Godzina święta w Roku Wiary

 

Rok Wiary rozpoczął się w Kościele dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończył się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. Ogłosił go papież Benedykt XVI listem apostolskim w formie motu proprio „Porta fidei”.

Ojciec Święty pisał: „W tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (nr 9) . Jedną z form realizowania tego papieskiego wezwania była cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez różne wspólnoty modlitewne i zgromadzenia w kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie. Ponieważ tematyka modlitw i refleksji dotyczyła wiary, a więc problematyki zawsze aktualnej, dlatego może być inspiracją także dla przeżywających dziś godzinę świętą.

 

Część I - Wiara wyznawana

 

 1. Bóg zwraca się do człowieka, a człowiek odpowiada Bogu
 2. Wierzę w Boga Ojca
 3. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego
 4. Począł się z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny
 5. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
 6. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał
 7. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca
 8. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
 9. Wierzę w Ducha Świętego
 10. Wierzę w święty Kościół powszechny
 11. Wierzę w odpuszczenie grzechów
 12. Wierzę w ciała zmartwychwstanie
 13. Wierzę w życie wieczne

 

Część II - Wiara celebrowana

 

 1. Liturgia dziełem Trójcy Świętej
 2. Celebracja liturgii przez Kościół
 3. Chrzest
 4. Bierzmowanie
 5. Eucharystia
 6. Pokuta
 7. Namaszczenie chorych
 8. Sakrament święceń
 9. Małżeństwo
 10. Błogosławieństwa
 11. Egzorcyzmy
 12. Pogrzeb
 13. Liturgia godzin
 14. Przed obrzędem „redditio Symboli”

 

Część III - Wiara przeżywana

 

 1. Osoba ludzka
 2. Zbawienie Boże: prawo i łaska
 3. Pierwsze przykazanie
 4. Drugie przykazanie
 5. Trzecie przykazanie
 6. Czwarte przykazanie
 7. Piąte przykazanie
 8. Szóste przykazanie
 9. Siódme przykazanie
 10. Ósme przykazanie
 11. Dziewiąte przykazanie
 12. Dziesiąte przykazanie

 

Część IV - Wiara przemodlona

 

 1. Modlitwa Świętych
 2. Zaproszenie do modlitwy
 3. Szczególna rola adoracji
 4. Godzina święta
 5. Godzina święta - Modlitwa Chrystusa Arcykapłana
 6. Godzina święta - Wola Ojca
 7. Ojcze nasz
 8. Godzina święta - Święć się imię Twoje
 9. Godzina święta - Przyjdź królestwo Twoje
 10. Godzina święta - Bądź wola Twoja
 11. Godzina święta - Daj nam chleba powszedniego
 12. Godzina święta - Odpuść nam nasze winy
 13. Broń nas od pokus i od Złego