Modlitwa przed ŚDM

 

Dzień Pięćdziesiątnicy
w przygotowaniu do Światowych Dni Młodych

Pobierz: DOC PDF

 

Zbliża się dzień Pięćdziesiątnicy. W rytmie roku liturgicznego jest to jedna z największych uroczystości. Taką bowiem rolę w Bożym planie zbawienia odgrywa Zesłanie Ducha Świętego. Nie ma bardziej odpowiedniego dnia na rozesłanie wiernych do podjęcia zadań, które im Bóg powierza, jak ten dzień Wichru i Ognia.
Ponieważ sakrament bierzmowania „w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy” (KKK 1288), dlatego wskazane jest powracać w tym dniu do przyjętego kiedyś tego sakramentu. Może to mieć istotne znaczenie również w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży. Czy nie byłoby słuszne, aby na specjalną Mszę zaprosić kilka roczników młodzieży, która w ostatnich latach przyjęła ten sakrament? Przypomnienie o otrzymanym darze może mieć ważne znaczenie dla tworzenia parafialnej grupy młodzieży, która na serio traktuje zarówno chrzest jak i bierzmowanie.
Poniżej zaproponowany jest list zapraszający młodych na Eucharystię oraz pomoce do celebracji Mszy Świętej. Pierwsza propozycja związana jest z wprowadzeniem do kościoła znaki Światowych Dni Młodych, a druga odnosi się do parafii, w których takie wprowadzenie już się odbyło.

Propozycja listu zapraszającego młodych

 

Drogi młody przyjacielu,
zapewne słyszałeś, że w roku 2016 odbędzie się w Krakowie wielkie spotkanie ludzi młodych z całego świata. Będzie to jedno z wielu spotkań gromadzących tych, którzy mają jakąś pasję. W tym przypadku jest to pragnienie spotkania z Bogiem w wielkiej wspólnocie młodych, którzy nie wstydzą się swojej wiary, lecz pragną ją wyśpiewać, wypowiedzieć, a także umocnić.
Piszę o tym do ciebie, gdyż zbliża się dzień odgrywający ważną rolę na drodze twojego wzrostu w wierze i w przygotowaniu do Światowych Dni Młodych. Chodzi o uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Gdy przyjmowałeś sakrament bierzmowania, a było to przecież niedawno, dowiedziałeś się, że otrzymałeś Ducha Świętego podobnie jak Apostołowie w Wieczerniku. Była to twoja osobista Pięćdziesiątnica. Był to dzień niezwykłego obdarowania cię przez Boga i umocnienia na całe życie. Zbliżająca się uroczystość jest okazją, aby tę prawdę przypomnieć i głębiej ją przeżyć.
Zapraszam cię, wraz z przedstawicielami młodzieży naszej parafii, którzy już uczestniczą w przygotowaniu do Światowych Dni Młodych, na Mszę Świętą w dzień Zesłania Ducha Świętego o godz. ………… Będzie to szczególna „Pięćdziesiątnica młodych” naszej parafii, którzy przychodzą do Chrystusa z całą prawdą swego życia, niekiedy bardzo radosną i pełną entuzjazmu, a innym razem bolesną i wyciskającą łzy z oczu. Czuj się serdecznie zaproszony niezależnie od tego, jaki jest obecnie twój stan ducha. Włącz się w naszą wspólną modlitwę. Będziemy prosić, aby Duch Święty dokonał w naszym życiu tych dzieł, jakie sprawił w początkach głoszenia Ewangelii.
Po Mszy Świętej zapraszam na spotkanie do ………………………., gdzie będzie okazja do porozmawiania, a także do zapoznania się z dalszymi propozycjami spotkań, które będą gromadzić ludzi młodych sięgających po ideały wiary, szukających autentycznej modlitwy i nie bojących się takich słów jak „Ewangelia”, „niedzielna Eucharystia”, czy „pomoc zagubionym w życiu”.

Podpis księdza proboszcza lub opiekuna młodzieży,
a także młodych wybranych do posługi w parafii w sprawie ŚDM

 

Eucharystia połączona
z wprowadzeniem do parafii znaków ŚDM

Wprowadzenie znaków Światowych Dni Młodych do parafii powinno być ważnym wydarzeniem we wspólnocie. Jest to szczególna okazja do tego, aby ożywić działania formacyjne, modlitewne i organizacyjne, związane z przygotowaniem do tego ważnego światowego spotkania.
Wskazane jest wybranie takiego dnia, w którym to przeżycie mogłoby zgromadzić jak największą część młodych członków wspólnoty, a także ich rodziców i innych osób, pragnących wspierać młodych w ich dalszej drodze życiowej.
Tam, gdzie takie wprowadzenie jeszcze się nie dokonało, można to uczynić w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to bowiem dzień rozesłania, by podjąć apostolskie dzieła. Jest to również dzień, w którym wspominamy nasze bierzmowanie, a każdy bierzmowany przyjmował również krzyż, jako szczególny znak wypełniania ewangelizacyjnej misji, do której każdy został uzdolniony przez ten sakrament. Przyjęcie krzyża ŚDM byłoby potwierdzeniem, że czas po bierzmowaniu nie stał się czasem oddalania się od krzyża, lecz kolejne lata po bierzmowaniu były dojrzewaniem do realizacji życiowego powołania. W jego wypełnianiu ważne znaczenie ma krzyż.
Celebrację Eucharystii, w czasie której mają być wprowadzone symbole ŚDM do wspólnoty, powinni przygotować przede wszystkim ludzie młodzi. Im należy powierzyć czytania, śpiewy, modlitwę wiernych, służbę przy ołtarzu, procesję z darami, komentarze i inne zadania.

Komentarz przed procesją wejścia

Przed rozpoczęciem Eucharystii przedstawiciel młodych wprowadza uczestników celebracji w znaczenie obrzędu wprowadzenia symboli. Może to uczynić tymi lub podobnymi słowami:

W czasie dzisiejszej Eucharystii zostaną uroczyście wniesione do naszego kościoła znaki Światowych Dni Młodych, czyli krzyż oraz ikona Matki Bożej. Przedstawiciele naszej parafii otrzymali je w Niedzielę Palmową w sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. W czasie procesji wejścia będziemy wzywać świętych i błogosławionych, których Bóg już w młodym wieku powołał do siebie i uczynił wzorem dla wszystkich młodych. Będziemy również modlić się do świętych, którzy są szczególnymi patronami przygotowania i przeżywania Światowych Dni Młodych.

Następuje śpiew litanii do Świętych. W tym czasie w dłuższej procesji wejścia wnoszone są znaki ŚDM. Niosą je przedstawiciele młodzieży idąc na początku procesji za krzyżem i świecami. Po dojściu do ołtarza umieszczają znaki na przygotowanym stoliku (nie stawiamy ich na głównym ołtarzu). Oto propozycje wezwań do świętych. Należy je uzupełnić świętymi szczególnie czczonymi we wspólnocie parafialnej.

Kyrie eleison. Christe eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święty Józefie,

            Święci i błogosławieni ludzie młodzi
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Dominiku Savio,
Święty Janie Berchmansie,
Święta Mario Goretti
Błogosławiona Karolino Kózkówna,
Błogosławiona Chiaro Luce Badano,
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati,
Błogosławiony Józefie Sánchez,

             Święci Patronowie pracy formacyjnej w obecnym roku
Święty Janie Pawle II,
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Święta Jadwigo, Królowo,
Święty Szymonie z Lipnicy,
Święty Rafale Kalinowski,
Święta Kingo,
Święta Faustyno,
Święty Jacku,
Święty Janie Kanty,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,
Święty Bracie Albercie,
Święty Maksymilianie Mario Kolbe,

            Inni święci, szczególnie ci, którzy są czczeni w parafii,
…………
Wszyscy Święci i Święte Boże.

Myśli do homilii

1. Rozważenie słowa Bożego, odczytanego w czasie Eucharystii. Odniesienie tych myśli szczególnie do ludzi młodych.

2. W czasie tej Mszy Świętej modlimy się szczególnie za młodzież naszej parafii. Modlimy się z nimi. Oni bowiem w tej Eucharystii są bardzo widoczni w przyniesieniu znaków, w modlitwach i śpiewach, w podejmowanych czytaniach. Pragniemy im pomóc w przygotowaniu do Światowych Dni Młodych, które odbędą się za dwa lata. Potrzebne jest zarówno przygotowanie duchowe jak i przygotowanie organizacyjne.

3. W przygotowaniu duchowym pragniemy dziś wyróżnić znaki, które młodzi ludzie przynieśli. Najpierw znak krzyża. Bardzo mocno brzmią słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w 1984 roku: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Powierzyć komuś krzyż to złożyć w jego ręce skarb. Zewnętrzny znak przekazania krzyża kryje w sobie wielkie bogactwo treści. Dziś wszyscy ludzie młodzi są zaproszeni, aby po końcowym błogosławieństwie podeszli do ołtarza i ucałowali krzyż. Niech to będzie znak gotowości podjęcia przygotowania do Światowych Dni Młodych. W tym przygotowaniu będzie zawarty również trud, można powiedzieć krzyż. Wyrażać się będzie w pracy nad sobą, pokonywaniu własnych słabości, odmówieniu sobie pewnych rzeczy, decyzję na kroczenie drogą błogosławieństw, którą wskazał nam Chrystus.

4. Drugi znak, który Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył ludziom młodym, aby im towarzyszył na szlakach ich życia, to ikona Matki Bożej czczonej jako taka, która jest ratunkiem dla ludu rzymskiego i całego Kościoła Chrystusowego. Pragniemy, aby ożywiła się modlitwa ludzi młodych do Matki Najświętszej. Hasło życia św. Jana Pawła II może być dla nas szczególną pomocą. Słowa „Totus Tuus” są wymagające. Dobrze oddają radykalizm Ewangelii, a także radykalizm każdej autentycznej miłości. Przecież prawdziwa miłość nie może być połowiczna, lecz pełna, całkowita i obejmująca całe życie. Dziś, na zakończenie tej Eucharystii, na nowo zawierzymy siebie Maryi, a w sposób szczególny zawierzymy Jej ludzi młodych.

5. Po Mszy Świętej wszyscy ludzie młodzi są zaproszeni na spotkanie do sali. Będzie to rozmowa o Światowych Dniach Młodzieży, o tym, co się już dokonało i o tym, co chcemy czynić w nadchodzących miesiącach. Obecny rok pracy został określony słowami „Być znaczy więcej niż mieć”. Słowa te pomagają nam głębiej wniknąć w błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

6. Przeżywamy te prawdy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. (Myśli do homilii nawiązujące do tej uroczystości są podane poniżej).

Modlitwa powszechna

Wstęp: Prowadzeni przez Ducha Świętego z wiarą i ufnością przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za cały Kościół święty, który Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ciągle obdarza nową młodością, aby entuzjazm wiary ogarniał wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych.

2. Módlmy się rządzących narodami, aby Duch Święty wspierał ich w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju młodego pokolenia i służenia innym swoimi talentami.

3. Módlmy się za wszystkich włączających się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży, aby Bóg nieustannie ich umacniał w prowadzeniu formacji duchowej i podejmowaniu spraw organizacyjnych.

4. Módlmy się za ludzi młodych z naszej wspólnoty parafialnej, aby zawsze wybierali dobro a nie zło i starali się bardziej być kimś dla innych niż więcej mieć dla siebie.

5. Módlmy się za naszych zmarłych (szczególnie N.), aby niebo było ich mieszkaniem na wieki.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli dla innych, szczególnie dla ludzi młodych, przykładem życia wiarą, nadzieją i miłością.

Modlitwa: Przyjmij, najlepszy Ojcze, modlitwy Twoich dzieci i spraw, abyśmy napełnieni Twoimi darami, kroczyli drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zawierzenie Maryi i ucałowanie krzyża

Przed końcowym błogosławieństwem (i podaniu ogłoszeń parafialnych) kapłan zwraca się do zgromadzonych tymi lub podobnymi słowami:

Zgodnie z zapowiedzią zawierzymy teraz wszystkich młodych naszej wspólnoty parafialnej Maryi, Matce Chrystusa i Matce Kościoła. Niech nasza modlitwa będzie również znakiem pełniejszego włączenia się w naszą parafialną modlitwę w intencji Światowych Dni Młodych, którą będziemy przeżywać co miesiąc w …………… Po końcowym błogosławieństwie zapraszam wszystkich obecnych tutaj młodych, a także tych, którzy pragną włączyć się w nasze parafialne przygotowania do światowego spotkania młodych, aby podeszli do ołtarza i ucałowali krzyż. Niech ten pocałunek będzie znakiem włączenia się przez modlitwę, ofiarę, udział w spotkaniach lub w inny sposób w przygotowaniu do Światowych Dni Młodych.

Wszyscy odmawiają Pod Twoją obronę lub inną modlitwę zawierzenia Maryi. Po błogosławieństwie następuje ucałowanie krzyża.

Miejsce umieszczenia znaków ŚDM

Po Mszy Świętej należy przenieść znaki ŚDM na miejsce, w którym odbędzie się spotkanie młodych. Po spotkaniu należy je umieścić tam, gdzie najczęściej będą się odbywać spotkania modlitewne lub formacyjne ludzi młodych. Może to być przy bocznym ołtarzu lub w sali.

Ponieważ znaki są małe, można je umieścić na tle większej planszy, na której będą umieszczone wizerunki 12 świętych, którzy są patronami tegorocznego programu formacyjnego. W każdym miesiącu w sposób szczególny spotykamy się z jednym z nich.

Eucharystia z udziałem młodzieży
w parafii, która już wprowadziła symbole ŚDM do kościoła

W wielu parafiach znaki ŚDM, otrzymane w Niedzielę Palmową, zostały już wprowadzone do kościoła i umieszczone w wybranym miejscu. Jeżeli odbyło się w małym gronie osób, można rozważyć wykorzystanie niektórych, proponowanych powyżej elementów celebracji, by dać możliwość uczestniczenia w nim większemu gronu osób.
Podana poniżej propozycja rozwija, podejmowany już w poprzednim spotkaniu, temat sakramentu bierzmowania. Jeśli na tę Eucharystię zostali indywidualnie zaproszeni wszyscy młodzi, bierzmowani w ostatnich kilku latach, należy zadbać również o to, aby w spełnianych funkcjach liturgicznych, w śpiewach i modlitwach, wyróżnić młodych. Celebracja liturgii to jedno z ważnych miejsc dawania świadectwa o gotowości służby, o odpowiedzialności, o podejmowaniu zadań, które zostały nam powierzone.

Propozycja wprowadzenia na początku Mszy Świętej

Kapłan: W lipcu 2008 roku Światowe Dni Młodzieży, przeżywane w Sydney, poświęcone były głębszemu przeżyciu obecności i działaniu Ducha Świętego w życiu ludzi. Ich temat brzmiał: „Otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami” (Dz 1,8). Papież pomógł wszystkim młodym bardziej otworzyć się na Ducha Świętego i przyjąć wielorakie dary, jakie On nam przynosi. Dziś, gdy na Eucharystii zgromadzili się liczniej ludzie młodzi z naszej wspólnoty, chcemy tę prawdę o przyjściu Ducha Świętego i Jego działaniu głębiej przeżyć. Niech On napełni nasze serca taką wiarą i taką miłością, jaką napełnił Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy.

Myśli do homilii

1. „Wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy” (Dz 2,1). Trzeba z utęsknieniem czekać na jakieś wydarzenie, aby potem mówić: „Wreszcie on nadszedł”. Trzeba się wiele spodziewać po nawiedzinach kogoś, aby z wielką radością wykrzyknąć: „Wreszcie oczekiwany gość przyszedł”. Takie przeżycia mieli apostołowie przed Zesłaniem Ducha Świętego. W minionych tygodniach staraliśmy się głębiej wejść w to ich przeżycie. Przygotowywaliśmy się do bardziej świadomego wyznania wiary w to, że nosimy w duszy niezatarte znamię tego sakramentu i że posiadamy moc Ducha, który zjednoczył nas z Chrystusem posłanym do świata.

2. Kościół uczy, że skutkiem sakramentu bierzmowania „jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu 731 Pięćdziesiątnicy” (KKK 1302). Otrzymaliśmy dar pełni. Nosimy w sobie moc, którą ciągle na nowo odkrywamy i z której uczymy się korzystać. Jedyną drogą dostępu do tej mocy jest wiara. Ona otwiera nasze oczy na obecność i działanie Ducha Świętego w naszej duszy. Trzeba więc tę wiarę wyznać, a przez to bardziej się otworzyć na Boga i ściślej współpracować z Duchem Świętym.

3. Św. Jan Paweł II przekonywał nas, że „niepomiernie większa od zepsucia, któremu ulega świat, jest boska moc Sakramentu Bierzmowania” (List do rodzin, 18). Być może nie całkiem wierzymy, że nosimy w sobie taką moc. Staramy się walczyć z różnymi postaciami zła, które jest w nas i wokół nas, ale nadziei na zwycięstwo nie wiążemy z faktem, że zostaliśmy do tej walki uzbrojeni i wyposażeni w sakramencie bierzmowania. Być może w świadomości wielu z nas bierzmowanie jest rozumiane jedynie jako obrzęd, który się dokonał kiedyś i został zapisany w księgach parafialnych. W swoim myśleniu i swojej modlitwie nie wracają do tego, jednego z najważniejszych dni ich chrześcijańskiego życia. Dziś pragniemy ożywić na nowo tę wiarę, pragniemy ją wyśpiewać, wypowiedzieć w modlitwie w znakach, a przede wszystkim w pełniejszym otwarciu się na łaski dnia dzisiejszego. Modliliśmy się o nie słowami kolekty: „Boże…, dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii”.

4. Popatrzmy na te cuda przez pryzmat znaków, które towarzyszyły Zesłaniu Ducha Świętego. Apostołom ukazały się języki ogniste i na każdym z nich spoczął jeden. Ogień zstępuje na każdego z osobna. Dzieje się to równocześnie, ale zgromadzeni uczniowie Pana nie stanowią zbiorowości, w której gubi się jednostka. Przeciwnie. Duch Święty zstępuje indywidualnie na każdego, a Jego zstępowanie ma postać rozpalania. Ogień, który został zapalony już w sakramencie chrztu, a z nową mocą zapłonął w naszej duszy w sakramencie bierzmowania, może się ciągle rozpalać, jako ogarniający wszystko płomień miłości. Dlatego, choć posiadamy Ducha i nosimy w sercu ogień, to ciągle możemy tego Ducha na nowo przyjmować, aby ogień miłości nas coraz bardziej rozpalał.

5. Przykładem wielkiej troski o podtrzymywanie i rozpalanie ognia w sercu są dla nas święci. Wielu spośród nich to ludzie młodzi, a nawet dzieci. Inni dożyli późnych lat starości, a płomień miłości Boga i ludzi nie tylko w nich nie zgasł, lecz ogarniał ich serca i umysły coraz bardziej aż do całkowitego oddania siebie Bogu.

6. Dziś modlimy się, aby ten ogień mocniej zapłonął w życiu ludzi młodych. Ciągle potrzebujemy nowego zapału. Dziś doświadczamy nowego powiewu Ducha, który może rozpalić jeszcze bardziej naszą gorliwość. Płynie on z zaproszenia nas do przygotowania własnych serc i przygotowania miejsc dla innych ludzi na Światowe Dni Młodzieży.

7. Za chwilę wyznamy naszą wiarę. W szczególny sposób zwrócimy uwagę na wiarę w moc sakramentu bierzmowania. Usłyszymy pytania, nad którymi zastanowimy się w ciszy. Będą to pytania o wiarę o obecność i działanie Ducha Świętego w nas samych.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie do wyznania wiary

Kapłan: Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywając uroczysty dzień Zesłania Ducha Świętego, chcemy z głębi serca wyznać naszą wiarę. Zanim jednak to uczynimy rozważmy w ciszy kilka pytań, dotyczących sakramentu bierzmowania.
Czy wierzę, że Duch Święty w sakramencie bierzmowania dał mi moc, abym swoją wiarę wyznawał i według niej żył, abym skutecznie stawiał czoła wszelkim postaciom zła, jakie są we mnie i wokół mnie, abym odważnie szedł do świata jako świadek Chrystusa? (chwila ciszy)
Z głębi serca, napełnionego Ducha Świętym, wyznajmy naszą wiarę w Boga, który jest Miłością.

Wszyscy odmawiają lub śpiewają: Wierzę w jednego Boga.

Modlitwa powszechna

Wstęp: Zgromadzeni na Eucharystii w ten święty dzień, prośmy za wstawiennictwem Maryi i wszystkich Świętych o dar Ducha Świętego.

1. Ojcze najlepszy, wejrzyj na swój Kościół, który budujesz i odnawiasz słowem i sakramentami. Mocą Ducha Świętego ożywiaj go i rozpalaj w nim ogień Twojej miłości.

2. Ojcze wszystkich ludzi, wejrzyj na tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Poślij robotników na swoje żniwo, aby Ewangelia o Twojej miłości dotarła aż na krańce ziemi.

3. Ojcze najlepszy, wejrzyj na rządzących naszą ojczyzną. Udziel im daru mądrości i roztropności, aby dobrze służyli narodowi.

4. Ojcze nieskończenie dobry, wejrzyj na bierzmowanych. Rozpal w ich sercach ogień miłości i pomnóż ich wiarę, aby wiernie wypełnili zadania, które im powierzyłeś. Niech nie braknie im zapału i sił do przygotowania Światowych Dni Młodych.

5. Ojcze miłosierny, wejrzyj na smutnych, zagubionych i skłóconych. Udziel im siły do pokonania życiowych trudności i spraw, aby doznali pociechy.

6. Ojcze najlepszy, wejrzyj na nas tu zgromadzonych. Spraw, aby każda rodzina stawała się coraz bardziej domowym Kościołem, a wspólnota parafialna stawała się coraz bardziej Kościołem, w którym każdy członek odnajduje swoje miejsce.

Modlitwa: Ojcze nasz i Boże, przyjmij modlitwę Twojego Kościoła i spraw, abyśmy przyjmując ofiarowane nam dary, dzielili się nimi z braćmi i siostrami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo

Końcowe błogosławieństwo może mieć różną formę. Z podanych poniżej propozycji należy wybrać tę, która w danej Mszy Świętej będzie najbardziej odpowiednia.

Wersja I – Według mszału

Można udzielić uroczystego błogosławieństwa, korzystając z tekstów zamieszczonych w mszale na str. 385*.

Wersja II – Modlitwa nad kandydatami i bierzmowanymi

Wszechmogący Boże, wejrzyj na wszystkich, których w sakramencie chrztu świętego obdarzyłeś udziałem w swoim boskim życiu i którzy jeszcze oczekują na pełne wylanie Ducha w sakramencie bierzmowania. Wzbudź w nich pragnienie przyjęcia tego daru i otwórz ich serca na przyjęcie Ducha Świętego.
Amen.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na tych naszych braci, których namaściłeś Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Spraw, aby ubogaceni pełnią darów tego Ducha, odważnie wyznawali swoją wiarę, bronili jej i według niej żyli.
Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn, i Duch Święty.
Amen.

Spotkanie po Mszy Świętej

Po Mszy Świętej należy młodzież zaprosić na spotkanie do sali. Jest ono częścią świętowania dzisiejszej uroczystości, gdyż to Duch Święty jednoczy Kościół. To On daje siły, aby pokonywać uprzedzenia i podziały, a także lenistwo i lęk oraz doświadczać autentycznego bycia wspólnotą uczniów Pana.
Spotkanie powinna przygotować grupa młodzieży, która już posługuje w parafii, a szczególnie ci, którzy zostali wybrani, aby być współpracownikami w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży.
Szczegółowe propozycje dotyczące perspektywy dalszych działań w parafii zostaną przekazane parafialnym liderom w najbliższych dniach, aby mogli się lepiej przygotować do niedzielnego spotkania. Zapraszamy na stronę internetową ŚDM: www.krakow2016.com/pl/