Czuwanie 6

 

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew: 1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty...
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty...
4.Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty,  niech wiecznie wielbion będzie  Święty...

Wstęp

Jutro jest Święto Trójcy Przenajświętszej - uwielbiajmy Ją w białej Hostii.

Cała Trójca jest obecna w Sakramencie Ołtarza. Dlatego dzięki ofierze Chrystusa obcujemy z Przenajświętszym, Trójjedynym Bogiem, z Trzema Boskimi Osobami, w jednej miłości; w prawdziwie uświęcającym działaniu. Miłość Trójcy Świętej do ludzi sprawia, że z obecności Chrystusa w Eucharystii rodzą się dla Kościoła i ludzkości wszelkie łaski.

 

RADOŚĆ PRZED BOGIEM

 

Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi, a siostrami i braćmi naszymi, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Bądź pozdrowiony Najświętszy Sakramencie Ołtarza. Jesteś największym cudem miłości, jaki uczynił Bóg w trzech osobach przez Jezusa Chrystusa. Ty jesteś wspaniałym darem, jaki Ojciec niebieski dał ludziom na Ziemi. Ty jesteś sakramentem miłości i wiecznego oddania Syna, przez który mamy udział w owocach Jego zbawienia. Jesteś obfitą studnią wszystkich łask, które podarował nam Duch Święty.

Panie Jezu Chryste, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania Odkupienia przez Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Twoje.

Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie.

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki.

Śpiew: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Temu, który jest w Osobach trojaki, w bóstwie jednaki.

O Boża Wspólnoto!
O jedności, o towarzystwo, o miłości!
Jaka radość, jaka szczęśliwość dla nas wiedzieć,
że jesteś, Trójco, pełna chwały niewymownej,
Błogości niepojętej i nieskończonego dobra.
Wiedzieć, że Ty jesteś Bogiem,
Jedynym Bogiem żywym i królującym
nad wszystkim, na zawsze, jaka radość!

Śpiew: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Temu, który jest w Osobach trojaki, w bóstwie jednaki.

 

WYZNANIE WIARY W TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ

 

Czyniąc znak krzyża świętego dotykamy ręką głowy,
co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi.
Kiedy potem dotykamy ręką ciała (poniżej piersi),
oznacza to Syna Jego, Pana naszego,
który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona
Przenajświętszej Dziewicy Maryi.
Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu,
oznacza to Ducha Świętego,
który pochodzi od Ojca i Syna.
A kiedy nasze ręce składamy razem,
oznacza to, że Trzy Osoby Boskie są jedną Istotą.
Kiedy zaś znaczymy krzyżem nasze usta,
oznacza to, że w Jezusie Chrystusie,
(w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu,
jest Ojciec, Syn i Duch Święty,
jeden jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan,
i że Bóstwo nigdy nie było oddzielone
od Ciała Chrystusa w czasie Jego śmierci.

Św. Ignacy Loyola

W czasach Starego Testamentu i jeszcze za Chrystusa świat wierzył w różnych bogów.
Tyś  Boże objawił nam Siebie jako Trójcę już w momencie chrztu Janowego nad wodami Jordanu.
Widzialny Syn w ludzkim ciele - Jezus Chrystus zostaje nazwany przez głos Ojca z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Nad Sobą „ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk1,10).

Bóg objawia się człowiekowi jako jeden i jedyny Bóg o jednej naturze, lecz w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca jest jednością: „Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury”

(DS 530. Sobór Konstantynopolitański II (553): DS 421).

Chociaż pomiędzy Osobami zachodzą też różnice. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: „Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi" (Sobór Laterański IV (1215): DS 804).

Z Dzienniczka św. Faustyny:

Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są.

Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. (...)

Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; z Niej tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek (Dz. 911).

 

Wspólnie wyznajmy wiarę w Trójcę Świętą:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Śpiew: Przez chrztu świętego wielki dar, o, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść;
Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz Swój Kościół tworzysz w świecie.
W ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie.
Najświętszej Trójcy ...

 

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

 

O Trójco Święta, w której zawarte jest życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wiekuista radości, niepojęta głębio miłości spływająca na wszystkie stworzenia i uszczęśliwiająca je, cześć i chwała imieniu Twemu, na wieki wieków. Amen. Kiedy poznaję Twoją wielkość i piękność, o Boże mój, cieszę się niewymownie z tego, że tak wielkim jest Pan, któremu służę z miłością i weselem spełniam Jego świętą wolę... (Dz. 525).

Uwielbiajmy teraz Trójcę Przenajświętszą za zbawcze dzieło, które się dokonało i nadal dokonuje za sprawą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na wezwania modlitwy odpowiadajmy powtarzając: Bądź uwielbiony

Ojcze z nieba, Boże, któryś tak umiłował świat, żeś Syna swego Jednorodzonego posłał aby przyjął ludzkie ciało i zamieszkał pośród nas, bądź uwielbiony

Ojcze przedwieczny, któryś z miłości ku nam Synowi swemu nie przepuścił, aleś Go wydał na mękę i śmierć krzyżową za nasze grzechy, bądź uwielbiony

Ojcze miłosierny, któryś zesłał swego Syna na ziemię nie po to, aby nas sądzić i karać, ale jednać z Tobą i zbawić, bądź uwielbiony

Ojcze najlepszy, któryś w swoim nieskończonym miłosierdziu ustanowił swego Syna naszym pośrednikiem przed Twoim majestatem, bądź uwielbiony

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy niezgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi - czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? O Jezu, są dusze takie, ale ich niewiele (Dz. 361).

Synu, Odkupicielu świata, Boże, któryś z miłości ku nam przyjął ciało z Maryi Dziewicy, aby stać się naszym Bratem i Przyjacielem, bądź uwielbiony

Miłosierny Jezu, któryś nie gardził grzesznikami i celnikami, aleś życzliwie z nimi przestawał, bądź uwielbiony

Miłosierny Jezu, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, bądź uwielbiony

Miłosierny Jezu, wieczny Kapłanie, któryś na krzyżu złożył przebłagalną ofiarę za grzechy świata, aby nas uczynić nowym stworzeniem, bądź uwielbiony.

W pewnej chwili po Komunii świętej usłyszałam te słowa: „Tyś jest nam mieszkaniem”. W tej chwili odczułam w duszy obecność Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, czułam się świątynią Bożą. Czuję, że jestem dzieckiem Ojca, nie umiem wytłumaczyć wszystkiego, ale duch to dobrze rozumie. O Dobroci nieskończona, jak bardzo zniżasz się do nędznego stworzenia (Dz. 451).

Duchu Święty, Boże, któryś Maryję już w samym poczęciu zachował od pierworodnej zmazy i uświęcił Ją, aby stała się godnym mieszkaniem Syna Bożego, bądź uwielbiony

Niech Ci będzie cześć i chwała, o Trójco Święta, wiekuisty Boże; niechaj miłosierdzie tryskające z wnętrzności Twoich osłania nas przed słusznym gniewem Twoim. Niechaj rozbrzmiewa cześć niepojętemu miłosierdziu Twemu; na wszystkich dziełach Twoich jest pieczęć niezgłębionego miłosierdzia Twego, o Boże (Dz. 1007).

Wielbimy Cię, Boże Ojcze,
za nieogarnione bogactwo Twego stworzenia,
za jedyność każdej osoby,
za twórczość, dzięki której odradza się nasza kultura,
za Twoją cierpliwość i wierność wobec ludzi.
Wielbimy Cię, Synu Boży, Jezu, nasz Panie,
za Twoją obecność w naszych sprawach,
za solidarność z ubogimi,
za ofiarę złożoną na krzyżu za wszystkich,
za objawienie wszystkim, czym jest prawdziwy człowiek.

Wielbimy Cię, Duchu Święty, Boże,
za tchnienie życia i prawdy,
za wskazanie tego, co niepokoi ludzkość,
za impulsy prowadzące do Chrystusa,
za natchnienia, które ciągle dajesz ludziom,
za cierpliwe prowadzenie nas
razem z Jezusem do Ojca (por. Ef 2,18).

Wielbimy Cię, błogosławiona Trójco,
za to, że nie spotyka nas to,
na co zasługujemy,
za Twoją nieustającą miłość
ogarniającą wszystko, co żyje,
za nieustające pobudzanie nas do pokuty
i wewnętrznej przemiany.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
wielbimy Cię za wszystkie Twoje dary. Amen.

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty, nad Świętymi.
Bóg zastępów, Król łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
Z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o, Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
Nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn jedyny.
Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
Wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi, w blaskach mocy,
Wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o, Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
Prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
Od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki.
Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

Odmówimy teraz Koronkę do Trójcy Przenajświętszej, zwaną Trysagion. Jest to modlitwa, która swoje źródło ma w Biblii - w Księdze Izajasza.
Jan Paweł II ogłosił Trysagion publiczną modlitwą Kościoła ku czci Trójcy Przenajświętszej na rok 2000, zachęcając wiernych do jej odmawiania. Odmówimy ją, wielbiąc Boga całym swym sercem.

 

TRYSAGION

 

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na rozpoczęcie przed każdą dziewiątką:

P. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.

W. Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz…

Dziewięć razy na małych paciorkach:

P. Tobie chwała, Tobie uwielbienie,
Tobie dzięki na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.

W. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Na zakończenie każdej dziewiątki:

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na zakończenie Koronki:

W. Antyfona: Niech będzie błogosławiony Bóg, Jedyny w Trójcy Świętej, który stworzył świat i nim rządzi; Jemu chwała teraz i na wieki.

P. Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco.

W. Ty nas obdarzasz miłosierdziem i odkupieniem.

P. Módlmy się.

W. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy,
i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze ich działania; niech zabłyśnie nad nami dar Twojego Zbawienia, i wlej w nasze serca nowe tchnienie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakończenie:

W. Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam,
o błogosławiona Trójco.

Śpiew: Chwalę Ciebie Panie (2x) I wywyższam ( 2x)
Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe.
Ref: Bo wielkiś Ty. Wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt.

 

PODZIĘKOWANIE

 

Najświętsza Trójco, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, w głębokiej czci klęczymy przed Tobą. Ty jesteś nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, łaskawie blisko.

Przenajświętsza Trójco, jedyny, nieskończony i wieczny Boże: dziękujemy Ci za Twoje cudowne dzieła w historii zbawienia i sławimy Twoją niewypowiedzianą tajemnicę.

Będziemy powtarzać:

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Wszystkie dary stworzenia i Odkupienia są naszym udziałem przez Ojca, przez Syna i przez Ducha Świętego. Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Obdarz nas radością dziękczynienia, że możemy mieć udział wraz ze świętymi Twoimi w wieczności Twojego Majestatu. Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Wieczny Ojcze, Twoja wszechmoc stworzyła nas z niczego. Twoja miłująca Opatrzność czuwa nad nami. Ty dajesz nam chleb tej ziemi. Również dajesz nam prawdziwy chleb z nieba: Chrystusa, Twojego Syna. Przez Niego wybrałeś nas przed wiekami, byśmy stali się dziedzicami Twojej chwały. Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Panie, Jezu Chryste, posłuszny Twemu Ojcu stałeś się naszym bratem. Własną Krwią zmazałeś na krzyżu nasze grzechy. Pod postaciami Najświętszego Sakramentu codziennie udzielasz nam z obfitości Twoich łask. Jako Najwyższy Kapłan i Pośrednik między Bogiem Ojcem a nami rozbiłeś wśród nas namiot, by w nim przebywać jako pokarm dla naszych dusz. Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Boże, Duchu Święty, z Ciebie przez chrzest zostaliśmy powołani do nowego życia dzieci Bożych. W sakramencie bierzmowania umacniasz naszą wiarę. Twoje światło i Twoja miłość wlane są w nasze serca. Mieszkasz w nas, czyniąc nas Twoją świątynią. Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny.

Śpiew: Panie, pragnę Ci dziękować Panie, pragnę modlić się
Panie, pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.

 

PROŚBY

 

Stajemy przeć Tobą, obecnym w słowie natchnionym. Wzywamy miłosierdzia, które odziewa nasze dusze z grzesznych zasłon przeszkadzających oglądać Ciebie w czystości serca.
Jesteś, Panie, litościwy, dlatego pomimo niewierności odwołujemy się do Twojej świętości Pragniemy żyć według wzoru miłości i jedności doskonałej, jaka panuje w Trójcy Przenajświętszej.
Doświadczenie zaś wskazuje, że jakże nam jeszcze daleko do tej wspólnoty.
Miej, Panie, cierpliwość dla ludzkich słabości i bardzo powolnego wzrastania w miłości. Pokornie prosimy, udziel dzieciom swoim łask z bogactwa Twej pełni, byśmy potrafili Cię chwalić słowem i świadectwem życia.

Zwracamy się więc do Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, Pana nieba i ziemi, Jedynego, ale w Trzech Osobach, zlej swoją łaskę obmycia, jaką wysłużył Pan Jezus, Twój umiłowany Syn. Udziel Ducha Świętego, którego obiecałeś przez Chrystusa, aby zapanowała Twoja prawdziwa i wieczna miłość, przemieniając wszystkich i wszystko.

Skłaniamy dziś nie tylko głowy, ale przede wszystkim serca i prosimy:

Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, źródło wszelkiego życia, prosimy o uszanowanie daru istnienia wszelkiego stworzenia, a zwłaszcza o szacunek dla życia człowieka i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci: Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałej jedności, prosimy o zjednoczenie wszystkich wyznawców Chrystusa, o jedność w narodzie, o jedność w rodzinach i harmonię w życiu każdego człowieka. Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, jedyne źródło świętości, prosimy o rozwój życia nadprzyrodzonego u wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych. Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, źródło wszelkiej miłości, prosimy o dar nadprzyrodzonej miłości, byśmy nią mogli kochać Ciebie i ludzi. Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, żywy zdroju wszelkiej łaski, prosimy o potrzebne dary dla wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia, aby swym życiem, słowem i modlitwą mogli głosić światu Twoje orędzie o miłości miłosiernej wobec każdego człowieka. Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Trójco Przenajświętsza, niewyczerpane źródło miłosierdzia, prosimy o łaski nawrócenia dla wszystkich grzeszników, męstwo w cierpieniu dla chorych i boleśnie doświadczanych, radość nieba dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących. Okaż nam, Boże, miłosierdzie swoje.

Przez Najświętszą Eucharystię, pragniemy dążyć do wewnętrznego zjednoczenia naszej duszy z boskimi Osobami; do trwania w jedności i pokoju z każdym człowiekiem. Chcemy nieść Twoje Ciało, przez nasze słowa i ręce, potrzebującym Bożej łaski i życia w duchu miłości z wieczną Trójcą. Prosimy Cię o to, modląc się litanią do Trójcy Przenajświętszej.

 

LITANIA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz
Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie

Bądź nam miłościw, - przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas Panie
Bądź nam miłościw, - wybaw nas Panie

Od zarazy, głodu, ognia i wojny, - wybaw nas, Panie
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, - wybaw nas, Panie

Przez Wszechmoc Twoją, Boże, Ojcze, Stworzycielu nasz, - wysłuchaj nas Panie
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz...
Przez oświecenie Twoje, Duchu, Pocieszycielu nasz...
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich...

Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali - prosimy niegodne stworzenia Twoje
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali...
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył...

Śpiew: Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, - zmiłuj się nad nami. (3x)

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy niezgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi - czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? O Jezu, są dusze takie, ale ich niewiele (Dz. 361).

 

RÓŻANIEC

 

Błagając o miłosierdzie dla nas i całego świata ofiarujemy II część różańca św.

Chrzest Jezusa w Jordanie

 A gdy Jezus został ochrzczony.. głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16). Janowi Chrzcicielowi przypadło zadanie bezpośredniego wskazania światu osoby Zbawiciela. Doszło więc do szczególnego spotkania Jezusa i Jana w miejscu, gdzie Jan chrzcił i przez chrzest pokuty przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem.
Do ochrzczonych przez siebie Jan mówił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie... On was będzie chrzcił Duchem Świętym” (Łk 3,16). Przyjmując chrzest Janowy wszedł Jezus jeszcze pełniej w nasz ludzki świat znaczony grzechem, aby go z grzechu wyzwolić.
„Ten jest Syn mój umiłowany” (Mt 3,17). Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech nasze życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem dziecka Bożego.
Trójco Przenajświętsza: przez chrzest święty otrzymaliśmy Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc nas umiłowanymi dziećmi Boga.

Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy chrztu świętego.

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów (J 2,2). Podczas uroczystości weselnych, w pewnym momencie spostrzegła Maryja zakłopotanie gospodarzy, bo zabrakło wina. Zwraca się więc Maryja do Syna ze słowami: Wina nie mają, a do pozostałych mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy tak widocznie i czytelnie objawił Chrystus swoją Boską Moc, przemieniając wodę w wino. Uczynił to na prośbę i przez wstawiennictwo swojej Matki. Ukazał przez to, że nie jest mu obojętny ludzki niepokój i gotów jest zaradzać także potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). A co mówi? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (J 13,34). To samo przykazuje tego najbardziej pragnie - zarówno Jezus, jak i Maryja. Maryjo, pozwól nam godnie wypełnić ten podwójny nakaz Jezusa. Wówczas objawi On w nas swoją chwałę i prawdziwie będziemy Jego uczniami.

Uwielbiamy cię, Trójco Święta, z Maryją, Pośredniczką łask wszelkich, w tajemnicy objawienia się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus przyszedł do Galilei i głosił tam Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,14). Wypełnił się czas obietnic dotyczących przyjścia Mesjasza. Nadszedł już czas realizacji zbawienia poprzez przyjęcie ogłoszonej prawdy. Z daru zbawienia skorzystać mogą ci, którzy uwierzą w Ewangelię, nawrócą się i podejmą życie znaczone nauką i przykładem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim pozostanie zawsze aktualne i zobowiązujące ludzkie sumienia.
Chryste Królu, powołałeś mnie do swego królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Maryjo, Królowo w królestwie swego Syna, okryj nas swoją niewinnością, aby Król wejrzał na nas z upodobaniem, nie odrzucił nas precz, lecz przygarnął z miłością.

Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy głoszenia królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia.

Przemienienie na Górze Tabor

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie (Łk 9,28).

Zbliżała się męka i śmierć Chrystusa, chwila wielkiej próby wiary dla Apostołów i uczniów Chrystusa. Jezus wziął niektórych na górę, by tam ukazać im inny jeszcze niż ludzki wymiar swego istnienia. Apostołowie dostrzegli w przemienionym na ich oczach Chrystusie Boga i dowiedzieli się od samego Ojca, że Jezus jest Synem Bożym, którego należy słuchać. Oby nikomu z nas nie zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej. Obyśmy także nigdy nie zapomnieli słów Ojca: Jego słuchajcie.
Twarz Jego zajaśniała jak słońce
(Mt 17,2). Wszyscy potrzebujemy przemienienia. Dzięki wierze, nadziei i miłości możemy z odsłoniętą twarzą wpatrywać się w jasność Pańską, jednak w naszych cierpieniach potrzebujemy, Jezu, Twojej miłosiernej pomocy. Przez pośrednictwo Maryi prosimy: przemień nasze słabości w Twoją świętość, naszą rozpacz w Twoje ukojenie, naszą małoduszność w Twoją odwagę.

Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy Przemienienia Pańskiego.

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane (Łk 22,19). Wypowiadając te słowa w Wieczerniku Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, a nam polecił sprawować go na Jego pamiątkę. W taki to też sposób zrealizował Chrystus swoją obietnicę, że nie pozostawi nas samych. Pozostał z nami w eucharystycznych postaciach, byśmy się Nim karmili i zdobywali moc potrzebną nam podczas naszego pielgrzymowania i byśmy w drodze nie ustali.

Wielbimy Ciebie, Eucharystyczny Panie, bo w sakramencie tym doświadczamy, jak bardzo nas umiłowałeś.
Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał (...). To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,15.19).
Jezu, wiekuisty Kapłanie, Ty w Wieczerniku, spełniłeś Boskie pragnienie: ustanowiłeś Eucharystię jako Paschę Nowego Przymierza, którą jesteś Ty sam (por. 1 Kor 5,7). Ale Twoje Boskie pragnienie ciągle się przedłuża. I tak będzie do końca świata.

Uwielbiamy Cię, Trójco Święta, w tajemnicy ustanowienia Eucharystii.

 

UFNOŚĆ W MIŁOSIERDZIE BOŻE

 

Naszą wspólną adorację kończymy słowami św. Siostry Faustyny:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego - Boże i Stwórco mój (Dz. 283).

Śpiew: Ojcze chwała Tobie. Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.
Jezu chwała Tobie. Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.
Duchu chwała Tobie. Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.

 

 

Korzystano z publikacji: Adoracje Miłosierdzia Bożego, oprac. przez Siostry ze ZMBM
z książki Niech będzie chwała i cześć, i  uwielbienie,
ze Skarbnicy Modlitw i innych źródeł.