Adoremus - spotkanie w grupie

 
pobierz: doc pdf

ADOREMUS
spotkanie w grupie

Prowadzący przygotowuje salę, kartki z „Modlitwą do Ducha Świętego”, czerwone serduszka z kartonu wielkości mniej więcej połowy kartki A5, tablicę korkową i napisy – wnioski z rozmowy, do przypinania na niej, zdanie-modlitwę do powtarzania w myśli w czasie adoracyjnej ciszy (dla każdego dziecka). W Piśmie Świętym zaznacza Łk 1,46-49.

Modlitwa

- Prowadzący wita dzieci i prosi, aby stanęły w kręgu. Podaje jednemu z nich zapałki, aby zapaliło świecę, wypowiadając słowa: Światło Chrystusa. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki!

- Rozdaje dzieciom tekst Modlitwy do Ducha Świętego i wyjaśnia, że Duch Święty, który mieszka w każdym człowieku od dnia chrztu świętego jest Nauczycielem dobrej modlitwy. Dlatego przed każdym spotkaniem będą prosić Go o pomoc. Zanim jednak odmówią modlitwę pomyślą, jak bardzo pragną, aby Duch Święty otworzył ich serca i umysły na słowa Pana Jezusa. Po chwili ciszy, wszyscy odmawiają  głośno modlitwę i siadają w kręgu.

Śpiew np.: Sercem kocham Jezusa

- Spotkanie ze słowem Bożym. Prowadzący prosi jedno z dzieci o odczytanie tekstu zaznaczonego w Piśmie Świętym. Pyta dzieci, czy wiedzą jak nazywa się przeczytana modlitwa. Wyjaśnia im (może wie to któreś z dzieci) kiedy Maryja ją wypowiedziała. Prosi, aby spróbowały ją jakoś nazwać. Po ustaleniu, że tymi słowami Maryja uwielbia Boga, prowadzący proponuje chwilę takiej modlitwy. Prosi, aby każde dziecko pomyślało za co dzisiaj chce uwielbić Pana Boga.

Chwila ciszy

- Dzieci wypowiadają swoje uwielbienie (rozpoczyna prowadzący mówiąc coś prostego, na miarę dzieci, to ośmieli dzieci). Każde wezwanie kończy się wspólnym: Wielbimy Cię Panie Jezu.

Śpiew np.: Uwielbiajmy Jezusa

Rozmowa

- Wyjaśnienie słowa adoracja. Prowadzący pyta dzieci rozwiązały rebus. Jeśli nie, rozwiązują wspólnie, jeśli któreś z dzieci ma rozwiązanie i jego tłumaczenie na język polski, podaje je.Dzieci prezentują również krótko swoje rebusy – jeśli je ułożyły.

- Zwraca dzieciom uwagę na słowo „adoremus” – adorujmy, i pyta, co to znaczy adorować Pana Jezusa. W rozmowie powinny pojawić się takie słowa jak: uwielbiać, oddawać cześć, zachwycać się, spotykać się z Kimś, dla kogo jesteśmy najważniejsi, uklęknąć, pokłonić się, pozdrowić, okazać miłość. Trzeba również powiedzieć dzieciom, że w języku greckim to słowo pochodzi od słowa „ucałować stopy”, gdyż do tego gestu dzieci nawiążą w czasie pierwszej adoracji.

- Prowadzący pyta dzieci, gdzie możemy adorować Pana Boga. Chce, aby dzieci zrozumiały, że adorować Pana Boga możemy wszędzie. Każdy zachwyt nad pięknem stworzenia, nad Bożym słowem, każde uwielbienie Pana Boga, bo coś nam się udało, bo jest nam dobrze, bo chcemy Mu za coś podziękować to jest adorowanie Go.

- Kolejnym pytaniem, które prowadzący stawia dzieciom dotyczy tego, w jaki sposób adorujemy Pana Boga. Dąży do uzyskania takich odpowiedzi jak: przez słowa modlitwy, przez śpiew, przez rozmowę z Nim, przez uklęknięcie, pokłonienie się, trwanie w ciszy, zachwyt nad Jego dziełem np. przyrodą, nad Jego miłością.

- Podsumowaniem tej rozmowy powinno być stwierdzenie, że najważniejszą i najpiękniejszą adoracją jest adorowanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie – zarówno w monstrancji jak i (gdy nie ma wystawienia) obecnego w tabernakulum. Bo wtedy spotykamy się z Nim tak „twarzą w twarz”. On patrzy na nas, a my na Niego.

- Prowadzący wiesza na tablicy duży napis: Adoracja to najpiękniejsze spotkanie z Panem Jezusem, ucałowanie Jego stóp.

Śpiew np.: Rozkołysane dzwony

- Zaproszenie do podjęcia nowenny adoracyjnej. Prowadzący zaprasza dzieci do uczenia się tej najpiękniejszej adoracji – adoracji Najświętszego Sakramentu. Proponuje im, aby podjęły „Nowennę adoracyjną”.

- Pyta dzieci, co to jest nowenna i wyjaśnia im takie pojęcia jak: nowenna dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Przykład: Wielka nowenna przed tysiącleciem chrztu Polski  ogłoszona przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie tłumaczy co to jest „Nowenna adoracyjna”.

- Polega ona na przychodzeniu raz w tygodniu, przez dziewięć tygodni, przed Najświętszy Sakrament, aby uczyć się pięknie adorować Pana Jezusa. On bardzo kocha każde dziecko, czeka na rozmowę z nim i do niej zaprasza. Będziemy się w niej modlić, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w jakimkolwiek pustym, zamkniętym kościele. Aby każdy kościół został otwarty i był w nim przez cały czas adorowany Pan Jezus.

- Po tej – krótkiej! - rozmowie, prowadzący rozdaje dzieciom wycięte z czerwonego kartonu serca i prosi, aby każde dziecko na jednej stronie serca napisało pięknie swoje imię, a na drugiej krótki list (modlitwę) do Pana Jezusa w którym zobowiązuje się do podjęcia „Nowenny adoracyjnej”.  Może to być np. Panie Jezu, chcę przychodzić do Ciebie przez dziewięć tygodni. Naucz mnie pięknie Cię adorować. Franek Młodsze dzieci mogą napisać tylko swoje imię.

- Prowadzący wiesza na tablicy następny napis: Podejmujemy nowennę adoracyjną, aby nauczyć się adorować Pana Jezusa.

Śpiew np.: Rozkołysane dzwony

Przygotowanie adoracji

- Modlitwa w czasie adoracji. Prowadzący pyta dzieci w jaki sposób modlimy się w czasie adoracji. „Ustala” z nimi, że modlimy się nie tylko słowami i poprzez śpiew. Wielką sztuką jest umieć modlić się w ciszy, rozmawiać z Panem Jezusem w swoim sercu. Wtedy mówimy Panu Jezusowi jak bardzo Go kochamy, opowiadamy Mu o swoich trudnościach, sukcesach, dziękujemy Mu i przepraszamy Go, także trwamy przed Nim, „przytulamy się” w sercu do Niego, tak bez słów.

- Aby się nie rozpraszać możemy w myślach powtarzać jakieś zdanie modlitwę. Takie zdanie będzie również naszą modlitwą przez cały tydzień. Będziemy ją powtarzać wiele razy w ciągu dnia. Będziemy nią też zaczynać i kończyć dzień. W tym tygodniu i w czasie najbliższej adoracji będziemy się modlić: Panie Jezu naucz mnie adorować Ciebie. Prowadzący wiesza to zdanie na tablicy w wyróżnionym miejscu i daje dzieciom karteczki z nim.

- Następnie wyjaśnia dzieciom, że serduszka z ich imieniem i modlitwą, posłużą im, aby modlić się znakiem. W liturgii np. w czasie Mszy św. często modlimy się znakami. Takim znakiem jest procesja z darami, pokłon kapłana, lektorów, ministrantów, dzwonienie dzwonkami. Każdy znak coś wyraża, coś znaczy. Prowadzący rozmawia z dziećmi o znaczeniu wymienionych znaków. Pokazuje, że każdy znak jest modlitwą – wyrażeniem tego, co nosimy w sercu, naszej miłości do Pana Boga. Wiesza na tablicy kartkę: W czasie adoracji modlimy się słowami, śpiewem, trwaniem przed Panem Jezusem w ciszy, znakiem.

- Wyjaśnienie znaku. W czasie pierwszej adoracji takim znakiem będzie ucałowanie Pisma Świętego położonego przed ołtarzem adoracji i włożenie pomiędzy jego karty serduszka z napisaną przez siebie modlitwą. W słowie Bożym też jest obecny Pan Jezus. Taki pocałunek będzie symbolicznym ucałowaniem stóp Pana Jezusa (adorować znaczy również: ucałować stopy). A włożenie serduszka pomiędzy karty Pisma Świętego będzie znakiem powierzenia Jezusowi naszych serc i modlitwy – Nowenny adoracyjnej. Znak wykonają dzieci (te, które zechcą, nie należy dzieci zmuszać), w czasie śpiewu lub ciszy, po zakończeniu modlitwy słowami. Należy zapewnić dzieci, że ich modlitwy nikt nie będzie czytał. Serduszka zostaną wykorzystane do zrobienia dekoracji.

Śpiew np.: Amen jak Maryja

- Organizacja adoracji. Prowadzący wyjaśnia dzieciom trzeba zachowywać się w kaplicy adoracji. Prosi dzieci, aby pozostały w kaplicy po wspólnej adoracji tak długo jak potrafią i mogą, trwając w ciszy przed Panem Jezusem.

- Rozdaje r teksty modlitw, które dzieci będą czytać. Każde dziecko powinno dostać cały tekst adoracji, aby nie potrzebowało podpowiedzi, kiedy ono ma czytać swoją modlitwę. Trzeba wspólnie  przeczytać tekst z podziałem na role, ucząc dzieci jak zachować ciszę.

Zakończenie

- Spotkanie kończy odmówienie cząstki różańca – tajemnicy Nawiedzenia. Dziecko czyta Łk 1,46-49, prowadzący nawiązuje do tego tekstu w krótkim komentarzu. Zdrowaś Maryjo odmawiają kolejno dzieci.

-  Prowadzący prosi, jedno z dzieci, aby  przeczytało głośno to, co się znajduje na tablicy. Dziękuje dzieciom za spotkanie.

Zgaszenie świecy

 ________________________
potrzebne materiały - patrz: materiały pomocnicze do pobrania