Czuwanie 60

 

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Miłosierny Zbawicielu świata - uwielbiamy Cię i adorujemy Twe Ciało rozpięte na drzewie krzyża. Wpatrujemy się w Ciebie, wywyższonego ponad ziemię, zdruzgotanego cierpieniem, królującego z wysokości krzyża. Tak. Oto Twoja droga do zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem.

Stoimy pod krzyżem Twym, Jezu. Rana Twego Serca i wypływająca z niej krew i woda są dla nas żywym znakiem miłości łaskawej i współczującej. Golgota stała się miejscem objawienia Twego miłosierdzia. Z wysokości krzyża jakby mówisz strwożonemu człowiekowi: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś Moim! (Iz 43, 1).

Serce Twe, Jezu, odbijające w sobie niepojętą miłość Ojca i Ducha Świętego - oddane i wyniszczone w całopalnej ofierze - przyciąga ku sobie nas wszystkich. Promienie wychodzące z boku są balsamem na nasze rany, lekarstwem na choroby, pokojem wśród lęków, przebaczeniem grzechów, nadzieją zwycięstwa i nieprzerwanym wołaniem, że Bóg jest miłością.
W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy całą ludzkość. Spraw, aby obmyta z brudu grzechu doznała upragnionego pokoju.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników... ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii swiętej… ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego… ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego… ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa… ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie… ufamy Tobie

Śpiew: 1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

NOWENNA

Dziś mamy piąty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Pan Jezus św. Faustynie. Odprawiamy ją w intencji uproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień piąty
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce”

I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może. (Dz.1218)

PROŚBY

Miłosierny Jezu, z pokorą i miłością klękamy przed Tobą, obecnym wśród nas w tym Boskim Sakramencie. W naszej rozmowie z Tobą, w modlitwie czci i uwielbienia, błagania i prośby, chcemy dziś prosić Cię o wiele, ale szczególnie o przywrócenie jedności Twoich wyznawców.

Przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią doprowadź do jedności rozproszonych przez grzech chrześcijan i obdarz ich pokojem! Spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości!
Okaż im swoje wielkie miłosierdzie i mocą Ducha świętego usuń podziały wśród chrześcijan, aby wyraźniej się okazało, że Twój Kościół jest znakiem wzniesionym nad narodami, i aby świat oświecony przez Twojego Ducha uwierzył w Boskie znamiona tegoż Kościoła i znalazł się w jednej owczarni pod jednym Pasterzem.
Niech Twoja ofiara, miłosierny Jezu, którą złożyłeś na Golgocie i ciągle składasz na ołtarzach całego świata, sprawi, aby wszyscy złączeni przez chrzest, zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: 1. Do miłosierdzia Twego niesiemy prośby swe.
Nas smutnych zrozpaczonych przygarnie serce twe.
Ref.:Jezu ufamy, Jezu ufamy, Jezu ufamy tylko Tobie (2x)
2.Twa dobroć miłosierdzia ratunkiem w każdy czas
a miłość Twa z Kalwarii ocali, zbawi nas.
3. Ufamy Jezu Tobie przez wszystkie życia dni.
Gdy wkoło noc i burza niepewność, lęk i łzy.

Modlitwa Chrystusa o jedność wśród uczniów.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My stanowimy jedno. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę Moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich

Jezus Chrystus modlił się i błagał Ojca, o to, aby wszyscy Jego wyznawcy stanowili jedno. Błagajmy przeto z Chrystusem, Arcykapłanem, Ojca Miłosierdzia o dar jedności dla wszystkich chrześcijan:

-Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wobec Świata jaśniał blaskiem wiary i świętości. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego nauczanie przybliżało ludzi do Boga i jednoczyły narody w bratniej miłości. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby przez rozważanie słowa Bożego i modlitwę dążyli do pełnej jedności w prawdzie. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za wszystkich, którzy pracują dla zjednoczenia chrześcijan, aby przez niestrudzoną działalność przybliżali jedność Kościoła. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za wszystkich braci odłączonych, aby Bóg dał im siłę do zjednoczenia w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby szacunek i wzajemnie zrozumienie spajały ich jedność i rozwijały wzajemną miłość. Ciebie prosimy...
-Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy praktykując na co dzień miłosierną miłość bliźniego, byli zaczynem pojednania i miłości w świecie. Ciebie prosimy...

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ojcze rodziny ludzkiej, spraw, abyśmy posłuszni duchowi Twojej ojcowskiej miłości zjednoczyli się w jeden święty Kościół Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa świętej siostry Faustyny za braci odłączonych.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (Dz.1219)

Modlitwa do Maryi, Matki Kościoła.

Maryja jest pierwowzorem Kościoła w wierze, miłości i doskonałym zjednoczeniu z Chrystusem, Kościół ustawicznie zwraca się do Niej o pośrednictwo i pomoc, aby jeszcze bardziej mógł jaśnieć świętością, gromadzić w jedno wszystkie narody ziemi i otwierać im bramę nieba.

Módlmy się:

O Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła! Tobie polecamy cały Kościół. Wspomożycielko biskupów, kapłanów i zakonników, wspomagaj ich w apostolskim posłannictwie i trudzie!
Ty, któraś przez swego Boskiego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, została Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański! Pamiętaj o wszystkich swych dzieciach, przyczyniaj się przed Bogiem za nimi, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij ich nadzieję, pomnóż miłość!
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz ich zjednoczyć, Ty, która zrodziłaś Chrystusa, most przerzucony między Bogiem a ludźmi! Świątynio światłości bez cienia zmazy, wstawiaj się za nami do Syna Twego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie naszym braciom i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w nasze dusze radość miłowania!
Twemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, polecamy cały rodzaj ludzki. Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, oddal od niego kary za grzechy, obdarz cały świat pokojem w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Amen.

Módlmy się z błogosławionym Janem Pawłem II.

O Ty, która jesteś
pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała
ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem,
pomóż nam,
pomóż wszystkim wiernym,
którzy tak boleśnie odczuwają dramat
dziejowych podziałów chrześcijaństwa,
odnajdywać wytrwale drogę
do jedności Ciała Chrystusa
poprzez bezwzględną wierność
Duchowi Prawdy i Miłości,
który został im dany
za cenę Krzyża i Śmierci Twego Syna, Matko!
(Jan Paweł II; Rzym, S. Maria Maggiore, 7 VII 1981 r.)

Pieśń:1. Matko Najświętsza! do Serca Twego
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy?
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
3. Imię, Twe Maryjo, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie.
Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu wierzymy, że Ty modlisz się z nami, tak jak w Wieczerniku przed męką, gdy prosiłeś Ojca o to, abyśmy stanowili jedno, i na krzyżu, gdy przebaczyłeś swoim winowajcom.
Dziękujemy, Panie Jezu, za tamtą modlitwę, za całe dzieło zbawienia i za bogactwo łask, dzięki którym możemy przekraczać wszelkie podziały i dążyć do jedności w sobie i pomiędzy ludźmi.

Pieśń: Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa,
weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłumy Boga,
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy,
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.