Czuwanie 57

 

DRUGI DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Panie Jezu, ukryty w białej Hostii, który nie przyszedłeś, by świat potępić, ale zbawić, stajemy teraz w duchu na wzgórzu Golgoty, gdzie wraz z wybiciem godziny trzeciej dokonało się nasze zbawienie.
Oto Baranek został złożony w ofierze za grzechy. Jakże niezwykła to ofiara, Boży Baranek złożony za grzechy całego świata. To Bóg składa ofiarę, by uratować swoje stworzenie przed wieczną śmiercią.

Pieśń: Jezu Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy!
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje.
2. Płacz Go, człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera, słońce jasność swą zawiera.
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa, stoi z żalu ledwie żywa.
4. Zasłona się potargała, ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży! Tłuszcza wierząc w proch się korzy.
5. Na koniec Mu bok przebito, Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami: Jezu, zmiłuj się nad nami!

Takiego (...) potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynnił raz na zawsze, ofiarując samego siebie (Hbr 7, 26-27).

Jedyny, wieczny Arcykapłanie Nowego Przymierza, uwielbiamy Cię w godzinie, w której sam złożyłeś swoje życie w ofierze na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ty, który jeden jesteś święty, nieskalany, niewinny, przyjąłeś na siebie grzechy całej ludzkości, aby za nią i w jej imieniu złożyć Ojcu niebieskiemu należne zadośćuczynienie. Za cenę Twojej kapłańskiej ofiary pojednałeś ludzi z Bogiem, uczyniłeś ich wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym (1 P 2,9). We krwi swojej zawarłeś nowe i wieczne przymierze, które codziennie ponawiasz na ołtarzach całego świata w każdej Mszy świętej.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego- ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej- ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego- ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały- ufamy Tobie

Pieśń: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

NOWENNA

Dzisiaj mamy drugi dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego. Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Drugi dzień
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.(Dz.1212)

Modlitwa św. siostry Faustyny:

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.(Dz.1213)

Zbawicielu dobry, który w każdej Mszy świętej, jako Najwyższy Kapłan, ofiarujesz się za nas Bogu Ojcu i zanosisz Mu w swoim i naszym imieniu chwałę i dziękczynienie, przebłaganie i prośby prosimy Cię: oświecaj kapłanów Twojego Kościoła i wzmacniaj ich wolę tak, by owocami oraz pięknem kapłańskiego życia mogli dawać świadectwo Tobie, któryś umarł na krzyżu dla doczesnego i wiecznego szczęścia wszystkich ludzi.
Zbawicielu drogi, spraw, by kapłani i wierni Twojego Kościoła umieli świadomie korzystać z najdroższych skarbów Twojej męki, z sakramentów świętych, a szczególnie z Najświętszej Ofiary, by życiem realizowali ich świętą treść i stawali się coraz bardziej miłymi Tobie.

Pieśń: 1. Kapłanem Jezus Chrystus jest
Co grzechy serce Mu zraniły.
Stroskany cały w bólu jest,
Szukając dusz, co pobłądziły.

Ref: O dobry Jezu, daj i nam,
Kapłanów takich jak Ty sam,
I uczyń serce w każdym z nas
Czyste jak twe, bez żadnych skaz.

2.Kapłanem Jezus Chrystus jest.
On tylko dusz ludzkich pożąda.
Dla dusz wśród mąk zabity jest,
Przebite serce dusz wygląda.* Ref.

4.Kapłanem Jezus Chrystus jest.
On czuje tylko ból drugiego,
Dla siebie wziął mąk krwawych chrzest,
Dał drugim raj szczęścia wiecznego.* Ref.

PROŚBY

Jezu, nasz najwyższy Kapłanie i Nauczycielu, pobłogosław Ojca Świętego Franciszka, naszych biskupów i kapłanów. Uczyń ich silnymi w wierze, świętymi w czynie, gorliwymi w pracy apostolskiej! Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Pomóż im nawracać grzeszników, oświecać błądzących, nauczać tych, którzy Ciebie nie znają! Umacniaj ich radością w trudach, cierpliwością w prześladowaniach, wytrwałością w walkach! Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Utwierdzaj ich w miłości maluczkich, w gorliwości przy nauczaniu młodzieży, w miłosierdziu dla biednych, w litości nad grzesznikami! Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Panie, nasz Boże, Jezus pouczył swoich uczniów, że nie mają się dawać obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby słudzy Kościoła byli roztropni i pokorni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Pobłogosław słowom głoszonym przez nich w Kościele, w katechezie, w konfesjonale, przy łożu chorych! Strzeż ich przed zakusami wroga dusz, przed wpływami złych ludzi! Spraw, by byli wierni w służbie Bożej, święci w życiu! Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Daj nam miłosierny Jezu, świętych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice! Wzbudź w ludzie Bożym liczne i dobre powołania kapłańskie, misyjne i zakonne! Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.

Modlitwa błogosławionego Jana Pawła II

Maryjo,
Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twojemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego życia i jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim,
gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn
przygarnij powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze
Twoich synów,
MATKO KAPŁANÓW.

Śpiew: Totus Tuus, Maria.

Modlitwa błogosławionego Jana Pawła II o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.
Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu ukryty pod osłoną białego chleba. W ten szczególny czas przychodzimy do Ciebie, by podziękować Ci za dar kapłaństwa i Eucharystii, za wszystkie powołania kapłańskie, za każdą Mszę świętą sprawowaną w naszych kościołach.

Dziękujemy za kapłanów, których wybrałeś i ustanowiłeś swoimi sługami w Kościele. Dziękujemy Ci, Chryste, Najwyższy Kapłanie.
Dziękujemy za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, dzięki którym możemy doświadczać od Ciebie różnorakiej łaski. Dziękujemy...
Dziękujemy za to, że głoszą nam słowo Boże. Dziękujemy...
Dziękujemy za to, że uświęcają nas, sprawując sakramenty święte. Dziękujemy...
Dziękujemy za to, że w duchu miłości prowadzą nas ku Tobie  drogą prawdy. Dziękujemy...
Dziękujemy, że są z nami w każdej sytuacji życiowej. Dziękujemy...
Dziękujemy za tych kapłanów, których Kościół zaliczył do grona błogosławionych i świętych. W nich mamy wspaniałych orędowników u Ojca. Dziękujemy...

Dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, za życie i posługę błogosławionego Jana Pawła II, w którym objawiła się Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha Miłości. Przyjmij naszą pieśń uwielbienia.

Pieśń: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
na wieczne czasy niech nie ustanie.

Dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, za wzór modlitwy, jaki dałeś nam w błogosławionym Janie Pawle II. Jego modlitwa była pełna wiary i miłości. Umiał zanurzać się w Tobie, rozmawiać z Tobą, być blisko Ciebie. Swoim przykładem umacniał nas wszystkich. Przyjmij, Boże, nasz śpiew uwielbienia.

Pieśń: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
na wieczne czasy niech nie ustanie.

Dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, ze wzór pracowitości błogosławionego Jana Pawła II. Nie ulegał nigdy lenistwu, zniechęceniu ani bylejakości. Wszystko, co czynił, czynił z pełnym zaangażowaniem serca. Jego przykład pomaga nam w naszej pracy. Przyjmij, Boże, nasz śpiew uwielbienia.

Pieśń: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
na wieczne czasy niech nie ustanie.

Mamy wiele powodów do wdzięczności za wszystko, co uczynił błogosławiony Jan Paweł II. Chcemy dziękować także za to, że dałeś nam go jako błogosławionego. Przyjmij, o Panie, naszą modlitwę, którą każdy z nas wyraża w ciszy, w swoim sercu.

Chwila ciszy

Pieśń: 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą  i czyste serce. Ref.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu I samotności. Ref
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia. Ref
5. Piotr także stanął nad brzegiem,
Spojrzał w niebo, bo dzień się nachylił,
Już chciał być z Tobą i w tamtej chwili.
Ref. O, Panie Ty na niego spojrzałeś,
Zawołałeś, aby przyszedł do Ciebie,
Swoją barkę pozostawił na brzegu,
Inny rybak teraz zacznie Twój łów.
6. Panie dalszy rejs odwołany
Bo Sternika do Siebie wezwałeś
A nam brak siły nadzieja zgasła.
Ref. O Chryste przecież burze szaleją
Ratuj barkę bo bez Ciebie zginiemy
„Nie lękajcie się! A wypłyńcie na głębię”
Cała naprzód nowy świta już dzień.

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. Ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.