Czuwanie 5

 

UŚWIĘĆ NAS W DUCHU ŚWIĘTYM, PANIE JEZU

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

 

ODDANIE CHWAŁY BOGU UTAJONEMU W NAJŚWIĘTSZEJ HOSTII


Z największą wiarą, pokorą i miłością klęczymy u Twoich stóp, Boże, utajony w tej Najświętszej Hostii i oddajemy Ci pokłon, na jaki tylko nasze dusze mogą się zdobyć.

Wielbimy Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo ukryte pod postaciami Chleba. Wielbimy Twoje Ciało, które było przybite za nas do krzyża, i Twoją Krew przelaną za nas, i Twoje serce dla nas otwarte.

Wielbimy za siebie i za tych, którzy Cię nie znają i poznać nie chcą, oraz za tych, którzy Cię słowem i czynem znieważają. Oby na świecie wszyscy ludzie głosili Twoją chwałę! Oby wszystkie serca najżarliwiej odpowiadały Ci miłością za miłość!

A że godzien jesteś nieskończonej chwały, przeto wzywamy wszystkie dusze na ziemi i w czyśćcu, wszystkich Świętych i Aniołów w niebie, wraz z ich Królową Bogurodzicą Maryją, by nam pomogli wielbić Ciebie, Syna Boga żywego, razem z Ojcem i Duchem Świętym.

Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów, obecny w Najświętszym Sakramencie pełne są niebiosa i ziemia Twojej chwały.

Śpiew: Wielbię Ciebie w każdym momencie,
O Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie,
O Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.

Ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawicielu świata, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! W duchu stajemy wraz z Maryją u stóp krzyża, aby uwielbiać Cię w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania, w której objawiasz nieskończone miłosierdzie Boże.

 

OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO


Pragniemy dziękować za wszystkie owoce Twej zbawczej męki, przez które oczyszczasz i karmisz nasze życie nadprzyrodzone. A równocześnie wraz z Maryją i w łączności z modlącym się Kościołem pragniemy dziś błagać o dary Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, aby nas pouczył o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.

Pamiętamy Twoje słowa, które powiedziałeś do Apostołów w dniu Wniebowstąpienia, gdy nie pozwoliłeś im odchodzić z Jerozolimy aż do czasu Zesłania Ducha Świętego, którego obiecałeś jeszcze przed swoją męką Mówiłeś: Wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.

Te same słowa mówisz dziś do nas: pozostańcie w mieście, pozostańcie w tym Wieczerniku, zostawcie swoją pracę, zajęcia, pozostańcie w tym Wieczerniku Miłosierdzia.

To czas waszej modlitwy, skupienia, milczenia. To jest wasze oczekiwanie na tak potrzebny wam dar Ojca, dar Ducha Świętego – dar Jego miłosierdzia.

Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl.......

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, zstąp dzisiaj
w nasze serca i uczyń z nich świątynie,
w których zechcesz zamieszkać.
Usuń z nich wszystko, co Tobie może się nie podobać,
i bądź Panem i Mistrzem wszystkich władz
naszych dusz, wszystkich naszych doznań
i wszystkich członków naszych ciał.
Nauczycielu Prawdy, prowadź nas w całej Prawdzie.
Duchu Święty, uświęcaj nas.
Duchu Życia, ożywiaj nas.
Boski Pocieszycielu, pocieszaj nas
w naszych udręczeniach.
Podtrzymuj nas w naszych walkach.
Duchu przybrania za dzieci Boże,
dawaj świadectwo naszemu duchowi,
że jesteśmy dziećmi Boga
i spraw, żebyśmy wołali: Abba! Ojcze!
Duchu chwały, spocznij na nas aż tak,
że ożywisz nasz proch
i wskrzesisz nasze ciała,
aby je zabrać do Twego wiecznego przybytku,
gdzie Ty będziesz pieczęcią naszego odkupienia
źródłem i fundamentem naszej szczęśliwości.

Śpiew:  Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

 

PANIE JEZU UŚWIĘĆ NAS W DUCHU ŚWIĘTYM


Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. - Panie Jezu…
Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. -  Panie Jezu...
Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. -  Panie Jezu...
Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. -  Panie Jezu...
Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. -  Panie Jezu...

Niech łaska Ducha Świętego będzie w nas obecna!
Niech w sercach naszych uczyni swe mieszkanie.
Duchu, który oświecasz i żywisz wszystkich ludzi,
Usuwając wszystkie skazy duchowe,
rozprosz noce i oschłości naszych dusz.
Święty miłośniku dobrych myśli,
zechciej w dobroci swojej
namaścić nasze zmysły.
Ty , który usuwasz wszystko, co nas zawstydza,
uczyń jasnym spojrzenie człowieka wewnętrznego,
aby mógł widzieć Ojca niebieskiego,
bo tylko serca czyste mogą Go oglądać.
Duchu Święty, kiedy słowem Twoim
stwarzałeś niebo i ziemię,
unosiłeś się nad wodami jak ptak,
który wysiaduje,
i zapłodniłeś wody, aby wydały życie.
Twoje tchnienie dało ludziom ich byt duchowy.
Ty natchnąłeś proroków, aby zapowiadali Chrystusowe dzieła.
Ty umocniłeś Apostołów, ażeby zanieśli
światu całemu Twoje posłannictwo.
Ty gromadzisz w jedność ludy różnorakie.
Ty je uczysz wielbić Boga prawdziwego.
Ty, najdoskonalszy ze wszystkich mistrzów,
uczysz w sposób przedziwny świętych wszystkich wieków.
Wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy.
Bez Ciebie są one daremne i niegodne Boga.

 

MODLITWA UWIELBIENIA


Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.
Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Śpiew: Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam W nim moja siła, nie jestem sam.

Duchu Święty, Ty  będziesz prowadził nas przez kolejne minuty czuwania tej nocy, podczas której w szczególny sposób przyjdziesz i  namaszczasz nasze serca, by trwały w nieustannej modlitwie.

Możemy się modlić i nie ustawać, bo to Ty pierwszy modlisz się w nas. Ty   wstawiasz się za nami w błaganiach niewymownych.

Nikt bez Twojej pomocy nie może odnaleźć słów uwielbienia za wielkie dzieła, które uczynił nam Bóg. Nikt z nas, bez Twojej pomocy, nie może poznać tajemnicy Bożego miłosierdzia. Tylko Ty, który przenikasz głębokości Boga samego, zwiastujesz nam tę radosną wieść, ze nasz Bóg żyje wśród nas, że nasz Bóg miłuje nas, i że już nic, dzięki zwycięstwu Chrystusowego krzyża, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. Jesteśmy dziećmi Boga.

To Ty, który mieszkasz na dnie naszych dusz, sprawiasz , że rodzi się w nas modlitwa uwielbienia. O jak wielkich dzieł Boga jest świadkiem, i w jak wielkich uczestniczysz tajemnicach naszego zbawienia. O, jak wielkie Jego miłosierdzie rozlało się obficie nad nami. Jesteśmy wolni, naprawdę jesteśmy wolni, jeżeli Ty, Duchu Boży, żyjesz w nas.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: O Duchu Święty, duszo mej duszy , uwielbiam Cię.

Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w tajemnicy Kościoła, którego jesteś życiem, mocą i nadzieją...
Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, za udzielane dary i charyzmaty, które ożywiają Twój Kościół...
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, w ofiarnej miłości małżonków, której jesteś początkiem.
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, w każdym nowym poczętym życiu, którego jesteś źródłem.
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, w dobrych pragnieniach, myślach  czynach młodych ludzi, które są Twoim dziełem.
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, za dar życia nadprzyrodzonego, którego jesteś w nas sprawcą.
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, za wszystkie formy życia konsekrowanego, któremu ze swego bogactwa udzielasz darów charyzmatycznych.
Uwielbiamy Cie Duchu Święty, za Twoją moc, którą objawiłeś w życiu i posłannictwie świętej siostry Faustyny.

Bądź pochwalony, Duchu mocy i prawdy.
Ty jesteś ogniem miłości, która płynie w sercu samego Boga.
Ty jesteś światłością, która rozjaśnia drogę całego wszechświata.
Ty jesteś obrońcą, który świadczy o prawdzie w sercu każdego bytu.
Pocieszycielu, Ty w każdej chwili
pocieszasz człowieka obecnością
nieskończonej miłości Boga.
Ty, zawsze wierny, nigdy nie opuszczasz tego,
kto szuka Pana.
Rozdawco wszystkich darów,
Światłości naszych serc,
Tchnienie miłości,
Źródło radości,
Chwalimy Ciebie!

 

PROŚBY O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO


Duch Święty jest Oceanem miłości miłosiernej, swoją łaską pragnie dotknąć każdego człowieka, gdziekolwiek żyje, nie wyłączając nikogo. Jego ręka wyciąga się ku nam, dźwiga nas, wyrywa z toni, odsłania i ratuje. Duch Święty otwiera nam na oścież drzwi miłosierdzia. Bóg pragnie udzielać nam  darów swoich bardzo hojnie; uzależnił jednak swe łaski od naszej woli, naszej modlitwy, która jest kluczem do Jego miłosierdzia. Otwórzmy wiec nasze serca, wzywajmy imienia Pańskiego, aby spełniła się zapowiedź Proroka, i aby  każdego ogarnęła łaska Ducha Świętego.

Słowa Pana Jezusa do s. Faustyny:

Wyszedłem na twoje spotkanie, aby cię obsypać nowymi łaskami. Szukam dusz, które by łaskę Moja przyjąć chciały. Zanurzaj się w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Ciesz się i raduj, i bierz tyle skarbów z serca Mojego, ile udźwignąć możesz. Otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Pragnę przelewać swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je. Przepełnione są wnętrzności Moje miłosierdziem i rozlane jest ono na wszystko, com stworzył. Powiedz duszom, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. O jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały wszystko im uczynię. Jeżeli ufność duszy jest wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne.

Duchu Święty, prosimy Cię , abyś jak w całej historii zbawienia, tak i dziś obficie wylał  strumienie łask na wszystkich. Po każdym wezwaniu będziemy modlić się słowami
Wylej na wszystkich strumienie swych łask.

Duchu Święty, który jesteś wzajemną miłością Ojca i Syna, przyjdź...
Duchu Święty, który przenikasz głębokości Boga samego, przyjdź..
Duchu Święty,  który jesteś łaskawym Bogiem obecnym w tajemnicach zbawienia, przyjdź...
Duchu Święty, który prowadziłeś Patriarchów i mówiłeś przez Proroków, przyjdź....
Duchu Święty, który jesteś obietnicą Starego i Nowego Przymierza, przyjdź.......
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w Wieczerniku, przyjdź..
Duchu Święty, który rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach, przyjdź...
Duchu Święty, który jesteś oceanem miłosierdzia, przyjdź...

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, spełnij wobec nas swoje obietnice, aby przychodzący Duch Święty, Sprawca prawdziwej radości i pokoju, spłynął na nasze dusze, wypełnij je swoją łaską, darami i owocami, których spodziewamy się z miłosierdzia Twego, przez Chrystus Pana naszego...

Śpiew:  O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił

Słowa Pana Jezusa do s. Faustyny:

Posłuchaj dziecię Moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosierdzia Mojego. Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni, płynie miłosierdzie dla dusz.

Ojcze miłosierdzia, prosimy o dar wody żywej, o dary Ducha Świętego dla nas samych, dla Ojca Świętego i całego Kościoła , dla Ojczyzny naszej, dla naszej parafii dla naszych rodzin. To Duch Boży wzbudził w nas pragnienie, by błagać  o żywą wodę łask i darów dla nas wszystkich. Niech wylewa się na Ojczyznę naszą, na cały świat: dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, dar umiejętności, pobożności i Bożej bojaźni.

Módlmy się, by wylał się na nasze dusze największy dar miłości Ojca: Duch Święty. Niech wylewa się na nas miłość Boża, która „jest cierpliwa i łaskawa, miłość, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego” Niech wylewa się miłość, która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustanie”. Tylko Duch Święty rozlewa w naszych sercach taką miłość, bo Bóg jest miłością.

Śpiew:  1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy i kocha bardzo mnie dziecię Swe.
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.
2. Jezusa posłał wiernego Zbawcę, aby do nieba wprowadził mnie. Ref.: Więc...
3. I dał nam Matkę Swojego Syna, aby od złego chroniła nas. Ref.: Więc...
4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz, gdy serce boli, utulasz żal. Ref.: Więc...
5. Cóż oddam Panu za wszystkie dary, Którymi co dzień obdarza mnie? Ref.: Więc...
6. Chcę Ciebie kochać miłością wielką, tak długo, póki tu będę żyć. Ref.: Więc.,.

Teraz będziemy prosić Ducha Świętego o Jego siedem darów. Najpierw o dar mądrości, który jest nieprzebranym skarbem dla ludzi, a ci, którzy go używają, stają się uczestnikami boskiej przyjaźni” Nie jest wiedza, jaką daje świat, odkrywa nauka, lecz jest to umiejętność poznawania Boga i Jego przymiotów. Prosimy Cię o ten dar, byśmy mogli głębiej wniknąć umysłem i sercem w tajemnicę niezgłębionego miłosierdzia Boga.

/chwila ciszy/

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, daj nam mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. Wie, co jest miłe dla  Twoich oczu i co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij z tronu Twej chwały, abyśmy lepiej poznali Ciebie, zwłaszcza tajemnicę Twego miłosierdzia, bo im ją więcej poznamy, tym Ciebie goręcej ukochamy.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Kolejny dar, o który chcemy dziś prosić, to dar rozumu. Pomaga on zgłębić nam prawdy wiary. Duch Święty udziela nam pomocy, oświeca rozum głębokim światłem. Dzięki niemu człowiek sądzi o wszystkim w świetle wiary, potrafi właściwie oceniać różne wydarzenia, dostrzega wolę Boża w codziennych doświadczeniach, wewnętrznie pojmuje to, co jest przez Boga objawione. Wzywajmy Ducha Świętego, by umocnił nas tym darem.

/chwila ciszy/

Boże Miłosierdzia, Duchu Święty, udzielaj nam daru rozumu, abyśmy mogli należycie rozumieć prawdy wiary, wnikać w ich sens, oceniać ich piękno i harmonię wewnętrzną. Dopomóż nam być wiernymi nauczaniu Kościoła.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Przez dar wiary człowiek w sposób szczególny otwiera się na słuchanie głosu Pana; dar ten uzdalnia do podejmowania decyzji, odczytywania i realizacji planów Boga. Wznieśmy nasze wołania do Ducha Świętego, aby obdarzył nas tym darem.

/ chwila ciszy/

Duchu Święty, okaż nam swoje miłosierdzie i udzielaj nam daru rady, byśmy umieli, nawet w trudnych sytuacjach życiowych , poznać, co mamy czynić, by postępować zgodnie z wolą Bożą, kierując się zawsze rozwagą i roztropnością.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Kolejnym darem jest dar męstwa, który pozwala znosić najtrudniejsze doświadczenia i uzdalnia nas do odważnego wyznania wiary i ofiary, która dopełnia tu na ziemi cierpień Chrystusa. Jest to przekonanie, że wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Prośmy Ducha Świętego o siłę do mężnego trwania przy Bogu.

/chwila ciszy/

Duchu Święty, Boże udziel nam daru męstwa, abyśmy mieli odwagę pokonywania wszelkich trudności na drodze prowadzącej do zbawienia, a cała naszą ufność pokładali zawsze w Tobie.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Dar umiejętności to szczególne usposobienie umysłu, które pozwala człowiekowi uchwycić i przeniknąć  głęboki sens zawarty w słowach Jezusa, i kierować się zasadami wiary w postępowaniu. Otwórzmy się na przyjęcie tego daru i prośmy Ducha świętego, by go nam udzielił.

/chwila ciszy/

Udziel nam, Duchu Święty, Ty, który jesteś samą Miłością i Miłosierdziem, daru umiejętności, abyśmy umieli lepiej i pewniej kierować się zasadami wiary w życiu codziennym i pragnęli rozwoju naszego życia wewnętrznego w poddaniu Twoim natchnieniom. Amen.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Dar pobożności daje nadprzyrodzone usposobienie, które nakłania człowieka do czynienia dobra, daje gotowość do czci Boga w  modlitwie, ufnego i radosnego zawierzenia Bogu, które budzi w nas pragnienie pełnienia Jego woli; daje przekonanie, że życie jest tylko wtedy piękne i pełne, gdy na pierwszym miejscu jest nasz Pan. Módlmy się do Ducha Świętego, by odnowił w nas dar autentycznej pobożności.

/ Chwila ciszy/

Duchu Święty, Boże nasz, udziel nam daru pobożności, abyśmy na zawsze zachowali w sercu synowskie usposobienie względem Boga, kochali Go jak najlepszego Ojca i umieli okazywać Mu naszą miłość, ufając Mu  bezgranicznie i miłując bliźnich. Amen.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

Dar bojaźni Bożej pozwala człowiekowi odnaleźć właściwą relację do Boga, która nie jest lękiem czy zastraszeniem, lecz cudownym i pełnym miłości i szacunku oddaniem się dziecku Ojcu. Wzywajmy Ducha Świętego, by odnowił w nas swój dar.

/ chwila ciszy,/

Duchu Święty, z niezgłębionego Twego miłosierdzia, przyjdź i udziel nam daru bojaźni Bożej, abyśmy w naszym życiu lękali się tylko tego, co może odłączyć nas od miłości Boga i rani Jego serce. Amen.

Śpiew:  Misericordias Domini  In aeternum cantabo

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu -
Duchu Święty rady -
Duchu Święty męstwa -
Duchu Święty umiejętności -
Duchu Święty pobożności -
Duchu Święty bojaźni Bożej -
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów -
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu -

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej -
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej –

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej -
Od zatwardziałości serca -
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci -
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli -
Od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Od potępienia wiekuistego -
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa -
Przez Twoje przyjście w językach ognistych -

My grzeszni, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył -
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył -
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył -
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył –

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył -
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył -
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył -
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył -
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.PODZIĘKOWANIE


To miejsce, to sanktuarium w Łagiewnikach jest wieczernikiem miłosierdzia. Tu w szczególny sposób jest obecny Duch Święty, który wylewa na dusze specjalny charyzmat. Jest on uzdolnieniem nie tylko do głębokiego przeżycia i poznania miłosierdzia Boga w całej historii zbawienia, ale też darem obecności przy Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Jest posługiwaniem zleconym nam przez Boże miłosierdzie w dziele ratowania zagubionych dusz.

Dziękujemy Duchowi Świętemu, którego Ojciec posyła nam w imieniu Jezusa.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu za dar wiary, która pozwala nam pokładać w Bogu swą ufność
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu, który sprawia, że Jezus żyje w nas.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu, bo kiedy nie umiemy się modlić, On sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu za uzdrowienia chorych ciał i dusz tu, na tym miejscu, i na całym świecie.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu, za dar mądrości słowa, którego udziela nam, gdy trzeba mówić o tym, że w świecie obecna jest Miłość większa niż grzech.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Dziękujmy Duchowi Świętemu, za to, ze tchnie swoją mocą tam, gdzie chce i wzywa dziś kościół do odnowienia ducha zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.
Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

Ojcze Miłosierdzia, dziś na początku trzeciego tysiąclecia, Kościół w modlitwie uwielbienia zwraca się ku Tobie. Ty, w imię Twojego umiłowanego Syna, udzielasz nam obficie darów Ducha Świętego, który czyni nas znakiem Twojego miłosierdzia w świecie.

Dziękujemy, za to, że Duch Święty dotyka nas na nowo i pieczętuje stygmatem krzyża i zmartwychwstania, który każdy z nas już przyjął w sakramentach chrztu świętego i bierzmowania.

Twój Duch pragnie odnowić w nas i przez nas oblicze Kościoła, byśmy byli znakiem paschalnej tajemnicy Chrystusa, w której najpełniej objawiło się Twoje miłosierdzie, Twoja miłość, która w dziejach ludzkości wciąż wychodzi na spotkanie zranionemu człowiekowi.

Niech wszystkich, których połączyło Twoje miłosierdzie, gdziekolwiek żyją, ożywi dziś tchnienie Twojego Ducha. Niech dzięki ich życiu pełnym ufności, mężniej i ofiarnej miłości drugiego człowieka, dzięki ich słowom i modlitwie, nasza Ojczyzna i cały świat pozna orędzie Bożego miłosierdzia, a zagubione dusze wrócą do domu Ojca.

Śpiew: 1.Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Ref.: Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! Poprzez wieczny czas, Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
3.Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

 

RÓŻANIEC


Wstęp.

Maryjo, najbliższa tajemnicom swego Syna, Ty czekałaś razem z Apostołami na wypełnienie obietnicy Ojca. Ty jesteś pełna Ducha Świętego, pomóż dzisiaj nam, którzy za przykładem Apostołów pozostajemy w naszym wieczerniku, swoją obecnością i modlitwą wołać do Ojca miłosierdzia o dar Ducha Świętego.

Maryjo, pragniemy wziąć do ręki różaniec i zjednoczyć się z Tobą w modlitwie. Przygotuj nasze serca, by były otwarte na Jezusowego Ducha, niech każde słowo, które dziś usłyszymy, padnie na żyzną glebę naszych serc, niech przez nie przychodzi do nas Duch Boży, ożywi nas i tchnie w nas swoją moc.

Polska i każdy z nas potrzebuje Cię Maryjo, potrzebuje Twojego Syna. Polska i każdy z nas potrzebuje umocnienia Duchem Świętym. Polskę musi ogarnąć Duch Boży, aby uleczyć zranione sumienia, obudzić tych, którzy śpią i są obojętni na losy naszej Ojczyzny.

W tych intencjach odmówimy IV część różańca.

Zmartwychwstanie  Pana Jezusa.

Maryjo, Jezus zmartwychwstały przyszedł do swoich uczniów w Wieczerniku, mimo zamkniętych drzwi. Weźmijcie Ducha Świętego – to były Jego słowa do zalęknionych, małych ludzi. Dziś te słowa skierowane są do nas, dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, przychodzi w Jego ranach ukrzyżowania, by przynieść nam pokój, jakiego świat dać nam nie może. Oby stał się on naszym udziałem przez Twoje matczyne wstawiennictwo.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Maryjo, dzień Wniebowstąpienia był dniem rozesłania Apostołów, by dali świadectwo całemu światu, o tym, ze Bóg jest miłością i Miłosierdziem. Tylko Duch Święty może uzdolnić nas, byśmy w codziennym życiu nieśli innym Boga, i głosili życiem Jego miłosierdzie. Maryjo, nie ustawaj za nami w błaganiach przed Panem, by każdy z nas po brzegi został wypełniony dziś Duchem Świętym, by nie zabrakło w Polsce i na świecie prawdziwych świadków Jezusa, Twojego Syna.

Zesłanie Ducha Świętego.

Maryjo, Ty rozmodlona oczekiwałaś w wieczerniku obietnicy Ojca. Prosiłaś za każdym z Apostołów z osobna, znałaś każdego z nich po imieniu, znałaś ich dusze i wiedziałaś, że potrzebują nowego życia, które jest darem Boga. Maryjo, dziś jesteś tutaj z nami, powiedz Ojcu, że czekamy na ten święty ogień z nieba, który rozpali nasze serca, czekamy na Ducha Świętego, który będzie mógł nas przemienić, wejść w nasze zranienia i umocnić to, co słabe.

Wniebowzięcie NMP.

Maryjo, jesteś w niebie blisko mojego Boga. My jeszcze idziemy w trudach, w bólach, ale i w radości tam, gdzie Jezus przygotował nam miejsce. Naszym szczęściem jest zjednoczenie z Nim w miłości,,proś, by Bóg udzielił nam daru swojego Ducha, który rozlewa miłość w naszych sercach. Niechaj szczęśliwie przeprowadzi nas przez nasze ziemskie życie, niechaj wkroczy ze swoją łaską w naszą codzienność.

Ukoronowanie NMP.

Maryjo z Wieczernika, Królowo nasza, Królowo Polski, dziś chcemy powiedzieć, ze Cię kochamy, ze tylko dzięki Tobie, Oblubienicy Ducha Świętego, Bóg zsyła wiele łask i ochrania nasz kraj. Maryjo, powiedz nam, jak mamy być naczyniem, które wypełni Duch Święty, by spragnieni Boga mogli odnaleźć drogę do źródła i zaczerpnąć wody życia.

Maryjo , Oblubienico Ducha Świętego, która głosisz miłosierdzie Pana z pokolenia na pokolenie, módl się za nami.

 

POŚWIĘCENIE SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU


Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i miłości!
Tobie poświęcam wolność moją i rozum mój.
Pamięć moją i serce moje.
Wolę moją i całego siebie na zawsze.
Spraw, aby wolność moja była cała ku Tobie,
a rozum mój zawsze chętny do przyjmowania natchnień
pochodzących od Ciebie z nieba i z nauki Kościoła,
którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz.
Niech pamiętam o Tobie, a serce moje niech zawsze
miłuje Boga i bliźniego.
Wola moja niech się zgadza z wolą Bożą,
aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem
życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą, Duchu Święty,
niech będzie zawsze cześć i chwała z dziękczynieniem.
Amen.

 

 

Wykorzystano fragmenty materiałów
z nocnego czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego
 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
 przygotowanych przez Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia,
  oraz korzystano z czasopisma „Posłaniec Ducha Świętego”
 a także ze Skarbnicy Modlitw i innych źródeł.