Czuwanie 58

 

TRZECI DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok (J 19, 33-34).

Miłosierny Jezu, rozciągnięty na krzyżu, bądź uwielbiony. Wzrokiem naszej duszy oglądamy Twoje martwe ciało pokryte ranami, przebite włócznią żołnierza. Naszą wiarą ogarniamy także Twoje Ciało Mistyczne, którym jest Kościół. Jego członkami jesteśmy my, a Głową Ty, Chryste. Jakże jesteśmy zjednoczeni z Tobą, Panie siłą miłości i mocą Ducha, który jest źródłem jedności wewnątrz trinitarnej i spójnią jedności Twego Mistycznego Ciała. Kościół, zrodzony na krzyżu z Twego przebitego boku, kontynuuje Twoją zbawczą misję i szafuje miłosierdziem. Ty, Panie, nieustannie ożywiasz Go i podtrzymujesz mocą Ducha. Ty, Chryste, jako Głowa Ciała rozlewasz Ducha na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać ustalać ich funkcje, włączać do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat.

Miłosierny Jezu kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego. Oto wszechmoc miłosierdzia Twego, z niego płynie nam wszelka łaska. (Dz.1747)

Panie Jezu, w godzinie Twego konania, rozważając słowa zapisane w Ewangelii i w Dzienniczku św. Siostry Faustyny, dziękujemy za dzieło zbawienia, za dar życia wiecznego, dziecięctwa Bożego i Twoją żywą obecność w Najświętszym Sakramencie oraz za wszystkie owoce Twej bolesnej męki.
Odwołując się do jej wartości, błagamy, abyśmy umieli korzystać z tych wielkich darów Twego miłosierdzia, zwłaszcza z sakramentu pojednania i Eucharystii. Naucz nas, Panie, dostrzegać w nich Twoje miłosierdzie, które pragnie nas oczyścić, umocnić i podnieść aż do godności synostwa Bożego. Udziel swej łaski, abyśmy umieli spotkać się z Tobą, gdy przychodzisz pod znakiem sakramentalnym, i obcować z Tobą w swej duszy. Niech krew i woda, które wypłynęły z Twego przebitego Serca, nie będą dla nas daremne, ale zaowocują głębokim życiem nadprzyrodzonym, aby w nas i przez nas sławiła się potęgi bogactwo Twego miłosierdzia.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

O Boże niepojęty! Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem; wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego.
Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu; nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości. (Dz.651)

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia... ufamy Tobie

Pieśń: 1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca balsamem pociechy.

NOWENNA

Dzisiaj mamy trzeci dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego. Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień Trzeci
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza. (Dz.1214)

Modlitwa św. Faustyny za dusze pobożne i wierne:

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiły niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.(Dz.1215)

PROŚBY

Przez Jezusa Chrystusa, który z miłości ku nam umarł, zmartwychwstał i pozostał z nami w swym słowie i chlebie dającym życie wieczne, zanośmy do miłosiernego Boga nasze modlitwy:

Módlmy się za Kościół święty, aby jak troskliwa matka przejawiał troskę o wszystkie dzieci rodziny ludzkiej. Ciebie prosimy...
Módlmy się za cały Lud Boży, aby uważnie słuchając Chrystusowego orędzia miłosierdzia, wiernie realizował je w życiu. Ciebie prosimy...
Módlmy się za biskupów, kapłanów, aby byli mężami wiary i gorliwymi szerzycielami nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy...
Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby w naszych czasach dochowała wierności krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy...
Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby przez ich apostolskie wysiłki orędzie miłosierdzia dotarło do wszystkich krańców ziemi. Ciebie prosimy...
Módlmy się za ludzi ciężko pracujących, aby miłosierny Chrystus wspomagał ich w trudzie i dawał im nowe siły do życia duchowego. Ciebie prosimy...
Módlmy się za grzeszników, aby otwarli swe serca na działanie łaski, pojednali się z miłosiernym Bogiem i rozpoczęli życie pobożne. Ciebie prosimy...
Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy żyli duchem błogosławieństw Chrystusa i w Bogu złożyli całą ufność. Ciebie prosimy...

Boże, który w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, okazałeś miłosierdzie świata, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby wszystkim ludziom mógł głosić Twoje zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, ukryty pod postacią chleba, wielbimy Cię i wysławiamy za ogrom Twego miłosierdzia, jakie okazałeś całej ludzkości. Wielbimy Cię za Kościół święty, który wzniosłeś na opoce Piotra, za Twego namiestnika Franciszka, za biskupów i kapłanów oraz za wszystkich chrześcijan, którzy są wierni Twojej nauce.
Błogosław wszystkim członkom Kościoła i spraw, by Twoje królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju rozszerzało się i coraz więcej umacniało.
Daj Kościołowi ciągle odradzającą się żywotność i młodość, siłę i moc! Obdarzaj kapłanów i wiernych gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz; chroń przed zniechęceniem, oziębłością i zdradą Ciebie!
Spraw, byśmy pokochali naszą Matkę-Kościół, trwali przy nim wiernie i dbali o jego duchowy i liczebny rozwój. Amen.

Modlitwa błogosławionego Jana Pawła II:

Pokorna i wielkoduszna Służebnico Pańska, naucz nas swojego oddania w służbie Bogu i zbawieniu świata. Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty królestwa Bożego i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
Twoje matczyne Serce zna liczne niebezpieczeństwa i ogrom zła, które dzisiaj przytłaczają mężczyzn i kobiety, ale wie ono także o tak licznych i dobrych poczynaniach, o wielkim pragnieniu wartości i o coraz obfitszych owocach zbawienia.
Natchnij nas, Panno mężna, siłą ducha i ufnością w Bogu, abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie przeszkody, które napotykamy wypełniając naszą misję (...). Prowadź nas i wspieraj (...) w utrwalaniu tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości(Adhortacja ap. Christifideles laici).

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Słowami modlitwy św. Faustyny podziękujmy za wszelkie dary od miłosiernego Boga dla nas, dla naszego Kościoła:

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski,
Którymi mnie nieustannie obsypujesz,
Które mi świecą jak słońca blaski,
A przez nie drogę pewną mi pokazujesz...

Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty,
Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,
Jest to dar łaski wielki i niepojęty,
Który nam dusze przeobraża.

Dzięki Ci, Panie, za spowiedź świętą,
Za to źródło wielkiego miłosierdzia,
Które jest niewyczerpane,
Za tę krynicę łask niepojętą,
W której dusze bieleją grzechem zmazane.

Dziękuję Ci, Jezu, za świętą Komunię,
W której sam siebie dajesz nam.
Czuję, jak Twe Serce w mej piersi bije,
Jak życie Boże rozwijasz we mnie sam.

Dziękuję Ci, Duchu Święty, za bierzmowania sakrament
Który mnie pasuje na rycerza Twego
I daje duszy moc na każdy moment,
I strzeże mnie od złego....(Dz 1286 .)

Pieśń:1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana!
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana. (2x)

2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
Niech się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni. (2x)

3. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny
Tobie, Maryjo, dziś polecamy.
Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
Którego przez Twe Serce błagamy.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. Ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.