modlitewnik Jana Pawła II

 pobierz:


„Modlitewnik”

Jana Pawła IIZostań z nami, Panie


Panie Jezu, który poprzez Eucharystię zamieszkałeś wśród nas i stałeś się wraz z nami wędrowcem, wspieraj nasze chrześcijańskie wspólnoty, aby stawały się bardziej otwarte na słuchanie i przyjęcie Twojego słowa. Aby mogły czerpać z Eucharystii nowe siły, by stać się siewcami – poprzez głoszenie Twojej Ewangelii – znaków i wyrazów uważnej i czynnej miłości w społeczeństwie.
     Panie Jezu, poprzez swoją Eucharystię uczyń małżonków chrześcijańskich „znakami” Twojej miłości oblubieńczej wśród nas. Spraw, aby rodziny były wspólnotami osób, które – żyjąc w kontakcie z Bogiem i w zgodzie ze sobą – nie obawiały się życia i stały się zalążkiem powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
     Panie Jezu, niech z Twojego ołtarza promieniuje na to miasto światło i łaska, aby – odrzucając pokusę materialistycznej koncepcji życia – mogło przezwyciężyć egoizm, który mu grozi, niesprawiedliwość, która go trapi, podziały, które go dręczą.
     Panie Jezu, obdarz nas swoją radością, obdarz nas swoim pokojem. Zostań z nami, Panie! Ty jedynie masz słowa życia wiecznego!
(Jan Paweł II, 21.06.1992)

Bądź z nami, Chryste

O Chryste,
spraw, by wszystko to,
co składa się na to dzisiejsze spotkanie,
zrodziło się z Ducha prawdy
i stało się owocne poprzez miłość.
Spójrz na to, co przed nami,
co przeszłe i przyszłe!
Wejrzyj na pragnienie tylu serc!
Ty,
który jesteś Panem historii
i Panem serc ludzkich,
bądź z nami!
Jezu Chryste,
odwieczny Synu Boga,
bądź z nami!
Amen.
(Jan Paweł II, 29.05.1982)

Dziękujemy Ci, Ojcze

Dziękujemy Ci, o nasz Ojcze, za Słowo, które stało się ciałem i - tej nocy w Betlejem - zamieszkało między nami.
Dziękujemy Ci za Słowo, które przekazuje nam po wszystkie czasy świętą rzeczywistość Twojego Bóstwa.
Dziękujemy Ci za Słowo, w którym przed początkiem czasu postanowiłeś stworzyć świat, aby ten dawał o Tobie świadectwo.
Dziękujemy Ci, ponieważ w swoim Słowie ukochałeś człowieka, jeszcze „przed założeniem świata”.
Dziękujemy Ci, ponieważ w Nim, swoim ukochanym Synu, postanowiłeś odnowić wszelkie stworzenie; postanowiłeś zbawić człowieka.
Dziękujemy Ci odwieczny Ojcze, za tę noc narodzin Boga w Betlejem, w której Słowo stało się ciałem i moc Odkupienia zamieszkała między nami.
Dziękujemy Ci za dziedzictwo Twojej łaski, której nie usunąłeś z serca człowieka, lecz odnowiłeś dzięki ziemskim narodzinom Twego Syna, abyśmy za sprawą Jego Krzyża i Zmartwychwstania modli nabywać na nowo, w każdym pokoleniu, utraconą przez grzech godność dzieci Bożych, godność przybranych braci Twego odwiecznego Syna.
Dziękujemy Ci, o święty Ojcze, za święte imię Twoje, któremu pozwoliłeś ponownie rozkwitnąć w sercach naszych poprzez Odkupienie świata.
Dziękujemy Ci, odwieczny Ojcze, za macierzyństwo Maryi Dziewicy, która pod opieką cieśli z Nazaretu wydała na świat Twego Syna, w całkowitym ubóstwie.
Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za Dziecię złożone w żłobie: w Nim ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi (Tt 3,4).
Dziękujemy Ci, odwieczny Ojcze, za tę miłość, która wkracza w dzieje każdego człowieka jako słabe Dziecię.
Dziękujemy Ci, ponieważ będąc bogaty, dla nas stałeś się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9).
Dziękujemy Ci za wspaniały plan Odkupienia człowieka i świata, który objawił się po raz pierwszy w noc narodzin w Betlejem.
(Jan Paweł II, 25.12.1983)

Ojcze nasz....

Ojcze nasz!
     Spójrz oczyma nowo narodzonego Dzieciątka na ludzi, którzy umierają z głodu, podczas gdy ogromne sumy są przeznaczane na broń. Spójrz na niewypowiedziany smutek rodziców, którzy muszą patrzeć na agonię swoich dzieci, błagających o chleb, którego im brakuje, a który można im dostarczyć za drobny ułamek ogromnych kwot przeznaczanych na wyszukane narzędzia zniszczenia, które sprawiają, że chmury gromadzące się na horyzoncie ludzkości stają się coraz ciemniejsze.
     Wysłuchaj, Ojcze, wołania o pokój, które wznosi się od narodów umęczonych wojną, i przemów do serc tych, którzy mogą przyczynić się, dzięki negocjacjom i dialogowi, do znalezienia sprawiedliwego i honorowego rozwiązania trwających konfliktów.
     Spójrz na pełną niepokoju i udręki drogę tak wielu ludzi, którzy usilnie starają się znaleźć środki do przeżycia, aby się podnieść i iść dalej.
     Spójrz na ból i cierpienie rozdzierające dusze tych, którzy są zmuszeni żyć z dala od swoich rodzin lub którzy żyją w rodzinach rozbitych przez egoizm i niewierność; tych, którzy pozostają bez pracy, bez domu, bez ojczyzny, bez miłości, bez nadziei.
     Spójrz na narody, które są pozbawione radości i bezpieczeństwa, ponieważ widzą, jak gwałcone są ich podstawowe prawa; spójrz na nasz dzisiejszy świat, z jego nadziejami i rozczarowaniami, z jego odwagą i tchórzostwem, z jego wzniosłymi ideałami i poniżającymi kompromisami.
     Pchnij osoby i narody do zburzenia muru egoizmu, agresji i nienawiści, aby mogły się otworzyć na braterski szacunek względem każdego człowieka, bliskiego i dalekiego, ponieważ jest człowiekiem, ponieważ jest bratem w Chrystusie.
     Skłoń każdego z nas do niesienia koniecznej pomocy tym, którzy są w potrzebie, do oddawania się dla dobra wszystkich, ku odnowie naszych serc w łasce Chrystusa Odkupiciela.
     Towarzysz swojemu Kościołowi w jego poświęcaniu się na rzecz biednych, z marginesu, cierpiących.
     Zachowaj i wzmocnij we wszystkich sercach pragnienie wiary w Ciebie i okazywania dobroci względem naszych bliźnich; pragnienie szukania Twojej obecności i miłości, zaufania do Twojej zbawczej mocy, ufności w Twoje przebaczenie i zdania się na Twoją opatrzność.
     Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zrodzony tej nocy w Betlejem z Maryi Dziewicy! Jezu Chryste, nasz bracie i nasz Zbawicielu! Ogarnij swym pierwszym wejrzeniem problemy, które nękają dzisiejszy świat! Przyjmij do swej wspólnoty, poprzez swoje ziemskie narodzenie, wszystkie ludy i narody ziemi.
Przyjmij nas wszystkich, mężczyzn i kobiety, twoich braci i siostry, którzy potrzebują Twojej miłości i Twojego miłosierdzia.
(Jan Paweł II, 2.12.1983)

 Kościół potrzebuje Cię, Panie

Ten Kościół, ożywiony Duchem Pocieszenia, potrzebuje Cię, Panie, aby – podtrzymywany pewnością Twojej obecności – mógł spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Ty, który jesteś Zmartwychwstał, krocz z nami!
     Spraw, niech zapłoną serca tych, którzy wierzą w Ciebie, poszukują Ciebie i którzy się oddają głoszeniu prawdy. Ukaż nam także dzisiaj drogę, którą musimy przemierzyć, i zapewnij swoją trzodę o nadprzyrodzonym towarzystwie Twojej łaski.
     Bądź u boku naszych kapłanów, żeby wszędzie i zawsze mogli służyć Ewangelii! Nie pozwól, by zniechęcały ich przeciwności, przygnębiała samotność czy przygniotły trudy.
     Przemów do serc osób konsekrowanych; podtrzymuj tych, którzy na rubieżach dobroczynności głoszą Twoje miłosierdzie najbardziej poniżonym i najbardziej nieszczęsnym. Pociesz ich Słowem, które przynosi pokój.
     Panie, daj zrozumienie Pisma Świętego tym, których powołujesz na orędowników prawdy i życia w rodzinie, na obszarze kultury, w społeczeństwie i w polityce. Rozpal serca ludzi młodych, udziel zapału duchowego dla ich świeżych i wielkodusznych energii działania. Twoje wezwanie do ewangelizacji jest skierowane do wszystkich.
     Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pismo Święte. Spraw, aby płonęły nasze serca, gdy do nas przemawiasz. Amen
(Jan Paweł II, 28.04.1991)

Zbawicielu...

O Chryste Zbawicielu, składamy Ci dzięki za Twą zbawczą Ofiarę, jedyną nadzieję ludzi!
O Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za eucharystyczne dzielenie chleba, które ustanowiłeś, aby móc rzeczywiście spotykać Twoich braci i siostry na przestrzeni wieków.
O Chryste Zbawicielu, napełnij serca ochrzczonych pragnieniem ofiarowania się wraz z Tobą i zaangażowania na rzecz zbawienia swoich braci i sióstr!
Ty, który jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, rozlej obficie swoje błogosławieństwo na Twój lud, tutaj zgromadzony, aby stał się prawdziwie znakiem nowego świata!
Amen
(Jan Paweł II, 21.07.1981)

Aby wszyscy stanowili jedno

Wznosimy nasze modły i mówimy wspólnie: Aby wszyscy stanowili jedno!
Módlmy się, aby od tej chwili chrześcijanie dawali wspólne świadectwo w służbie Twojego Kościoła.
Aby wszyscy stanowili jedno!
Módlmy się, aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie zjednoczyły się w dążeniu ku całkowitej jedności.
Aby wszyscy stanowili jedno!
Módlmy się, aby mogła się urzeczywistnić pełna jedność wszystkich chrześcijan i żeby Bóg był wielbiony przez wszystkich ludzi w Chrystusie, naszym Panie.
Aby wszyscy stanowili jedno!
Módlmy się, aby wszystkie ludy ziemi przezwyciężyły konflikty i egoizm oraz znalazły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym.
Aby wszyscy stanowili jedno!
Módlmy się: pamiętaj, Panie, o Twoim Kościele, wybaw go od wszelkiego zła, udoskonalaj w swojej miłości, uświęcaj i chroń przez „czteroma wiatrami” w swoim Królestwie, które dla niego przygotowałeś. Bo Twoja jest potęga i chwała na wieki wieków. Amen
(Jan Paweł II, 23.01.1980)