tę miłość i uzdolniony, by kochać tą Boską Miłością samego siebie, swoich bliźnich, a przede wszystkim swego Stwórcę i Boga, którego Chrystus ukazał nam jako Ojca.
Panie Jezu, Twoja miłość nie jest bierna ani letnia. Ona pulsuje pełnią życia. Ma moc przemienić każde ludzkie serce — nawet to najbardziej uwikłane w zło i grzech. Jednocześnie przynagla Cię, abyś oddał swe życie nie tylko za swych przyjaciół, ale za wszystkich ludzi, nawet za tych, którzy skazali Cię na śmierć.
Z całego serca dziękujemy Ci, Panie Jezu, za bliską wieź z Tobą, a przez Ciebie z Twoim Ojcem. Tę wieź zawdzięczamy Twojej ofierze. Podkreśla to św. Paweł: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8).
Daj nam, miłosierny Panie, nie tylko przyjmować Twoją ofiarę, ale i siebie składać w ofierze Bogu Ojcu, razem z Tobą.

Pieśń: 1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy słowo wcielone Serce Swe nam dało.
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś;
Ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś.
2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. Cud Boskiej miłości ...
3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryło. Cud Boskiej miłości ...
4. O Anielskie chóry, o wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Cud Boskiej miłości ...
5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,
Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Cud Boskiej miłości ...
6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe?
Ach, milsze dla Niego są łzy grzesznikowe.Cud Boskiej miłości ...
7. Bo nie do Anioła zwraca słowo Swoje,
Lecz do ludzi woła: "Daj mi serce twoje!"Cud Boskiej miłości ...
8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy,
W bólu i radości zawsze Je kochajmy.Cud Boskiej miłości ...
9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie
Szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie.Cud Boskiej miłości ...

 

WYZNANIE WIARY

 

Pragniemy Ci, Panie, podziękować za chleb, który codziennie spożywamy jako pokarm życia doczesnego oraz za Twoje Ciało, które spożywamy jako pokarm życia wiecznego. Przyjmij dziś nie tylko nasze dziękczynienie, lecz również wyznanie wiary w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie.
Będziemy powtarzać słowa: Wierzymy, Panie.

Że Ojciec Twój daje nam prawdziwy Chleb z nieba. Wierzymy, Panie.
Że Ty jesteś Chlebem Życia. Wierzymy, Panie.
Że każdy, kto pożywa tego Chleba, żył będzie na wieki. Wierzymy, Panie.
Że Chleb, który dajesz to Twoje Ciało. Wierzymy, Panie.
Że kto pożywa Twoje Ciało, ma życie wieczne. Wierzymy, Panie.
Że każdego, kto przyjmuje Komunię świętą, wskrzesisz w dniu ostatecznym. Wierzymy, Panie.
Że Ciało Twoje jest prawdziwym pokarmem. Wierzymy, Panie.
Że Krew Twoja jest prawdziwym napojem. Wierzymy, Panie.
Że kto pożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie. Wierzymy, Panie.
Że kto się karmi Tobą, żył będzie przez Ciebie. Wierzymy, Panie.

Jezu, wierzymy, że jesteś obecny żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, że jesteś w tym Sakramencie ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Chleb konsekrowany jest Twoim Ciałem, złożonym w ofierze za nas. Wino konsekrowane jest Twoją Krwią, przelaną na odpuszczenie naszych grzechów. Jezu, z radością wyznajemy wiarę w tajemnicę Najświętszej Eucharystii!
Dla nas, Panie, nie jest to twarda mowa. To słowa radosne ukazujące najpiękniejszy i najcenniejszy Skarb, jaki posiadamy na ziemi. Odkrywamy w Tajemnicy Eucharystii Twoją niepojętą miłość. Nie wystarczyło byś był człowiekiem, chciałeś stać się Chlebem. Możemy Ciebie, Panie, wielbić w majestacie Twej chwały. Możemy Ciebie, Boga Wcielonego, przyjmować w progi naszych domów. Możemy Ciebie, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, spożywać jako pokarm, a przez to mieć najpełniejszy udział w Twoim Bóstwie.

Śpiew: 1. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej:
mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi Swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

2. Ja wiem, w kim mam nadzieję: w słabości mojej moc
to Ten, przed którym światło pali się w dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
to Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
co karmi dusze nasze Ciałem i Krwią swych ran.

 

RÓŻANIEC

 

Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie.

Chryste w dniu Zwiastowania Ojciec Twój posłał do Nazaret Zwiastuna, aby wybranej dla Ciebie Matce opowiedzieć o tym, ze w Niej Twoje Słowo ma okryć się Ciałem. I odtąd, od Zwiastowania jest na świecie Boże Ciało. Przez wiarę oglądamy Twoje Boże Ciało w Eucharystii. I wielbimy Ciebie, przenosząc się myślą do Nazaret, gdzie Twoja Matka słyszy wolę Ojca: "Oto poczniesz i porodzisz Syna".

Wielbimy Twoje Ciało, które otrzymałeś z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

Twoja Matka przyniosła Ciebie, Jezu Chryste, do Elżbiety. Była to pierwsza procesja Bożego Ciała na świecie, a prawdziwą żywą monstrancją była Maryja. Odtąd my, Chryste, nosimy Twoje Boże Ciało po ziemi. Odbywamy procesję. Radujemy się tym, ze pozwalasz się nosić. Pozwoliłeś się nieść Twojej Matce. Wiesz, jak głęboki wstrząs ogarnął Elżbietę i jej nienarodzonego syna, podczas spotkania z Tobą. Wiesz także, co dzieje się w sercach ludzkich, gdy spotykasz się z nimi w komunii świętej i wędrujesz wynoszony ze świątyń przez wiernych w ich codzienne życie. Nieustannie trwa procesja Twojego Bożego Ciała.

Wielbimy Cię Boże żywy, idący w niewidzialnym pochodzie przez świat.

Narodzenie Pana Jezusa

To było w Betlejem... Żłób był pusty jak niekiedy bywa pustą świątynia, ołtarz, kielich... Ale gdy Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga ? jak pełne są nasze świątynie, ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba żywego, który z Nieba zstąpił i zapowiedzią życia: "Kto spożywa Ciała moje, żyć będzie na wieki". Od chwili, gdy znalazłeś się w Betlejem, świat ma pokarm na życie wieczne. Z Twojego Ciała żywi się Twój Kościół, Rodzina ludzka. Powiedziałeś: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja prawdziwym napojem". A my wierzymy Twoim słowom.

Wyznajemy żywą wiarę w Twoją przedziwną obecność w Eucharystii, Synu Maryi.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, aby ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. I dokąd Cię mają zanieść biskupi i kapłani, gdzie Twoje miejsce, gdzie mamy Cię ofiarować Ojcu? W świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana wiedziała najlepiej, gdzie ma się dopełniać Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni.

Wielbimy Cię Chryste, obecny w niekrwawej ofierze na tylu ołtarzach świata.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Znaleziono Ciebie, Jezu Chryste, w świątyni. Dziwiła się temu Twoja Matka, chociaż sama Cię kiedyś tam przyniosła. I dziwił się temu Józef. A Ty wyjaśniłeś, że w świątyni rozstrzygają się sprawy Ojca, a w sprawach Ojca Twego, potrzebujesz być. Przez to dałeś nam wskazania, że najwspanialszym miejscem, w którym zawsze Ciebie można znaleźć, jest świątynia.

Gorąco pragniemy, aby każda świątynia katolicka była miejscem spotkania z Tobą dla wszystkich szukających Boga

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Ks. Edward Staniek - Modlitwa przed Tabernakulum
Ks. Elia Piazza - Przyjdźcie do mnie wszyscy
Ks. Tarsycjusz Sinka CM - Chwalmy Pana
Ks. Tadeusz Chromik - Godzina Święta
Rozważania różańcowe - Polska Społeczność Maryjna
Inne źródła