Czuwanie 62

 

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń: O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.

ROZMYŚLANIE O MĘCE PANA JEZUSA

Miłosierny Panie, w duchu jesteśmy na Kalwarii. Wpatrujemy się w Twoje poranione i rozpięte na krzyżu ciało. Jak wielką wartość mamy w Twoich oczach, skoro za każdego z nas oddałeś życie, każdego zapisałeś na swoich przebitych rękach, a nasze imiona wyryłeś w Sercu swoim. Jak głębokie są Twoje rany, jak obficie broczą krwią; w nich jest nasze zbawienie i uzdrowienie dla naszych ran.

Pieśń: Zawitaj Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany,
Królu na niebie, prosimy Ciebie, Ratuj nas w każdej potrzebie.
Zawitaj Ukrzyżowany, całujem Twe święte rany,
Przebite ręce, nogi w Twej męce, Miejcież nas w swojej opiece.
Zwitaj Ukrzyżowany, biczmi srodze skatowany,
Zorane boki, krwawe potoki, Wynieście nas na obłoki.
Zawitaj Ukrzyżowany, cierniem ukoronowany
W takiej koronie, zbolałe skronie, Miejcież nas w swojej obrobie.
Zawitaj Ukrzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany,
Rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, Podźwignij nas ku zbawieniu.

Umiłowałeś nas nieskończoną miłością. Umarłeś za nas na krzyżu prawie 2000 lat temu, a teraz codziennie w sposób bezkrwawy ponawiasz swoją ofiarę, abyśmy żyli, wzrastali w miłowaniu Ciebie i ludzi.
Umiłowałeś nas, Panie, i samego siebie wydałeś za nas (por. Ga 2, 20). Te słowa odnoszą się do każdego z nas osobno, bo gdybyśmy nawet tylko sami istnieli na świecie, uczyniłbyś to dla nas. Twoja miłość miłosierna jest nieskończona wobec każdego człowieka, nikogo z liczby zbawionych nie wyłączyłeś.
Stojąc wraz z Maryją u stóp Twego krzyża, uwielbiamy Twoje niepojęte miłosierdzie i w jego głębiach zanurzamy siebie, szczególnie zranienia, jakich doznaliśmy od bliźnich w swoim życiu, prosząc, abyś je uleczył. Uzdrów także i te rany, które sami innym zadaliśmy, abyśmy wspólnie mogli cieszyć się radością nowego życia i sławić moc Twego miłosierdzia.

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone.

Daj, Panie, dla zasług Twej bolesnej męki, poznanie i doświadczenie Twego miłosierdzia każdemu człowiekowi, aby żadna dusza krwią Twoją odkupiona -nie zginęła. O te łaskę w sposób szczególny proszę dla tych, których powołałeś do służby w dziele Twego miłosierdzia, a także dla tych, którzy Twego miłosierdzia najbardziej potrzebują: dla grzeszników, cierpiących i konających.

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych-ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże,  budzące ufność wbrew nadziei-ufamy Tobie

Pieśń:1. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

2. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

3. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Magdalenę podniesie, broni godność człowieka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

4. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Nikodema strach pozna, na przemianę poczeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

5. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Choć zna zdradę Judasza, nie chce śmierci grzesznika,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

6. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Piotra płacz wynagrodzi, Jego Miłość jak rzeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

NOWENNA

Dziś mamy siódmy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Pan Jezus św. Faustynie.
Odprawiamy ją w intencji wyproszenia miłosierdzia dla nas i całego świata.

Dzień siódmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wnikały w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci. (Dz.1224)

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego. (Dz.1225)

PROŚBY

Modlitwa św. Faustyny

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, [a] które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Moje - Ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały.
(Dz.1225)

Do Boga, naszego Miłosiernego Ojca w niebie, który przez mękę i śmierć swojego Syna nabył nas dla siebie, zanośmy ufne błagania w intencjach wszystkich ludzi na ziemi:

Módlmy się za Kościół święty, aby ukazywał całemu światu tajemnicę miłosiernej miłości Boga. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby świadectwo ich życia ukazywało wielkość Bożego miłosierdzia.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby poznały miłosiernego Boga i doświadczyły Jego miłości. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za narody rozdarte wojnami domowymi, aby miłość wzajemna przezwyciężyła wszelką nienawiść. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za pracujących w różnych zawodach, aby Bóg błogosławił ich pracy, a ludzie sprawiedliwie wynagradzali ich trud. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nie zwątpili w dobroć Boga, ale zaufali Mu bezgranicznie. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby głęboko wniknęli w intencje Jezusowego Serca i godnie odpowiedzieli na Jego apel. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli bezgranicznie ufać Bogu i gorliwie spełniać uczynki miłosierdzia. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie

Boże, który pragniesz obdarzyć wszystkich swoją miłosierną miłością, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy całym sercem przylgnęli do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, a przykładem życia pociągali ku Tobie naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew: Misericordias Domini In aeternum cantabo

Fragment homilii błogosławionego Jana Pawła II wygłoszonej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże. Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego. Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dz. 951).

Drodzy Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata.
Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Ty sam, miłosierny Jezu, możesz przeciwstawiać się złu, które szerzy się na świecie i stworzyć na nim cywilizację miłości. Wiemy jednak, że do współpracy w zbawczym dziele potrzebujesz nas, słabych ludzi. Dlatego prosimy Cię o pomoc i potrzebne łaski.

Odpowiadając na wezwania, modlić się będziemy słowami: Pomóż nam, miłosierny Jezu!

Stać się narzędziami Twojego pokoju w świecie i w ludzkich sercach. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Byśmy tam, gdzie jest nienawiść, zakorzeniali miłość. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie obraza, wznosili przebaczenie. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie błąd panuje, przynosili prawdę. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie zwątpienie, krzewili wiarę. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie rozpacz, budzili nadzieję. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie są ciemności, zapalali światło. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Tam, gdzie smutek, wnosili radość. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Spraw, Panie, abyśmy pocieszali, a nie szukali pocieszenia. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Abyśmy innych rozumieli, a nie sami zabiegali o wyrozumiałość. Pomóż nam, miłosierny Jezu!
Abyśmy kochali, a nie pragnęli być kochani. Pomóż nam, miłosierny Jezu!

Jezu, przekonaliśmy się, że składając Ci w ofierze wszystko, otrzymujemy od Ciebie wszystko; że zapominając o sobie, odnajdujemy siebie w Tobie; że innym wybaczając, doznajemy przebaczenia, a umierając, zmartwychwstajemy i żyć będziemy razem z Tobą wiecznie.
Z ufnością zawierzmy cały świat i nas samych Miłosierdziu Bożemu, słowami błogosławionego Jana Pawła II.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Śpiew: Misericordias Domini  In aeternum cantabo

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu dziękujemy Tobie za Twoje wielkie miłosierdzie. Umarłeś dla nas w tak strasznej męce.
Przecież nie zasługujemy, byś za nas umierał. Nikt inny nie oddałby za nas życia, a Ty cierpisz i umierasz Jezu, my przecież tyle razy odchodziliśmy od Ciebie, tyle razy zdradziliśmy Twoją miłość, a Ty mówisz, że gdybym tylko ja sam jeden żył na świecie, nie cofnąłbyś się przed męką i krzyżem, gotów byłbyś przecierpieć to wszystko wyłącznie dla mnie.
Chciałem na Twoją miłość zasłużyć, myślałem, że gdy zrobię coś dobrego, Ty będziesz mnie dopiero wtedy kochał. Nie rozumiałem, że Twoja miłość nie zależy od zasług, że ona po prostu jest i kocha, nawet, gdy jest odtrącona i lekceważona. Miłość zgadza się na poniżenie i wzgardę. Ona kocha cierpiąc i cierpi kochając.
Ty ukochałeś nas, Jezu, miłością uprzedzającą, kochałeś nas, zanim my mogliśmy pokochać Ciebie.
Stoimy teraz wobec tajemnicy Twej miłości posuniętej do szaleństwa krzyża, bo tak niepojętej. O, jak wielką niewdzięcznością byłoby, gdybyśmy ją odrzucili. Niech nasze serce strawi ogień Twej miłości, niech nas zapali Twoim żarem, byśmy umieli Cię miłować całą mocą naszych dusz.

Pieśń: 1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.
2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.
3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Modlitwy w godzinie Miłosierdzia, oprac. ss. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dzienniczek św. Faustyny
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata ks. Wojciech Kubacki
Inne źródła.