Czuwanie 9

 

SERCE JEZUSA WŁÓCZNIĄ  PRZEBITE

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń:1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może,
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy, o to pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy, ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy;
Tyś Bogiem naszym, piękności wieczna, bądź i obrona zawsze skuteczna.
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,w tym Sakramencie niech Cię wielbimy,
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, Twym świętym Ciałem zasil nas, Panie.

 

SERCE JEZUSA OGNISKO I  ŹRODŁO MIŁOŚCI

 

Najmiłosierniejszy nasz Panie Jezu dzisiaj przyszliśmy do Ciebie, aby uczcić Twoje przepełnione miłością Serce otwarte dla każdego. Miesiąc czerwiec, nie tylko w jeden dzień w święto liturgiczne, ale we wszystkie dni, przypomina nam wielkie misterium miłości Przenajświętszego Serca Jezusowego, z którego płynie moc i słodycz życia.
Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.

 

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 

Ognisko wierne pośród ciemności lodowej świata:
dź umiłowana, Miłości!
Serce głębokie jak noce, co już nie mają oblicza:
dź umiłowane!
Serce mocne jak fale, co już nie mają wybrzeża:
dź umiłowane!
Serce łagodne jak dzieci, co jeszcze nie znają goryczy:
dź wiekuiście umiłowane!
Różo z ogrodów Niewidzialnego, Różo z kielicha pokornej Panny, Kwitnący Krzewie Różany, w którym niebo i ziemia splotły się w jedno:
dź umiłowana, wiekuista Miłości!
Serce królewskie w płaszczu serdecznej krwi:
dź umiłowana, Miłości!
Serce braterskie w strasznym szyderstwie cierniowej korony:
dź umiłowana, Miłości!
Serce z tronu strącone, Serce zdradzone, Serce okrutnie umęczone:
dź umiłowana, Miłości, wiekuista Miłości, bądź wiecznie  umiłowana

Śpiew: Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie, pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynienie składać Ci.

Panie, Jezu Chryste! Ty z miłości, jaką masz do ludzi, zostałeś w maleńkiej białej Hostii i dzień i noc przebywasz w tabernakulum, czekając aż ktoś przyjdzie.
Ty  będąc na ziemi, zawsze okazywałeś wszystkim  swoje Serce przepełnione wielką miłością. Kochałeś biednych i chorych, cierpiących i opuszczonych.
Oto gromadzimy się dziś blisko Ciebie, aby uwielbiać z miłością Twoje Najświętsze Serce, które jest sercem najlepszego przyjaciela.
Komuż chętniej i z większą ufnością moglibyśmy powierzyć swoje troski, cierpienia i potrzeby, jeżeli nie Tobie, któreś dało nam tyle dowodów miłości nieskończonej w całym naszym życiu?
Wszak Ty sam rzekłeś: przyjdźcie do  mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę...”  o jakże często błądziliśmy w życiu, pokładając nadzieję w przyjaźni stworzeń i jak często doznaliśmy gorzkiego zawodu, przekonując się po wiele razy, jak są zwodnicze.

Pieśń:1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu:
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!

2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu, włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi

3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu, w nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.

4.Gdy nas ciśnie utrapienie,o Jezu nasz,o Jezu, w Nim ucieczka,w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.

 

UWIELBIENIE PANA JEZUSA  WISZĄCEGO NA KRZYŻU


Z Ewangelii według św. Jana

Gdy żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I  znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Patrzymy na Tego, którego przebodli; patrzymy na Ciebie, którego przebodła nie włócznia żołnierza, ale nasze grzechy. Patrzymy dzisiaj już jako nowy lud Boży zrodzony z Twego przebitego boku w strumieniach Krwi i Wody, a więc pełen nadziei przebaczenia i nowego życia.
Przybliżmy się do boku Jezusa i zwilżmy nasze wargi Krwią, która z niego wypływa. On tego od nas oczekuje. Nie pozwólmy, aby ta Przenajświętsza Krew spływała na ziemię. Niech przyjmą ją nasze serca, niech staną się naczyniem, które ją gromadzi i chroni. Starajmy się całym naszym ¿yciem wo³aæ, ¿e nasz¹ chwa³¹ jest  tylko krzy¿ Jezusa Chrystusa

Śpiew: Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz. Uwielbiony  bądź na wieki Panie nasz.

Miłosierny Jezu, rozciągnięty na krzyżu. Wzrokiem naszej duszy oglądamy Twoje martwe ciało pokryte ranami, przebite włócznią żołnierza. Wpatrujemy się w Ciebie, wywyższonego ponad ziemię, zdruzgotanego cierpieniem, królującego z wysokości krzyża. W duchu całujemy Twoje przebite gwoźdźmi ręce i stopy , uwielbiamy ranę otwartego włócznią Serca.

Śpiew: Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz. Uwielbiony  bądź na wieki Panie nasz.

Jezu, uwielbiamy Twe dłonie rozpięte na krzyżu, dłonie błogosławiące, uzdrawiające i rozgrzeszające - miłosierne dłonie, na których wyryte zostały nasze  imiona.
Uwielbiamy te święte rozdarte gwoźdźmi stopy, które przemierzały rozpaloną ziemię Palestyny, by wszyscy poznali Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Uwielbiamy, Panie, Twe spieczone wargi niosące zawsze słowo pociechy i przebaczenia – usta, które nie ustawały w głoszeniu prawdy o miłości miłosiernej Boga.
Uwielbiamy, Jezu, Twe miłosierne spojrzenie, pełne łaskawości nawet w chwili konania.
Uwielbiamy Twe Serce broczące krwią i wodą. w którym jest miejsce dla każdego. W Nim narodziliśmy się. W tym Sercu pękniętym z bólu, które zmieściło w sobie wszystkie bole i niesprawiedliwości świata bo ukochało do końca i objawiło się nam po to, żebyśmy nauczyli się miłować.
Nauczyć się miłować może tylko ten, kto zawierzył Mistrzowi, ktorym jest Chrystus Pan.Jezu. Rana Twego Serca i wypływająca z niej krew i woda są dla nas żywym znakiem miłości łaskawej i współczującej. Golgota stała się miejscem objawienia Twego miłosierdzia.

Śpiew: Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz. Uwielbiony  bądź na wieki Panie nasz.

Bądź uwielbiony, Boże, w dziele miłosierdzia Twego,
Bądź błogosławiony przez wszystkie serca wierne,
Które doznają spojrzenia Twojego,
W których jest Twe życie nieśmiertelne.

O  mój  Jezu  miłosierdzia,  bolesny   był   Twój   na   ziemi żywot święty
I skończysz swe dzieło w strasznej męki katuszy,
Wisząc na drzewie krzyża rozpięty,
A to wszystko z miłości dla naszej duszy.

W  miłości  niepojętej  pozwoliłeś  otworzyć  najświętszy bok
I wytrysły z Serca Twego strumienie krwi i wody,
Tu jest żywy miłosierdzia Twego zdrój,
Tu dusze doznają pociechy i ochłody.

W   Najświętyszym   Sakramencie   zostawiłeś   nam    rniłosierdz;e swoje.
Oto Twa miłość tak zaradzić raczyła,
Bym idąc przez życie, cierpienia i znoje,
Nigdy o Twej dobroci i miłosierdziu nie wątpiła.

Bo choćby na mej duszy zaciążyły świata całego nędze,
Nie wolno nam wątpić ani na chwilę,
Ale rnieć ufność w miłosierdzia Bożego potędze,
Bo Bóg duszę skruszoną przyjmuje mile.

O niewysłowione miłosierdzie naszego Pana,
Źródło litości i wszelkiej słodyczy,
Ufaj, ufaj duszo, choć jesteś grzechem skalana,
Bo gdy się zbliżysz do Boga, nie doznasz goryczy.

Bo On jest żywym ogniem wielkiej miłości,
Gdy się do Niego szczerze zbliżymy,
Nikną nasze nędze, grzechy i złości,
On wyrówna długi nasze, gdy Mu się oddamy.(Dz.1748)

Śpiew: Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz. Uwielbiony  bądź na wieki Panie nasz.

 

PRZEPROSZENIE  BOSKIEGO SERCA

 

Serce Jezusa otwarte włócznią na krzyżu jest symbolem Jego najwyższej miłości do ludzi i wynagrodzenia Bogu Ojcu za nasze grzechy. Mobilizuje nas Ono do jeszcze większej czci, gdy patrzymy na Nie przez pryzmat publicznego życia Pana Jezusa.

Serce Jezusa uczy nas patrzenia na człowieka w całej prawdzie, tak jak On patrzył na grzeszną niewiastę przyprowadzoną do Niego w świątyni. Jezus nie pochwalał uczynków tej kobiety, nie twierdził też, że jest niewinna, gdyż przy rozstaniu z nią powiedział: Idź i od tej chwili już nie grzesz. Widział jej grzeszność, lecz widział w niej również obraz swojego Ojca, zamazany grzesznym postępowaniem.

Oskarżyciele tej niewiasty i ludzie, którzy słuchali nauk Jezusa w świątyni, patrzyli na nią jak na śmieć i czekali jedynie na znak dany przez Jezusa, aby ją ukamienować. Myśląc po ludzku, kobieta ta była na przegranej pozycji. Była umarłą w oczach oskarżycieli, a Jezus przywrócił ją do życia.

W naszych myślach i wypowiedziach o innych często jesteśmy podobni do oskarżycieli tej grzesznicy, a powinniśmy naśladować Serce Jezusa, dodawać otuchy ludziom słabym. Nieraz nie jesteśmy lepsi od tych, których oceniamy. Święty Mateusz pisze, że Jezus dziwił się, iż ludzie tak łatwo potępiają innych, mimo że sami nie są od nich lepsi. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (7,3).

Śpiew: Jezu Tyś jest światłością mej duszy, Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

Eucharystyczne Serce  Jezusa, Tyś wszelkiej chwały i miłości najgodniejsze, bo w Tobie jest ukryte niewyczerpane źródło miłosiernej miłości Boga do człowieka, źródło życia i świętości. Nie potrafimy Cię wielbić  i kochać tak, jak na to zasługujesz.

Panie Jezus Chryste, jakże często swoimi grzechami ranimy Twoje Boskie Serce w Najświętszym Sakramencie. Świadomi własnych słabości i przewinień przepraszamy Cię Jezu za nasze grzechy i świata całego:za brak wiary w Twoją bezwarunkową miłość,

Przepraszamy Cię Panie Jezu (po każdym wezwaniu)

za naszą niewdzięczność i zaniedbania w czynieniu dobra
za oziębłość i obojętność wobec Ciebie utajonego w Najśw. Sakramencie
Za opuszczanie Mszy świętej w niedziele i święta
Za wszystkie komunie święte przyjmowane świętokradzko,
za lekceważenie Twoich przykazań, głównie przykazania miłości
za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej,
za odmawianie prawa do życia dzieciom nienarodzonym,
za wszelkie wzgardy, szyderstwa, lekceważenie Ciebie, obecnego w Najśw. Sakramencie,

Módlmy się do i prośmy Boskie Serce Jezusa razem ze św. Małgorzatą Marią.

W poczuciu mojej nędzy rzucam się do stóp Twoich, o Boskie Serce Jezusa , aby Ci złożyć hołd miłości, chwały i uwielbienia, na jaki mnie tylko stać.
Pragnę wszystkie moje doczesne i duchowe potrzeby oraz nędzę, słabość, małostkowość i wszelkie rany mojej duszy przedstawić Tobie, najlepszemu mojemu Przyjacielowi, błagając, aby się na ten widok wzruszyło Twoje Serce i miłosierdzie Twoje przybyło  mi z pomocą.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją nadzieję, więc ratuj mnie!
Błagam Cię, udziel mnie i wszystkim, których zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo, łaski wytrwania w Twojej miłości.
O Boskie Serce, nie daj mi zginąć w przepaści moich grzechów!
Jeżeli Cię wiecznie kochać będę, rozporządzaj mną i we mnie według Twego upodobania!
Wołam ku Tobie jako jedynej mojej ucieczce we wszystkich dolegliwościach moich, z których najgorszą jest grzech. Zniszcz go we mnie i daruj wszystkie dotychczasowe moje winy, za które z całego serca żałuję.
O Serce miłości najgodniejsze, pozwól, aby wszyscy krewni i przyjaciele moi, wszyscy, za których jestem obowiązana się modlić, poznali Twoją moc i potęgę!
Dopomóż im we wszystkich ich potrzebach!
O Serce pełne miłosierdzia skrusz serca zatwardziałe, pociesz biedne dusze w czyśćcu cierpiące, bądź najpewniejszą ucieczką konających, pociechą strapionych! Bądź wreszcie i dla mnie wszystkim, o Serce najmiłościwsze: bądź mi przede wszystkim ucieczką w chwili śmierci i przyjmij moją duszę na łono miłosierdzia swego. Amen.

Pieśń: 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny.
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O Boskie Serce, skarbie jedyny
wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

2. W Tobie, o Serce Króla naszego,
świeci nam słodkich nadziei blask.
Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
A naszą nędzę tak dobrze znasz,
my bardzo biedni, o Panie nasz.
Serce Jezusa, ucieczko nasza
Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

 

PROŚBY

 

W Sercu Jezusa znajdujemy wszelkie dobra i łaski, których pragniemy. W Nim to bowiem - pisze św. Paweł - zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie (...), tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski" (l Kor 1.5-7). Jezus sam nam o tym powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić(J 15,5).
(...) Oto jak bardzo Serce Jezusa jest bogate i hojne wobec tych, którzy się do Niego uciekają. Jak wielkie miłosierdzie roztacza On nad skłonnymi Go prosić i uwielbiać!
Prawdę tę wyśpiewywał już Dawid: Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają (Ps 86,5).
Uciekajmy się do tego miłosiernego Serca, prośmy z ufnością, a zawsze zostaną nam udzielone Jego niezliczone dary.

Niewysłowioną hojność Najświętszego Serca pięknie przedstawiła św. Małgorzata Maria: Wierzący odnajdą wszelką pomoc niezbędną w ich stanie i powołaniu, pokój w codziennych trudach, a błogosławieństwo niebios w swych rodzinach oraz pomoc w podejmowanych przedsięwzięciach. W tym godnym uwielbienia Sercu znajdą miej­sce ucieczki podczas swego życia, a zwłaszcza w godzinie ich śmierci.

Jezus przygotował wiele łask tym, którzy poświęcą się całkowicie uwielbieniu, miło­waniu i czci Jego Serca. Otrzymają oni dary, o jakich nie ośmielaliby się nawet marzyć. Serce Jezusa pragnie być znane i kochane przez wszystkich ludzi jako źródło wszelkiego dobra. Pragnie w swym stworzeniu ustanowić królestwo dobra i miłości. Chce zaspokoić najgłębsze ludzkie pragnienia. (...)

Śpiew:Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Najświętsze Serce Zbawiciela, obarczony wielorakimi troskami i cierpieniami zwracamy się z dziecięcą ufnością do Serca Twego i błagamy o pomoc i ratunek. Mamy nadzieję, że nas wysłuchasz, gdyż powiedzia³eś: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.
Przeto przychodzimy do Ciebie i błagamy przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i Wszystkich Świętych Twoich wysłuchaj prośb naszych.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Ojcze któryś nas tak umiłował, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś wszystkie nędze ludzkie aż po śmierć i to śmierć krzyżową, ażeby nas zbawić, pragniemy na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w sercach naszych pragnienie najgorętszej miłości Twojej i dozwól byśmy  kochali Cię nade wszystko.
Najświętsze  Serce   Jezusa   bądź   naszą   miłością.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Najświetsze Serce Jezusa, pragniemy być uczniami Twoimi i wiernie wypełniać przykazanie miłości  bliźniego.
Spraw o Jezu,  byśmy wyzbyli się egoizmu, a nauczyli się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kochamy naszych najbliższych i służymy im pomocą w trudnych chwilach życia.
Miłością naszą pragniemy objąć wszystkich których spotkamy w życiu nie wykluczając nieprzyjaciół naszych.
Serce Jezusa rozbudź w naszych sercach prawdziwą miłość ku bliźnim.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Jezu. Ty powiedziałeś: Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Panie nasz, wyniszcz w nas pychę i próżność a obdarz pokorą i cichoœcią. Dopomóż  nam wprowadzić w życie te cnoty, byœmy  otrzymali Twoje błogosławieństwo przyobiecane w kazaniu na górze:Błogosławieni cisi. albowiem oni na własność posiądą ziemie.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Jezu. któryś dla naszej miłości stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej, naucz  nas   posłuszeństwa woli Twojej   i   wierności   nauce   Twojego   Kościoła.
Pomóż nam , byœmy  szczególnie w trudnych  chwilach naszego życia umieli z pokorą poddać  się woli  Twojej.
Panie, nie nasza wola. ale Twoja wola niech się stanie.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Najcierpliwsze Serce Zbawicielu, któreś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi, upokorzenia pomóż nam opanować gniew- i zniecierpliwienie. Naucz  nas spokoju i cierpliwości, byœmy odtąd z miłości do Ciebie przyjmowali trudy i cierpienia, jakie ojcowska Twa ręka ześle na nas.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dcpomóż  nam zdobyć cnotę cierpliwości.

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison.

O Boskie Serce Jezusa, które dla zbawienia naszegc ofiarowało się Ojcu Swemu za grzechy nasze, racz napełnić   serca  nasze  miłością   ofiarną.   Niech   nie   będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich oraz w miarę naszych możliwości służył wszystkim pomocą.
Serce Jezusa, ofiaro za grzechy nasze obdarz nas duchem ofiary i poświecenia.

Śpiew: Panie prosimy Cię. Kyrie, Kyrie eleison.

O dobry Panie, po zakończeniu życia na ziemi, odszedłeś przygotować nam mieszkanie w niebie. Daj nam łaskę, byśmy pamiętając o tym, że jesteśmy piel-grzymami na ziemi, nie przywiązywali się zbytnio do niej i do wszystkich spraw doczesnych. Niech przez dobre życia zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najœwiętsze Serce.
O Serce Jezusa, niech często myślę o rzeczach ostatecznych.

Śpiew: Panie prosimy Ciê. Kyrie, Kyrie eleison.

Serce, przy którym wielmoże zginają kolana: Prosimy Cię o Twoją miłość!
Serce, przy którym oziębli odnajdują łzy zapomniane: Prosimy Cię o Twoją miłość!
Serce, przy którym łotry i mordercy znajdują przebaczenie, Prosimy Cię o Twoją milość!
Wielkie Serce, łaskawe Serce, Chwalebne Serce: Prosimy Cię o Twoją Miłość!
Chusto szkarłatna, przed którą grzechy śmiertelne bledną: Prosimy Cię o Twoją Miłość!
Źródło z rubinu, którego pragną dusze chorobą przeżarte: Prosimy Cię o Twoją Miłość!
Cicha Bliskości, w której rozłąka przyjaciół ginie: Prosimy Cię o Twoją Miłość!
Serce wszystko wiedzące, Serce miłosierne, Serce ostatnie: Prosimy Cię o Twoją Miłość!
Serce, z którego niebiosa chwałę biorą, Serce, z którego słońce i gwiazdy początek i koniec biorą, Serce, z którego duchy błogosławione szczęśliwość wieczną biorą, Serce  światem rządzące, Serce  światem władnące, Serce  świat zbawiające, Serce jedyne: Amen. Amen. Amen. Niech zapłonie dzień Twojej wieczystej Miłości!

Gertruda von Le Fort (zm. 1971) Na chwile ciszy, s. 196 (n. 218).

Pieśń:Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud: żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej Boskiej krwi obmyły się.
I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój, aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim; by się przed piekła złem lud ukrył Twój.
Twe Serce tronem łask, i  miłosierdzia blask w nim świeci się. Panie Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam, więc grzesznym pozwól tam – przytulić się.

 

WYRAŻENIE MIŁOŚCI DO SERCA JEZUSOWEGO

 

Otwarte Serce Jezusa jest znakiem nieskończonej i nieprzemijającej delikatności i dobroci. Żadne stworzenie nie jest w stanie zrozumieć tej miłości. Aniołowie i święci w niebie z niewyrażalnym zachwytem przyglądają się temu ogromowi miłości.
Przybliżmy się zatem także my do Najświętszego Serca i zanurzmy się całkowicie w głębinach tej niewypowiedzianej miłości. Nie bójmy się wejść do Niego. Ramiona Chrystusa są otwarte, aby nas przygarnąć.
O dobry Jezu, dlaczego tak mocno mnie ukochałeś? Kim jestem dla Ciebie? Czuję się niegodny Twej miłości i tego, aby Cię gościć w moim mieszkaniu. „Powiedz zatem tylko słowo, a moja dusza będzie zdrowa".
Kim zatem jestem, skoro Ty zdecydowałeś się tak bardzo dla mnie cierpieć. Wystarczyło Twe jedno słowo, aby stworzyć aniołów, niebiosa i świat cały, dlaczego zatem odkupiłeś niegodnego niewolnika, którym jestem, za cenę tak wielkiej ofiary i cierpienia?
Serce Twoje, Jezu, jest miłosierne, kochające i litościwe dla wszystkich. Z miłości do nas przyszedłeś na świat i z miło­ści do nas umarłeś za nasze grzechy. Jakże wysoka jest cena Twojej miłości do nas, przekonujemy się, ilekroć patrzymy na Twoje umęczone Ciało wiszące na krzyżu lub gdy patrzymy na Ciebie, Boga, któryś ukrył się w małej kruszynie chleba.
Żadne serce na ziemi nie potrafi nas bardziej kochać niż Twoje Serce, Jezu. Pełni wdzięczności chcemy Ci teraz podziękować i wyrazić naszą miłość do Ciebie.

Będziemy powtarzać: Kochamy, Cię, Jezu
Za to, że przyszedłeś na ziemię i umarłeś, aby nas zbawić...
Za to, że zostałeś wśród nas w Najświętszym Sakramencie  i co dzień na nas czekasz w kościele..
Za to, że Twoje Serce ukochało nas ponad życie własne...
Za to, że Twoje życie było najświętsze, bez grzechu i nas do takiego życia zapraszasz...
Za to, że dałeś nam nie tylko Serce swoje, ale i Serce Matki Najświętszej, która przyjęła nas za dzieci swoje...
Za to, że w sakramencie pokuty możemy oczyszczać nasze serca, by jeszcze mocniej Cię kochać...
Za to, że możemy teraz być blisko Ciebie...

 

KORONKA  KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 

L, Bądź pozdrowione, Serce Jezusa,

W. Nas miłujące i miłości najgodniejsze.
Ciebie kochamy, błogosławimy i czcimy.
Ciebie z żarem Serafinów wielbimy.
Ciebie z tronów wzniosłością sławimy. Tobie z chórami aniołów i świętymi Twoimi dzięki niesiemy.
Ciebie z miłującym Sercem Maryi i Józefem, Jej wiernym oblubieńcem a opiekunem Twoim, kochamy.
Tobie serca nasze składamy, oddajemy, poœwięcamy i ofiarujemy.
Przyjmij je całe, oświeć i rozpal tych, których uświęciłeś jedyną Twą ofiarą na wieki, krwiąTwoją najdroższą łaskawie nas odkupiłeś.
Ciebie, o Serce Jezusa, i Twojego miłosierdzia oczekiwać będę.
W Tobie, o Serce Jezusa, mą ufność zło¿yłem i nie będę zawiedziony na wieki.

L. Przyjdź, Duchu Święty,
W. Napełnij Serca Twoich wiernych i rozpal ogień miłości Twojej.

Na trzech pierwszych ziarenkach:

L.Wszędzie kochane niech będzie.
W. Najświętsze Serce Jezusa.

Przed każdą dziesiątką.

L Jezu cichy i pokornego Serca,
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Na dziesięciu ziarenkach.

L .Najświętsze Serce Jezusa,
W. Spraw, niech Cię kocham coraz więcej.

Jeden raz

L Niepokalane Serce Maryi,
W. Bądź moim ratunkiem.

Po każdej koronce:

dlmy się: Miła niech będzie, Panie Jezu Chryste, Najświętszemu Sercu Twemu serc naszych pobożna ofiara, którą Ci składamy dla wynagrodzenia tylu i tak ciężkich zniewag, szczególnie w Najświętszym Sakramencie miłości wyrządzonych, i spraw, byśmy silnie odczuli cierpienia boskiego Twego Serca i cnoty Jego naśladując, na łaski zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: 1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego żąda i pragnie serca naszego.
    Dla nas Mu włócznią rana zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
    I Twoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy, zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy.
    Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. Kochajmy Pana,  kochajmy Pana!

 

WYNAGRODZENIE BOSKIEMU SERCU

 

Kult Najświętszego Serca Jezusowego rozkwita różnorodnością form. Jedną z nich jest wynagrodzenie - czyli naprawianie popełnionego zła. Ma ono swoje źródło w miłości do Boga.  Wynagrodzenie jest bowiem następstwem miłości, świadomym współudziałem z Chrystusem w naprawianiu krzywdy, jakiej doznaje Boże Serce poprzez nasze grzechy. Jednocześnie poprzez wynagradzanie otrzymujemy niepojętą siłę dla ratowania nie tylko własnej, ale i innych dusz.
Jednym z pragnień Bożego Serca względem każdego człowieka jest to - by był On miłowany ponad wszystko. Bóg wiedząc, że człowiek jest słaby, grzeszny i nieustannie potrzebujący Jego Miłosierdzia - prosi, by kochał Go nie tylko za siebie, ale za tych wszystkich, którzy ranią Jego Boskie, pełne dobroci, Serce. Jezus prosi o prawdziwą miłość, wierną i ofiarną aż do krzyża. Jezus pragnie pocieszenia za zranienia jakich doznaje od tych dusz, które tak bardzo umiłował.
Nie wszyscy mamy świadomość, że poprzez wynagradzanie nie tylko pocieszamy Jezusa, przywracamy chwałę Jego Boskiemu Majestatowi znieważoną przez grzech, ale również odcinamy drogę do zła tym duszom, które dążą ku zgubie wiecznej. Jeśli poświęcę wszystko co mam, by wynagradzać Jezusowi i łączyć się z Jego Ofiarą - Bóg może udzielić łaski zbawienia zagubionym duszom. Dobrze wiemy, że najlepiej sztuki wynagradzania może nauczyć nas tylko i wyłącznie Ten, który sam jest WYNAGRODZICIELEM.

 

RÓŻANIEC

 

W duchu wynagrodzenia odmówimy III część różańca św.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.   Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy...

Zanim Serce Jezusa stało się źródłem wszelkiej pociechy, najpierw samo potrzebowało pocieszenia. Możemy się domyślać, że kiedy Jezus w Ogrójcu nie mógł doprosić się o czuwanie swoich uczniów, Jego modlitwa mogła wyrażać się słowami Psalmu: ...na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem (Ps 69,21).
W tej tajemnicy wnikamy w Serce ogarnięte trwogą i potrzebujące umocnienia i kontemplujemy niezwykłość i moc Serca naszego Zbawiciela.
Normalnie w takich warunkach człowieka ogarnia zniechęcenie i rozgoryczenie. Syn Człowieczy jednak, który tak zawiódł się na ludziach, znajduje Pocieszyciela w Ojcu. To On posyła Mu z pociechą swego anioła. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go (Łk 22,43). Dzięki temu pocieszeniu, które otrzymał od swego Ojca, Jezus nie zachował urazy dla obojętnych uczniów. Przeciwnie, jego Serce stało się źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich. Wśród ludzkich serce najbardziej podobne do tego Serca jest serce jego Niepokalanej Matki. I my módlmy się: "Uczyń nasze serca według Serca

Biczowanie.  Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte...

Podczas męki naszego Zbawiciela ludzie robili wszystko, aby zniszczyć Jego miłość. To, co ukazuje się naszym oczom po biczowaniu Pana Jezusa, można określić jednym słowem: "masakra". Ciało Jezusa zostało zmasakrowane okropnymi biczami rzymskich żołnierzy, ale tylu jest ludzi, którzy swoimi nieprawościami chcą zmasakrować Jego Serce.
Patrząc na umęczone Ciało Jezusa i kontemplując Jego Serce, któremu wymierzono tyle razów, podziwiamy żywotność tego Serca. Nie dało się zniszczyć miłości, która z niego pochodzi. Przeciwnie, im bardziej to Serce jest starte nieprawościami, tym bardziej miłuje...
Święty Paweł wpatrzony w Serce Jezusa wyśpiewał w hymnie o miłości, że miłość nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13,8). W tej tajemnicy zbliżamy się do Serca startego nieprawościami z Niepokalaną Matką, która nie przestała kochać ludzi, którzy Jej Synowi i Jej sercu sprawili tyle bólu. Od Syna i Matki uczmy się zwyciężać we wszelkich starciach, a szczególnie w tych, które usiłują zniszczyć naszą miłość.

Ukoronowanie cierniem.    Serce Jezusa zelżywością napełnione... Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa...

W tej tajemnicy widzimy Pana Jezusa poniżonego, wyśmianego i wzgardzonego. Na głowie ma cierniowa koronę, w ręku trzcinę, a na plecach "płaszcz szkarłatny". A co Pan Jezus ma w tej chwili w swoim Sercu? To Serce jest wielką tajemnicą, bo mieszczą się w nim rzeczy zupełnie - wydawałoby się – sprzeczne.
W wezwaniach z litanii do Jego Serca dowiadujemy się, że Jego Serce "napełnione" jest zelżywością. Myśląc o tym "napełnieniu" trzeba jednak myśleć o tym, co w tej litanii jest powiedziane parę wersetów wcześniej. W tym sercu mieszka cała pełnia Bóstwa. Oczywiście, tego pogodzić się nie da! "Bezmiar ludzkich win", a więc "bezmiar zelżywości" to wyrażenia mówiące o naszym przerażeniu rozmiarami zła pochodzącego od ludzi.
Prawdziwa pełnia jest jednak w Bogu i w tym, co od Boga pochodzi. Serce Syna Człowieczego, a więc i każdego człowieka, może wypełnić tylko pełnia prawdy, pełnia miłości i pełnia władzy - pochodzące od Boga. Te wszystkie zelżywości, które ludzie wsypują do ludzkiego serca, to tylko szufelka śmieci, które spłoną natychmiast, jeżeli w sercu człowieka jest rzeczywiście godność i miłość Boga. Tak, jak świętokradcze ukoronowanie cierniem nie odebrało Jezusowi władzy nad światem, tak żadna niesprawiedliwa zelżywość nie może odebrać nam naszej godności i nie powinna burzyć naszego spokoju.

Dźwiganie krzyża.  Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne...

Pan Jezus zawsze był posłuszny woli Ojca. Zawsze! To znaczy nie tylko wtedy, gdy mówiąc o Ojcu zdobywał rzesze zwolenników, gdy dokonując mocą Ojca znaków zyskiwał powszechny podziw i akceptację. Syn Człowieczy jest posłuszny Ojcu również wtedy, gdy zostaje wysłany na najtrudniejszą drogę. Wstępuje na nią z takim samym oddaniem, jak wstępował na drogę, którą Duch Święty prowadził go do łona Matki Dziewicy; jak wtedy, gdy wyruszał na galilejskie drogi i górskie ścieżki Judei.
Autor Listu do Hebrajczyków po latach tak opisał poddanie Jezusa woli Ojca i ukazał główny cel tego posłuszeństwa: Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Pouczeni przez naszego Mistrza i my codziennie mówimy do Ojca: "Bądź wola Twoja". Kontemplacja Serca Jezusowego z Tą, która zawsze Bogu mówiła "fiat", niech i nam da siłę do ufnego wstępowania na wszystkie drogi, którymi nas Pan prowadzi, również te trudne.

Śmierć na krzyżu.    Serce Jezusa, włócznią przebite...

W momencie najtrudniejszym i najboleśniejszym ofiary Chrystusowej otwiera się dla nas największa możliwość kontemplacji Jego Serca i to w momencie, gdy jego miłość osiąga swoje apogeum. Możemy wejrzeć we wnętrze tego Serca wypełnianego miłością do Boga i do ludzi; miłością Boga do człowieka i miłością człowieka do Boga, albowiem w moment po śmierci Serce Jezusa zostało włócznia otwarte. Patrzmy więc na tego, któregośmy przebodli... Jednocześnie i my sami otwierajmy swoje serca przed Nim.
Niech nie będzie w naszym sercu, a więc w naszym życiu, żadnego zakątka, do którego Pan Jezus nie miałby dostępu ze swoją miłością. Niech czuje się w nim swobodnie, jak w domu swojej Matki, jak w jej niepokalanym sercu.

 

Korzystano z publikacji: Skarbnica Modlitwy Czas Serca,
Dzienniczek św. Faustyny,
Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego -
Kraków Mogiła 1990r.
i inne żródła.