Okres Wielkanocny

 

Okres Wielkanocny

 

Św. Jan Paweł II kreśląc dla Kościoła program na nowe tysiąclecie zwracał uwagę na konieczność kontemplacji Oblicza Zmartwychwstałego. Pisał w liście Novo millennio ineunte (nr 28): „Kościół nadal kontempluje nieustannie to zakrwawione oblicze, w którym ukryte jest życie Boże, a światu zostaje ofiarowane zbawienie. Jednakże ta kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! Gdyby tak nie było, próżne byłoby nasze przepowiadanie i próżna nasza wiara (por. 1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie było odpowiedzią Ojca na posłuszeństwo Chrystusa, jak przypomina List do Hebrajczyków: «Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają» (5, 7-9). Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół […]. Jako Oblubienica Chrystusa kontempluje w Jego obliczu swój skarb i swoją radość”.

Oto pomoce do przeżywania spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym i kontemplacji Jego świętego Oblicza, szczególnie w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu:

Drogi światła
Znaki Zmartwychwstałego
Czuwania przed Najświętszym Sakramentem
Medytacje czwartkowe