Oto ja, poślij mnie

 

Oto ja, poślij mnie

Modlitwa przed Zesłaniem Ducha Świętego

Podana poniżej propozycja nawiązuje bezpośrednio do słów Chrystusa wypowiedzianych po zmartwychwstaniu: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (por. Mt 28,19). Zawiera więc „samą istotę” tego, co dzieje się w Wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy. Ci, którzy się w Nim gromadzą i wołają o dar Ducha Świętego, otrzymują Go, by „iść i nauczać”. Zostają posłani z misją niesienia Dobrej Nowiny, najpierw niejako do siebie, by odkrywać świętość jako łaskę i jako zadanie, następnie do najbliższych, z którymi dzielą codzienność, do Kościoła i do świata. Rozważania i wezwania modlitewne starają się przybliżyć i unaocznić wiernym to podstawowe i najważniejsze zadanie każdego ochrzczonego.

Poniedziałek

„Posłani, by mocą Ducha Świętego nieść Dobrą Nowinę”

Panie Jezu Chryste, Ty po zmartwychwstaniu powiedziałeś do uczniów zgromadzonych w Wieczerniku: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (por. Mt 28,19).
To wielka łaska i wielkie zadanie, Panie Jezu. Największe, jakie może otrzymać od Boga człowiek. To cel i sens życia Bożego dziecka, którym każdego z nas uczyniłeś poprzez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. To udział w Twojej zbawczej misji.
Nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania o własnych siłach. Ty wiesz o tym. Dlatego wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20) i nakazałeś byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że Duch Święty, gdy zstąpi na nas, wszystkiego nas nauczy. Że On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale z Twojego weźmie i nam objawi (por. J 16,13-14).
Całym sercem chcemy wypełnić misję, jaką nam powierzyłeś, chcemy pójść tam, gdzie nas posyłasz i uczyć wszystkiego, co nam przykazałeś. Dlatego, posłuszni Twojemu poleceniu, gromadzimy się na modlitwie i wołamy o największy dar, jaki nam dajesz, o dar Ducha Świętego. Ześlij Go, Panie, na nas.

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci za obietnicę, że pozostaniesz z nami, aż do skończenia świata. Niech Twój Duch, prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, że wstępując w niebo, nakazałeś nam oczekiwać obietnicy Ojca. Niech Twój Duch prowadzi nas, gdy rozeznajemy i przyjmujemy dar powołania, przez który dajesz nam udział w Twojej zbawczej misji.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci za Ducha Świętego, Nauczyciela, który przyjdzie i wszystkiego nas nauczy. Niech Twój Duch prowadzi nas i uczy każdego dnia rozeznawać wolę Ojca i za nią iść, pokochać ją i wypełnić do końca.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci za Ducha Prawdy, który z Twojego weźmie i nam objawi. Niech Twój Duch prowadzi nas, gdy wsłuchujemy się w słowa Pisma Świętego. Niech pomaga nam rozumieć je i uczy nas według nich żyć. Niech czyni nas świadkami Bożego Słowa.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, że nas wybrałeś i poleciłeś nam iść do braci, by uczyć ich zachowywać wszystko, co nam przykazałeś. Niech Twój Duch, prowadzi nas w wypełnianiu tego zadania, niech czyni nas wiernymi świadkami Ewangelii.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, że przeznaczyłeś nas na to, byśmy szli i owoc przynosili i by owoc nasz trwał. Niech Twój Duch uczy nas powtarzać, każdego dnia z większą mocą i większym zaangażowaniem, modlitwę proroka: „Oto ja, poślij mnie” i prowadzi nas tam, gdzie nas posyłasz.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś nam, byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech czyni nas posłusznymi woli Ojca. Niech napełnia nas swoją mocą. Niech żarem Bożej miłości spala w nas to wszystko, co nie pozwala nam całym sercem wołać do Ciebie: „Oto ja, poślij mnie, Panie”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wtorek

Posłani, by mocą Ducha Świętego odkrywać świętość

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Ja żyję i wy żyć będziecie (por. J 14,19). To życie wysłużyłeś nam, Panie, na krzyżu i ofiarujesz je nam mocą Twojego Świętego Ducha. Bo jak powiedziałeś: Duch daje życie (por. J 6,63).
Wierzymy, Jezu, że Ty, który jesteś Życiem i Dawcą życia, ofiarowujesz nam dar Twojego Ducha w sakramentach chrztu i bierzmowania, że Twój Duch zstępuje na nas w każdej Eucharystii i prowadzi nas zawsze, gdy przyjmujemy sakrament pojednania. Wierzymy, że jest obecny w sakramentach małżeństwa, kapłaństwa, oraz w sakramencie chorych. Wierzymy, że prowadzi nas w każdej modlitwie, że przychodzi z pomocą naszej słabości (por. Rz 8,26) i wspiera swoim świadectwem naszego ducha (por. Rz 8,16). Uczy nas być świętymi.
Dlatego, przeżywając, kolejny raz, tajemnicę Paschy, tym uważniej wsłuchujemy się, Chryste, w Twoje słowa: gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie Mi świadkami (por. Dz 1,8). Potrzebujemy tej mocy, Panie, by co dzień głębiej i pełniej odkrywać świętość, owoc tego życia, które nam dajesz, by o tej świętości z mocą świadczyć.
Ześlij, Panie, Twojego Ducha! Niech On modli się w nas. Niech jest w nas źródłem każdej modlitwy, takiej, która oddaje cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, która była na ustach Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy głosili „wielkie dzieła Boże” (por. Dz 2,11).

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Tyś posłał Twego Ducha, a On zbudował wszystko i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twojemu głosowi (por. Jdt 16,14). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, odnawia w nas łaski sakramentu chrztu świętego i misję sakramentu bierzmowania.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Ty zapraszasz nieustannie każdego, kto odczuwa pragnienie, kto chce wody życia darmo zaczerpnąć (por. Ap 22,17). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, uzdrawia nasze serca w sakramencie pojednania i uczy nas czerpać wodę życia w każdej Eucharystii.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Twój Duch daje każdemu z nas „różne dary łaski i różne rodzaje posługiwania” (por. Rz 12,4-10) i przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (por. Rz 8,26). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, uczy nas pomnażać talenty otrzymane od Niego i służyć nimi braciom.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Ty napełniasz nasze serca nadzieją, która zawieść nie może. Niech Duch Święty, Pocieszyciel, uczy nas żyć w najgłębszym zjednoczeniu z Tobą, ku chwale Ojca naszego, który jest w niebie.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Ty posyłasz swojego Ducha, który odnawia oblicze ziemi i serca każdego z nas. Wszystko sprawia i udziela każdemu tak jak chce. Niech Duch Święty, Pocieszyciel, pomoże nam dostrzegać wielkość Twoich darów i prowadzi nas w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, bo Ty odbierasz nam serca kamienne, a dajesz nam serca z ciała (por. Ez 36,26), posyłasz swego Ducha i Jego tchnienie trwa. Niech Duch Święty, Pocieszyciel, woła w nas słowami proroka: Oto ja, poślij mnie, Panie, bym odkrywał świętość, jako Twój najwyższy dar i najwspanialsze zadanie. Niech daje nam łaskę widzenia siebie w prawdzie i czyni nasze życie ustawicznym uwielbianiem Boga.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś, byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech broni nas przed zniechęceniem i zwątpieniem, napełnia radością i cierpliwością w znoszeniu utrapień z powodu głoszenia Ewangelii. Niech Jego tchnienie trwa w nas i staje się posłaniem, by odkrywać wielkość i piękno daru świętości. Niech staje się naszym życiem i prowadzi nas do całkowitego oddania się Ojcu i braciom w zjednoczeniu z Tobą Jezu, nasz Panie i Zbawicielu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Środa

Posłani, by mocą Ducha Świętego być ludźmi pokoju

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). A gdy zdajemy się nie rozumieć Twoich słów i z lękiem je rozważamy, pytasz nas z łagodnym wyrzutem: „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?” (Łk 24,38).
Ty znasz powód naszego zmieszania i wiesz, co jest przyczyną wątpliwości. Widzimy wielkość daru, jakim jest Twoje posłanie, ofiarowanie nam udziału w Twojej zbawczej misji. I widzimy kruchość naszych sił i możliwości. Nie potrafimy przyjąć tego daru o własnych siłach. Ty to rozumiesz. Przecież znasz nasze możliwości lepiej niż my sami. Dlatego, wstępując w niebo, poleciłeś nam oczekiwać Pocieszyciela – Ducha Prawdy, Ducha Pokoju, który w nas będzie (por. J 14,16-17) i sprawi, że strumienie wody żywej popłyną z naszych wnętrz (por. J 7,37-39).
Posłuszni Twojemu poleceniu wołamy do Ciebie, Panie: Ześlij na nas Twojego Ducha! Niech spocznie na nas i napełni nas Bożym pokojem. Niech zamieszka w nas, abyśmy byli ludźmi czyniącymi pokój, posłanymi, by działać wyłącznie z miłości do Ciebie, Panie.

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha Pocieszyciela, którego posyłasz z nieba tym, którzy o to proszą (por. Łk 11,13). Niech On, Duch Pokoju, prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy.
–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha Bożego mieszkającego w nas (por. 1Kor 3,16). Niech On, Duch Pokoju, prowadzi nas, byśmy umieli zamilknąć, doznając niesprawiedliwości, szczególnie wówczas, kiedy wybieramy zgodnie z własnym sumieniem, chociaż wiemy, że nikt nas nie rozumie.
–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha Przebaczenia, który wszystko sprawia i udziela każdemu tak jak chce (por. 1Kor 12,11). Niech On, Duch Pokoju, uczy nas przebaczać i spala nasz egoizm żarem Bożej miłości.
–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha Odnowiciela, który stwarza i odnawia oblicze ziemi (por. Ps 104). Niech On, Duch Pokoju, uczy nas umierania dla człowieka starego i stawania się nowym stworzeniem. Niech czyni nas ludźmi pokornymi, wszelką chwałę oddającymi Bogu.
–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha Jedności, który wzywa nas do nadziei, jaką daje nasze powołanie (por. Ef 4,3-4). Niech On, Duch Pokoju, uczy nas rozeznawać Twoje drogi, Panie. Niech uczy nas kochać siebie samych i doceniać naszą ludzką godność.
–                    Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Ducha, który przenika serca i przyczynia się za nami zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8,27). Niech On, Duch Pokoju, prowadzi nas do uczestnictwa w życiu, jakie jest w Bogu samym. Niech nas uczy z mocą wypowiadać każdego dnia modlitwę proroka: Oto ja, poślij mnie, Panie. Niech czyni nas ludźmi niosącymi pokój tym, do których nas posyła.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś, byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech kształtuje nasze sumienia i uczy nas trudnej sztuki przebaczania. Niech czyni nas ludźmi pokornymi, posłanymi, by nieść pokój. Nie ten pokój, który daje świat, ale ten, który Ty nam zostawiłeś i Ty nam dajesz, który wyzwala z wszelkiej trwogi i lęku (por. J 14,27). Tobie chwała i cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

Czwartek

Posłani, by mocą Ducha Świętego służyć rodzinie

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami” (Dz 1,5.8). Wiemy, Jezu, jak wielką łaską dla nas jest być świadkami Boga, uczestniczyć w zbawczej misji Bożego Syna. Pragniemy przyjąć i wypełnić Twój nakaz, Chryste. Pragniemy pójść i owoc przynosić.
Ale nie jest łatwo być Twoim świadkiem, Chryste. Ty o tym wiesz. Dlatego wstępując w niebo nakazałeś nam czekać, aż zostaniemy napełnieni mocą z wysoka. Wierzymy Ci, Panie Jezu, dlatego gromadzimy się, by na wzór Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku i wraz z Nimi wołać do Ciebie: Ześlij, o Panie, Twojego Ducha! Niech leczy nasze relacje z tymi, których nam dajesz i prowadzi nas w wypełnianiu misji, którą nam powierzasz. Niech staje się światłością naszych sumień, żywą wodą, która popłynie z naszych serc (por. J 7, 37-38).

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ogień Ducha Świętego, który przyszedłeś rzucić na ziemię i pragniesz, aby on już zapłonął (por. Łk 12,49). Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, rozpala w nas ogień Bożej miłości i prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy.
–        Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, że chcesz dać nam serca nowe i Ducha Twojego chcesz tchnąć w nasze wnętrza (por. Ez 36,26). Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, prowadzi nas w „nowości życia” i posyła nas, ciągle na nowo, do naszych rodzin, abyśmy coraz mądrzej pomagali im stawać się domowym Kościołem.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, bo nazwałeś nas swoimi przyjaciółmi i oznajmiłeś nam wszystko, co usłyszałeś od Ojca (por. J 15,15). Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, uczy nas każdego dnia cieszyć się Twoją przyjaźnią i odpowiadać na nią radością, cierpliwością, łagodnością, uprzejmością i opanowaniem w relacjach z tymi, których uczyniłeś naszą rodziną.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, bo Ty mocą Ducha Świętego, posyłasz nas tam, gdzie brak Twojej miłości. Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, uczy nas wnosić pokój i dobroć do naszych domów, niech czyni je szkołami świętości.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że posyłasz nas, „abyśmy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś” (por. J 15,12). Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, prowadzi nas i umacnia, byśmy wzrastali w miłości i wierności, potrafili „życie dać” tym, z którymi łączą nas więzy krwi lub moc sakramentu małżeństwa.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, bo powiedziałeś, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (por. Łk 11,13). Niech Duch Święty, którego nam obiecałeś, czyni nas świadkami wiernymi, pomaga nam z mocą modlić się słowami proroka: „Oto ja, posyłaj mnie, codziennie na nowo, do mojej rodziny, Panie mój i Boże, z Twoją Ewangelią”.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech zapłonie ogniem Twojej miłości w nas i w naszych rodzinach, w naszych domach i w relacjach z tymi, z którymi wiąże nas moc sakramentu małżeństwa lub więzy krwi. Niech mocą Ducha Miłości i Pokoju nasze rodziny stają się domowym Kościołem. Niech rozkwitają w nich owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Tobie chwała i część i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

Piątek

Posłani, by mocą Ducha Świętego służyć Kościołowi

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Ofiarujesz nam, Panie, dar Bożego dziecięctwa i tłumaczysz, że jeśli Duch Boży w nas zamieszka, będziemy należeć do Ciebie (por. Rz 8,9) i będziemy posłani do braci, aby oddawać cześć Ojcu w Duchu i w prawdzie (por. J 4,23).
Bardzo potrzebujemy mocy Twojego Ducha, aby przyjąć dar tego posłania, Panie. Dlatego pomni słów, które wypowiedziałeś w czasie wniebowstąpienia, że mamy oczekiwać obietnicy Ojca, wołamy jak Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku i wraz z Nimi: Ześlij na nas, Chryste, Ducha Świętego!
Niech Duch Święty, Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w Twoim imieniu (por. J 14,26), poprowadzi nas do wspólnoty gromadzącej się na Eucharystię, abyśmy coraz gorliwiej przyczyniali się do objawienia w niej piękna Kościoła. Niech sprawi, że w tej wspólnocie wszyscy będziemy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty nas posłał (por. J 17,21).

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który jest bardziej wewnątrz nas, niż to, co w nas najbardziej osobiste” (św. Augustyn) i uczy nas wołać: „Abba, Ojcze!” (por. Rz 8,15). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, którym zostaliśmy opieczętowani na dzień odkupienia (por. Ef 4,30). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, uczy nas wiary w Twój jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, niech posyła nas, abyśmy Mu z miłością służyli.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który wszystkim objawia się dla wspólnego dobra (por. 1Kor 12,6). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, prowadzi nas, abyśmy, we wspólnocie parafialnej byli wiernymi świadkami Bożego słowa i służyli w niej tymi darami, które każdy z nas otrzymał.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8,27). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, czyni nas świadkami świętości Dnia Pańskiego. Niech pozwala nam coraz głębiej rozumieć wielkość i tajemnicę niedzieli.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, będącego w nas źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (por. J 4,14). Niech Duch Święty, Pocieszyciel, pomaga nam dostrzegać wielkość daru Eucharystii i uwielbiać Ojca w Jego Synu.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, Ducha Bożego mieszkającego w nas (por. 1Kor 3,16). Niech Twój Duch, Pocieszyciel, prowadzi nas, gdy wołamy słowami proroka: Oto ja, poślij mnie, Panie, do wspólnoty parafialnej, abyśmy w niej rozsiewali ziarna dobra z wiarą, że dobro zawsze zwycięży zło, byli w niej świadkami Twojej miłości.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś, byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech posyła nas do naszej parafialnej wspólnoty, abyśmy służyli w niej braciom swoimi talentami. Uczy nas „dzień święty święcić” i sprawia, że Eucharystia będzie stawać się dla nas źródłem i szczytem życia. Abyśmy potrafili żyć w najgłębszym zjednoczeniu z Tobą, Chryste, ku chwale Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Sobota

Posłani, by mocą Ducha Świętego mieć udział w Chrystusowym zwycięstwie nad światem

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jak Ty, Ojcze, Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem” (J 17,18). Radości z Twojego zmartwychwstania i otrzymanego daru odkupienia nie pozwalasz zatrzymać dla siebie. Polecasz nieść ją światu. Aby świat uwierzył. Abyś Ty mógł odnaleźć i przyprowadzić do Ojca każdego człowieka.„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,1-10).
Dziękujemy Ci, Panie, i uwielbiamy Ciebie za ten nieskończenie wielki dar. Bo uczyniłeś nas Twoimi uczniami i posyłasz do świata, byśmy w nim uobecniali Twoje Królestwo, byśmy mieli udział w Twoim nad nim zwycięstwie. I dziękujemy Ci, Panie, że w tym darze, nie tylko jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20), ale obiecałeś, że będziesz prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da nam, Ducha Prawdy, aby był z nami na zawsze (por. J 14,16-17) i dawał w nas o Tobie świadectwo.
Posłuszni Twoim słowom, oczekujemy z wiarą na dzień Pięćdziesiątnicy, na wzór Apostołów i wraz z Nimi wołajmy: Ześlij, Panie, Twojego Ducha, Nauczyciela i Przewodnika!

Aklamacja: Niech zstąpi na nas Twój Duch, o Panie!

–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który wspiera nas swoim świadectwem, że jesteśmy dziećmi Bożymi (por. Rz 8,16). Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który zna to, co ludzkie i to, co Boskie w człowieku (por. 1Kor 2,11). Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, zamieszka w nas i daje nam łaskę wzrastania w Twojej misji, Panie.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, „Dawcę darów mnogich i światłość naszych sumień” (Sekwencja do Ducha Świętego). Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, napełnia nas swoimi darami i uczy służyć nimi światu.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, „namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar” (hymn: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!). Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, prowadzi nas do świata, abyśmy w nim uobecniali Twoje Królestwo, Panie.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, który uczy nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy, byśmy przebaczali, jak i Bóg nam przebacza (por. Ef 4,31-32). Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, kształtuje naszą wyobraźnię miłosierdzia, abyśmy umieli nieść ubogim dobrą nowinę, więźniom głosili wolność, a niewidomym przejrzenie.
–        Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha, Ducha wiecznego, działającego w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Niech Duch Święty, Nauczyciel i Przewodnik, prowadzi nas, abyśmy coraz gorliwiej modlili się słowami proroka: Oto ja, poślij mnie, Panie, abym wraz z moimi braćmi i siostrami, szedł świadczyć o pięknie i mocy Twojej Ewangelii.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty wstępując w niebo obiecałeś, że pozostaniesz z nami aż do skończenia świata i nakazałeś byśmy oczekiwali obietnicy Ojca. Powiedziałeś, że zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymamy Jego moc i będziemy Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
Ześlij na nas Twojego Ducha, Panie. Niech prowadzi nas w modlitwie oczekiwania na dzień Pięćdziesiątnicy. Niech posyła nas do świata, abyśmy coraz bardziej świadomie uobecniali w nim Twoje Królestwo. Niech uczy nas całkowitego oddania się Ojcu i braciom w zjednoczeniu z Tobą, Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.