Słowo metropolity krakowskiego

 

 

Pobierz: PDF

 

Arcybiskup
Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 8 marca 2022 r.

 

Czcigodni Duszpasterze,
Drodzy Bracia i Siostry,

 

Św. Jan Paweł II z mocą ukazywał konieczność formacji modlitewnej. W liście apostolskim „Novo millennio ineunte” pisał: „Podłożem tej pedagogiki świętości powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy... Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy... Trzeba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich” (nr 32-34). Dwa miesiące po ogłoszeniu tego listu, 28 marca 2001 roku, papież podjął cykl katechez poświęconych Liturgii Godzin. Uzasadniał tę decyzję właśnie potrzebą uczenia się wciąż na nowo modlitwy. Prowadził to nauczanie do końca swej Piotrowej posługi.

Dziś wezwanie do formacji modlitewnej staje się jeszcze bardziej aktualne. Siła laicyzacji staje się bowiem coraz większa, a jej negatywny wpływ na jakość modlitwy dorosłych, młodzieży i dzieci jest coraz bardziej widoczny. Konieczne jest więc podejmowanie wszelkich wysiłków, aby pomóc rodzinom i wszystkim członkom wspólnot parafialnych odkryć niezwykłość spotkań z Ojcem niebieskim, piękno rozmów z Jezusem Chrystusem, wielkość współpracy z Duchem Świętym i potrzebę wzywania wstawiennictwa Maryi, Aniołów i Świętych.

W prowadzonej regularnie „szkole modlitwy” można pełniej odkryć znaczenie codziennych rozmów z Bogiem i coniedzielnego uczestnictwa w Eucharystii. Nie wystarczy tu przypominać o obowiązku, lecz cierpliwie ukazywać, że spotkanie z Ojcem niebieskim na rozpoczęcie i zakończenie dnia jest przywilejem i zaszczytem i ma wpływ na całe życie, że jest wyrazem wiary w Boga i miłości wobec Niego. Kto modli się codziennie w swoim domu i w innych miejscach, w których przebywa, ten będzie także głębiej przeżywał niedzielną Eucharystię. Również przeżywanie Mszy Świętej ubogaca naszą codzienną modlitwę.

Zachęcam duszpasterzy i ich współpracowników, aby z nową gorliwością podjęli różnorakie działania pomagające członkom wspólnoty wypłynąć na głębię życia modlitewnego. Inspiracją do takiej systematycznej formacji może być przedstawiona w niniejszym opracowaniu „Parafialna Szkoła Modlitwy”.

Niech Niepokalana Dziewica, wpatrzona w oblicze swego Syna, wyprasza nam wszystkim łaskę modlitwy pełnej wiary, nadziei i miłości.  

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski