Spotkanie 6: Pokochaj!

 pobierz: doc  pdf

 
Spotkanie 6
 
Pokochaj!
 
 

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J 21,17).

Modlitwa na rozpoczęcie

Zapalenie świecy stojącej na środku sali lub stołu – wyznaczona osoba zapala świecę, podnosi ją do góry i mówi:

Światło Chrystusa.

Pozostali odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Wprowadzenie w krótką modlitwę spontaniczną uwielbienia miłości Boga wobec każdego stworzenia. Modlitwę rozpoczyna prowadzący, każde wezwanie zakończone jest słowami:

W Swojej niepojętej miłości bądź uwielbiony, Panie.

Wezwanie to po każdej prośbie powtarzają wszyscy uczestnicy.

Śpiew: Jesteś blisko mnie (Twoja miłość)

Wprowadzenie

Uczestnicy spotkania otrzymują karteczki z dwoma wypowiedzeniami, które mają dokończyć: 1. Miłość to… 2. Kochać oznacza… Podsumowanie za pomocą metody słoneczka – wokół każdego wypowiedzenia układamy na kształt promieni podobne skojarzenia, określenia itp., szczególnie omawiamy te promienie, które są najdłuższe i najkrótsze.

Spotkanie ze Słowem Bożym

Następuje rozdanie Pisma Świętego. Prowadzący wskazuje uczestnikom cytat: J 21,17. Po odnalezieniu fragmentu jedna osoba odczytuje Słowo Boże na stojąco.

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J 21,17).

Następuje chwila ciszy, w której uczestnicy jeszcze raz zapoznają się z fragmentem.

Rozmowa – dlaczego Jezus trzykrotnie zapytał Piotra o kochanie Go? Dlaczego Piotr zasmucił się? Czyją postawę, znaną nam z życia, przypomina postawa Jezusa wobec Piotra? Dlaczego szczególny nacisk Jezus kładzie na imię Piotra? Co, po wyznaniu miłości, obiecuje Jezus Piotrowi?

Jezus – człowiek i Bóg – pragnie potwierdzenia, że człowiek kocha Go i jest gotowy w tej miłości być Mu oddanym. Kocha każdego człowieka i woła go po imieniu, co podkreśla intymny wymiar tej relacji. W zamian za miłość Bóg obiecuje hojne dary, może nie do końca zrozumiałe dla człowieka, ale będące zwiastunem wielkich rzeczy. Są one również objawieniem woli Bożej w naszym życiu.

Uczestnicy odszukują w Piśmie Świętym 1Kor 13, następuje wspólne odczytanie fragmentu. Święty Paweł mówi o przymiotach miłości, do której powinniśmy dążyć, bo taką miłością kocha nas Bóg. Uczestnicy otrzymują tekst Hymnu o miłości w dwóch egzemplarzach – w miejscu słowa „miłość” jest wykropkowane miejsce. Na jednej kartce uczestnicy wpisują w każdą lukę słowo „Jezus”, na drugiej, w ten sam sposób, swoje imię. Ćwiczenie to ma uświadomić, że każdy z nas jest zdolny do miłości, każdy może dążyć do kochania idealnego, choć w życiu ziemskim niepoznanego („Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” 1Kor 13, 12a). To, jakiej miłości pragniemy, powinno motywować nas do stawania się kochającym w taki sposób, jaki oczekujemy od innych. Po ćwiczeniu powracamy do wypowiedzi z części wprowadzającej spotkania, podsumowując nasze refleksje na temat miłości i kochania przez porównanie ich z tym, czego dowiedzieliśmy się podczas rozważania Słowa Bożego (J 21,17 i 1Kor 13).

Śpiew: Miłość Bożą w sercu swym

Chwila ciszy

Modlitwa na zakończenie

Prowadzący: Panie, prosimy Cię o żywą miłość wobec Ciebie i bliźnich. Prosimy Cię, aby Twoja miłość rozlewała się w naszych sercach i uzdalniała nas jeszcze mocniej do kochania.

Chwała Ojcu…

Śpiew: Miłość (Wiara, choć pierwsza wśród cnót…)

Zgaszenie świecy:

Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:

Niech pozostanie z nami na zawsze.

Przygotowanie do adoracji i wprowadzenie do znaku

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o zwycięstwo Jego miłości w naszych sercach. Znakiem naszej otwartości na Jego działanie będzie serce z otwartymi drzwiami, z których wydobywają się promienie. Serce to będziemy interpretować dwojako: jako serce Jezusa i jako nasze serce – serca pełne miłości i łaski. Naszym rozważaniom i modlitwie będą również towarzyszyć kartki z Hymnem o miłości uzupełnione podczas spotkania. Dla pozostałych wiernych należy przygotować kartki z poleceniem poprzedzającym Hymn… z lukami do uzupełnienia po to, by mogli wykonać je w ciszy, przed Najświętszym Sakramentem.