Szczególny przykład parafii


Zamieszczone poniżej świadectwo mówi o adoracji w wiejskiej parafii trwającej od 16.06.2013, po 4 latach drogi, przez cały tydzień: 7/24, zarówno w dzień, jak i w nocy. 120 osób na piśmie potwierdza swój udział w adoracji, trwając godzinę przed Jezusem Eucharystycznym. Inni przychodzą, bez zapisów. Oto kilka świadectw.

Opis adoracji

Parafia Niskowa leży blisko Nowego Sącza…W tej to parafii odbywają się czuwania. Stopniowo przybywają nowi adorujący. Ks. proboszcz Jerzy Janeczka pragnie przedłużyć czuwanie całodobowe na sobotę. Może się udać. Ja mieszkam w Sączu, ale kilka razy byłam na takim czuwaniu w ciszy. Mam znajomą, która czuwa w każdy czwartek od 22-giej do 23-ciej, mimo, że pracuje i w domu ma dużo zajęć. To jej daje siły i moc. ..

Czuwam! Proszę! Czuwaj! Proboszczem nowo utworzonej parafii Świętego Stanisława Kostki w Niskowej jest ks. Jerzy Janeczek od 2009 roku. Tak mówi o sobie: Wiem, po co tu przy­szedłem i mam świadomość, że moje możliwo­ści kończą się w pewnym momencie. Staną­łem chyba przed sporym wyzwaniem. Ale św. Paweł pisze, że „Chrystus jest waszym Wszyst­kim. On was łączy, w Nim znikają wszystkie po­działy i trudności". Pozostaje mi zaufać Jemu i głosić Jego Ewangelię.

Jan Paweł II mówił: „Niech wspólnoty parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucha­rystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy dłu­go na klęczkach wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie".

Ufając Chrystusowi, postanowił zorgani­zować czuwanie przed Najświętszym Sakra­mentem. Czuwanie to trwa od czwartku, godz. 8.00, do piątku godz. 23.00, cały czas co ty­dzień. Godzinną adorację podjęło 85 osób, po­twierdzając podpisem. W nocy, od 22.00 do 6.00 rano czuwa aż 17 osób, w tym od 24.00 do 1.00 Ks. Proboszcz i Oleś Stanisław, a od 1.00 do 2.00 Pawlik Maria. Dalej już 3 osoby itd. Poza zapisanymi przychodzi wiele innych osób. Nie może być przerwy w czuwaniu. W razie przeszkody należy znaleźć zastępcę. Obowiązkowe są spotkania formacyjne. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 (w zimie o 17.00) będzie Msza św. dla osób, któ­re adorują Pana Jezusa. Spotkania będą miały charakter formacyjny.

Udział w tej Mszy św. należy do istotnych obowiązków adorujących!!! Każdy z uczestników adoracji otrzymał szczegółowy informator, liczący 18 stron.

Zofia Lorek

Świadectwa

Dziękuję proboszczowi naszej parafii za zorganizowanie adoracji Najświętszego Sakra­mentu. Proszę Boga o zdrowie, abym jak naj­dłużej mogła przychodzić w każdy czwartek do kościoła na jedną godzinę czuwania. Adoracja oraz moje uczestnictwo w niej daje mi więk­szą możliwość modlitwy. Ten czas spędzony na modlitwie mija bardzo szybko, okazuje się, że za każdym razem nie brakuje zarówno próśb jak również podziękowań, które pragnę przed­stawić Panu Jezusowi. Każda godzina adora­cji daje mi nie tylko zadowolenie ale również umacnia mnie duchowo, dzięki temu łatwiej mogę znosić różne przeciwności losowe.
Antonina, 83 lata /Notowała wnuczka Paulinka/

Adoracja Najświętszego Sakramentu po­zwala mi na dobrą modlitwę, tj.: podczas modlitwy mogę dogłębnie się skupić ze względu na to, że mam czas i nigdzie się nie śpieszę mam czas na spokojne rozmyślanie i przeżywanie modlitwy odnawiam modlitwy, których, gdyby nie adoracja, pewnie nigdy bym nie odmówił.
Stanisław, 50 lat /Zawsze zabiera mamę Antoninę/

Adoracja Najświętszego Sakramentu - to moje co tygodniowe spotkanie z Panem Jezu­sem, Jego uwielbienie w Najświętszym Sakra­mencie. Możliwość tego spotkania - to wiel­ki dar dla nas, adorujących. Adoracja uporządkowuje moje życie - tutaj, podczas spotkania z Panem Jezusem, inne sprawy są mniej ważne, problemy życiowe nie mają znaczenia - bo oto jest Ktoś Najwyższy - kto pozwala nam być ze sobą. Jest to chwila wyciszenia, spokoju, i we­wnętrznej radości.
Elżbieta, 50 lat /Dodatkowo czuwają z nią 4 osoby/

Niezwykłe czuwanie - adoracja. Cotygo­dniowe spotkanie z Jezusem jest dla mnie in­tymnym, moim własnym spotkaniem twa­rzą w twarz z Osobą, która chciała, aby histo­ria mojego życia zaczęła się. Każde spotkanie jest inne, bo i z różnymi emocjami z tygodnia przychodzę do Pana. Zawsze jednak czas na uwielbienie tam jest - uwielbienie jest rów­ne ufności i umiejętności wyrażenia: „Niech się stanie wola Twoja” w moim życiu. Dzięki adoracji staram się zrozumieć, jaki plan ma Bóg dla mnie na życie, jest dla mnie pocieszycielem, dzielę z Nim swoją radość i za­noszę swoje problemy i prośby przed Jego oblicze. Na spotkaniach adoracyjnych sta­ram się kontemplować różne pisma Kościo­ła ( książki czy rozprawki) i z nich czerpać in­spirację do tego, aby nauczyć się modlić. Kończąc krótkie świadectwo, zacytuję za­słyszane słowa: „Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ żyjemy tak, jak się modlimy".
(Marta)

Na adorację Najświętszego Sakramentu uczęszczam od ponad roku na jedną godzinę w tygodniu. Adoracja w ciszy jest to uwielbienie Pana Boga, patrzenie i słuchanie. Podczas tych adoracji zaczęłam odczuwać spokój, zauważy­łam, że nie należy się martwić o rzeczy nieważ­ne, tylko należy mieć na uwadze te bardzo waż­ne. Prośby moje są wysłuchane. Pan Bóg przez adorację łatwiej pozwala człowiekowi podno­sić się z niepowodzeń i znosić przeciwności w życiu. W te dni, w które jest adoracja, nie od­czuwam zmęczenia pomimo pracy. Odczuwam obecność Pana Jezusa.
(Jola)

Strona internetowa parafii

http://www.niskowa.pl/?page=32