Czuwanie 47

 

U STÓP MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Pobierz: DOC PDF

 

WPROWADZENIE

Pieśń:1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może,
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy, o to pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy, ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy;
Tyś Bogiem naszym, piękności wieczna, bądź i obrona zawsze skuteczna.

Klękam przed tobą Jezu Miły,
z miłością, wiarą. Tyś pociechą,
Tyś mą nadzieją, Tyś mą siłą
i wybawieniem z moich grzechów.

Prowadź mnie więc do nawrócenia
i wzbudź tęsknotę do pokuty,
aby wyplenić złe nasienie
i wyrwać z duszy chwast zatruty.

Daj mi swą łaskę przebaczania
i daj gorliwość mej modlitwie,
naucz pokory i cierpienia,
ucz znieść cierpliwie, to co przykre.

Do kogóż pójdę? – Ty masz życia
Słowa. Najświętszy w swej Osobie,
Książe pokoju, nasz Zbawiciel.
Więc mówię – „Jezu ufam Tobie!”

Jacek Zasada

O Boże nieskończony, wieczny, umiłowałeś mnie od wieków i więcej niż od wieków, bo odkąd jesteś Bogiem.
Więc mnie miłowałeś i miłujesz zawsze... Choć byłem nicością, Tyś już mnie kochał i dlatego właśnie, żeś mnie kochał, o Boże serdeczny, wyprowadziłeś mnie z nicości do bytu...
Serce Twoje nie godziło się z tym, bym miał karmić się jedynie wspomnieniami Twej ogromnej miłości. Pozostałeś na tej niskiej ziemi w Najświętszym Przedziwnym Sakramencie Ołtarza.
I przychodzisz do mnie, i jednoczysz się ze mną- ściśle - bo pod postacią pokarmu... Już teraz krew Twoja płynie we krwi mojej, dusza Twoja, o Boże Wcielony, przenika duszę moją umacnia ją i karmi...
I cóż jeszcze dać mogłeś, o Boże, oddając mi już siebie samego na własność?
Serce Twe miłością ku mnie płomienne podyktowało Ci dar jeden jeszcze: tak, jeszcze jeden dar...
Ty nam dziećmi stać się przykazałeś, jeżeli chcemy wejść do Królestwa niebieskiego.
A wiesz, że dziecku potrzeba matki: sam ustanowiłeś takie prawo miłości.
Dobroć i miłosierdzie Twoje stwarza więc nam Matkę - uosobienie Twej dobroci i Twej miłości bezgranicznej i pod krzyżem na Golgocie nam Ją i Jej nas oddajesz.
I postanawiasz, o miłujący nas Boże, by Ona wszystkich łask Twoich Szafarką wszechwładną i Pośredniczką była - Jej niczego nie odmówisz, jako i Ona również nic nikomu odmówić niezdolna.
Ona najbardziej zbliżona do Boga, a my najbardziej zbliżeni do Niej, a więc przez Nią do samego Boga.
Bóg nam dał tę Drabinę białą i chce, byśmy po niej do Niego aż doszli, a raczej by Ona przytuliwszy nas do swej matczynej piersi, aż do Boga nas przyniosła.

tak wielu ludzi nie ma Matki,
tak wielu ludzi nie kocha Matki,
tak wielu ludzi nie zna Matki.

Przeto proszę Cię: ukaż nam swoją MATKĘ...
by świat - ten przeogromny dom dziecka -
stał się jedną wielką rodziną dobrych ludzi.

CHWAŁA CI MATKO BOŻA

Pieśń: 1. Jest zakątek na tej ziemi gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref.: Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć! 2x

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i  uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce  Oddasz swe, gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno, Skieruj wzrok na dzieci swe
i wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię

Matko nasza Jasnogórska O Przenajświętsza Pani, Królowo Niebios i Królowo Polski, z chórami Aniołów i Świętych naszego Narodu klękamy w pokorze u stóp Twego Tronu! Ty, która od wieków jaśniejesz niezliczonymi cudami i łaskami ze stolicy Twego miłosierdzia Jasnej Góry, wejrzyj na serca, przynoszące Ci hołdy czci, miłości i uwielbienia.
Przybyliśmy do Twego Syna i do Ciebie, aby uczcić Cię w Twoim częstochowskim cudownym obrazie. Przybyliśmy by podziękować Ci, ze jesteś naszą Matką i naszą Królową.

Jak wielbić Cię
Maryjo?
Nad wszystkie kwiaty
piękniejsza!
Jak wielbić Cię
Dziewico?
Nad wszystkie
Najczyściejsza
Jak wielbić Cię
Królowo?
Nad wszystkie
Najmożniejsza.
I jak miłować Cię
Matko
Z wszystkich
Najofiarniejsza!
Tyś Cudem Bożej miłości
Tchnieniem Rajskiego Ogrodu.
Jutrzenką jaśniejącą
Od Wschodu do Zachodu.
Patrzę z zachwytem
Na Ciebie
O Ty - Najsubtelniejsza.
Z radością uciszoną
Matko ma
Najmiłosierniejsza.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie!

Matko z Dzieciątkiem, na ręku, która poprzez Swój święty Obraz obecna jesteś w- każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach, i trudach codziennych:
Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie!

Królowo nasza o twarzy pociętej bliznami, która jesteś dla nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa: Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie!

Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką słabość:
Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie!

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna.

Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego.
Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy.
Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia.
Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską!

Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi. Wraz z hołdem miłości i czci składamy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszelkie uwłaczania Twojemu imieniu, za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską.

Pieśń:1. Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, Hołd Jej śpiesz się nieść! (2)
2. Ten, co stworzył świat wspaniały, W Niej Swą Matkę czcił,
Jej go ręce piastowały, Gdy dziecięciem był.
3. On jak Matkę Ją miłował, W posłuszeństwie żył,
Każde słowo Jej szanował, Chociaż Bogiem był.
4. Dziatki lube, jeśli chcecie Błogi żywot wieść,
Dajcie, jako Jezus Dziecię, Pannie świętej cześć.
5. Czystość, cichość i pokora To Maryi strój,
niebios Córa Łask zyskała zdrój.
6.Przez nie, w cudnej gwiazd koronie, Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie Wśród niebieskich sług.
7. Ten Maryi, dziatwo droga,Obraz w sercu noś,
O opiekę Matki Boga Zawsze kornie proś.

PRZEPRASZAMY CIĘ NASZA MATKO

Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo pokoju i Matko Miłosierdzia! Ja nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Cię za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążyliśmy Twoje Niepokalane Serce. Matko najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz.

Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski, Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego Święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych, które ranią Najświętsze Serce Jezusa i Twoje Niepokalane Serce!

Przepraszamy  Cię Matko nasza Jasnogórska za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości.
Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Za to. ze postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość:, niezgodę społeczną i rozwiązłość:
Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Za to , że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw, nie widzieliśmy potrzeb braci naszych: głodnych, bezdomnych, Chorych i samotnych:
Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Pieśń: 1. Matko najświętsza, do Serca Twego, * Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy, z jękiem, ze łzami:  * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, * I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
3. Imię Twe, Matko, litością słynie, * Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony * Woła w swej nędzy lud uciśniony;
Wspieraj nas Twego Serca łaskami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
5. O Matko nasza, Matko miłości! * Niechaj doznamy Twojej litości,
My tacy biedni, kiedyśmy sami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

PODZIĘKOWANIE

Modlitwa Jana Pawła II.

Chwała na wysokości Bogu. Chwalimy Cię, wielbimy Cię. Dzięki Ci składamy za to, ze mamy Królową, która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową. Dzięki Ci składamy za Jej niezmierzoną dobroć, którą doznawały i doznają całe pokolenia naszych Rodaków – wszyscy , którzy przybywają do Jej Sanktuarium.
Dzięki Ci składamy za Jej męstwo. Wówczas, gdy brakowało męstwa, najmężniejsza była Ona.. I była źródłem męstwa w najcięższych chwilach naszych dziejów.
Dlatego  to Matka jest naszą Królową , Królową naszych dusz i za Nią składamy dzięki.
Równocześnie tak dziękując, nie przestajemy prosić, abyśmy byli godni takiej Matki i Królowej . Nie przestajemy prosić , ażeby Maryja zwyciężyła w polskich sercach i żeby to zwycięstwo było zwycięstwem wiary, nadziei i miłości, zeby to zwycięstwo było zwycięstwem dobra, uczciwości, szlachetności, trzeźwości. Nie przestajmy o to prosić.

Dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!  za Twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od sześciu wieków:
Będziemy powtarzać : dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem i moc, którą wspierałaś nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w trudnych chwilach niewoli i cierpień:Dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna Swojego umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących: Dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo,
Tyłeś, Matko, wycierpiała, Maryjo.
Przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Z dawna Polski tyś Królową, Maryjo,
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

PROŚBY

Z dawna Polski Tyś Królową!
Bogarodzico, Jasnogórska Królowo Polski przed Tobą klęczymy, do Ciebie wołamy, wzywamy Twojej pomocy. Maryjo. Do Ciebie się modlimy w naszej niedoli i ucisku.
Uproś u Syna Swojego Jezusa Chrystusa miłosierdzie i ratunek Narodowi Polskiemu, który ginie w potopie pijaństwa, zatraca się w szale demoralizacji, poddany agresywnej i niszczycielskiej sile ateizmu.
Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Powstrzymaj napór bezbożnictwa, przybądź nam z pomocą w walce z mocami ciemności.
Ciebie Bóg ustanowił, abyś była dla nas zwycięskim znakiem miażdżącym głowę węża piekielnego, Zwyciężaj apokaliptycznego smoka dziś na polskiej ziemi.
Do Ciebie krzyczymy. Matko cudownej przemiany. Ciebie na ratunek wzywamy: przybądź nam z pomocą!

Pieśń: Matko Boska za nami wstawiaj się

Jutrzenko zaranna na niebie - O Maryjo błagamy Cię
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy -
Śliczniejsza nad cedry Libanu -
Cudniejsza nad perły i złoto -
Przez Serce Twe Niepokalane -
Matko Boska za nami wstawiaj się

Panno łask Bożych pełna - Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
Panno Księżno niebieska -
Panno Niepokalana -
Panno cnót wszelkich kwiecie -
Panno ucieczko nasza -
Matko Boska za nami wstawiaj się

Tyś pierwszą po Bogu ozdobą- O Maryjo błagamy Cię
Tyś chwałą Kościoła świętego -
Tyś wszystkich zbawionych radością -
Tyś ludu grzesznego ucieczką -
Przez Serce Twe Niepokalane -
Matko Boska za nami wstawiaj się

Matko Odkupiciela - Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
Matko pięknej miłości -
Matko nienaruszona -
Matko Bożej Mądrości -
Matko nasza najświętsza -
Matko Boska za nami wstawiaj się

Królowo zastępów anielskich - O Maryjo błagamy Cię
Królowo wyznawców i świętych -
Królowo Różańca świętego -
Królowo trwałego pokoju -
Przez Serce Twe niepokalane
Matko Boska za nami wstawiaj się

Witaj Bogarodzico - Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
Witaj łask Pośredniczko -
Witaj wiary przykładzie -
Witaj nadziejo nasza -
Witaj kwiecie Miłości -
Matko Boska za nami wstawiaj się

Zwycięska Pani Jasnogórska, Przybądź nam z pomocą.
Królowo Polski zawsze wiernej -
Dana przez Boga, ku obronie naszego Narodu -
Dana ku pomocy w Jasnogórskim Obrazie -
Królująca z Jasnej Góry od sześciu wieków -
Obecna na polskiej ziemi przez Tysiąclecie -
Chroniąca nasz Naród przed zagładą -
Jaśniejąca nadzieją w czasach niewoli,
Wspierająca męstwem podczas długich nocy narodowych,
Nadziejo walczących o Polskę wierną Chrystusowi,
Ucieczko podzielonego między zaborców Narodu,
Arko jedności i przymierza Narodu z Bogiem,
Patronko więzionych i zesłanych,
Pocieszycielko cierpiącego Narodu,
Błagająca Chrystusa za winy i grzechy Polaków,
Matko wiary naszej,

Błogosławiona, któraś uwierzyła, Przyczyń się za nami!
Błogosławiona między niewiastami, Matko niosąca Boga w drodze do Elżbiety,
Matko ukazująca Chrystusa pastuszkom i mędrcom,
Matko chroniąca Jezusa przed Herodem,
Matko zatroskana w odnalezieniu zaginionego Jezusa,
Matko cudownej przemiany w Kanie,
Matko silnej wiary podczas Męki Syna,
Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego,
Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa,
Matko umacniająca apostołów i uczniów w Wieczerniku,
Matko Kościoła pielgrzymującego w świecie współczesnym,
Matko wytrwania i męstwa,

Módl się za nami. Bogiem sławiena Maryjo.

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cala, W niej Maryi kwitnie chwała.
Od Bałtyku po gór szczyty, Kraj nasz płaszczem Jej okryty.
Ref.: Matko Boska, Królowo Polska, O Pani nasza Częstochowska.
2    W Częstochowie tron swój wzniosła, Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi, Cierpi razem z dziećmi swymi.
2    Tyś cudami zajaśniała, Swoje serce nam oddała.
Ludu Polski, dziecię drogie, Masz tu Matkę, szczęście błogie.

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary: Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.
Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni: Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom i grzechom: Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Abyś umacniała nas w wierze, dawała nam moc odnowy życia w duchu Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusowej:
Prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym:
Prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Rozbudź w narodzie naszym serca wielkich świętych, prawdziwych miłośników wiary świętej. Umacniaj w nas przywiązanie do Kościoła Katolickiego. Miej w opiece biskupów, wspomagaj kapłanów i lud Twój wierny. Zachowaj od złego młodzież i dzieci, wzbudzaj święte i liczne powołania do służby Bożej, nawróć grzeszników, ratuj konających, daj wytrwanie sprawiedliwym, wybaw dusze czyśćcowe.
Prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Bądź dla wszystkich pewną ucieczką i obroną. Pro­simy Cię, wyproś sprawiedliwy pokój na świecie, ochraniaj widzialną Głowę Kościoła — Ojca świętego, oświecaj rządzących narodami, a zwłaszcza naszym narodem.
O Pani i Królowo nasza, bądź nam słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia, i Bramą niebios, przez którą byśmy mogli w końcu dostać się tam, gdzie Ty królujesz — i wraz z Tobą wielbić i wychwalać Syna Twego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków Amen.

Pieśń: 1. Daj mi Jezusa, o Matko moja, na krótki życia ziemskiego dzień,
bo dusza moja Tobie oddana wciąż pragnie siły, co spływa zeń
O daj mi daj, Jezusa daj!
2. Daj mi, o Matko, Jezusa duszę, daj serce Jego i Świętą Krew,
On jest mym życiem, ja mieć Go muszę, usłysz mej prośby błagalny zew:
Daj mi, o daj, Jezusa daj!
3. U stóp Mu świętych swe serce złożę, wszystkie pragnienia i wszelki ból,
kochać Go będę w cichej pokorze, bo On mój Jezus, mój Bóg i Król .
O daj mi daj, Jezusa daj!

Kochamy Cię Maryjo, piękna i bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta.
Kochamy Cię Maryjo Oblubienico Ducha Świętego. Przybytku Trójcy Przenajświętszej, Jasna Jutrzenko słońca sprawiedliwości. Ewo nowa, obiecana ojcom naszym dla starcia głowy węża piekielnego.
Kochamy Cię Maryjo, chwało Kościoła świętego, chlubo chrześcijan.
Kochamy Cię Maryjo Królowo Aniołów i ludzi, postrachu duchów ciemności, obrono grzeszników, podporo słabych i w górze wszystkich wybranych.
Kochamy Cię Maryjo Królowo Narodu Polskiego. Powiernico łask Bożych, którymi hojnie nas obdarzasz.. Pocieszycielko strapionych, umierających i opiekunko szczególnie dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Pieśń: Idźmy, tulmy się jak dziatki, do Serca Maryi Matki
Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem, z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.
2. Ach, to Serce dobroć sama, najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas:
Pójdźcie do mnie dziatki moje, wyczerpując łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da.
3. To Maryi Serca chwała, że zgubionym Zbawcę dała.
Jemuś winien, świecie cud, że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła, do Niego rzewnie tuliła,
Wychowała, by Bóg Syn zgładził długi naszych win.

NAUCZ NAS PANIE

Panie Jezu. Pragniemy Ci podziękować za to, że raczyłeś swoją Matkę uczynić naszą Matką.
Dzięki Ci Panie, za to, że na Swoją Matkę wybrałeś dziewczynę z Nazaretu, prostą i ubogą. Dziękujemy za to, żeś uświęcił Jej ciało obierając je sobie na Swoje pierwsze mieszkanie na ziemi.
Spraw, by nasza religijność maryjna była zawsze ukierunkowana w stronę Ojca. Niech każde słowo wielbiące Twoją Matkę, będzie słowem uwielbienia Boga za to najpiękniejsze Serce, jakie stworzył nie tylko na ziemi, ale w całym wszechświecie.
Panie Twoją pierwszą monstrancją na ziemi było ciało Twojej Niepokalanej Matki. To była najcenniejsza Monstrancją, jaką miałeś - żywa - i dlatego zabrałeś Ją ze sobą do nieba. Dziś w tysiącach kościołów przebywasz w złotych monstrancjach, czasem bardzo drogich, strzeżonych, ale zimnych. Złoto jest zimne. Ciągle szukasz żyjących monstrancji - gorącego serca. Tysiące razy lepiej się czujesz, gdy ktoś zabierze Cię do swego serca i wędruje z Tobą po drogach tego świata. Wtedy wspominasz sobie te pierwsze miesiące na ziemi, gdy było Ci najlepiej - pod sercem Matki. Wtedy najłatwiej Ci wejść w nasze zwyczajne życie.
Pragniesz byśmy wypełnieni Tobą wędrowali przez życie, oddając Ci siebie i pozwalając Ci przez nas działać.
Oto stoimy przed Tobą i pragniemy być taką żywą monstrancją. Naucz nas, Panie, jedynie tego, byśmy Cię ustawicznie adorowali, jak to czyniła Twoja Matka.
Naucz nas chodzić z Tobą, i na każdym kroku uważać, by Tobie nie wyrządzić krzywdy, by Cię nie urazić, a wtedy życie nasze zamieni się w Magnifikat - pieśń szczęścia.

Akt Osobistego Oddania się Matce Najświętszej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

RÓŻANIEC

W duchu miłości do Najświętszej Marii Panny, naszej ukochanej Matki odmówimy I część różańca świętego.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

Tak odpowiedziała Maryja na słowa zwiastowane Jej przez Anioła, że – przez włączenie się w zbawcze plany Boże – zostanie Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości.

Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

Nawiedzenie świętej Elżbiety

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej do jej domu, by ofiarować pomoc oraz samego Jezusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im przynoszę?

Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

Narodzenie Jezusa

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

Tymi słowami obwieszczona została światu radosna nowina: Bóg stał się człowiekiem i narodził się w ludzkiej postaci po to, aby nas zbawić, by stworzyć każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w Bożej rzeczywistości.

Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

Te prorocze słowa wypowiedział Symeon podczas ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: "Witaj, Królu", a inni krzyczeć: "Na krzyż z Nim".

Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

Odnalezienie Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

Maryja i Józef wracali z pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że wśród powracających do Nazaretu pielgrzymów nie ma Jezusa. Natychmiast wrócili do Jerozolimy i odnaleźli Go tam, gdzie po raz ostatni z Nim byli: w świątyni. Dwunastoletni Jezus słuchał uczonych w Piśmie i zadawał im pytania.

Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

Wawrzyniec Wawro OP