Godzina Miłosierdzia


Uwagi ogólne

Zaleca się, aby godzina miłosierdzia była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Jej szczególnym akcentem będzie dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. Ten motyw może zgromadzić wiele osób, aby także w ten sposób uwielbić Boga za Jego wielkie dary.

Wydaje się słuszne, aby w programie godziny miłosierdzia przewidzieć dłuższą chwilę milczenia. W tym dniu, a także w dniach poprzednich, każdy słyszał wiele słów i widział wiele wydarzeń. Można niektóre z nich przypomnieć, aby za nie podziękować Bogu. Przede wszystkim zaś trzeba zachęcić zgromadzonych, aby w cichej modlitwie powrócili do przeżyć związanych z przygotowaniem do beatyfikacji, z jej przeżyciem, a także z postanowieniami, które podjęli dziś, a teraz będą się starali je wypełniać.

Modlitwę w ciszy można zakończyć śpiewem dziękczynnego Magnificat lub Te Deum.

W drugiej części nabożeństwa można odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, dokonany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku:

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Po­cieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwy­cięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświad­czyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Propozycja Godziny Miłosierdzia

Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Wprowadzenie

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa: Klękamy przed Tobą, nasz Panie i Zbawicielu, w tym szczególnym dniu, który Kościół nazywa „Niedzielą Miłosierdzia”, dniem, w którym wszelkie upusty łask niebieskich są otwarte. Klękamy w godzinie, którą Ty sam nazwałeś godziną miłosierdzia. Klękamy w dniu, w którym dałeś nam nowego błogosławionego, nazwanego w litanii „Papieżem Bożego Miłosierdzia”. Ta wiele pięknych chwil przeżyliśmy, tyle wspaniałych słów usłyszeliśmy, tak wielka hojność darów z nieba na nas spłynęła, tyle pięknych obrazów widziały nasze oczy. Pozwól nam, Jezu miłosierny powrócić do tych wydarzeń, łącząc krótkie refleksje z dłuższymi chwilami ciszy, na indywidualną rozmowę każdego z nas z Tobą.

Wspomnienie Bożych darów i refleksja w ciszy

Lektor: Przyjmij, Jezu, nasze dziękczynienie, za osobę i życie Jana Pawła II. Tak wiele wniósł on w życie każdego z nas, w życie rodzin i świata. Przyjmij modlitwę każdego z nas.

Dłuższa modlitwa w ciszy.

Lektor: Przyjmij, Jezu, nasze dziękczynienie, za dar dzisiejszej beatyfikacji. To był szczególny dar Twego miłosierdzia dla współczesnego świata. Chcemy powrócić w sercu do obrzędu beatyfikacji, do słów Ojca Świętego Benedykta XVI, do innych przeżyć. Przyjmij, Jezu, modlitwę każdego z nas.

Dłuższa chwila ciszy.

Lektor: Przyjmij, Jezu, nasze dziękczynienie, za objawienie tajemnicy miłosierdzia, jakie otrzymaliśmy przez posługę św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Dziś lepiej rozumiemy to misterium. Bardziej otwieramy się na dary Twego miłosierdzia i gorliwiej chcemy świadczyć miłosierdzie braciom. Przyjmij, Jezu, modlitwę każdego z nas.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Kochajmy Pana lub inny śpiew.

„Ciebie, Boga, wysławiamy” lub litania do Matki Najświętszej

Jeśli z Godziną Miłosierdzia łączy się odmówienie (lub odśpiewanie) litanii loretańskiej, można wprowadzić do niej następującymi słowami:

Miłosierny Jezu, jesteśmy przy Tobie, umocnieni świadectwem wiary bł. Jana Pawła II. Wraz Nim stajemy obok Maryi, której On zawierzył całe swoje życie. Z nim chcemy Ją prosić słowami litanii loretańskiej, aby wypraszała dla nas i całego świata Twoje miłosierdzie. Przyjmij, o Jezu, nasze pokorne prośby.

Następuje śpiew litanii.

Jeśli nabożeństwo majowe planowane jest w innym czasie, można w tym miejscu zaśpiewać uroczyste „Ciebie, Boga, wysławiamy” łącząc śpiew z modlitwą dziękczynną (komentarzem). Oto propozycja takiej modlitwy.

Komentarz
„Ciebie, Boga, wysławiamy”, to starożytny hymn uwielbienia, śpiewany w Kościele od VI wieku. Dziś jest on dla nas uroczystą pieśnią dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II. Hymn ma trzy części. Pierwsza ukazuje mieszkańców nieba, pielgrzymów ziemi, a także całe stworzenie uwielbiające wszechmocnego Boga, Stworzyciela i Ojca. Włączmy się z wiarą w chór Aniołów i Świętych, w śpiew członków Kościoła, zgromadzonych na modlitwie, w przedziwny hymn, jaki wznosi się ku niebu od wszystkich bytów widzialnych i niewidzialnych. Uwielbiajmy Boga za Jego hojne dary, a dziś szczególnie za beatyfikację Jana Pawła II.

Ciebie, Boga, wysławiamy, - Tobie, Panu, wieczna chwała;
Ciebie, Ojca, niebios bramy, - Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, - Tobie moce i niebiosy;
Cheruby, Serafinowie - ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty nad Świętymi, - Bóg zastępów, Król łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi - Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, - chór proroków pełen chwały;
Tobie hołdy nieść pospiesza - Męczenników orszak biały.

Ciebie, poprzez okrąg ziemi, - z głębi serca, ile zdoła;
Głosy ludu zgodzonymi - wielbi święta pieśń Kościoła.

Komentarz
W drugiej części hymnu nasze uwielbienie kierujemy ku Chrystusowi, Synowi Bożemu, za dzieło odkupienia, którego dokonał przez tajemnicę Wcielenia. On pośród nas zamieszkał, pokruszył śmierci wrota i otwarł nam bramy wieczności. Tego Chrystusa niestrudzenie ukazywał nam Jan Paweł II. Od początku pontyfikatu wzywał, byśmy otwarli dla Niego drzwi naszych serc i bramy naszych domów. Uwielbiajmy Chrystusa, który w swoim słudze Janie Pawle II, objawił nam siebie.

Niezmierzonej Ojca chwały, - Syna, Słowo wiekuiste;
Z Duchem wszechświat wielbi cały: - Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, - by świata zbawić swoim zgonem;
Przyoblókłszy się w człowieka, - nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota, - starł jej oścień w męki dobie;
I rajskiego kraj żywota - otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga, - w chwale Ojca, Syn jedyny;
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, - przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Komentarz
Ostatnia część hymnu ma charakter błagalny. Prosimy w niej Boga o najważniejsze dary, o dopuszczenie grzechów, o umocnienie w dobrym, o obronę przed złem. Każda z tych łask jest nam udzielona w Duchu Świętym i tylko w Nim potrafimy ją przyjąć. Dlatego nasze wołanie, które zanosimy do Boga, dziś w sposób szczególnym przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, jest również wołaniem o to, aby Duch Pański zstąpił na nas i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi.

Prosim, słudzy łask niegodni, - wspomóż, obmyj grzech, co plami;
Gdyś odkupił nas od zbrodni - drogiej swojej Krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy, - wiecznej chwały zlej nam zdroje;
Zbaw, o Panie, lud sierocy, - błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata, - prowadź w niebios błogie bramy;
My w dzień każdy, Władco świata, - Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie - pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie, - od wszelakiej ustrzec winy!

Zjaw swą litość w życiu całym - tym, co żebrzą Twej opieki;
Tobie, Panie, zaufałem, - nie zawstydzę się na wieki.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Kapłan: Wdzięczni Bogu za wszelkie łaski, wołajmy z wiarą o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Wszyscy odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu i błogosławieństwo

Kapłan: Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Po­cieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwy­cięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświad­czyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Śpiew przed błogosławieństwem.

Błogosławieństwo.

Śpiew do bł. Jana Pawła II.