Czuwanie 65

 

BĄDŹ UWIELBIONE MIŁOSIERDZIE BOŻE

Pobierz: DOC PDF

 

MODLITWA W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

Pieśń: O Krwi i Wodo....

Witaj ukrzyżowany i zmartwychwstały Panie, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Witaj Zwycięzco śmierci, piekła i szatana. W godzinie Twego konania na krzyżu w dniu Święta Miłosierdzia, stajemy w duchu na wzgórzu Kalwarii, w miejscu Twego zwycięstwa nad ludzką słabością, bólem fizycznym i duchowym, ludzką złością, kłamstwem, nienawiścią, szyderstwem, obłudą, zazdrością, nad każdym grzechem i nędzą człowieka.

Zwyciężyłeś, Panie, nie poprzez udowadnianie swej racji, bo wiedziałeś, że ludzie ogarnięci zazdrością i nienawiścią nie są zdolni do przyjęcia żadnych argumentów. Zwyciężyłeś czynem miłości. 
Rozciągnęli Cię, Jezu, na ołtarzu krzyża, jakby ofiarę; przebito Cię, jakbyś był złoczyńcą; przykuto, jakbyś się buntował.

Ciebie, który jesteś pokojem niebiańskim - jak bandytę;
Ciebie, który jesteś wielkością nietykalną - jakoby męża boleści;
Ciebie, którego adorują Cheruby - jakoby stworzenie pełne pogardy;
Ciebie, który jesteś przyczyną życia - jakoby stworzenie zniszczone przez śmierć;
Ciebie, który wyłożyłeś Ewangelię - jako bluźniercę Prawa;
Pana, który jest wypełnieniem Proroków - jako przestępcę Pisma.

Gdy Ci złorzeczono - nie złorzeczyłeś, gdy Cię sądzono, biczowano, w okrutny sposób męczono - Ty nie przeklinałeś, nie bluźniłeś Bogu, nie szukałeś zemsty ani ludzkiej sprawiedliwości, lecz w milczeniu znosiłeś te męki, nie przestając miłować nawet swych oprawców.
Zwyciężyła miłość, która w Tobie okazała się większa od ludzkiej złości, większa od grzechu, zdolna przebaczyć i pokonać wszystko nawet śmierć samą.

Bądź uwielbiony, Boże, w dziele miłosierdzia Twego,
Bądź błogosławiony przez wszystkie serca wierne,
Które doznają spojrzenia Twojego,
W których jest Twe życie nieśmiertelne.

O mój Jezu miłosierdzia, bolesny był Twój na ziemi żywot święty
I skończysz swe dzieło w strasznej męki katuszy,
Wisząc na drzewie krzyża rozpięty,
A to wszystko z miłości dla naszej duszy.

W miłości niepojętej pozwoliłeś otworzyć najświętszy bok swój
I wytrysły z Serca Twego strumienie krwi i wody.
Tu jest żywy miłosierdzia Twego zdrój,
Tu dusze doznają pociechy i ochłody.

W Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam miłosierdzie swoje,
Oto Twa miłość tak zaradzić raczyła,
Bym idąc przez życie, cierpienia i znoje,
Nigdy o Twej dobroci i miłosierdziu nie wątpiła.

Bo choćby na mej duszy zaciążyły świata całego nędze,
Nie wolno nam wątpić ani na chwilę,
Ale mieć ufność w miłosierdzia Bożego potędze,
Bo Bóg duszę skruszoną przyjmuje mile.

O niewysłowione miłosierdzie naszego Pana,
Źródło litości i wszelkiej słodyczy,
Ufaj, ufaj duszo, choć jesteś grzechem skalana,
Bo gdy się zbliżysz do Boga, nie doznasz goryczy.

Bo On jest żywym ogniem wielkiej miłości.
Gdy się do Niego szczerze zbliżymy,
Nikną nasze nędze, grzechy i złości,
On wyrówna długi nasze, gdy Mu się oddamy.
/Dz.1748/

Pieśń: Uczyłeś Panie nas - Bóg jest Miłością
Przez niezliczoność łask - Bóg jest Miłością
Przez Mękę swą i Krzyż - Bóg jest Miłością
Przez  miłosierdzie swe - Bóg jest Miłością

Miłość prosta jest - Bóg jest Miłością
Miłość cicha jest - Bóg jest Miłością
Miłość wierna jest - Bóg jest Miłością
Miłość cierpliwa jest - Bóg jest Miłością

Ona pomaga nam żyć - Bóg jest Miłością
Ona dodaje nam sił - Bóg jest Miłością
Ona jednoczy świat - Bóg jest Miłością
Ona zwycięża śmierć - Bóg jest Miłością

Miłosierny Panie, w godzinie największej łaski dla świata w godzinie Twego konania, uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twe nieskończone miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie okazujesz wszystkim ludziom. Przepraszamy Cię za grzechy nasze i całego świata, zwłaszcza za grzechy nieufności, niedowierzania Twojej dobroci, za grzechy zapomnienia, niedbalstwa obojętności i oziębłości, za grzechy złości i nienawiści wobec wszystkiego, co święte.
W godzinie Twego konania, dla zasług Twej bolesnej męki zanurzamy w Twoim miłosierdziu nas samych, byśmy nigdy nie zapomnieli o Tobie, a w każdej chwili naszego życia, tej radosnej i tej pełnej bólu, umieli trwać przy Tobie, z Tobą i dla Ciebie. Przemieniaj nasze myślenie, oczyszczaj nasze pragnienia, niechaj spełni się w nas Twoja zbawcza wola.
Zanurzamy ludzi zagubionych, nie znajdujących celu i sensu życia; zanurzamy ich w Twoim miłosierdziu, aby w Tobie odnaleźli sens i wartość życia.
Przyprowadzamy do Ciebie ludzi, którzy już poznali, że się pogubili w życiu, ale nie mają odwagi ani siły, aby wrócić do Kościoła zanurzamy ich w Twoim miłosierdziu, aby z ufnością spotkali się z Tobą w sakramentach świętych.
Przyprowadzamy do Ciebie chrześcijan innych wyznań; zanurzamy ich w Twoim miłosierdziu, abyś nas zjednoczył w jednej owczarni.
W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy naszą Ojczyznę, Kościół i cały świat, prosząc o świętość życia kapłanów i osób Bogu poświęconych, oraz dla cierpiących, konających i zmarłych. Niech w każdej duszy będzie uwielbione miłosierdzie Twoje.
Prosimy Cię, Panie, wspomagaj nas w walce z naszą słabością i mocami ciemności, abyśmy mogli pokonywać to, co w nas małe i grzeszne.
Spraw, abyśmy jak Ty - zwyciężali z miłością, zwłaszcza wtedy, gdy dotyka nas krzywda, niesprawiedliwość, zazdrość i złość innych ludzi. Niech Twoje zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem okaże się w nas i przez nas, aby uwielbione było miłosierdzie Twoje.

Litania do miłosierdzia Bożego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj  się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Kościoła świętego
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów niepojęte dla świętych
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela..
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga.
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych.
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych
Miłosierdzie Boże,  budzące ufność wbrew nadziei

Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
O Boże wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się  z Wolą Twoją, która jest  samym Miłosierdziem.
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może. Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen

Pieśń: Przed Twym miłosierdziem, otworzę głębię swą
Bo Ty Jezu czekasz, by zbawić duszę mą.
Ref. Jezu, ufam Tobie całe życie swe
Nigdy nie przestanę, mówi serce me.

2. W ranach Twoich Chryste, proszę ukryj mnie,
Niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.

3.Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej
Jezu Miłosierny, Tobie ufać chcę

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba (Dz. 1570).

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca):
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Przyjmij. Panie, nasze dziękczynienie za objawienie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka w swoim nauczaniu, stylu życia, w śmierci i zmartwychwstaniu. Dziękujemy za Kościół święty, za słowo i sakramenty, za Twoją obecność pośród nas i w nas. Dziękujemy także za dar św. Siostry Faustyny i orędzie Miłosierdzia wzywające nas do zgłębiania tej tajemnicy naszej wiary i do głoszenia jej światu z nowa mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Łączymy się w dziękczynieniu ze wszystkimi, którzy doświadczyli Twej miłosiernej miłości.

Pieśń: 1. Spragnieni Twojej miłości Panie.
Chcemy odkrywać cierpienia sens.
Z godnością naucz Krzyż Twój przyjmować,
bo Twoja miłość obmywa życie z łez.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia
otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.

2. Świat kroczy drogą Twego cierpienia
Które jednoczy wierny ci lud
Krzyż miłosierdzia niech poprowadzi
Wszelkie stworzenia do Twoich, Boskich stóp.
Ref. O Boskie Światło Miłosierdzia
otaczaj promieniami wierny Kościół Twój.

3. Umiłowany i niezgłębiony
Najlepszy Ojcze, nadziejo ma
Twe miłosierdzie na łez padole
Niechaj bez końca jak Twoja miłość trwa.
Ref. O Boskie Światło

OTWIERAM NA OŚCIEŻ DRZWI MIŁOSIERDZIA

Święta siostra Faustyna apostołka Bożego Miłosierdzia, której życie na pozór zwyczajne, kryło niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem i bogactwo życia nadprzyrodzonego, o czym świadczy Dzienniczek jej duszy. Przekazała światu orędzie, które Pan Jezus kieruje przez nią do całej ludzkości.
Polega ono na przybliżeniu współczesnemu światu tajemnicy Bożego Miłosierdzia, przekazaniu nowych form kultu.
Do nowych form kultu przekazanych przez nią należy obraz Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z dwoma promieniami: czerwonym i bladobłękitnym, które wychodzą z przebitego, niewidocznego na obrazie Serca, a oznaczają sakramenty święte i cały Kościół, zrodzony z przebitego boku Zbawiciela. W podpisie obrazu widnieją słowa: Jezu ufam Tobie.
Do nowych form kultu przekazanych przez nią należą także: święto Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinie Miłosierdzia, czyli w chwili konania Chrystusa o godz. 15 00.Adorując Pana Jezusa, uwielbiając go za Jego Miłosierdzie, wsłuchujmy się w słowa Dzienniczka św. Faustyny.

Pieśń: 1. Jezus jest tu, Jezus jest tu,
o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu!

2.Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas,
o wnieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas!

3.Bóg kocha nas, Bóg kocha nas,
o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię,
Bóg kocha nas!

Pan Jezus
0 trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Dz.1320
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość. Dz 1572

Św. Faustyna
O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena położona za nas jest nigdy nieporównana. Dz 72

Adoracja w ciszy

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,
I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, ziemio cała w swej zieleni,
Pójdź, i niezgłębione morze,
Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni
I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Dz.1750

Adoracja w ciszy

Śpiew: Ukryj mnie w swoim miłosierdziu.
Zamknij mnie w głębi swego serca
Tobie ufam, Tobie ufam.
Nie muszę się bać, bo jesteś.

Adoracja w ciszy

Pan Jezus
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie! Dz.47

Św. Faustyna
Jezu, w Twych promieniach miłosierdzia kąpie się dusza moja codziennie. Nie znam momentu w swym życiu, w którym bym nie doznawała miłosierdzia Twego. Na nic nie liczę w całym życiu moim tylko na nieskończone miłosierdzie Twoje. Dz 697

Adoracja w ciszy

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,
I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, słońce piękne, promieniste,
Pójdźcie i przed nim jasne zorze,
Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,
Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Adoracja w ciszy

Śpiew: W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni.
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny Jezu, wybaw nas

Adoracja w ciszy

Pan Jezus
Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom; ma on przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków. Dz.742

Św. Faustyna
Zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze. Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustanne potrzeby udzielania się przez czyn, słowo i modlitwę. Dz.1313

Adoracja w ciszy

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,
I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,
Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,
Niechaj zapach wasz jedyny
Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Adoracja w ciszy

Śpiew: W Swoim wielkim miłosierdziu
Bóg nas zrodził do nadziei
Do wielkiej nadziei

Adoracja w ciszy

Pan Jezus
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia. Dz 570

Św. Faustyna
Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością do nieskończonego miłosierdzia Twojego. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje. Dz 1122

Adoracja w ciszy

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,
I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, ziemi wszystkie śliczności,
Którym człowiek nadziwić się dosyć nie może,
Pójdźcie wielbić Boga w swej zgodności,
Wysławiając niepojęte miłosierdzie Boże.

Adoracja w ciszy

Śpiew: Miłością wieczną umiłowałem cię.
Dlatego przyciągnąłem Cię Swoim miłosierdziem.

Adoracja w ciszy

Pan Jezus
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niechaj się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Dz 699

Św. Faustyna
O Jezu mój, wszelki umysł przechodzi dobroć Twoja, a miłosierdzia Twego nie wyczerpie nikt. Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić, bo kto pragnie zbawienia, dla tego jest morze niewyczerpane miłosierdzia Pańskiego. Dz 631

Adoracja w ciszy

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.
Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,
Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,
I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, piękno całej ziemi niezatarte,
I uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej pokorze,
Bo wszystko jest w Jego miłosierdziu zawarte,
Wszystko potężnym głosem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Adoracja w ciszy

Śpiew: Z wielką ufnością i spokojem
moje serce w Tobie odpoczywa
jak dłoń w dłoni przyjaciela.

Adoracja w ciszy

Pan Jezus
Odmawiaj nieustannie tę koronkę (do Miłosierdzia Bożego), której cię nauczyłem. Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie.

Św. Faustyna
O Jezu mój, błagam Cię przez dobroć najsłodszego Serca Twojego, niech się uciszy gniew Twój i okaż nam miłosierdzie swoje. Rany Twoje niech nam będą zasłoną przed sprawiedliwością Ojca Twojego.

Adoracja w ciszy

Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana,
Raduj się w Nim, serce moje całe,
Boś na to przez Niego wybrana,
By szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

Dobroci Jego nikt nie zgłębił, nikt nie zmierzy,
Litość Jego jest niepoliczona,
Doznaje tego każda dusza, która się do Niego zbliży,
On ją osłoni i przytuli do miłosiernego łona.

Szczęśliwa dusza, która zaufała Twej dobroci
I zdała się całkowicie na miłosierdzie Twoje,
Dusza jej napełniona pokojem miłości,
Wszędzie jej bronisz, jako dziecię swoje.

O duszo, ktokolwiek ty jesteś na świecie,
Choćby grzechy twoje były czarne jak noc,
Nie lękaj się Boga, ty słabe dziecię,
Bo wielka jest miłosierdzia Bożego moc.

Śpiew: Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas,
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Swoją miłość mu dajmy
Swoje serca mu dajmy ...

RÓŻANIEC

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Córko Moja, miłość Mię sprowadziła i miłość Mię zatrzymuje. Córko Moja, o gdybyś wiedziała, jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku Mnie, umarłabyś z radości. Mówię to dlatego, abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez miłość, bo to jest cel życia duszy twojej; akt ten polega na akcie woli. Wiedz o tym, że dusza czysta jest pokorna. Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed majestatem Moim, wtenczas ścigam cię łaskami swoimi, używam wszechmocy, aby cię wywyższyć. Dz. 576

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Najdrobniejszy uczynek, czyli akt cnoty, ma w oczach Moich niezmierną wartość, a to dla wielkiej miłości, jaką masz ku Mnie. W takiej duszy, która żyje wyłącznie miłością Moją, króluję jako w niebie. Dniem i nocą czuwa nad nią oko Moje i znajduję w niej swoje upodobanie, i mam nakłonione ucho na prośby i szept jej serca, a często uprzedzam prośby jej. O dziecię szczególnie przeze Mnie umiłowane, źrenico oka Mojego, spocznij chwilę przy sercu Moim i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować się będziesz. Ale, dziecię, jeszcze nie jesteś w ojczyźnie, więc idź - wzmocniona Mą łaską - i walcz o królestwo Moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie i pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możność zbierania zasług na niebo. Dz 1489

Zesłanie Ducha Świętego.

Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się — [miłosierdzie moje siej powiększa]. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie. Dz 1273

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

[Niech pokładają] nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej. Dz 1146

Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny

Jak bardzo pragnę zbawienia dusz. Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć Moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności Moje miłosierdziem i rozlane jest [ono] na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdzie i usprawiedliwiać ją. Królestwo Moje na ziemi jest - życie Moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko Moja, że kierownikiem dusz jestem Ja sam bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana, i każdą prowadzę do świętości drogą Mnie tylko wiadomą. Dz 1786

AKT ODDANIA SIĘ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na wieki. Amen.

 

 

Korzystano ze źródeł:
Dzienniczek św. Faustyny
Otwieram na oścież drzwi miłosierdzia. s.Elżbieta Siepak ZMBM
Modlitwy w Godzinie Miłosierdzia ZMBM