Duch Święty odnawia oblicze ziemi

 

Duch Święty odnawia oblicze ziemi

 

Poniższa modlitwa do Ducha Świętego nawiązuje do słów bł. Jana Pawła II, który w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku w Warszawie wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Wśród wielu dróg przychodzenia Ducha Świętego i odnawiania oblicza ziemi, najbardziej wyróżniona jest droga sakramentalna. To w sakramentach Duch Święty odnawia człowieka i wspólnotę, a przez odnowionych ludzi przemienia świat.
Poniższą modlitwę można odmawiać codziennie od poniedziałku do soboty lub podzielić ją trzy części i odmawiać w kolejności wskazanej poniżej. W przypadku podziału początek i zakończenie jest zawsze to samo i odmawia je prowadzący. Poszczególne intencje powinni odczytywać wyznaczeni wierni świeccy.

P: Prośmy Ducha Świętego, aby odnowił oblicze ziemi, jednocząc nas coraz bardziej z Chrystusem i Jego Kościołem, mocą słowa i łaską sakramentów świętych.

Śpiew po każdym wezwaniu: Duchu Święty, przyjdź albo Duchu Miłości lub Wzywam Cię albo inny śpiew. Gdy aklamacja nie jest śpiewana, można powtarzać wezwanie: Prosimy Cię, Duchu Święty.

Poniedziałek i czwartek

L1: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy w sakramencie chrztu oczyszczasz człowieka z grzechu pierworodnego i czynisz go dzieckiem Ojca niebieskiego. Spraw, aby wszyscy ochrzczeni zdecydowanie odrzucali grzech i zawsze pełnili wolę swojego Ojca.

L2: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy w sakramencie bierzmowania napełniasz człowieka swoją boską mocą i posyłasz go, aby niósł innym ludziom dobrą nowinę o Bogu, który nas miłuje. Spraw, aby wszyscy bierzmowani byli odważnymi świadkami Chrystusa.

L3: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy przekonujesz świat o grzechu i prowadzisz człowieka do źródeł miłosierdzia. Spraw, aby wszyscy grzesznicy uznali swoją winę i przyjęli dar przebaczenia, ofiarowany im w sakramencie pokuty.

Wtorek i piątek

L1: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy mocą sakramentu namaszczenia chorych jednoczysz cierpiących ludzi z Chrystusem, który przez krzyż dokonuje dzieła zbawienia świata. Spraw, aby wszyscy dotknięci chorobą, otwarli się na przychodzącego do nich Zbawiciela.

L2: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy w sakramencie święceń jednoczysz wybranych z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i przez nich obdarzasz Kościół łaską odkupienia oraz nim kierujesz. Spraw, aby wszyscy biskupi, prezbiterzy i diakoni byli gorliwymi sługami słowa oraz wiernymi szafarzami sakramentów.

L3: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy ludzką miłość mężczyzny i kobiety uświęcasz łaską sakramentu małżeństwa dając im udział w miłości Chrystusa i Kościoła. Spraw, aby wszyscy małżonkowie miłowali się wzajemnie i byli dobrymi sługami komunii w domowym Kościele.

Środa i sobota

L1: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy gromadzisz Kościół na sprawowanie i adorację Eucharystii, przez którą umacniasz jego jedność z Chrystusem w słowie, ofierze i uczcie. Spraw, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty (parafialnej) z głęboką wiarą i gorącą miłością uczestniczyli w każdą niedzielę we Mszy Świętej.

L2: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy przez posługę Kościoła błogosławisz i posyłasz członków wspólnoty, aby służyli braciom otrzymanymi od Ciebie talentami i charyzmatami. Spraw, aby wszyscy odkryli powołanie, które im dałeś i umocnieni Twoją łaską wiernie je wypełniali.

L3: Duchu Święty, Ty odnawiasz oblicze ziemi, gdy kruszysz twarde ludzkie serca i czynisz je gotowymi do pojednania. Spraw, aby ustały pomiędzy nami wszelkie gniewy i spory. Pomóż krzywdzicielom naprawić wyrządzone zło, a skrzywdzonym daj siły do przebaczenia.

Codziennie

P: Bądź uwielbiony, Duchu Święty, w niezwykłym dziele odnowy oblicza ziemi, którego nieustannie dokonujesz. Otwieraj nasze serca na zbawczą obecność Chrystusa i prowadź nas do najlepszego Ojca, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.